Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sava Kovačević

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo Save Kovačevića od 17. februara 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o potrebi likvidacije četnika popa Perišina

📜 Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Savi Kovačeviću o vojno-političkoj situacijn na sektoru Odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Savi Kovačeviću o upućivanju udarnog bataljona za Vasojeviće i vojno-političkoj situaciji na području okruga

📜 Pismo Maksima Goranovića, političkog komesara Golijskog bataljona, od 20. marta 1942. Savi Kovačeviću o situaciji u istočnoj Hercegovini

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 22 marta 1942 god. Savi Kovačeviću o pogoršanju situacije u Katunskoj Nahiji i preduzetim mjerama u Pješivcima u vezi sa tim

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13. maja 1942. Savi Kovačeviću o neuspjelom napadu na Kablenu glavu

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. Savi Kovačeviću za traženje pomoći u žitu od Operativnog štaba za Hercegovnnu

📜 Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 14 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o preduzetim mjerama za sređivanje jedinica Lovćenskog odreda i o stanju pozadine u Grahovskoj, Rudinsko-trepačkoj i Banjsko-vučedolskoj opštini

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru n Boku od 17 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji na sektoru Nikšnć - Šavnik

📜 Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o stanju u jedinicama Lovćenskog NOP i DO i borbama protiv udruženih Italijana i četničko-krilaških bandi

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji kod Kolašina i Mojkovca i naređenje za otpočinjanje dejstva Lovćenskog odreda u pozadinu neprijatelja

📜 Pismo Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu povodom situacije u Crnoj Gori

📜 Naređenje Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za kretanje u pravcu Vilusa

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o pravcima nadiranja italijansko-četničkih snaga i potrebi brzog izvlačenja njegove grupe u pravcu Golije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 4 juna 1942 god. Savi Kovačeviću za grupisanje i kraći odmor jedinica Lovćenskog odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Velimiru Terziću, Blažu Jovanoviću i Savi Kovačeviću povodom prodora četnika u Pivsku Planinu

📜 Pismo Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku i predlog o komandnom sastavu Četvrte i Pete crnogorske brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da dve brigade zadrži u rejonu Gacka a sa druge dve, pod komandom Save Kovačevića, dejstvuje pri pravcu Goransko - Savnik

📜 Izvještaj narodnog heroja Save Kovačevića od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o boju na Krnovu i situaciji oko Šavnika

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1943. Istra u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Blažo Jovanović Glavni štab Crne Gore Savo Orović Ustanak u Crnoj Gori 1941. 3. udarna divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Narodno oslobodilački odbori Nikšićki partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. 10. hercegovačka udarna brigada Centralna bolnica NOVJ Peko Dapčević Pero Ćetković Bitka na Neretvi Komunistička partija Hrvatske Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Schwarz AFŽ Bolnice u oslobodilačkom ratu Milovan Đilas Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Crnoj Gori 1942. Sanitet u ratu Nevesinje Radoje Dakić Vrhovni štab NOVJ Kolašin Mitar Bakić Ranjenici u ratu Ivan Milutinović Bitka na Sutjesci Mojkovac Đoko Pavićević Josip Broz Tito Velimir Terzić Nikšić Narodni heroji Jugoslavije Vilus Borbe u Istri 1944. Šavnik Četnici u drugom svetskom ratu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Lovćenski partizanski odred Komski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Weiss Kurirska služba u ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Vojin Popović Gacko