Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Pljačka u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 137 hronoloških zapisa, 64 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. Mađarske okupacione jedinice opljačkale i proterale iz Bačke u druge pokrajine ili logore: iz naselja Stepanovićevo oko 3000 ljudi, žena i dece, St. Đurđeva 873, Veternika 500, Vojvode Mišiča 250, Novog Kisača 90, Tankosičeva 180, Mola 300, Alpar-Vajske 255, Bač. Petrovog Sela 258 i Siriga 180. Izvestan broj lica na putu je pomro od zlostavljanja ili je poubijan.

⚔️ 23. 4. 1941. Mađarske okupacione trupe, posle raznih mučenja i pljačke, prisilno iselile meštane iz sela u blizini Titela, i to: iz Loka 300, iz Gardinovaca oko 200 i iz Vilova takođe znatan broj meštana, i prebacile ih u Petrovaradin.

⚔️ 5. 6. 1941. Ustaše pobile oko 180 seljaka iz s. Korita (kod Gacka) i bacile ih u Golubiju jamu, više samoga sela, a selo opljačkale.

⚔️ 30. 6. 1941. Mostarski biskup fra Alojzije Mišić uputio poslanicu u kojoj je osudio pokolje, pljačku i druga nasilja ustaša u Hercegovini.

⚔️ 21. 7. 1941. U rejonu s. Kumana (kod Zrenjanina) Kumanačko-melenački NOP odred zaplenio 11 kaiševa za vršalice i onemogućio vršidbu i pljačku žetve od strane nemačkog okupatora.

⚔️ 0. 8. 1941. Užički NOP odred uputio narodu užičkog kraja proglas u kome ga obaveštava o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziva da stupa u NOP odrede.

⚔️ 11. 8. 1941. Grupa od 50 ustaša iz Stoca pobila i opljačkala sve stanovnike s. Čavaša kod Ljubinja ukupno 116 ljudi, žena i dece.

⚔️ 15. 8. 1941. Velika grupa naoružanih ljudi napala žand. stanicu Rekovac, razoružala žandarme, opljačkali poštu sa 70.000 dinara uništila telefon i telegraf, opljačkali poresku upravu sa 90.000 dinara, uništila poreske knjige, oštetili kancelariju sreskog načelstva, palila u načelstvu akta. Grupi se pridružili još neki meštani i jedan finans. Održali govore, naredili činovnicima da više ne rade, a seljacima da ne plaćaju porez. Sreski načelnik otputovao za Jagodinu.

⚔️ 18. 8. 1941. Četiri ustaška i domobranska bataljona, ojačana manjim nemačkim delovima, napadom iz Prijedora, Lješljana, Blagaja, Dobrljina, Kostajnice i Dubice probili frontove kozarskih ustanika, zauzeli sva sela ispod Kozare i u njima izvršili brojna ubistva, pljačke i paljevine u cilju zastrašivanja stanovništva. Po naređenju Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, u duhu odluka savetovanja u Međuvođu, naoružani borci su se, posle žilavih petodnevnih borbi, povukli u planinu Kozaru.

⚔️ 24. 8. 1941. U selu D. Mutnica jedna grupa od 50 naoružanih ljudi upala u opštinu i spalila sva akta od aprila ove godine. Sazvali zbor i upozorili narod da ne ubija nemačke vojnike, izjavili su da su oduzeti novac od Todora u Izvoru vratili jer njima nije cilj pljačka i pozvali građane da se pokoravaju naredbama vlasti.

⚔️ 30. 8. 1941. U 19.30 u kom je momentu nastao prekid linije nepoznata naoružana lica podigla su u vazduh tri mosta na pruzi Vavilo Pasuljanske livade, opljačkali kase st. Senj. Rudnika, Ravnu Reku i uprave Senj. Rudnika. Saobraćaj samo moguć od Donje Ćuprije do Vavila do km 18. telegrafska i telefonska linija u prekidu od Senja do Ravne Reke.

⚔️ 0. 9. 1941. Šovinistički nastrojene šiptarske grupe, nahuškane od fašističkih prvaka, upale u Mitrovički Kolašin. Došlo je do borbi, paljenja sela, pljačkanja i ubijanja Srba.

⚔️ 5. 9. 1941. Ustanici napali ustašku stražu u s. Begovićima (kod Petrinje). Zbog toga su ustaše selo opljačkale i spalile.

⚔️ 15. 9. 1941. Došla je u selo Praćinu grupa oko 30 naoružanih ljudi i odredila opštinskom služitelju da objavi zbor za 10 časova. Nateran silom služitelj je to i učinio. Zbor je održan u zakazano vreme. Naoružani ljudi naredili su prisutnim seljacima da ne smeju tužiti, krasti, ni pljačkati. U protivnom, rekli su, sudiće im oni.

⚔️ 18. 9. 1941. Oko 1.20 časova idući za Ćupriju voz br. M 188 naišao je kod odjavnice Gilje na paklenu mašinu koja je eksplodirala. Most se srušio a lokomotiva se preturila u potok. Nepoznata lica koja su ovo pripremila, opljačkala su voz a što nisu opljačkala zapalila su. Ljudskih žrtava nije bilo.

⚔️ 20. 9. 1941. Štab NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu, u svome Biltenu br. 2, objavio izjavu da pristaje na saradnju (vojnu i političku) sa samostalnim četničkim odredima pod uslovom da oni vode borbu ne samo protiv ustaša i okupatora nego i -protiv Srba koji su se prodali okupatorima, pa za njihovu korist ubijaju i pljačkaju muslimansko i hrvatsko stanovništvo i na taj način siju mržnju i razdor među narodima za račun okupatora-.

⚔️ 22. 9. 1941. Vlasenički i Srebrenički četnički odred napali na Zvornik, odbacili posadu (jedan domobranski bataljon, četu nemačkog landesšicen-bataljona i mesnu miliciju) preko Drine i prodrli u grad. Obezbeđenje napada od Tuzle uspešno su izvršila četiri partizanska odreda Sreskog štaba za Birač zauzevši jako branjeno uporište Caparde, Međutim, četnici su se rasuli po gradu radi pljačke, tako da ih je neprijatelj protivnapadom ubrzo odbacio iz Zvornika.

⚔️ 24. 9. 1941. U Šapcu delovi nemačke 342. divizije, uz pomoć tamošnjih jedinica, preduzeli pretresanje i hapšenje. Do 27. septembra uhapsili 6418 lica od 14 do 70 godina i 200 njih streljali, uništavajući i pljačkajući imovinu stanovništva. Uhapšene građane nemački vojnici naterali da trče oko 20 km do s. Jarka (kod Srem. Mitrovice), gde je podignut koncentracioni logor. Uz put ubijali sve one koji fizički nisu mogli da izdrže pakleni tempo trčanja.

⚔️ 29. 9. 1941. Kod s. Braničeva četa Požarevačkog NOP odreda sukobila se sa grupom nemačkih vojnika, odbacila je ka Golupcu i preotela joj veliku količinu namirnica opljačkani u okolnim selima.

⚔️ 20. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio (po italijanskim vojnicima zarobljenim na Jelinom dubu) pismo komandi okupatorskih trupa u Crnoj Gori, u kome zahteva: obustavu paljevina, pljački i interniranja nevinog stanovništva; povratak interniranih, u protivnom - biće streljan svaki zarobljeni italijanski vojnik; razmena 20 italijanskih oficira, podoficira, karabinijera i šofera, zarobljenih na Jelinom dubu, za 20 Crnogoraca pripadnika NOP-a.

⚔️ 0. 11. 1941. Povodom neuspele konferencije u Vlasenici, održane 16. novembra 1941, GŠ NOP odreda za BiH obratio se otvorenim pismom svim poštenim i rodoljubivim četnicima Bosne i Hercegovine pozivajući ih da sa partizanima produže zajedničku NOB. U pismu je osuđena namera četničkih oficira da, za račun okupatora, tu borbu pretvore u borbu Srba protiv muslimana, u borbu protiv uspostavljanja narodne vlasti, a za samovlašće, osvetu, pljačku i izbegavanje borbe protiv okupatora.

⚔️ 9. 11. 1941. U neposrednoj blizini Višegrada četnici opljačkali i spalili desetak muslimanskih sela.

⚔️ 10. 11. 1941. Na Vratniku (kod Vojnića) 1. četa 1. partizanskog kordunaškog bataljona napala ustaše koje su terale opljačkanu stoku. Poginulo je 9 ustaša i jedan je ranjen, dok su partizani imali 2 mrtva i 1 ranjenog borca.

⚔️ 28. 11. 1941. Iz Danilovgrada oko tri italijanske čete izvršile ispad u obližnia sela Pažiće i Sekuliće da pljačkaju i da odvode stanovnike u internaciju. Delovi NOP odreda -Bijeli Pavle- i meštani tih sela, u šestočasovnoj borbi, odbacili su ih u grad i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih i 5 zarobljenih. Partizani su imali 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 5. 12. 1941. Devet četničkih odreda (Zlatarski, Rogatički, Višegradski, Čajnički, Kalinovički, 1. hercegovački (Fočanski), 1, 2. i 3. udarni), po sporazumu sa italijanskim okupacionim vlastima, koje su ih i naoružale sa oko 3.000 pušaka, preuzeli srezove Foču i Čajniče, a zatim izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva (zaklali preko 500 ljudi, žena i dece), spalili nekoliko stotina kuća i opljačkali većinu naselja.

⚔️ 0. 1. 1942. Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva Engleza (major Terens Aterton i podoficir radio-telegrafist) i jedan Jugosloven (avijatičarski poručnik bivše jugoslovenske vojske Nedeljković). Misiju su jedinice Lovćenskog NOP odreda prihvatile i dopratile do GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, koji se tada nalazio u s. Gostilju (kod Titograda). [Ta misija je 19. marte 1942. stigla u Foču, u VŠ NOP i DV Jugoslavije. Odatle je 15/16. aprila odbegla četnicima Draže Mihailovića, a ovi su je pobili da bi je opljačkali.]

⚔️ 0. 1. 1942. Četnička Komanda operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine, u cilju obmane srpskog naroda, uputila snage 4. i 6. grupe udarnih četničkih odreda (oko 20 bataljona) u napad na ustaško uporište s. Borač. U desetodnevnim borbama, ustaše i milicija su opljačkali i popalili dvanaest srpskih sela a četnici jedanaest muslimanskih sela, i pri tom pobili po nekoliko stotina ljudi, žena i dece.

⚔️ 3. 1. 1942. Na planini Papuku ustaše popalile i opljačkale sela Gornji Vrhovce, Kantarovce, Kruševo, Šušnjare, Cicvare, Grđevicu, Bjelajce i druga i pri tome žive ljude bacali u vatru.

⚔️ 12. 1. 1942. Italijanske snage iz Podgorice (sada: Titograd) upale na slobodnu teritoriju Zetskog NOP odreda i uspele da pohvataju 33 partizana i seljaka iz s. Mahale i s. Goričana i odvedu ih u zatvor u Podgoricu. Tom prilikom su italijanski vojnici opljačkali manastir u s. Dajbabama, s. Mahalu i s. Goričane.

⚔️ 15. 1. 1942. Oko dva bataljona domobrana i ustaša iz Jasenovca potisnuli četu 2. krajiškog NOP odreda, upali u slobodna sela pod pl. Prosarom: Gradinu, Čuklinac i Draksenić i zaklali preko 150 lica, zapalili preko 100 kuća i opljačkali svu stoku

⚔️ 15. 1. 1942. Manje italijanske snage iz Berana (sada: Ivangrad), četnici i muslimanska milicija napali partizansku četu u s. Polici. U višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da potisne partizane i uđe u selo, gde je opljačkao imovinu pripadnika NOP-a i maltretirao meštane.

⚔️ 17. 1. 1942. Devedeset osam seljaka s. Jablanice na pl. Majevici doneli rezoluciju protiv četnika zato što su oni pljačkali i terorisali srpske seljake i klali muslimane koji su za vreme ustaškog terora štitili Srbe. Slične su rezolucije donete i u drugim selima Majevice i Semberije.

⚔️ 29. 1. 1942. Nemačka 718. pešadijska divizija, 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa (oko 17.000 vojnika) počeli drugu ozrensku operaciju sa ciljem da Ozrenski NOP odred unište u okruženju. Do 4. februara oni su ga samo nabacili na greben Ozren-planine, kada su, zbog odlaska 342. pešadijske divizije, nemačke jedinice izvučene iz borbe. Odred je tada prešao u protivnapad i (od 5. do 7. februara) razbio domobranske posade i povratio izgubljenu teritoriju. Neprijatelj je imao oko 400 izbačenih iz stroja a Ozrenski NOP odred preko 150 mrtvih i ranjenih boraca. Neprijatelj je opljačkao sela u podnožju Ozrena i pohapsio preko 200 seljaka.

⚔️ 7. 2. 1942. U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

⚔️ 11. 2. 1942. U s. Orahovu (kod Virpazara) delovi Lovćenskog NOP odreda sukobili se s jačom italijanskom patrolom koja je vršila nasilja i pljačkala. U borbi koja je trajala nekoliko časova italijanska patrola je imala 2 mrtva i 4 ranjena vojnika, a partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 17. 2. 1942. Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u s. Bojniku (13.11 1942) delovi bugarskog 13. pešadijskog puka streljali oko 500 ljudi, žena i dece iz s. Bojnika i s. Dragovca a sela zapalili i potpuno opljačkali.

⚔️ 25. 2. 1942. Oko dva bataljona italijanske divizije -Marke- izvršilo napad od ž. st. Zaplanik, Jasenica-Lug i Diklići (na pruzi Dubrovnik-Gabela) prema Bobanima. Pošto su delovi Šumskog partizanskog bataljona Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbili jednu njihovu četu u s. Vjetrenom, ostale kolone su se povukle, opljačkavši sela: Nevadu, Prisjeku i Slavogostiće.

⚔️ 0. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio poziv muslimanskom stanovništvu Borča i okoline da ne pljačka i ne zlostavlja srpsko stanovništvo, da ne pruža otpor jedinicama NOP i DV Jugoslavije, već da stupa u njihove redove i odlučno se bori protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 8. 3. 1942. Kod s. Vitunja (blizu Ogulina), iz zasede, delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Za odmazdu, italijanski vojnici su opljačkali s. Vitunj i zapalili 32 kuće.

⚔️ 16. 3. 1942. Kod s. Crnog (blizu Novog), 2. četa 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda odbila napad italijanskih snaga i time ih sprečila da pljačkaju stanovništvo i prodiru na slobodnu teritoriju u tom kraju.

⚔️ 8. 4. 1942. Nepotpun 3. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka, ojačan sa tri čete ustaša i žandarma, uz podršku 6 aviona, izvršio ispad iz Bos. Novog u pravcu s. Zuljevice u cilju pljačke. Protivnapadom i, bataljona 2. krajiškog NOP odreda ustaše i domobrani su delom razbijeni i odbačeni.

⚔️ 12. 4. 1942. Delovi 47. italijanskog pešadijskog puka iz Nikšića i četnici od Podgorice i Danilovgrada izvršili upad u Nikšićku župu. Jedinice Nikšićkog NOP odreda, odreda -Bijeli Pavle- i Zetskog NOP odreda su im pružile snažan otpor, ali su se morale povući. Tom prilikom su italijanski vojnici i četnici popalili sela Bršno i Laz, a u Nikšićkoj župi opljačkali sve što se moglo nositi i vršili teror nad stanovništvom.

⚔️ 15. 4. 1942. PK KPJ za Vojvodinu izdao proglas -Porobljenim i opljačkanim narodima Bačke i Baranje-, s pozivom na borbu.

⚔️ 29. 4. 1942. Italijanski vojnici iz Bijelog Polja upali u s. Kukulje i G. Selo, vršili teror i pljačkali, i tom prilikom streljali dve žene a jednu i dete ranili. Peti udarni bataljon Bjelopoljskog NOP odreda izvršio je snažan napad na neprijatelja i odbacio ga, nunevši mu gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih (među kojima i jedan oficir).

⚔️ 4. 5. 1942. Jedan ojačani bataljon italijanske divizije -Bergamo- otpočeo napad na Vukovsko. Livanjski NOP odred i delovi 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć naoružanih seljaka, sprečili su prodor i u protivnapadu zarobili dva topa. Sutradan je neprijatelj angažovao još oko dva bataljona i, uz podršku tenkova, prodro u Vukovsko, gde je opljačkao i spalio oko 400 domova.

⚔️ 26. 5. 1942. Između s. Krivog Puta i s. Alana (kod Senja) italijanske snage napale delove 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda i prinudile ih na povlačenje. Tom prilikom su italijanske jedinice ušle u Alan i opljačkale ga.

⚔️ 29. 5. 1942. U s. Zvijerini (kod Bileće) Ljubomirski bataljon četničkog Bilećkog odreda opljačkao bolnicu, radionice i skladišta Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Delovi Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda koji su obezbeđivali bolnicu prešli su četnicima. Brzom intervencijom 1. hercegovačkog udarnog bataljona i 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade spasena je većina ranjenika. Ostale istaknutije rukovodioce - komuniste četnici su delom bacili u Viđušku jamu, a delom kasnije pobili.

⚔️ 10. 6. 1942. Nemačka borbena grupa -Vestbosnien-, sastava: dvanaest nemačkih pešadijskih, jedan tenkovski i jedan pionirski bataljon i dva diviziona artiljerije, pet mađarskih monitora i oko dvadeset pet ustaških i domobranskih bataljona, sa izvesnim brojem četnika i milicionera (ukupno oko 35-40.000 vojnika), podržana od nekoliko eskadrila avijacije, otpočela kozarsku operaciju (koja je trajala do 30. jula), u kojoj je okružila 2. krajiški NOP odred (5 bataljona sa 3.500 boraca, 1 avion, 2 tenka, 2 oklopna automobila i 4-6 topova) s ciljem da ga uništi. Međutim, zahvaljujući herojskom otporu i jedinstvu naroda i jedinica. Odred je, u borbi u okruženju, razbio i uništio desetak neprijateljskih (domobranskih, ustaških i nemačkih) bataljona. Ponesen uspesima, on je tada ocenio da može odbraniti Kozaru. Ali kada je, u pogoršanoj situaciji, preduzeo proboj, on je, opterećen velikim zbegom i brojnim ranjenicima, pretrpeo znatne gubitke; ipak se delom probio a delom, razbijen u manje grupice, izbegao uništenje [Na okružnoj konferenciji KPJ za Kozaru (20. i 21. IX 1942) gubici 2. krajiškog NOP odreda su procenjeni na oko 1700 mrtvih, ranjenih i nestalih, uključujući i 500 ubijenih ranjenika. Neprijateljski gubici su ocenjeni na oko 7.000 izbačenih iz stroja. aplenjeno je preko 2.000 pušaka, 200 p. mitraljeza, 24 minobacača, a uništeno i oštećeno 11 tenkova. Po nemačkim podacima nemačke jedinice imale su 70 mrtvih i 187 ranjenih, a domobranske 475 mrtvih, 725 ranjenih i 510 nestalih, pri čemu nisu uračunati oni domobrani koji su se u međuvremenu vratili u jedinice.]. Do kraja. jula neprijatelj je dvaput prokrstario pl. Kozaru i pl. Prosaru, uništio veći broj ranjenika, sela opljačkao, a nekoliko desetina hiljada stanovnika internirao u logore i preselio ih u druge krajeve.

⚔️ 22. 6. 1942. Delovi četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačani jednom ustaškom četom, počeli napad na Ribnik (kod Ključa), Potisnuvši delove 3. i 5. krajiškog NOP odreda, četnici i ustaše su do 25. juna prodrli u Ribnik i opljačkali veći broj sela.

⚔️ 22. 6. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio poziv vojnicima, podoficirima i oficirima bugarske okupatorske vojske u Srbiji da prestanu sa pljačkom i nasiljem nad srpskim narodom i da se uključuju u NOP odrede.

⚔️ 25. 6. 1942. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (u jačini do jedne divizije) i nedićevci preduzeli koncentričan napad na Svrljiški (Nišavski) NOP odred na Svrljiškim pl. s ciljem da ga nabace u dolinu Nišave i tu unište. Odred se blagovremeno, po grupama, izvukao. Bugarski vojnici su u svakom selu streljali po 5-6 ljudi, zapalili po 10-20 kuća, silovali i pljačkali. Samo u svrljiškom srezu zapaljeno je preko 500 kuća. Posle deset dana neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 12. 7. 1942. U s. Pothumu (kod Sušaka) italijanske jedinice izvršile masovni pokolj: streljale 169 ljudi, internirale u koncentracione logore Italije 185 porodica (800 članova), spalile su sve kuće u selu i opljačkale oko 1000 grla rogate stoke, 900 ovaca i 100 koza, nekoliko stotina svinja i 26 konja.

⚔️ 20. 7. 1942. OK KPH za Slav. Brod uputio stanovništvu proglas u kome ga poziva da ne predaje žetvu ustašama, već da kao jedan ustane protiv pljačke i bori se za slobodu Hrvatske.

⚔️ 20. 7. 1942. PK KPJ za Makedoniju izdao proglas u kome ukazuje na teror i pljačku okupatora nad seljacima i poziva seljake da se pridruže oružanoj borbi i stupaju u redove NOP odreda.

⚔️ 25. 7. 1942. U jeku tzv. -Aćimovićeve ofanzive- otpočela ofanzivna dejstva delova bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) na Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred u rejonu pl. Ozrena i pl. Device. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su u većem broju sela spalili po 10-20 kuća, streljali po 5-6 meštana, te pljačkali sela svrljiškog, zaplanjskog, sokobanjskog i belopalanačkog sreza. Ta dejstva su trajala 10 dana.

⚔️ 1. 8. 1942. Italijanske snage iz Splita, Solina i Klisa napale Kaštelansko-trogirsku četu na Kozjaku i, posle petočasovne borbe, prinudile je na povlačenje u pravcu pl. Moseća. U toku borbe italijanski vojnici su palili i pljačkali sela.

⚔️ 10. 8. 1942. U Srem. Mitrovici ustaška policija otpočela hapšenja, pljačkanja i ubijanja pripadnika i simpatizera NOP-a i za 3 dana ubila oko 1000 lica. Masovna hapšenja i zverstva ustaša (-Akcije Viktora Tomića-) i nemačke policije, i u ostalim mestima u Sremu produžena su sve do 16. septembra. Za ovo vreme ukupno je ubijeno i nestalo oko 6000 ljudi, žena i dece, mahom srpske nacionalnosti, a uhapšeno i zlostavljano oko 10000 lica.

⚔️ 19. 8. 1942. U Foči četnički Fočanski, Kalinovički, Nevesinjski, Šavnički i Durmitorski odred, pod neposrednom komandom načelnika četničke Vrhovne komande, izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva i nekoliko hiljada muslimana proterali a njihove kuće opljačkali i delom spalili.

⚔️ 23. 8. 1942. Italijanski vojnici i četnici popalili s. Ponikve, i s. Osojnik, a potom opljačkali sela V. i M. Jadrč, Liplje, Zdihovo, Malik, Otok, Grabrk i Trošmariju (sva kod Karlovca).

⚔️ 24. 8. 1942. U s. Suseku (kod Iloka) žandarmi, ustaše i domobrani na zverski način poubijali oko 20 muškaraca, nekoliko žena i jedno dete, zapalili 32 kuće i izvršili masovne pljačke.

⚔️ 25. 8. 1942. Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Lovinca, s. Metka i ž. st. Raduč otpočeli dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u s. Raduču, koje su prinudili na povlačenje prema Velebitu. Posle toga neprijatelj je popalio nekoliko kuća, pohapsio i mučio stanovništvo i pljačkao letinu.

⚔️ 30. 8. 1942. Na položajima od Široke Kule do Vrepca italijanske snage, domobrani, ustaše i četnici iz Gospića napali delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestokih borbi neprijatelj je u toku dana odbijen u polazni garnizon, ali je on uspeo da popali sela Ostrovicu i Ćukovac i opljačka letinu.

⚔️ 16. 9. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga protiv jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske u Gorskom kotaru. Neprijatelj je nadirao pravcima: od Prokika, Žute Lokve, Brinja, Jezerana, Plaškoga, Josipdola, Oštarija, Gomirja, Ogulina, Mrkoplja, Lokava, Fužina i Liča. Do početka oktobra italijanske snage su ovladale slobodnom teritorijom i popalile i opljačkale gotovo sva sela, a zatim se povukle u polazne garnizone.

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

⚔️ 12. 10. 1942. Kod Visuća i Mekinjara Udbinska i Gospićka omladinska partizanska četa posle šestočasovne borbe odbile napad ustaša iz Udbine, ne dozvolivši paljenje i pljačkanje tih sela.

⚔️ 13. 10. 1942. Ovoga dana i sutradan ustaše iz Jasenovca opljačkale sela Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen (kod Sunje) i pobile oko 600 osoba.

⚔️ 21. 10. 1942. Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.

⚔️ 18. 11. 1942. VŠ NOV i POJ, iz svojih vojnih sredstava, dodelio: 2,500.000 kuna stanovništvu D. i G, Vukovskog, Janja, Podgorja, Pljeve i drugih, koja su popaljena i opljačkana od ustaša, nemačkih vojnika i četnika; 500.000 kuna NO odboru Bihaća, za gradsku sirotinju; 200.000 kuna za Drvar i okolna mesta.

⚔️ 0. 12. 1942. Štab Jastrebačkog NOP odreda izdao proglas narodu Dobriča, Morave i Toplice, u kome ga obaveštava o ubijanju, paljenju i pljačkanju od strane bugarske okupatorske vojske i poziva ga da s puškom u ruci nastavi borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 4. 12. 1942. Tri brigade četničkog Romanijskog korpusa otpočele napad na Birčanski NOP odred. U sedmodnevnim borbama četnici su taj odred potisli iz Šekoviča, opljačkali partizanska sela Birča i spalili veći broj kuća.

⚔️ 9. 12. 1942. Zbog pojave i pokreta Šarplaninskog NOP odreda, bugarske jedinice i milicija otpočele blokiranje sela u Sirinićkoj župi (kod Uroševca), strahovito terorišući, pljačkajući i ubijajući stanovništvo.

⚔️ 2. 1. 1943. Na prostoriji s. Lišnja -- s. Dubrava - s. Crni Vrh - s. Devetina nemačke jedinice, ustaše i četnici iz Banje Luke i Prnjavora napali delove 1. proleterske udarne i 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, u kojima je imao 11 mrtvih i 27 ranjenih, neprijatelj je obustavio napad i povukao se u polazne garnizone, pošto je opljačkao i opustošio više sela. 

⚔️ 27. 2. 1943. Delovi domobranske 1. brdske divizije, Pavelićeve gardijske brigade i nemačke 187. rezervne divizije (oko 2.300 vojnika) otpočeli napad protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku. Odred se probio ka Moslavini i Bilo-gori, a neprijatelj je do 8. marta pretresao teren na Kalniku i severozapadnom delu Bilo-gore vršeći pljačku i zlostavljanje stanovništva.

⚔️ 0. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da formira pet operativnih zona radi lakšeg rukovođenja oružanom borbom, te odredio granice zona, broj odreda koje treba formirati i osnovne, zadatke u pogledu dejstva (rušenje pruga, razbijanje okupatorskih jedinica, zaštita sela od pljačke i terora, postepeno oslobođenje sela i gradova, uspostavljanje narodne vlasti i dr.).

⚔️ 7. 3. 1943. U rejonu s. Ravne Gore i Drežnice u Gorskom kotaru snage italijanskog 5. korpusa (jačine 2 divizije) i oko 2.500 četnika napale 14. brigadu i 1. primorsko-goranski NOP odred 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je istog dana ušao u napuštenu Ravnu Goru, dok je Drežnicu zauzeo 15. marta i opljačkao i popalio više sela.

⚔️ 11. 3. 1943. Bugarski okupator, po nalogu nemačkih vlasti, racijom prikupio oko 7.200 Jevreja iz Vardarske Makedonije. Pošto im je opljačkao imovinu, on ih je posebnim transportima uputio za Poljsku, gde su mahom likvidirani. Bitoljska i druge partijske organizacije su izdale posebne letke u kojima su osudile ovaj genocid nemačkog i bugarskog okupatora.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 1. 4. 1943. U Đakovicu upao deo NOP odreda -Emin Duraku- i ubio nekoliko italijanskih agenata i pljačkaša, ali nije uspeo da prihvati 2 člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Borci ovog odreda su se potom prebacili ka Kosovu. Za odmazdu, italijanska policija i milicija su opljačkale i popalile kuće pristalica NOP-a a 13 pristalica uhapsile i streljale.

⚔️ 18. 5. 1943. U s. Progaru (u južnom Sremu) ustaške jedinice na zverski način pobile 44 lica i uhapsile i sprovele u Zemun 94 lica a selo opljačkale.

⚔️ 0. 6. 1943. U durmitorskom srezu, u toku bitke na r. Sutjesci, nemačka 1. brdska i 7. SS divizija -Princ Eugen- i italijanska divizija -Ferara- ubile oko 1200 ljudi, uništile oko 5.500 stambenih i ostalih zgrada i opljačkale oko 67.000 grla stoke.

⚔️ 7. 6. 1943. U Tikvešu delovi bugarske 14. i 15. divizije i policijske snage iz Kavadaraca, Velesa i Prilepa preduzeli koncentrična dejstva da bi uništili NOP odrede -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-. Odredi su u to vreme, po zadatku, bili krenuli na područje Velesa, ali nisu uspeli da se tamo probiju, već su se, pod borbom, po grupama prebacili preko Vitačeva ka pl. Kožufu. Neprijatelj je do 16. juna streljao u Tikvešu 72 seljaka aus. Vataši, posle zverskog mučenja, 12 omladinaca od 14 do 16 godina; zatim se, opljačkavši i popalivši više sela, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 28. 6. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- opljačkali i spalili s. D. Drežanj (kod Nevesinja) i ubili 36 ljudi, žena i dece.

⚔️ 30. 6. 1943. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac pismo u kome ukazuje na potrebu da se preduzmu mere za stvaranje NO brigade i da se spreči neprijatelj da od naroda opljačka letinu.

⚔️ 0. 7. 1943. Na pl. Jelovici jedna četa Beransko-andrijevičkog partizanskog bataljona napala i razbila delove četničke Andrijevičke brigade koji su opljačkali katun i vodili sobom veći broj žena, čobana i dece. Poginulo je 17 četnika. Oslobođeni su zarobljeni seljaci i njihova stoka.

⚔️ 10. 7. 1943. Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

⚔️ 14. 7. 1943. U s. V, Radincima (kod Srem. Mitrovice) ustaše zverski ubile 38 i uhapsile 45 lica, a potom opljačkale selo.

⚔️ 7. 8. 1943. Na o. Brač upućena italijanska kaznena ekspedicija iz Splita. Ona je do 13. avgusta pljačkala i skoro do temelja popalila mesta: Bol, Selca, Novo Selo, Pučišće, G. Humac i Pražnicu. Izgorelo je oko 1200 kuća i sve školske i opštinske zgrade, a oko 5.500 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.

⚔️ 21. 8. 1943. Kod s. Petrovčića (blizu Zemuna) jedan vod 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao iz zasede dve grupe ustaško-domobranskih vojnika i naneo im gubitke, te ih sprečio da opljačkaju s. Karlovčić.

⚔️ 27. 8. 1943. Italijanski vojnici i balisti iz Gostivara opljačkali i spalili s. Leunovo i s. Nićiforovo, ogorčeni na stanovništvo što je pružalo podršku partizanskim odredima i pomagalo NOP.

⚔️ 0. 9. 1943. Akcioni komitet NOF-a za Skoplje izdao proglas stanovništvu: ukazuje mu na svakodnevno nasilje, pljačku i teror okupatora i poziva ga. da sabotira odluke i mere okupatorske vlasti i učvršćuje redove NOF-a.

⚔️ 4. 9. 1943. U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

⚔️ 19. 9. 1943. Delovi nemačke 173. rezervne divizije, 901. motorizovanog puka, 186. rezervnog grenadirskog bataljona, policijske jedinice i snage Sremske domobranske brigade (ukupno oko 5000 vojnika) otpočeli prostorno najširu i vremenski najdužu operaciju u Sremu, s ciljem da unište jedinieo NOV i PO Vojvodine i oslobode se njihovog pritiska na komunikacije, opljačkaju i popale sela i odvedu sposobne muškarce u logore. Neprijatelj je istog dana na Fruškoj gori spalio s. Bešenovački Prnjavor i preneo dejstva najpre na severoistočni (21-23, septembra), a potom na jugoistočni Srem (od 30. septembra do 8 oktobra), gde je, ne nailazeći na veći otpor, spalio i opljačkao veliki broj sela, masovno ubijajući i hapseći stanovništvo. Pošto je iz rejona Pančeva doveo 1. kozačku konjičku diviziju i pregrupisao snage, neprijatelj je 13. oktobra otpočeo nov koncentričan napad na delove 1. sremskog NOP odreda u Fruškoj gori, da bi 21. oktobra napao snage NOV i PO Vojvodine u Bosutskim šumama, gde su akcije trajale do 27. oktobra.

⚔️ 0. 10. 1943. Kumanovska kontračeta spalila 16 kuća u s. Pelincu (kod Kumanova) i opljačkala selo.

⚔️ 7. 10. 1943. Kod s. Lazaropolja (blizu Debra) grupa boraca 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napala balističke snage koje su došle radi pljačke i nanela im gubitke od 20 mrtvih.

⚔️ 12. 10. 1943. U okolini Brusa bugarski vojnici, u petodnevnom krstarenju po selima, spalili veći broj kuća, pljačkali i silovali. Naročito su stradala sela: Šošići, Žarevo i Levići.

⚔️ 13. 10. 1943. Pošto je do 8. oktobra završeno -čišćenje- istočnog Srema, nemačke policijske snage i delovi nemačke 173, rezervne i 1. kozačke divizije, s linije Ilok - Petrovaradin - Srem. Karlovci - Irig - s. Vrdnik - s. Ležimir, uz sadejstvo artiljerije, tenkova i avijacije (ukupno oko 28,000 vojnika), otpočeli koncentrična dejstva protiv jedinica NOV i PO na Fruškoj gori. Deo 1. sremskog NOP odreda veštim manevrom se izvukao iz obruča (veća grupa preko druma s. Sviloš - s. Ležimir u zapadni deo Fručke gore, a manja ka Rakovačkom. majdanu, blizu Petrovaradina). Neprijatelj je do 17. oktobra masovno ubijao, hapsio, zlostavljao i pljačkao stanovništvo fruškogorskih sela. Potpuno su porušena sela Rakovac i Ledinci, dok je samo u s. Neštinu pobijeno 71, u s. Suseku oko 100 i u ruševinama manastira Đipše 34 rodoljuba.

⚔️ 18. 10. 1943. U Popovom polju jedna četa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnička Trebinjska polubrigada, kao odmazdu za uništenje nemačkog voza (dva dana ranije kod s. Grmljana, na pruzi Hum-Gabela, pri čemu je poginulo 7 nemačkih vojnika) streljale i obesile 12 i internirale oko 230 lica a sela Grmljane, Sedlare i Rapte opljačkale i zatim spalile.

⚔️ 21. 10. 1943. Nastavljajući i dalje akcije u Sremu nemačka 1. kozačka divizija, delovi 173. rezervne divizije i policijske jedinice preduzeli -Čišćenje terena- između r. Bosuta i r. Save. Druga i 4. vojvođanska NOU brigada i deo 2. sremskog NOP odreda pod borbom su se povukli ka r. Savi i zajedno sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu prebacili iz rejona šume Lisnika (kod Srem. Rače) u istočnu Bosnu. Glavnina 2. sremskog NOP odreda sa delom 1. odreda probila se iz obruča u zapadni deo Fruške gore. Neprijatelj je do 27. oktobra pljačkao i terorisao stanovništvo ovoga kraja, pobio mnoge istaknute simpatizere NOP-a i spalio s. Jamenu, gde je streljao 30 staraca.

⚔️ 22. 11. 1943. Kod s. Gačeškog Sela i s. Mateškog Sela delovi 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačke snage iz s. Generalskog Stola koje su pljačkale po selima Korduna i posle višečasovne borbe odbacili ih preko r. Mrežnice u Generalski Stol. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika a jedan je zarobljen.

⚔️ 1. 12. 1943. U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2-16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 16. april 1941. Upozorenje I B odeljenja komande 10. brigade da će se protiv vojnika koji su učestvovali u pljački preduzeti najenergičnije mere

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 12. jula 1941. zapovjedniku 1. hrvatske oružničke pukovnije o klanju, ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa u selu Bubanj

📜 Izveštaj Oružničke postaje Višegrad od 14. jula 1941. Oružničkom krilnom zapovjedništvu Goražde o pljački naroda od strane ustaša iz opštine Boričke

📜 Izveštaj Oružničke postaje Han Pijesak od 17. jula 1941. o pljačkanju i zlostavljanju stanovništva od strane ustaša na tom području

📜 Telegram ministra inostranih poslova Italije od 24 jula 1941 god. komesaru za civilne poslove Albanije da spreči albanske bande u pljačkanju crnogorskih sela

📜 Izvještaj civilnog komesara Albanije od 26 jula 1941 god. Ministarstvu inostranih poslova Italije povodom pljačke albanskih bandi u crnogorskim selima

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda krajem avgusta 1941 god. narodu užičkog kraja o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziv za stupanje u partizanski odred

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 16. avgusta 1941. Zapovjedništvu 1. hrvatske oružničke pukovnije o prilikama na području krila sa podacima o ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa od strane ustaša

📜 Izveštaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 28. avgusta 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o situaciji sa podacima o pljački imovine Srba od strane ustaša na području kotara Stolac

📜 Izveštaj Josipa Turkalja od 31. avgusta 1941. Ustaškom redarstvenom ravnateljstvu Banjaluka o pljački imovine pobijenih i proteranih Srba iz Bosanske krajine radi naseljavanja slovenačkog i hrvatskog stanovništva

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Gackom od 8. septembra 1941. o izvršenoj akciji na selo Srđevići, paljenju i pljački srpskih kuća od strane muslimana i broju ubijenih Srba

📜 Telegram posebnog opunomoćenika poglavnika u Sarajevu od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim javlja da ustaše iz Hercegovine dolaze u Bosnu da ubijaju i pljačkaju

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici

📜 Pismo političkog komesara kombinovanog partizanskog odreda Prvog bataljona Sloboda od 28 septembra 1941 god. o potrebi odbrane Dabra radi sprečavanja pljačke žita od strane okupatora

📜 Izvještaj komande Drugog rajona od 16 listopada 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije o razoružanju pljačkaškog odreda Kuzma - Poloj

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli

📜 Izvještaj oružničke postaje Semizovac od 19 novembra 1941 god. o paljenju i pljačkanju sela od strane ustaša

📜 Izvod iz izveštaja Poštanske ratne cenzure od 1. do 7. decembra 1941. o pljačkama i represalijama okupacionih trupa

📜 Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 14. decembra 1941. glavnom stožeru Ministarstva domobranstva o odnosima sa italijanskom vojskom i tvrdnji zapovjednika Mirellia da hrvatska vojska pali kuće, pljačka i ubija srpske žene i decu

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od februara 1942 god. seljacima Timočke Krajine u borbu protiv pljačke okupatora

📜 Naređenje štaba Drugog bataijona Drugog krajiškog NOP odreda od 10 marta 1942 god. komandama četa za sprovođenje u život uputstava štaba odreda u pogledu reorganizacije jedinica i za ometanje namjere neprijatelja da opljačka oslobođena sela

📜 Izvještaj štaba Primorskog bataljona od 13 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o jačini i komandnom sastavu četa, aktivnosti narodnih neprijatelja i pljačkanju sela Brda

📜 Poziv Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 juna 1942 god. vojnicima, podoficirima i oficirima bugarske okupatorske vojske u Srbiji da prestanu sa pljačkom i nasiljem nad srpskim narodom i da se uključuju u NOP odrede

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika u Makarskoj od 1. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o pljački talijanske vojske u Bacini i Gracu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 12 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o preduzimanju mera za sprečavanje pljačke naroda u Timočkom okrugu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. kolovoza 1942. o paljenju i pljački kuća od strane talijanske vojske u selu Dubočaj—Kogoznica

📜 Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od septembra 1942 god. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu

📜 Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od septembra 1942. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu

📜 Članak iz antifašističkog lista Sloboda od 15. Septembra 1942. kojim se poziva narod Kosova i Metohije da okupatoru spreči pljačku žita

📜 Izvještaj općinskog poglavarstva Lički Osik od 26 rujna 1942 god. o naoadu partizana na Široku Kulu i o pljački i zvjerstvu ustaša

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o sprečavanju pljačke od strane okupatora, i poziv sekretaru Okružnog komiteta na sastanak u Beogradu

📜 Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1942. o zabrani rada opštinskih uprava i sprečavanju pljačke za račun okupatora

📜 Pismo Guvernera Dalmacije Bastianinija od 16. siječnja 1943. generalu Spigu u povodu izvršenih pljački od strane talijanskih vojnika

📜 Izvještaj Komande biokovskog područja od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte operativne zone o nasilju i pljački talijanskih jedinica na području Biokova

📜 Izvještaj Komande Biokovskog područja od 13. veljače 1943. Štabu Četvrte operativne zone o nasilju i pljački talijanskih jedinica na području Biokova

📜 Subotica, 24. februar 1943. Raspis subotičkog suda o proširenju nadležnosti prekog suda za pljačku pošiljaka, odnosno paketa predatih vojnoj pošti i o kažnjavanju pronevere učinjene ovim

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. ožujka 1943. o. pokretima i pljački četnika na području Sinja i Omiša

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac od 12 marta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pljački i teroru neprijateljskih jedinica u Kragujevačkom okrugu

📜 Izvestaj majora Borivoja Radulovića od 18. marta 1943. koman dantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o rasulu, bežanju i pljački četničkih jedinica na području Nevesinja

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim i organizacijskim, pitanjima u zagrebačkome okrugu, o pojačanoj aktivnosti HSS, o pljački sela u čazmanskom okrugu i o brojnom stanju partijske organizacije u Kalničkome NOP odredu

📜 Članak »Moslavačko-posavskoga partizanskog lista« »Ustaše pljačkaju hrvatske seljake sve jače i bezobzirnije«

📜 Dopis Povjerenika CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Zagreb o vraćanju letaka i saopćenja o pljačkama s ispravkama za štampanje

📜 Izvještaj o počinjenom zločinu nad stanovništvom sela Suhe Mlake, o pljački stoke i ostale imovine, paljenju kuća i gospodarskih zgrada, te o mjerama NOO-a da se pruži pomoć postradalom stanovništvu

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljačkama u okolici Stupnika, Brezovice i Kraljevca

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Županja Župskoj redarstvenoj oblasti Brod n/S za vrijeme od 1. do 15. jula 1943. god. u kome se govori o pronađenim komunističkim lecima u selima kotara, nesigurnosti pojedinih bogatijih stanovnika zbog prelaska četničkih grupa iz Bosne i pljačke imovine, te o manjim akcijama jedinica NOV na željezničku prugu i šumsku manipulaciju Spačva

📜 Pismo Josipa Mažara Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu grupe profesora Stjepana Urbana i pljački ustaša u Draganiću

📜 Izvještaj nadstojnika železničke stanice iz Ozlja od 28 srpnja 1943 god. o pljački koju vrše talijanski vojnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnice od 2 avgusta 1943 god. o pobuni ustaša iz Glamoča protiv oficira u vezi sa podjelom opljačkane stoke

📜 Zapisnik Kotarske oblasti Vinkovci dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu a sastavljen na temelju pritužbe stanovnika sela Privlake zbog pljačke njemačke vojske u ovom selu. Traži se odšteta za učinjenu štetu i zaštita od samovolje vojske

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Brodu n/S. Velikoj župi Posavje i Župskoj redarstvenoj oblasti u Brodu n/S. o teroru i pljački kozačkih jedinica nad stanovništvom sela na području brodskog kotara

📜 Izvještaj Oružničkog krstarećeg odjela Prozor od 25 oktobra 1943 god. o pljački stoke u s. Heljdovi od strane jedinica 369 legionarske divizije - Vražje

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH o pljački Nijemaca u selima oko Samobora

📜 Obavijest Kotarske oblasti u Brodu na Savi Zapovjedništvu II domobranskog zbora o pljačkanju sela trnjanske općine od strane njemačke vojske

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljački Nijemaca i ustaša na području Pokupskog, Pisarovine, Kupinca, Donje Kupčine, Šišljavića i Rečice.

📜 Izvod iz naredbe br. 3 komandanta Dinarske četničke oblasti za 14. siječnja 1944. u povodu pljačke, krađa i terora nad narodom i njegovom imovinom

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji i pljački neprijatelja na području jastrebarskog kotara.

📜 Pismo Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje o mjerama koje se poduzimaju za sprečavanje pljačke i prodiranje neprijatelja te o teškoćama u postavljanju zasjeda .

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o teroru i pljački neprijatelja u kotaru, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOF, AFŽ te zadacima članova Kotarskoga komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o koncentraciji neprijatelja, teroru i pljački nad stanovništvom, stradanju članova Partije, akcijama Zagrebačkoga NOP odreda i organizacijskomu stanju i radu Kotarskoga komiteta, organizacija SKOJ-a, USAOH-a, NOO, NOF, uz priloženi blagaj nički izvještaj

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda da glavnim snagama spriječi ispade neprijatelja iz Bosanskog Petrovca i zaštiti okolna sela od pljačke

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15 septembra 1944 god. Devetoj vojvođanskoj NOU brigadi da na pustarama Ovčar i Grabovo oduzme stoku koju su fašisti opljačkali

📜 Izveštaj Vojnog suda Bregalničko-strumičkog korpusa od 10. novembra 1944. god. Štabu korpusa o nasiljima i pljačkama pripadnika Otečestvenofrontovske bugarske vojske u Istočnoj Makedoniji

📜 Obaveštenje štaba Vrhovne komande od 2. marta 1945. komandantu Crne Gore i Starog Rasa povodom pljačke i nasilja njegovih jedinica nad stanovništvom u rejonu Vučjaka

📜 Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 13. aprila 1945. nemačkom oficiru za vezu o izdatom naređenju da se ispita slučaj pljačkanja mrtvih italijanskih vojnika od strane četnika Dinarske divizije — ,-

Fotografije

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljevlja Borbe u Sremu 1943. Komski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1943. Četnici u ustanku Aprilski rat Diverzije u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Ogulin Požarevac Borbe u Lici 1942. Borbe u Srbiji 1944. Omiš Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ustanak u Srbiji 1941. Luftwaffe u Jugoslaviji Komunistička partija Hrvatske Štampa u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Hercegovini 1943. Požarevački partizanski odred Ustanak u Hercegovini 1941. 1. bugarski okupacioni korpus Ustanak u Pomoravlju 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Dalmaciji 1942. Deca u ratu Saradnja partizana i četnika 1941. Ustaški zločini 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Žene u ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Genocid u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Stolac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. sremski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ni zrno žita okupatoru! Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Borbe u Srbiji 1942. Zagreb Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Trebinje Četnici u drugom svetskom ratu Gospić Kumanovo Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. 2. krajiški partizanski odred Mađarski zločini u Jugoslaviji Ilok Borbe u Crnoj Gori 1942. Primorsko-goranski partizanski odred Nevesinje Vojnić Petrovaradin Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. kozačka divizija Vermahta Operacija Žitni cvet Ustanak u NDH Borbe u Hrvatskoj 1943.