Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 11. 1941. U Žabljaku, uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, Baja Sekulića, otpočelo trodnevno partijsko savetovanje. Odlučeno je: na teritoriji sreza izvršiti izbore seoskih, opštinskih i sreskih NO odbora; pristupiti likvidiranju narodnih neprijatelja; uspostaviti partizanske straže u Žabljaku, Šavniku i Breznama; formirati partizanske bataljone i durmitorsku brigadu -Vojvoda Momčilo- i izvršiti pripreme za pretstojeći napad na Pljevlja.

⚔️ 7. 12. 1941. U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

⚔️ 20. 4. 1942. Povodom likvidacije zloglasnog ustaškog uporišta Borca od strane partizanskih snaga, VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao proglas narodu Bosne i Hercegovine: poziva ga da se ujedini, stupa u partizanske i dobiovoljačke jedinice i odlučnije povede borbu protiv okupatora i narodnih neprijatelja.

⚔️ 25. 10. 1942. Privremeni upravni odsek pri VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio svim komandama područja da sastavljaju spiskove narodnih neprijatelja, sumnjivih lica, konfiskovanih i napuštenih kuća, izbeglica i pogorelaca.

⚔️ 7. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naređenje o načinu snabdevanja jedinica NOV i POJ, naglašavajući da se ono može vršiti putem ratnog plena, konfiskacijom imovine izdajnika i narodnih neprijatelja, dobrovoljnim prilozima i rekvizicijom.

Dokumenti

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Kazne nad narodnim neprijateljima)

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od marta 1942 god. štabu Grahovskog bataljona za ukazivanje pomoći Orjenskom bataljonu i obavještenje o borbama protiv narodnih neprijatelja

📜 Izvještaj štaba Primorskog bataljona od 13 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o jačini i komandnom sastavu četa, aktivnosti narodnih neprijatelja i pljačkanju sela Brda

📜 Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji, djelovanju narodnih neprijatelja, mobilizaciji i akcijama partizana u kotaru

📜 Saopštenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. oktobra 1943. povodom likvidacije ratnih zločinaca Blaža Vukanovića, Baja Stanišića i drugih narodnih neprijatelja

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o ubijenim narodnim neprijateljima

📜 Presuda vojnog suda Komande Kalničkoga područja o osudi na smrt i strijeljanje četrnaest ustaških izdajica iz Koprivnice i okolice, koji su proglašeni narodnim neprijateljima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. januara 1945. potčinjenim štabovima i komandama za otklanjanje nepravilnosti pri konfiskaciji imovine narodnih neprijatelja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Komski partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Štampa u ratu Zagreb Rekvizicija u ratu Žabljak Žene u ratu Donja Stubica Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Vojvodine Nikšić Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Pljevaljska bitka Andrijevica Koprivnica Bajo Sekulić Šavnik Nikšićki partizanski odred Ustanak u Crnoj Gori 1941. Pljevlja Berane Bajo Stanišić Lovćenski partizanski odred Omladina u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. slavonski korpus NOVJ Kolašin Borbe u Crnoj Gori 1943. Četnici u ustanku Pljačka u ratu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941.