Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Rekvizicija u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 12. 1941. U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

⚔️ 12. 2. 1942. Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

⚔️ 16. 2. 1942. U cilju rešavanja problema ishrane naroda i partizanskih jedinica, NO odbor za Crnu Goru i Boku izdao uputstvo o radu sreskih, opštinskih i seoskih NO odbora: uvodi se rekvizicija i propisuje način njenog izvršenja; svi mlinovi se stavljaju pod kontrolu a sva manastirska, crkvena i zadužbinska imanja pod upravu opštinskih NO odbora; zabranjuje se unošenje životnih namirnica, stoke, stočne hrane i alkoholnih pića u okupirane gradove, preporučuje se NO odborima da na najpogodnijim mestima stvore pijace radi oživljavanja razmene i prometa i da organizuju odbranu zemlje. Osim toga, NO odbori su dobili u dužnost i deo sudskih funkcija.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Kozji (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnike Koste Pećanca koji su došli da vrše rekviziciju i oduzeo im skupljene namirnice.

⚔️ 3. 6. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

⚔️ 12. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Sekuriću (kod Rekovca) i razdelili seljacima oko 5000 kg pšenice koja je bila prikupljena na ime rekvizicije.

⚔️ 0. 11. 1942. Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Dvoranu delovi Rasinskog NOP odreda napali i ka Kruševeu poterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili rekviziciju.

⚔️ 7. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naređenje o načinu snabdevanja jedinica NOV i POJ, naglašavajući da se ono može vršiti putem ratnog plena, konfiskacijom imovine izdajnika i narodnih neprijatelja, dobrovoljnim prilozima i rekvizicijom.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Crkvice (blizu Lebana) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali nemačke policajce koji su vršili rekviziciju žita, te ubili 7 i ranili 4 policajca (ostali su se povukli u Leskovac). Nemački vojni zapovednik Jugoistoka naredio je sutradan da se za odmazdu strelja 450 simpatizera NOP-a i spali jedno selo.

⚔️ 24. 1. 1944. Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

⚔️ 1. 10. 1944. Treći bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na nemački garnizon u s. Rušama (kod Maribora). Posle dvočasovnih uličnih borbi protiv nemačke policije on je izvršio mobilizaciju radnika i rekviziciju materijala, a zatim se pod borbom povukao iz s. Ruša.

⚔️ 1. 10. 1944. U s. Breznu (kod Dravograda) 2. bataljon Lackovog NOP odreda izvršio rekviziciju hrane, odeće i obuće, a deo ovog bataljona, na obezbeđenju, uništio nemački kamion i zaplenio 33 puške, 1 automat i drugu vojnu opremu.

⚔️ 10. 10. 1944. U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

⚔️ 16. 10. 1944. U duhu naređenja Štaba 15. korpusa NOVJ, Štab 41. divizije NOVJ izdao naredbu o načinu snabđevanja jedinica životnim potrebama (ratni plen, konfiskacija, rekvizicija, dobrovoljni prilozi itd.). Zabranjuje se da vojnici sami traže hranu pri ulasku u naseljena mesta, već se naređuje da to čine odgovorni organi jedinica preko komandi područja i komandi mesta ili NO odbora.

⚔️ 14. 11. 1944. U Šoštanju 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemačku posadu, kako bi, njenim vezivanjem, omogućila neometanu rekviziciju u fabrici kože. Zaplenjeno je preko 5.000 kg kože.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarskog ureda u Bijeljini od 1. jula 1941. velikoj župi Posavje o vršenju rekvizicije, hapšenju komunista i slanju u koncentracione logore

📜 Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez nikšićki od 24 maja 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o mjerama za rekviziciju stoke i stanje u zbjegovima

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

📜 Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. Komandi područja Mrkonjić Grad o nedostatku sredstava za isplatu rekvizicionih priznanica i o načinu deobe pomoći pogorelcima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju HSS, rekviziciji hrane od strane ustaša, dolasku domobrana u Cvetnić Brdo, kontroli isprava, te o akcijama KK KPH Pisarovina u ožujku 1943. godine

📜 Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 juna 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pripremama za stvaranje brigade i merama za sprečavanje rekvizicije

📜 Izveštaj negotniske sreske rekvizicione komisije od 24. januara 1944. god. skopskoj oblasnoj rekvizicionoj komisiji o svome radu

📜 Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

📜 Naredba ministra Narodne odbrane DFJ od 18. marta 1945. potčinjenim štabovima i komandama o zabrani rekvizicije i konfiskacije raznih dobara bez organa narodne vlasti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. južnomoravski partizanski odred Jastrebački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori Sisak 2. oklopna armija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Hrvatska seljačka stranka Andrijevica Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Skoplje Rasinski partizanski odred 41. makedonska divizija NOVJ Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Srbiji 1942. Nikšić Kukavički (leskovački) partizanski odred Josip Broz Tito Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Žene u ratu Slovenska Bistrica Intendantura u ratu Četnici u ustanku Maribor Borbe u Srbiji 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Velika Gorica 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Nišavski (svrljiški) partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Genocid u NDH Lebane Mrkonjić Grad Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustaški zločini 1941. Vrhovni štab NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Leskovac Aleksandar Ranković 15. makedonski korpus NOVJ Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Sremski front Komandant Jugoistoka 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Kosta Pećanac Borbe u Srbiji 1943. 1. kordunaški partizanski odred Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Bijeljina Negotino Sanitet u ratu Kolašin 6. slavonski korpus NOVJ Berane Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Sremu 1945. Omladina u ratu 2. kordunaški partizanski odred Štampa u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943.