Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ni zrno žita okupatoru!

Za ovaj pojam je pronađeno 87 hronoloških zapisa, 89 dokumenata i 16 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. Na mestu -Miri- (kod Leskovca) članovi SKOJ-a zapalili veću kamaru žita pripremljenu za vršaj za potrebe nemačke vojske.

⚔️ 10. 7. 1941. Bački partizani zapalili žito kod s. Kaća (u novosadskom srezu).

⚔️ 11. 7. 1941. Slovenski poročevalec objavio članak -Na posao- sa pozivom: da se svaki član OF bori da ni parče gvožđa, ni mrvu hrane neprijatelj ne izvuče iz Slovenije; da neprijatelja ometa u organizaciji pozadine. 

⚔️ 19. 7. 1941. U blizini Bečeja skojevska grupa iz grada zapalila 1500 krstina žita.

⚔️ 21. 7. 1941. U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) borci Petrovgradsko-stajićevskog NOP odreda spalili kamaru žita, uništili jednu vršalicu i razoružali poljskog čuvara.

⚔️ 21. 7. 1941. U rejonu s. Kumana (kod Zrenjanina) Kumanačko-melenački NOP odred zaplenio 11 kaiševa za vršalice i onemogućio vršidbu i pljačku žetve od strane nemačkog okupatora.

⚔️ 22. 7. 1941. U rejonu Sombora skojevske grupe iz grada na nekoliko mesta zapalile krstine sa žitom.

⚔️ 25. 7. 1941. Partizanske desetine i grupe iz Novog Sada i obližnijih sela Futoga, Kisača i Čuruga, zapalile žito, kudelju i kamare slame u rejonu tih mesta i presekle tt stubove između Novog Sada i s. Rumenke i između Novog Sada i s. Kovilja.

⚔️ 26. 7. 1941. Kod Čenejskih salaša (blizu Novog Sada), paleći žito, partizanska grupa iz Novog Sada sukobila se sa mađarskim žandarmima i vojnicima. Poginula su dva partizana a dva su zarobljena.

⚔️ 26. 7. 1941. U Žablju, za vreme vršidbe, mesna partizanska grupa zapalila žito, slamu i neke ekonomske zgrade.

⚔️ 28. 7. 1941. Kikindski NOP odred nadeleko od Kikinde spalio oko 300 kg žita.

⚔️ 29. 7. 1941. U Bečeju i okolini nekolike mesne skojevske grupe otpočele dvodnevne akcije paljenja: zapalile dve kamare žita (jednu od 1500 i drugu od 1000 krstina), a u bečejskom bioskopu -Orion- nekoliko filmova.

⚔️ 31. 7. 1941. Na Bagljašu (nedaleko od Zrenjanina) kao odmazdu zbog paljevine žita, nemački vojnici streljali 90 rodoljuba, među kojima i člana PK KPJ za Vojvodinu Sonju Marinković, narodnog heroja.

⚔️ 2. 8. 1941. U San. Mostu (u žitnom magacinu i na polju -šušnjar-) četa Zagrebačkog ustaškog bataljona streljala oko 800 talaca. Pokolj je nastavljen i idućih dana, tako da je u tom srezu ubijeno oko 3.000 Srba (ljudi, žena i dece).

⚔️ 5. 8. 1941. Tri nepoznata naoružana lica upala u opštinu Štiplje, oduzeli knjigu ovršenog žita. Isto učinili i u selu Uriče.

⚔️ 7. 8. 1941. U G. Milanovcu aktivisti NOP-a spalili nemački senjak.

⚔️ 8. 8. 1941. Tri naoružana lica oduzela knjige za popis ovršenog žita u selu Šuljkovcu, opštine dragocvetske.

⚔️ 8. 8. 1941. U kancelariju opštine bunarske upao je naoružan robijaš Nikolić Milutin i oduzeo knjigu o popisu ovršenog žita.

⚔️ 11. 8. 1941. 4 naoružana lica upali u kancelariju opštine šantarovačke i uništili popisne knjige ovršenog žita.

⚔️ 11. 8. 1941. Kod s. Mokrina (blizu Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred napao čuvare žetve i zaplenio pušku, a u Padeju razoružao dva stražara.

⚔️ 13. 8. 1941. Oko 50 naoružanih bandita sa dve ženske napalo opštinu zabrešku, spalila novčane knjige i kvite popisa žita. Potere upućene.

⚔️ 16. 8. 1941. Naoružana lica oduzela knjige za popis ovršenog žita u opšt. Glavničkoj.

⚔️ 30. 8. 1941. Naoružana grupa ljudi upala u opštinu glavičku i naredili da višak žita ne predaje vlastima. Iz kase uzeli novac i dali priznanicu.

⚔️ 30. 8. 1941. Grupa od 30 naoružanih ljudi upala u opštinu Glavicu i naredila da se višak žita ne predaje vlastima. Iz kase uzeli 800 dinara i izdali priznanicu.

⚔️ 1. 9. 1941. Oko 14 č. 3 nepoznata naoružana lica upala su u zgradu opštine bošnjanske, srez temnićki (Varvarin) i spalili istaknute plakate i objave, spiskove koji se odnose na popis mladića za stalni kadar i obveznike, kao i poreske knjige. Jovanović Timotije, iz Bošnjana, kritikovao je rad i postupak ovih lica, pa ga je jedan udario kundakom od puške. Timotije, sa nožem u ruci, pokušao je napad na naoružanog, koji ga je ubio sa dva metka iz puške. Posle ovoga ova naoružana lica održala su pouku prisutnom narodu, da ne vrše krađe i druga krivična dela, kao i da se bore protiv okupatorskih vlasti, a predstavili su se kao četnici i nacionalni borci. Zatim su otišli u školu, od upravitelja oduzeli knjigu za popis ovršenog žita i spalili je. Od opštinskog služitelja Đorđevića Živojina oduzeli su pušku sa 20 metaka, a potom su otišli u pravcu sreza kruševačkog.

⚔️ 15. 9. 1941. Noću između 14-15. septembra nepoznati naoružani ljudi oštetili su put na području opštine glavinačke i onemogućili prevoz 6000 kgr. sena u Ćupriju po traženju nemačkih vojnih vlasti. Taocima su zapretili da seno ne smeju predavati nemačkoj komandi.

⚔️ 26. 9. 1941. Kod s. Stubice, na putu Danilovgrad-Nikšić, gerilske jedinice iz sastava Nikšićkog NOP odreda i jedna grupa gerilaca iz Bjelopavlića napale neprijateljski transport, nanele mu gubitke od 3 mrtva i 10 ranjenih vojnika, uništile 2 kamiona sa žitom i 2 teška mitraljeza i zaplenile 6 pušaka, 5 revolvera i izvesnu količinu drugog ratnog materijala.

⚔️ 30. 9. 1941. Objedinjeni delovi severnobanatskog NOP odreda napali nemačku stražu u s. Bašaidu (kod Kikinde) i spalili oko 170 vagona kudelje. 

⚔️ 2. 10. 1941. U Bač. Palanci mesne partizanske grupe zapalile velike stogove kudelje.

⚔️ 17. 10. 1941. U s. Kosančiću (kod Leskovca) Babički NOP odred spalio opštinsku arhivu i zaplenio 5 vagona žita i 6 kamiona, pa deo žita podelio narodu a drugi deo kamionima prebacio u sela Puste reke, za potrebe NOP odreda.

⚔️ 22. 10. 1941. U s. Futogu (kod Novog Sada), po presudi mađarskog prekog suda, zbog učešća u akcijama paljenja žita i kudelje, obešena 3 člana KPJ.

⚔️ 27. 10. 1941. U s. Brajićima, na inicijativu VŠ NOP odreda Jugoslavije, održan sastanak između vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u cilju postizanja sporazuma o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Josip Broz Tito je predložio sporazum u 12 tačaka Draža Mihailović je odbio najvažnije tačke toga predloga: zajedničke operacije i formiranje zajedničkog operativnog štaba; stvaranje NO odbora; zajednička oprema i ishrana boraca; mobilizacija. Jedino je postignut sporazum o nekim manje važnim pitanjima i o podeli ratnog plena. Na bazi toga sporazuma, VŠ NOP odreda Jugoslavije je uputio četnicima u Požegi 5000 kg žita a Štabu četnika na Ravnoj gori isporučio 500 pušaka i 24.000 puščanih metaka.

⚔️ 18. 11. 1941. U s. Neradinu (kod Iriga) grupa mesnih partizana demolirala opštinsku zgradu, spalila arhivu i zabranila dalji rad službenika, kao i izvoženje žita i kukuruza za neprijateljsku vojsku.

⚔️ 2. 2. 1942. NO odbor s. Zagrede (kod Danilovgrada) uputio pismo Štabu Lovćenskog NOP odreda u kome se predlaže: trebalo bi nekoliko grupa partizana uputiti u Hercegovinu, Boku, Albaniju i Sandžak da kupe izvesnu količinu hrane za prehranu siromašnog stanovništva; hrana u žitu i stoci mogla bi se nabaviti i u obliku dobrovoljnih priloga.

⚔️ 15. 2. 1942. U selu Komarnici (blizu Šavnika), uz prisustvo 35 delegata iz svih opština, održana je sreska konferencija na kojoj je izabran novi sreski NO odbor. Istovremeno je, pri Sreskom NO odboru, izabrana i Komisija za nabavku žita i drugih namirnica.

⚔️ 9. 3. 1942. Da bi obezbedio ishranu siromašnog stanovništva i izbeglica iz Metohije, Vojvodine, Hercegovine i Crne Gore, kako u prolećnoj sezoni tako i tokom 1942. godine, NO odbor opštine banjanske izdao naredbu o zasejavanju obradivog zemljišta i o zbrinjavanju izbeglica: seoski NO odbori treba da izrade spiskove porodica bez zemlje (s podacima o broju članova domaćinstva i o imovnom stanju) koje bi trebalo da dobiju zemlju na obrađivanje; da utiču na bogatija domaćinstva da deo zemlje i izvesnu količinu žita za seme ustupe izbeglicama i sirotinji.

⚔️ 13. 4. 1942. Prvi vod Kalničke partizanske čete savladao ustašku posadu u s. Jalžabetu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zaplenivši 9 pušaka, 6 pištolja, 1 radio-aparat i oko 10.000 kg žita. Posle toga je održan miting kome je prisustvovalo celokupno stanovništvo tog sela.

⚔️ 0. 7. 1942. Štab Podunavskog NOP odreda uputio proglas stanovništvu Srema da sklanja žito od okupatora.

⚔️ 0. 7. 1942. CK KPH za Veljun uputio proglas narodu toga sreza, u kome izlaže uspehe NOB za proteklu godinu i poziva stanovništvo da stupa u redove partizanskih jedinica, što pre završi žetvu i vršidbu i prinose sakrije od neprijatelja.

⚔️ 9. 7. 1942. OK KPJ za Srem i Štab NOP odreda za Srem izdali direktivu da se u Sremu pristupi uništavanju žita spremljenog za neprijatelja a i da se pomogne narodu da skriva žito.

⚔️ 10. 7. 1942. Ustaško-domobranske i žandarmerijske jedinice otpočele čišćenje Fruške gore od Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda. Podunavski NOP odred je izbegao udare i prebacio se u južni Srem, gde je otpočeo da pali žetvu, a Fruškogorski NOP odred je vodio zadržavajuću odbranu sa noćnim protivnapadima. Takvom taktikom neprijatelj je bio prisiljen da 16. jula obustavi dejstva i preduzme mere za zaštitu žetve.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi italijanskog 5. armijskog korpusa preduzeli napad na 2. primorsko-goranski NOP odred. U borbama do kraja. jula italijanske jedinice su uspele da unište žetvu, spaie oko 1000 kuća i streljaju oko 200 ljudi.

⚔️ 12. 7. 1942. GŠ NOP odreda za Srbiju naredio štabovima NOP odreda u Srbiji da preduzmu mere za spasavanje letine od okupatora.

⚔️ 15. 7. 1942. Otpočela akcija paljenja žita u Sremu. Do 26. avgusta Fruškogorski NOP odred je spalio pšenicu sa oko 800 katastarskih jutara, Podunavski NOP odred sa oko 750, delovi od kojih je krajem meseca formiran Posavski NOP odred spalili su sa preko 700 i Bosutska četa je spalila sa 300 do 400 katastarskih jutara. Uništen je i veliki broj vršalica i kosačica.

⚔️ 20. 7. 1942. OK KPH za Slav. Brod uputio stanovništvu proglas u kome ga poziva da ne predaje žetvu ustašama, već da kao jedan ustane protiv pljačke i bori se za slobodu Hrvatske.

⚔️ 8. 8. 1942. U Duvanskom institutu u Prilepu grupa prilepskih diverzanata zapalila oko 40.000 kg žita i 20.000 kg sena.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Ježevu (kod Zagreba) 2, četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda zaplenila rekvirirano žito i podelila ga seljacima, a zatim održala miting na kome je govoreno o ciljevima i značaju NOB-a.

⚔️ 14. 8. 1942. U s. Sanici, od omladinki i omladinaca iz drvarskog i podgrmečkog okruga angažovanih na sakupljanju letine u Saničkoj dolini, formirana 1. sanička omladinska poljoprivredna radna brigada, sastava: 5 bataljona. Brigada je do oktobra sabrala preko sto vagona žita.

⚔️ 25. 8. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Lovinca, s. Metka i ž. st. Raduč otpočeli dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u s. Raduču, koje su prinudili na povlačenje prema Velebitu. Posle toga neprijatelj je popalio nekoliko kuća, pohapsio i mučio stanovništvo i pljačkao letinu.

⚔️ 27. 8. 1942. Oko 1000 ustaša i domobrana iz Sanskog Mosta pokušalo da preko sela Vrhpolja prodre u Ključ u cilju sadejstva nemačkoj motorizovanoj borbenoj grupi -Putlic- na Manjači. Delovi 6. krajiškog NOP odreda su upornom odbranom sprečili prodor neprijatelja i omogućili Saničkoj omladinskoj poljoprivrednoj radnoj brigadi da izvrši evakuaciju žita.

⚔️ 30. 8. 1942. Na položajima od Široke Kule do Vrepca italijanske snage, domobrani, ustaše i četnici iz Gospića napali delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestokih borbi neprijatelj je u toku dana odbijen u polazni garnizon, ali je on uspeo da popali sela Ostrovicu i Ćukovac i opljačka letinu.

⚔️ 11. 9. 1942. U Vrnjačkoj Banji feldkomandantura 610 objavila da će od 15. septembra nemačka policija i pripadnici SDS početi prikupljanje žita po srezovima i opštinama, pa naglašava: neizvršenje predaje označenih količina žita, svako oštećenje ili prikrivanje žetvenih proizvoda i skidanje i cepanje objave, smatraće se sabotažom te će se prema licima koja to budu činila postupiti najstrože.

⚔️ 18. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

⚔️ 12. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Sekuriću (kod Rekovca) i razdelili seljacima oko 5000 kg pšenice koja je bila prikupljena na ime rekvizicije.

⚔️ 0. 11. 1942. Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

⚔️ 18. 11. 1942. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa mesnih partizana demolirala opštinsku zgradu, spalila arhivu i zabranila dalji rad službenika i izvozenje žita i kukuruza za neprijateljsku vojsku.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Radnji (kod Demir-kapije) NOP odred -Sava Mihajlov- održao miting i povratio seljacima žito koje je okupator rekvirirao.

⚔️ 3. 6. 1943. NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- ušli u s. Pravednik, s. šeškovo i s. Dradnju (kod Kavadaraca) pošto su posle polučasovne borbe, savladali otpor bugarske policije u s. Dradnji. Odredi su u ovim selima spalili opštinske arhive, a žito i vunu, koju je okupator rekvirirao, i zaplenjeni novac vratili seljacima. Zarobljena su 3 policajca, a zaplenjeno je 8 pušaka, 2 pištolja i dosta municije.

⚔️ 10. 6. 1943. Okružni komitet KPJ za Srem uputio proglas sreskim i mesnim partijskim rukovodstvima povodom odbrane žetve.

⚔️ 23. 6. 1943. Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 25. 6. 1943. Oblasni komitet KPJ za Bačku i Baranju uputio narodima Bačke i Baranje proglas u vezi odbrane i sabotaže žetve.

⚔️ 30. 6. 1943. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac pismo u kome ukazuje na potrebu da se preduzmu mere za stvaranje NO brigade i da se spreči neprijatelj da od naroda opljačka letinu.

⚔️ 0. 7. 1943. Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije uputio proglas seljacima pozivajući ih da pružaju otpor okupatoru i ne predaju mu svoje žito, da smelo stupaju u partizanske odrede i razvijaju bratstvo i jedinstvo Makedonaca i Šiptara.

⚔️ 24. 7. 1943. Na imanju -Vojnovič- (kod Zemuna) mesna partizanska grupa spalila 5 vagona žita.

⚔️ 30. 7. 1943. U rejonu s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) delovi 2. sremskog NOP odreda zapalili 118 jutara pokošenog žita, zobi, ječma i grahorice.

⚔️ 3. 8. 1943. Na salašu Bankovci (kod Iriga) 1. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade napao posadu jačine 82 domobrana, te u dvočasovnoj borbi ubio 3, ranio 1 i zarobio 25 domobrana, a zaplenio puškomitraljez, automat, 22 puške i 30.000 metaka. U zapaljenom salašu je izgorelo 7 vagona žita, 2 vršalice, 1 kamion i sve zgrade.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Žitorađi (kod Prokuplja) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali i rasterali odeljenje vojnika SDS koji su obezbeđivali rekvirirano žito, a potom odbacili ka Prokuplju nemačke i vojnike SDS koji su im pošli u pomoć. Poginula su 2 i ranjena 3 neprijateljska vojnika.

⚔️ 29. 8. 1943. U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Crkvice (blizu Lebana) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali nemačke policajce koji su vršili rekviziciju žita, te ubili 7 i ranili 4 policajca (ostali su se povukli u Leskovac). Nemački vojni zapovednik Jugoistoka naredio je sutradan da se za odmazdu strelja 450 simpatizera NOP-a i spali jedno selo.

⚔️ 19. 9. 1943. U s. Klenikama (kod Vranja) Udarni bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda napao bugarske policajce. Poginula su 3 policajca, dok su 3 izgorela u zapaljenoj zgradi opštine. Bataljon je u selu zapalio i magacin sa 3 vagona žita i zaplenio 8 pušaka i 300 kg masla.

⚔️ 22. 9. 1943. u Bač. Palanci 3. bačko-baranjski NOP odred zapalio kudeljaru (izgorelo oko 6000 vagona kudelje) i nekoliko pomoćnih zgrada.

⚔️ 23. 9. 1943. U s. Baču (kod Bač. Palanke) 3. bačko-baranjski NOP odred napao mesnu stražu i čuvare kudeljare, te ubio 1 i ranio 4 stražara i zaplenio 4 puške. Izgorelo je 200 vagona kudeije i deo zgrade i postrojenja.

⚔️ 3. 10. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije uputio pismo NO odborima na slobodnoj teritoriji Debarca: žito prikupljeno za partizanske jedinice treba, zbog preduzetih dejstava balističkih snaga u pravcu slobodne teritorije, prebaciti na sigurna mesta na pl. Karaormanu.

⚔️ 27. 12. 1943. Na putu Vranje-Bosiljgrađ delovi 2. južnomoravskog NOP odreda posekli 30 tt stubova i električni vod Jelašnica-Surdulica i zaplenili bugarski kamion sa žitom.

⚔️ 24. 1. 1944. Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

⚔️ 1. 3. 1944. VŠ NOV i POJ tražio od Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ podatke o stanju ishrane stanovništva i o veličini nužne pomoći da bi se stanovništvo oslobođene teritorije prehranilo do nove žetve.

⚔️ 27. 3. 1944. Glavnina 3. makedonske NOU brigade i Kosovskog NOP odreda izvršila napad i razrušila ž. st. Ristovac (na pruzi Kumanovo-Vranje) i druge objekte i postrojenja: uništila oko 100 vagona žita i 7 lokomotiva i zaplenila 10.000 litara benzina, oružje, municiju i drugu ratnu opremu. U oštroj borbi je ubila oko 20 nemačkih i oko 30 bugarskih vojnika a zarobila ih je 24. Istovremeno je kod s. Rataje srušila most a kod s. Nesalca kompoziciju s ratnim materijalom.

⚔️ 1. 6. 1944. U Bač. Palanci delovi 3. bačko-baranjskog NOP odreda zapalili 50 vagona kudelje.

⚔️ 14. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice (ukupne jačine do 15.000 vojnika) otpočele operaciju -Kornblume- s ciljem da razbiju i unište jedinice NOV i POJ u Sremu, oslobode se njihovog pritiska na komunikacije i sprovedu pljačku žetve. Operacija je trajala sve do 6. avgusta, a izvršena je postupno, u četiri etape: prva etapa na Fruškoj gori, druga u selima severoistočnog Srema (Podunavlja), treća u jugoistočnom i južnom Sremu, četvrta na području jugozapadnog Srema (predeo Bosutskih šuma). Jedinice NOV i POJ u Sremu, veštim manevrima i smelim akcijama, izbegle su uništenje i poremetile planove neprijatelja, koji je vršio bezobzirne represalije, zverstva i pljačke.

⚔️ 29. 6. 1944. U Potkomskoj pećini (u Dabarskom polju), posle četvorodnevne opsade, 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ prinudila jednu četu četničke Stolačke brigade na predaju. Zarobljeno je 36 četnika, jedan je poginuo. Nekoliko četnika se probilo. Plen: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka, 5.000 metaka i 50.000 kg žita.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod s. Jakšića, s. Golobrdca i s. Treštanovca (blizu Slav. Požege) nemački vojnici i ustaše iz Slav. Požege napali na jedinice 12. udarne i Osječke brigade 12. divizije NOVJ koje su osiguravale žetvu. Posle dvodnevnih borbi, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj se povukao u Slav. Požegu.

⚔️ 17. 7. 1944. Na liniji s. Cerovac - s. Granje - s. Sesvete - s. Buk (kod Slav. Požege) nemačke i ustaške snage (jačine oko 2000 vojnika) iz Pleternice i Slav. Požege napale 12. udarnu i Osječku brigadu 12 divizije NOVJ i Požeški NOP odred. Posle osmočasovne borbe, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Time je omogućeno nesmetano obavljanje žetve u rejonu s. Bekteža, s. Poreča i s. Kule.

⚔️ 8. 8. 1944. Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

⚔️ 20. 8. 1944. Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

⚔️ 28. 8. 1944. Između s. Beljeva i Semizovca (na pruzi Sarajevo-Zenica) delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 18 vagona sa eksplozivom, uljem i žitom.

⚔️ 5. 9. 1944. NKOJ zatražio od izvršnih odbora ZAVNO Sandžaka i CASNO da, pored ostalog, dostave podatke o licima na oslobođenom i okupiranom području kojima je potrebna pomoć u hrani, odeći i obući i da izvrše procenu žetve i stočnog fonda u odnosu na stanje pre rata.

⚔️ 19. 10. 1944. Da bi se otežalo snabdevanje nemačkog okupatora i da se ne bi remetilo ekonomsko stanje u Makedoniji, Prezidijum ASNOM-a uputio oblasnim NO odborima odluku o zabrani iznošenja robe (stoke, žita, vune i drugih proizvoda) sa slobodne teritorije na okupiranu teritoriju.

Dokumenti

📜 Naredba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od aprila 1941. o zapleni poljoprivrednih proizvoda, sirovina i polufabrikata na teritoriji Srbije

📜 Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 28. aprila 1941. o formiranju štaba za vojnu privredu u Srbiji

📜 Novi Sad, 7. jul 1941. Naređenje komande vojno-upravne grupe Južne armije vojnim komandama o popisu nekretnina dodeljenih u jugoslovenskoj agrarnoj reformi i prikupljanju letine sa njih

📜 Izveštaj Obnove od 5 avgusta 1941 god. o paljenju žita u Vojvodini

📜 Naređenje Štaba Gerilskih odreda za srez Korenicu i okolinu od 17. septembra 1941. komandirima odreda o zabrani prodaje žita i o prikupljanju živežnih namirnica

📜 Pismo političkog komesara kombinovanog partizanskog odreda Prvog bataljona Sloboda od 28 septembra 1941 god. o potrebi odbrane Dabra radi sprečavanja pljačke žita od strane okupatora

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o podmetnutom požaru u željezničkom vagonu natovarenim sijenom na pristaništu u Splitu

📜 Izvod iz ratnog dnevnika Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka o organizaciji eksploatacije privrednog potencijala i radne snage u Srbiji i NDH za potrebe Vermahta i o dejstvima nemačkih jedinica protiv partizana od 4. aprila do 31. decembra 1941. godine

📜 Proglas štaba Podunavskog NOP odreda narodima Srema za sklanjanje žita od okupatora

📜 Letak Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju seljacima i težacima Dalmacije za obranu žetve od neprijatelja

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

📜 Obavještenje štaba Treće čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete o prikupljanju i evakuaciji žita sa područja čete

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. Savi Kovačeviću za traženje pomoći u žitu od Operativnog štaba za Hercegovnnu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i o osnivanju narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i osnivanju Narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. štabovima NOP odreda u Srbiji za spasavanje letine od okupatora

📜 Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Sremske Mitrovice od 16 jula 1942 god. Štabu nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana

📜 Izveštaj Mesne nemačke oružane grupe iz Rume od 16 jula 1942 god. voćstvu narodne grupe u Osijeku o uništavanju vršalica, paljenju žita od strane partizana

📜 Berlin, 17. jul 1942. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodijusa ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim isporukama žitarica i o zahtevima ratnog materijala

📜 Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18. jula 1942. komandantima i političkim komesarima bataljona na teritoriji Zone za akciju povodom žetve

📜 Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 21 jula 1942 god. Zemaljskom rukovodstvu Nemačke narodne grupe o paljenju žita od strane partizana u blizini Indije

📜 Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Indije od 31 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Soko Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o koncentraciji neprijatelja kod Mrkonjić Grada i Sanskog Mosta i o potrebi da se obezbjedi žetva oko Ključa

📜 Izveštaj Okružnog partijskog poverenstva za Mladenovac od 20. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o sprovođenju direktive za zaštitu letine i o prihvatanju drugova iz Beograda za partizanske odrede

📜 Zapisnik s konferencije u Beogradu kod generalnog opunomoćenika za privredu Franca Nojhauzena od 24. avgusta 1942. s nemačkim vojnoupravnim predstavnicima iz Srbije o eksploataciji rudnika i prikupljanju žita

📜 Proglas Trećeg oblasnog komiteta KPM od septembra 1943. god. seljacima tikveškog, đevđeliskog i veleškog kraja da ne predaju žito i ostalo

📜 Objava Feldkomandanture 610 u Vrnjačkoj Banji od 11 septembra 1942 god. o predaji žita okupatoru

📜 Članak iz antifašističkog lista Sloboda od 15. Septembra 1942. kojim se poziva narod Kosova i Metohije da okupatoru spreči pljačku žita

📜 Saopštenje nemačkog opunomoćenika za privredu u Srbiji od 30. septembra 1942. o načinu oduzimanja i raspodeli žita u Srbiji

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da se očisti Manjača od neprijatelja i ubrza evakuacija letine iz Sanice

📜 Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 3 novembra 1942 god. Štabu odreda o oduzimanju rekviriranog žita u selu Mirijevu

📜 Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 decembra 1942 god. štabu korpusa o borbama kod Bronzanog Majdana i Sanskog Mosta i o evakuaciji zaplijenjenog žita na oslobođenu teritoriju

📜 Dopis Inicijativnog odbora ZAVNOH-a Okružnom NOO-u Srijem i Slavonija o ustavima i načinu rada pilana i vršalica, o čuvanju i spremanju sijena i o čuvanju i zabrani sječe šuma

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se ukazuje na nedostatke u radu antifašističkih organizacija i traži dosljednost i čvrstina u njihovom rukovođenju, zahtijevajući političku izgrađenost članova Komiteta. Nadalje se ukazuje da pažnju treba posvetiti pripremama oko ubiranja i spremanja žetve, upozorava na budnost prema petkolonaškim elementima i zahtijeva dosljedno provođenje direktiva u borbi protiv birokratizma

📜 Letak Okružnog komiteta KPH Brod kojim se pozivaju seljaci da zaštite svoju žetvu od njemačkog okupatora i da stupaju u redove NOV

📜 Poziv Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Srem i štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 11. juna 1943. god. narodima Srema za odbranu letine od okupatora

📜 Subotica, 26. jun 1943. Oglas velikog župana grada Subotice o čuvanju žitarica

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 juna 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pripremama za stvaranje brigade i merama za sprečavanje rekvizicije

📜 Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutranjih poslova NDH... o vršidbi na njenom području koju ometaju i onemogućavaju jedinice NOV paljenjem žita, vršalica i slame na veleposjedima i po selima

📜 Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S kojim se pozivaju građani na rad za spremanje žetve i da moraju staviti vlastima na raspolaganje vozila za prijevoz žita, kao i prostorije za smještaj

📜 Izvještaj Velike župe Baranja Okružnom vodstvu Njemačke narodne skupine Donja Drava u Osijeku u kome se navodi da jedinice NOV ometaju vršidbu i oduzimaju žito na velikom području Podravine te da održavaju zborove po selima i srpečavaju predaju žitarica vlastima NDH

📜 Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja o poduzimanju svestranih mjera za osiguravanje žetve, izvlačenje žita s neoslobođenog područja i izgradnju magazina za njegovo uskladiš-tenje, i to uz suradnju s NOO-ima i operativnim jedinicama koje će pored oružane pomoći dati i radnu snagu

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o osiguranju spremanja žetve, pomoći NOO-ima i antifašističkim organizacijama, dopremanju vršalica sa neoslobođenog na oslobođeno područje i uništavanju žetve na državnim imanjima i imanjima velikih posjednika

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Brod kotarskim komitetima Brod, Đakovo i Županja u kojem se prenose direktive i uputstva Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju o borbi protiv djelovanja HSS-a, pokušaja organiziranja četništva, zadacima NOP odreda i o brizi za žetvu

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Baranja Vodstvu Njemačke narodne skupine u Osijeku kojim se javlja da je područje župe potpuno ili djelomično ugroženo od jedinica NOV. U izvještaju se dalje navodi da se žetva može provesti samo uz pomoć vojske i traži da se u nesigurna područja upute oružane jedinice

📜 Izvještaj vođe Njemačke narodne pomoći Odjela za zbrinjavanje izbjeglica... Vodstvu Skupine u Osijeku... u kome se govori da jedinice NOV onemogućavaju žetvu u selima: Darkovcu, Kuli i Poreču. U izvještaju se napominje da su se stanovnici ovih sela — pripadnici Njemačke skupine koji su bili iseljeni u sela istočne Slavonije — vratili kućama uz pomoć Wehrmachta. Navodi se da bi spomenuta sela mogla dati oko 80 vagona pšenice pod uslovom da se u najkraće vrijeme osigura oružana pomoć

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za raspored i djelovanje u toku žetve

📜 Izvještaj štaba Požeškog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na komunikacije i o borbi za žetvu u Požeškoj kotlini

📜 Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja o radu, sakupljanju potrebnih stvari u vezi s vršidbom, osposobljavanju bunkera i osiguravanju potrebnog broja zaprežne stoke za vrijeme žetvene kampanje. Kritikuje se stanje službe veze i daju sugestije radi otklanjanja nedostataka

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH Nova Gradiška, Novska i Pakrac u kojem ih obavještava o održavanju sastanka plenuma OK i traži podnošenje detaljnih izvještaja, ističući da je narodu potrebno politički objasniti značaj borbe za žetvu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

📜 Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin hrvatskom i srpskom narodu na području Kalnika, Bilo-gore i Hrvatskog zagorja o potrebi očuvanja žetve i o vojno-političkoj situaciji

📜 Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu

📜 Okružnica Velike župe Prigorje općinskim poglavarstvima i kotarskim oblastima na području župe o slanju vojnih odreda za osiguranje žetve te o obavezi općine da opskrbi odrede živežnim namirnicama

📜 Letak Okružnoga NOO Žumberka i Pokuplja »Braći seljacima Žumberka, Pokuplja, Turopolja i Posavine«, kojim pozivaju na suradnju i borbu protiv neprijatelja te spašavanje sazreloga žita

📜 Izvještaj rizničara Njemačke narodne skupine o djelatnosti u razdoblju od 15. juna do 15. jula 1943. godine, o teškoćama koje ometaju rad na ubiranju žetve, saobraćajnim teškoćama i o isplati dodatka za skupoću pripadnicima Skupine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu se razmatrala politička situacija na terenu, rad partijskih jedinica, te rezultati žetve

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama i komandama područja za dejstvo u toku žetve

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu, organizacijskim pitanjima, mobilizaciji u jedinice NOV i POH, te o prikupljanju žitarica za potrebe NOP-a

📜 Izvještaj Žetvenog odbora Požeškog područja Glavnom žetvenom odboru za Slavoniju o svom formiranju i prvom sastanku, te zadacima i problemima oko vršidbe u selima požeškog područja

📜 Izvještaj Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu oružanih snaga o nemogućnosti izvršenja žetve za potrebe NDH uslijed stalne ugroženosti od strane jedinica NOV na području kotarske oblasti Slav. Požega

📜 Izvještaj Žetvenog odbora Diljskog područja Glavnom žetvenom odboru za Slavoniju o rezultatima vršidbe na području Komande

📜 Izvještaj ureda vođe Njemačke narodne skupine u Zagrebu o djelatnosti Ureda u augustu 1943. godine u kojem navodi teškoće oko transportiranja žetve i o preseljavanju pripadnika Skupine u Treći Reich

📜 Izvještaj Okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav o političkim prilikama, raspoloženju naroda i pripadnika Skupine koji se sve više orijentiraju prema NOP-u, akcijama i propagandi jedinica NOV i stanju privrede na okrugu u julu i augustu 1943. god. Predlaže mjere za osiguranje mjesnih skupina i žetve, traži stavljanje domobranstva pod njemačku komandu i poduzimanje akcija Wehrmachta za sređenje prilika na podruxcju okruga

📜 Zapisnik Općinskoga poglavarstva u Novoj Rači upućen Kotarskoj oblasti Bjelovar o oduzimanju žita od strane partizana

📜 Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV i akcijama paljenja žita u Sremu

📜 Izveštaj sekretara sreskog komiteta KPJ za Rumu od 15. avgusta 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o odbrani žetve i teroru okupatora

📜 Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja da se organizira akcija sabiranja žita za potrebe NOV

📜 Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode NDH Ministarstvu narodnog pospodarstva u Zagrebu kojim se javlja da je na otkupnoj stanici u Vođincima pronađen proglas KK KPH Vinkovci nakupcima žitarica, kojim se zabranjuje otkuo žitarica za potrebe NDH. pa je stoga ova akcija ustaške vlasti obustavljena

📜 Izvještaj »Agrarie«, (njemačka centralna nabavnoprodajna zadruga) za III tromesečje 1943. god. o proširenju djelatnosti, problemima opskrbe modrom galicom, umjetnim gnojivom i sjemenjem te rezultatima kupovine žita i krumpira. Napominje se da su nesigurne prilike - saobraćajne teškoće, nerazumijevanje nadležnih vlasti NDH i djelovanje NOV znatno umanjile djelatnost i rezultate »Agrarie« u ovom tromesječju.

📜 Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1943. Vrhovnom štabu o raspodeli zaplenjenog žita i soli vojsci i narodu

📜 Sombor, 25–27. septembar 1943. Naređenje velikog župana Bač-bodroške županije i gradova Sombor i Novi Sad o hitnom ubiranju letine i o pojačanom osiguranju skladišta i fabrika

📜 Naredba Štaba Trećeg bataljona Prvog južnomoravskog NOP odreda od 5 decembra 1943 god. o zabrani odlaska na pijace i prodaji žita, stoke i drva

📜 Zahtev Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 29. februara 1944. NOO-u istočna Bosne da izvesti o broju nezbrinutih stanovnika na slobodnoj teritoriji i o količini namirnica koja im je neophodna za prehranu do predstojeće žetve

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. aprila 1944. Intendanturi 5. korpusa NOVJ o merama koje treba preduzeti u vezi s proletnjom setvom i transportovanjem žita iz centralne Bosne za Bosansku krajinu

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 15. aprila 1944. Štabu 5 korpusa NOVJ da zbog loših vremenskih prilika za izvjesno vrijeme neće moći snabdijevati divizijsku bolnicu žitom sa sektora Ramskog i Travničkog NOP odreda

📜 Bačka Topola, 13. jun 1944. Naredba velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora da su svuda za ubiranje letine odgovorni teritorijalni nadležni komandanti korpusa

📜 Pismo Odjela za narodno gospodarstvo ZAVNOH-a Ekonomskome odjelu Okružnoga NOO Bjelovar u kojemu traže da se ulože sve snage u borbi za žetvu

📜 Zapovijest Štaba 12. NOU brigade od 11. jula 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje žetve

📜 Zapovijest Štaba 12. divizije NOVJ od 24. jula 1944. podređenim jedinicama da obezbijede prebacivanje žita iz Slavonije u Baniju

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija

📜 Izveštaj Okružne uprave Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 27 jula 1944 god. o paljenju žita od strane pripadnika NOV i PO

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 30. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi protiv Nijemaca i ustaša na pruzi kod Lipovljana prilikom prebacivanja žita iz Slavonije u Baniju

📜 Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. avgusta 1944. Intendanturi 2. korpusa NOVJ o načinu uzdizanja kadra ekonomske struke, o uskladištenju hrane odmah posle žetve i prikupljanju sirovina za odeću i obuću

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, mobilizaciji, žetvi, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu omladinske organizacije, osnivanju odbora JNOF, radu NOO te stanju u Moslavačkome NOP odredu, Udarnome bataljonu IG NOP odreda, Srpskome bataljonu, Diverzantskome bataljonu i Komandi moslavačkog područja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za upućivanje načelnika Ekonomskog odeljenja u Krajovu radi raspodele žita

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. oktobra 1944. komandantu Srema za evakuaciju folksdojčera, privrednih dobara i celokupnog žetvenog prinosa

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Mađarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Pomoravlju 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Omladina u ratu Slavonska Požega Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Slavoniji 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Vrhovni štab NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Pljačka u ratu Borbe u Sremu 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Intendantura u ratu USAOJ Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Srbiji 1942. Novi Sad Ustanak u Srbiji 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Ruma Kikinda Četnici u drugom svetskom ratu Irig Borbe u Srbiji 1944. Komunistička partija Hrvatske Leskovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u NDH Borbe u Crnoj Gori 1942. Sanitet u ratu Sremska Mitrovica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Sanski Most Borbe u Makedoniji 1943. Bjelovar Vranje Josip Broz Tito Zagreb Varaždin Beograd Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Vrnjačka Banja Vermaht u Jugoslaviji Zrenjanin Diverzije u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe na Kosovu i Metohiji Danilovgrad Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 1. južnomoravski partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Rekvizicija u ratu Osječka udarna brigada Osijek Četnici u ustanku Futog Borbe u Sremu 1942. SKOJ Pakrac Bečej Sombor Virovitica Nova Gradiška Radne akcije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Žene u ratu Osvobodilna fronta Srpska državna straža (nedićevci)