Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Sava Kovačević

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo Save Kovačevića od 17. februara 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o potrebi likvidacije četnika popa Perišina

📜 Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Savi Kovačeviću o vojno-političkoj situacijn na sektoru Odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Savi Kovačeviću o upućivanju udarnog bataljona za Vasojeviće i vojno-političkoj situaciji na području okruga

📜 Pismo Maksima Goranovića, političkog komesara Golijskog bataljona, od 20. marta 1942. Savi Kovačeviću o situaciji u istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 22 marta 1942 god. Savi Kovačeviću o pogoršanju situacije u Katunskoj Nahiji i preduzetim mjerama u Pješivcima u vezi sa tim

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13. maja 1942. Savi Kovačeviću o neuspjelom napadu na Kablenu glavu

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. Savi Kovačeviću za traženje pomoći u žitu od Operativnog štaba za Hercegovnnu

📜 Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 14 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o preduzetim mjerama za sređivanje jedinica Lovćenskog odreda i o stanju pozadine u Grahovskoj, Rudinsko-trepačkoj i Banjsko-vučedolskoj opštini

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru n Boku od 17 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji na sektoru Nikšnć - Šavnik

📜 Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o stanju u jedinicama Lovćenskog NOP i DO i borbama protiv udruženih Italijana i četničko-krilaških bandi

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji kod Kolašina i Mojkovca i naređenje za otpočinjanje dejstva Lovćenskog odreda u pozadinu neprijatelja

📜 Pismo Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu povodom situacije u Crnoj Gori

📜 Naređenje Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za kretanje u pravcu Vilusa

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o pravcima nadiranja italijansko-četničkih snaga i potrebi brzog izvlačenja njegove grupe u pravcu Golije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 4 juna 1942 god. Savi Kovačeviću za grupisanje i kraći odmor jedinica Lovćenskog odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Velimiru Terziću, Blažu Jovanoviću i Savi Kovačeviću povodom prodora četnika u Pivsku Planinu

📜 Pismo Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku i predlog o komandnom sastavu Četvrte i Pete crnogorske brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da dve brigade zadrži u rejonu Gacka a sa druge dve, pod komandom Save Kovačevića, dejstvuje pri pravcu Goransko - Savnik

📜 Izvještaj narodnog heroja Save Kovačevića od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o boju na Krnovu i situaciji oko Šavnika

Fotografije

Povezane odrednice

Šavnik Savo Orović AFŽ Sanitet u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Lovćenski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Mojkovac Pero Ćetković Borbe u Hercegovini 1943. Đoko Pavićević Bitka na Sutjesci Velimir Terzić Nevesinje Italija u drugom svetskom ratu Mitar Bakić 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Crnoj Gori 1941. Radoje Dakić Nikšić Gacko Milovan Đilas Kolašin 10. hercegovačka udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Peko Dapčević Borbe u Istri 1944. Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ni zrno žita okupatoru! Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Operacija Schwarz Ivan Milutinović Komski partizanski odred Vilus 3. udarna divizija NOVJ Glavni štab Crne Gore Centralna bolnica NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Blažo Jovanović Vojin Popović Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Nikšićki partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Operacija Weiss Kurirska služba u ratu Politički komesari u NOR-u Bitka na Neretvi