Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Rekvizicija u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 12. 1941. U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

⚔️ 12. 2. 1942. Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

⚔️ 16. 2. 1942. U cilju rešavanja problema ishrane naroda i partizanskih jedinica, NO odbor za Crnu Goru i Boku izdao uputstvo o radu sreskih, opštinskih i seoskih NO odbora: uvodi se rekvizicija i propisuje način njenog izvršenja; svi mlinovi se stavljaju pod kontrolu a sva manastirska, crkvena i zadužbinska imanja pod upravu opštinskih NO odbora; zabranjuje se unošenje životnih namirnica, stoke, stočne hrane i alkoholnih pića u okupirane gradove, preporučuje se NO odborima da na najpogodnijim mestima stvore pijace radi oživljavanja razmene i prometa i da organizuju odbranu zemlje. Osim toga, NO odbori su dobili u dužnost i deo sudskih funkcija.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Kozji (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnike Koste Pećanca koji su došli da vrše rekviziciju i oduzeo im skupljene namirnice.

⚔️ 3. 6. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

⚔️ 12. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Sekuriću (kod Rekovca) i razdelili seljacima oko 5000 kg pšenice koja je bila prikupljena na ime rekvizicije.

⚔️ 0. 11. 1942. Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Dvoranu delovi Rasinskog NOP odreda napali i ka Kruševeu poterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili rekviziciju.

⚔️ 7. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naređenje o načinu snabdevanja jedinica NOV i POJ, naglašavajući da se ono može vršiti putem ratnog plena, konfiskacijom imovine izdajnika i narodnih neprijatelja, dobrovoljnim prilozima i rekvizicijom.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Crkvice (blizu Lebana) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali nemačke policajce koji su vršili rekviziciju žita, te ubili 7 i ranili 4 policajca (ostali su se povukli u Leskovac). Nemački vojni zapovednik Jugoistoka naredio je sutradan da se za odmazdu strelja 450 simpatizera NOP-a i spali jedno selo.

⚔️ 24. 1. 1944. Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

⚔️ 1. 10. 1944. Treći bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na nemački garnizon u s. Rušama (kod Maribora). Posle dvočasovnih uličnih borbi protiv nemačke policije on je izvršio mobilizaciju radnika i rekviziciju materijala, a zatim se pod borbom povukao iz s. Ruša.

⚔️ 1. 10. 1944. U s. Breznu (kod Dravograda) 2. bataljon Lackovog NOP odreda izvršio rekviziciju hrane, odeće i obuće, a deo ovog bataljona, na obezbeđenju, uništio nemački kamion i zaplenio 33 puške, 1 automat i drugu vojnu opremu.

⚔️ 10. 10. 1944. U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

⚔️ 16. 10. 1944. U duhu naređenja Štaba 15. korpusa NOVJ, Štab 41. divizije NOVJ izdao naredbu o načinu snabđevanja jedinica životnim potrebama (ratni plen, konfiskacija, rekvizicija, dobrovoljni prilozi itd.). Zabranjuje se da vojnici sami traže hranu pri ulasku u naseljena mesta, već se naređuje da to čine odgovorni organi jedinica preko komandi područja i komandi mesta ili NO odbora.

⚔️ 14. 11. 1944. U Šoštanju 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemačku posadu, kako bi, njenim vezivanjem, omogućila neometanu rekviziciju u fabrici kože. Zaplenjeno je preko 5.000 kg kože.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarskog ureda u Bijeljini od 1. jula 1941. velikoj župi Posavje o vršenju rekvizicije, hapšenju komunista i slanju u koncentracione logore

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez nikšićki od 24 maja 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o mjerama za rekviziciju stoke i stanje u zbjegovima

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

📜 Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. Komandi područja Mrkonjić Grad o nedostatku sredstava za isplatu rekvizicionih priznanica i o načinu deobe pomoći pogorelcima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju HSS, rekviziciji hrane od strane ustaša, dolasku domobrana u Cvetnić Brdo, kontroli isprava, te o akcijama KK KPH Pisarovina u ožujku 1943. godine

📜 Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 juna 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pripremama za stvaranje brigade i merama za sprečavanje rekvizicije

📜 Izveštaj negotniske sreske rekvizicione komisije od 24. januara 1944. god. skopskoj oblasnoj rekvizicionoj komisiji o svome radu

📜 Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

📜 Naredba ministra Narodne odbrane DFJ od 18. marta 1945. potčinjenim štabovima i komandama o zabrani rekvizicije i konfiskacije raznih dobara bez organa narodne vlasti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Maribor Jastrebački partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Hrvatska seljačka stranka Sisak Mrkonjić Grad Rasinski partizanski odred Intendantura u ratu Aleksandar Ranković Štampa u ratu Žene u ratu Slovenska Bistrica Kosta Pećanac Berane 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Skoplje Borbe u Srbiji 1945. Sanitet u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Ni zrno žita okupatoru! 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Sremu 1945. Borbe u Srbiji 1944. Sremski front 15. makedonski korpus NOVJ 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 41. makedonska divizija NOVJ Nišavski (svrljiški) partizanski odred 2. kordunaški partizanski odred Nikšić Bijeljina 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Leskovac 6. slavonski korpus NOVJ 2. oklopna armija Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1942. Negotino Velika Gorica Omladina u ratu Josip Broz Tito Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 14. slovenska divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Borbe u Srbiji 1943. Četnici u ustanku Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustaški zločini 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. Genocid u NDH Borbe u Makedoniji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Andrijevica Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Kukavički (leskovački) partizanski odred Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu 1. južnomoravski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Kolašin Borbe u Sloveniji 1944. Vrhovni štab NOVJ Lebane Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu