Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Mitar Bakić

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima

📜 Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. Mitru Bakiću za upućivanje partijaca i partizana iz Zete, Lješkopolja i Lješanske Nahije na raspored Glavnom štabu

📜 Izvještaj Mitra Bakića od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji i formiranju udarnih bataljona na teritoriji Grahovske i Banjske opštine

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije

📜 Izvještaj Mitra Bakića od prve polovine juna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o izvršenoj reorganizaciji u Lovćenskom NOP odredu

📜 Pismo Save Kovačevnća od 12 juna 1942 god. Mitru Bakiću povodom puštanja iznemoglih drugova na rad u pozadini

📜 Pismo Mitra Bakića, političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku, povodom popune brigada političkim kadrom sa terena

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da dotadašnji politički komesar toga korpusa Mitar Bakić odmah dođe u sedište Vrhovnog štaba na novu dužnost

📜 Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. general-lajtnantu Aleksandru Rankoviću da pošalje Mitra Bakića u Krajovu sa arhivom

Fotografije

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Arso Jovanović Peko Dapčević Henry Maitland Wilson Komski partizanski odred Josip Broz Tito 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Milovan Đilas Sava Kovačević Nikšić Radoje Dakić Svetislav Stefanović 2. proleterska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Đoko Pavićević SSSR i Jugoslavija Bugojno Crnogorski partizanski odred Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Crvena armija Aleksandar Ranković Borbe u Crnoj Gori 1942. Vrhovni štab NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Duvno Savo Orović Bitka na Neretvi Borbe u Crnoj Gori 1944. Lovćenski partizanski odred Operacija Trio Vlada Sovjetskog Saveza Zarobljenici u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Glavni štab Crne Gore Pljevlja Ivan Milutinović Vicko Krstulović Bitka na Sutjesci Borbe u Crnoj Gori 1943.