Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Crnoj Gori 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 268 hronoloških zapisa, 934 dokumenata i 41 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda da zapadni Sandžak očisti od četnika i da organizuje narodnu vlast.

⚔️ 0. 1. 1942. Štab Nikšićkog NOP odreda izdao naredbu područnim štabovima bataljona: evakuisati sela u okolini Nikšića, jer su se predviđale borbe na tom području.

⚔️ 0. 1. 1942. Na području sela Velestova, Markovine, Ubala i Čeva (kod Cetinja), u sastavu Lovćenskog NOP odreda, formirani Čevsko-bjelički bataljon i Cucko-ćeklićka četa.

⚔️ 0. 1. 1942. Formiran Prenćanski partizanski bataljon. On je orijentisan na pravac Pljevlja-Žabljak radi odbrane slobodne teritorije od eventualnih napada italijanskih i četničkih snaga iz Pljevalja.

⚔️ 0. 1. 1942. Izabran NO odbor za srez Nikšić. Dotada je postojao imenovani SNO odbor. Sedište odbora je bilo u G. Polju (kod Nikšića).

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Orahu (kod Cetinja), na konferenciji 32 delegata iz svih opština, izabran NO odbor za srez cetinjski.

⚔️ 0. 1. 1942. Opštinski NO odbor s. Komana (kod Danilovgrada) uoutio proglas narodu komanske opštine: poziva ga da osudi domaće izdajnike i njihovu saradnju sa okupatorom, a da partizanima pruži podršku preko NO odbora i drugih organa narodne vlasti.

⚔️ 0. 1. 1942. Oblasni komitet KPJ za Sandžak uputio narodu proglas s pozivom da jedinstveno stupi u zajedničku borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 1. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio Štabu Nikšićkog NOP odreda direktivno pismo u kome je istaknuto da prema italijanskim zarobljenim vojnicima treba postupati čovečno, da im treba obezbediti ishranu, i da, ujedno, treba ispitivati mogućnosti razmene zarobljenih italijanskih vojnika za zatvorene ili internirane pripadnike NOP-a.

⚔️ 1. 1. 1942. Italijanski avioni bombardovali s. Štedim (kod Nikšića) u znak odmazde zbog toga što su seljaci odbili da italijanskoj komandi u Nikšiću isporuče određeni kontingent mesa.

⚔️ 2. 1. 1942. U rejonu s. Štitara (kod Ivangrada), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar bataljona -Miloš Mališić-, Radomir Mitrović, narodni heroj.

⚔️ 2. 1. 1942. Jača italijanska jedinica iz cetinjskog garnizona izvršila ispad prema slobodnoj teritoriji i zaposela s. Ljubotinj i komunikaciju Cetinje-Košćele. Tom prilikom su italijanski vojnici spalili nekoliko kuća u s. Zabrđu i iz s. Ljubotinja odveli 20 ljudi kao taoce.

⚔️ 3. 1. 1942. Kod Raškova guvna (na komunikaciji Kolašin-Titograd) dve čete Komskog NOP odreda napale italijansku auto-kolonu i, posle kraće borbe, nanele joj gubitke od 25 mrtvih, 10 ranjenih i 6 zarobljenih. Zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i druga oprema a uništeno je 8 kamiona. Partizani su imali jednog poginulog i jednog ranjenog borca.

⚔️ 4. 1. 1942. Delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali oko 60 italijanskih vojnika koji su se kretali pravcem Kameno-Mokrine. U dvočasovnoj borbi slomljen je otpor neprijatelja, kome su naneti sledeći gubici: 7 mrtvih, 4 ranjena i 49 zarobljenih

⚔️ 4. 1. 1942. Pod pritiskom partizanskih snaga, italijanska posada evakuisala s. Uble (kod Risna), što je omogućilo širenje slobodne teritorije prema Risnu, s. Morinju i s. Dugunji.

⚔️ 5. 1. 1942. U cilju deblokade Nikšića, jači delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- iz Nikšića izvršili napad ka brdu Žirovnici. Na udaljenju oko 3 km od grada, iznenada su ih, s više strana, napale jedinice Nikšićkog NOP odreda. U oštroj i bliskoj borbi neprijatelj je razbijen i delom uništen, i tom prilikom je pretrpeo gubitke: oko 54 mrtva i veći broj ranjenih. Zaplenjeni su 1 puškomitraljez, 6 pušaka i veća količina municije. Partizani su imali 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1942. Jači delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda iz zasede napali oko 250 italijanskih vojnika koji su se, uz podršku artiljerijske vatre sa brodova i iz rejona s. Kamenog (kod Herceg-Novog), kretali u pravcu s. Mokrina. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je bio primoran da se povuče uz gubitke od 18 mrtvih i ranjenih. Pri povlačenju on je zapalio 11 kuća.

⚔️ 5. 1. 1942. Italijanske posadne trupe, pod pritiskom partizanskih snaga, evakuisale Kolašin, Lijevu Rijeku i Mateševo i povukle se u Berane (sada: Ivangrad) i Andrijevicu. U napuštena mesta su ušle jedinice Komskog NOP odreda.

⚔️ 5. 1. 1942. Delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- upali u s. Rubežu (kod Nikšića) i popalili nekoliko kuća. Jedinice Nikšićkog NOP odreda odbacile su neprijatelja u grad.

⚔️ 6. 1. 1942. Od zadobijenih rana u borbi na Jelinom dubu (kod Titograda) umro komandir Gornjopiperske partizanske čete Radosav Popović, narodni heroj.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Klobuka (na putu Trebinje-Bileća) delovi Banjsko-vučedolskog partizanskog bataljona i grupe grahovskib partizana napali italijansku kolonu i, posle kraće borbe, zarobile 66 italijanskih vojnika i oficira i zaplenili 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 6 kamiona, 20 buradi benzina i drugu opremu.

⚔️ 8. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i da sadejstvuje s jedinicama Durmitorskog NOP odreda.

⚔️ 9. 1. 1942. Štab Lovćenskog NOP odreda izdao naredbu u kojoj su istaknuti najvažniji zadaci u vezi sa daljim učvršćenjem jedinica, odnosom prema stanovništvu, podizanjem budnosti prema pokušajima neprijatelja da se uvuče u partizanske redove radi unutrašnjeg razaranja jedinica, pooštravanjem borbe protiv svih razbijača i neprijatelja NOP-a u pozadini i pravilnijim postupkom sa ratnim plenom.

⚔️ 10. 1. 1942. Delovi bataljona -Carev Laz- Lovćenskog NOP odreda uništili 1 km tt linije na putu Rijeka Crnojevića-Podgorica.

⚔️ 10. 1. 1942. U s. Kruševicama (kod Herceg-Novog) formiran novi SNO odbor za Boku.

⚔️ 10. 1. 1942. Na mestu Kolovratske lazbe (na putu Titograd - Lijeva Rijeka) partizanske jedinice na više mesta razrušile put.

⚔️ 12. 1. 1942. Guverner Crne Gore armijski general Pircio Biroli izdao naredbu o primeni represivnih mera u slučaju ubistva ili ranjavanja italijanskih oficira, podoficira ili vojnika. Naredbom je propisano da se za jednog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira strelja 50 civila a za jednog podoficira ili vojnika - 10 civila.

⚔️ 12. 1. 1942. Italijanske snage iz Podgorice (sada: Titograd) upale na slobodnu teritoriju Zetskog NOP odreda i uspele da pohvataju 33 partizana i seljaka iz s. Mahale i s. Goričana i odvedu ih u zatvor u Podgoricu. Tom prilikom su italijanski vojnici opljačkali manastir u s. Dajbabama, s. Mahalu i s. Goričane.

⚔️ 12. 1. 1942. U s. Ravnoj Rijeci (kod Bijelog Polja) bataljon -Aleksa Đilas- Komskog NOP odreda, 1. udarni bjelopoljski bataljon, Mojkovački i Ravnorečki bataljon, napali na četnike i krilaše i tom prilikom razbili posadu koja je obezbeđivala most na r. Limu. Neprijatelju su naneti gubici od 6 mrtvih, 3 ranjena i 20 zarobljenih, dok su partizani imali 2 ranjena borca.

⚔️ 13. 1. 1942. MK KPJ za Šavnik uputio narodu proglas s pozivom na još odlučniju borbu protiv svih neprijatelja NOP-a i na čvršću saradnju pozadine i fronta.

⚔️ 14. 1. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, Štab Durmitorskog NOP odreda uputio dva svoja bataljona (-Vojvoda Momčilo- i -Bajo Pivljanin-), jačine 517 boraca u istočnu Bosnu da pruže vojnu i političku pomoć tamošnjim partizanskim jedinicama u razbijanju četničkog pokreta koji je tada već bio uzeo maha u istočnoj Bosni.

⚔️ 14. 1. 1942. Na komunikaciji Bijelo Polje - Ravna Rijeka jedinice Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda napale italijansku kolonu od oko 500 vojnika, razbile je i odbacile prema Bijelom Polju. U toku borbe od Berana (sada: Ivangrad) je prema Bijelom Polju naišla druga kolona italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su je dočekale i u višečasovnoj borbi nanele joj veće gubitke. Ukupni gubici neprijatelja: 24 mrtva, veći broj ranjenih.

⚔️ 15. 1. 1942. Manje italijanske snage iz Berana (sada: Ivangrad), četnici i muslimanska milicija napali partizansku četu u s. Polici. U višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da potisne partizane i uđe u selo, gde je opljačkao imovinu pripadnika NOP-a i maltretirao meštane.

⚔️ 15. 1. 1942. Po naređenju Štaba Lovćenskog NOP odreda, Primorsko-crmnički bataljon reorganizovan u dva bataljona: -Stevan Štiljanović- i -Jovan Tomašević-.

⚔️ 16. 1. 1942. Iz rejona Podgorice (sada: Titograd) stiglo u Danilovgrad oko 2000 italijanskih vojnika iz sastava divizija -Taro- s ciljem da probiju partizanske položaje i deblokiraju garnizon u Nikšiću koji su od decembra 1941. držale u opsadi jedinice Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 16. 1. 1942. U s. Maoču, (kod Pljevalja) izabran NO odbor za srez pljevaljski.

⚔️ 17. 1. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivno pismo okružnim i mesnim komitetima KPJ i biroima ćelija u vezi sa prikupljanjem pomoći siromašnom stanovništvu i raspisivanjem narodnog zajma. U pismu se ističe: sekcije NO odbora i NO fonda i političke organizacije treba da organizuju prikupljanje dobrovoljnih priloga u naturi i novcu i upisivanje narodnog zajma; treba organizovati kupovinu namirnica iz Sandžaka, Albanije i drugih krajeva gde za to postoje uslovi.

⚔️ 17. 1. 1942. Jače snage iz sastava divizije -Taro-, podržane artiljerijskom vatrom, pokušale da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju tamošnji garnizon. Neprijatelja su na položajima kod Žute grede, Obadova brijega i Zagrede dočekale jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle-, Nikšićkog i Lovćenskog NOP odreda i, posle jednodnevne jake borbe, primorale da se povuče uz gubitke od oko 300 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno: 3 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 1 laki minobacač sa oko 200 mina, veći broj pušaka, 2 revolvera i oko 10.000 metaka. Istog dana iz Nikšića su italijanske snage vršile napad ka Danilovgradu radi sadejstva sa glavnim snagama, ali su ih delovi Nikšićkog NOP odreda odbacili u grad. U borbi kod Danilovgrada partizani su imali gubitke od 9 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1942. U rejonu s. Resne (kod Cetinja), u sastavu Lovćenskog NOP odreda, formiran Cucko-ćeklićki bataljon.

⚔️ 19. 1. 1942. U s. Kraljskim Barama (kod Kolašina) jače četničke snage opkolile dve čete Komskog NOP odreda (oko 140 boraca), koje su bile na prenoćištu bez potrebnog obezbeđenja, i u zoru ih napale i nanele im teške gubitke. Tom prilikom su četnici ubili 33, ranili 15 i zarobili skoro sve ostale partizane. U toj borbi je poginuo jedan od organizatora narodnog ustanka u srezu kolašinskom, Vukman Kruščić, sekretar MK KPJ za Kolašin, narodni heroj.

⚔️ 20. 1. 1942. Održano vojno savetovanje komandanata i političkih komesara jedinica Lovćenskog NOP odreda, na kome je, posle analize vojno-političke situacije i diskusije, zaključeno: treba pojačati akcije protiv okupatora i domaćih izdajnika; zavesti čvršću vojničku disciplinu u jedinicama; organizovati sabirne akcije radi prikupljanja potrebnog inventara za otvaranje bolnice Lovćenskog NOP odreda.

⚔️ 21. 1. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak, okružnim, mesnim komitetima KPJ i biroima ćelija: partizanske jedidice treba shvatiti kao oružanu silu naroda a ne Partije. Sem toga, ukazuje na odgovornost partijske organizacije za svaku političku i vojničku akciju na svom području objašnjava karakter NOB-a i odnos Partije prema NOP odredima, NO odborima, NOF-u, daje uputstvo za formiranje SNO odbora i ukazuje na perspektivu formiranja pokrajinskog NO odbora: traži da se čuva čistota Partije i smelije uzdižu mladi kadrovi.

⚔️ 23. 1. 1942. U s. Lubnicama (kod Ivangrada), četnici Pavla Đurišića opkolili i iznenada napali veću grupu partizana Komskog NOP odreda. U neravnoj borbi poginula su 42 partizana, a jedan broj njih se uspeo da spase i povuče na pl. Jelovicu. Četnici su imali 2 mrtva i nekoliko ranjenih.

⚔️ 25. 1. 1942. U s. Bati (na putu Cetinje-Grahovo) održano savetovanje komandnog kadra Cucko-ćeklićkog bataljona Lovćenskog NOP odreda: analizirani su rad i stanje u jedinicama i na terenu gde je bataljon dejstvovao; određeni su zadaci u vezi sa političkim radom u jedinicama i na terenu i sa izvođenjem akcija protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 25. 1. 1942. PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo okružnim i mesnim komitetima i Oblasnom komitetu SKOJ-a za Sandžak, u kome je data direktiva o formiranju omladinskih aktiva u svim partizanskim jedinicama i o radu omladinske organizacije na okupiranoj teritoriji.

⚔️ 26. 1. 1942. U s. Bioče ušle jedinice Zetskog NOP odreda, pošto se italijanska posada, pod pritiskom partizanskih snaga, evakuisala u Podgoricu.

⚔️ 27. 1. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu svim partijskim organizacijama: da pojačaju politički rad u narodu i razobličavaju nosioce četničke propagande.

⚔️ 27. 1. 1942. U selu Boljanićima (kod Pljevalja) formiran Pljevaljski partizanski bataljon -1. decembar-.

⚔️ 28. 1. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo OK KPJ za Podgoricu, u kome su data uputstva o nabavkama životnih namirnica za ishranu siromašnog stanovništva. Nabavke su so imale izvršiti kupovinom iz Albanije i šireg područja Podgorice. Skladišta tih namirnica nalazila su se u rejonu Kuča, odakle su predstavnici pojedinih NO odbora odnosili dodeljene količine u svoje krajeve. Uputstvo PK posebno je istaklo potrebu za strogom kontrolom rada na liniji NOF-a, da bi se onemogućile bilo kakve zloupotrebe.

⚔️ 30. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu: da pojača budnost prema petoj koloni i svima onima koji pokušavaju da sarađuju sa okupatorom u borbi protiv NOP-a; da ukaže pomoć partizanima u srezu gatačkom, kako bi se lakše i pre likvidirali tamošnji četnici; da i dalje organizuje i izvodi prepade na neprijateljeve isturene položaje oko Nikšića; da, u duhu direktive VŠ NOP i DV Jugoslavije, u svakom bataljonu formira po jednu udarnu četu jačine 60 do 80 najboljih boraca.

⚔️ 30. 1. 1942. Jači delovi Lovćenskog NOP odreda i jedan bataljon Zetskog NOP odreda preduzeli akciju čišćenja pete kolone u đonjolješanskoj nahiji. Akcija je delimično uspela.

⚔️ 0. 2. 1942. Po naređenju Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, od Bjelopoljskog bataljona formiran Bjelopoljski NOP odred od pet bataljona.

⚔️ 0. 2. 1942. Odlukom delegata PK KPJ i GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku formiran kombinovani NOP odred -Radomir Mitrović-, jačine oko 450 boraca. On je vodio borbu protiv četnika oko s. Mateševa i Kolašina.

⚔️ 0. 2. 1942. Prema instrukcijama NO odbora za Crnu Goru i Boku, NO odbor sreza cetinjskog izdao uputstvo o radu i zadacima opštinskih NO odbora na području sreza. On im, između ostalog, stavlja u dužnost: da na najpogodnijim mestima organizuju pijace radi oživljavanja prometa i razmene dobara; da srede statističke podatke o imovnom stanju domaćinstava, jer treba resiti problem snabdevanja i ishrane siromašnog stanovništva i partizanskih jedinica na oslobođenoj teritoriji. Uz to, on ih obaveštava da je formiran Sreski nabavljački odbor, koji će se baviti nabavkom prehrambenih artikala za potrebe sreza.

⚔️ 0. 2. 1942. Povodom masakriranja partizana u s. Kraljskim Barama (kod Kolašina) i s. Lubnicama (kod Ivangrada) koje su izvršili četnici. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio proglas narodu: objašnjava izdajničku politiku četnika u beranskom i andrijevičkom srezu, poziva tamošnje stanovništvo da se pridruže partizanima i zajednički bore protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 1. 2. 1942. Jedinice bataljona -13. juli- Lovćenskog NOP odreda zaustavile autobus koji saobraća između Cetinja i Budve i zarobile jednog višeg italijanskog oficira, dva podoficira, tri vojnika i jednog četnika.

⚔️ 2. 2. 1942. U s. Bijeloj (u Boki Kotorskoj) delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali obezbeđenje fabrike -Frateli- i zaplenili veće količine životnih namirnica.

⚔️ 2. 2. 1942. NO odbor s. Zagrede (kod Danilovgrada) uputio pismo Štabu Lovćenskog NOP odreda u kome se predlaže: trebalo bi nekoliko grupa partizana uputiti u Hercegovinu, Boku, Albaniju i Sandžak da kupe izvesnu količinu hrane za prehranu siromašnog stanovništva; hrana u žitu i stoci mogla bi se nabaviti i u obliku dobrovoljnih priloga.

⚔️ 3. 2. 1942. Italijanske vlasti internirale 60 zatvorenika iz Danilovgrada u Skadar.

⚔️ 4. 2. 1942. Manje italijanske snage ponovo pokušale da se iz Danilovgrada probiju prema Nikšiću i deblokiraju tamošnji garnizon italijanske divizije -Taro-, ali su ih jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i Pješivačkog bataljona odbacile.

⚔️ 4. 2. 1942. Italijanski avioni bezuspešno bombardovali manastir Ostrog (kod Danilovgrada), gde je bila smeštena bolnica NOP odreda -Bijeli Pavle-.

⚔️ 4. 2. 1942. Partizani bataljona -Carev Laz- Lovćenskog NOP odreda napali italijanski kamion koji se kretao od Riieke Crnojevića ka Podgorici (sada: Titograd), zarobili 3 italijanska vojnika i zaplenili sav materijal koji je bio u kamionu.

⚔️ 5. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da formira četu i uputio je u beranski i andrijevički srez da se bore protiv četnika.

⚔️ 6. 2. 1942. Bataljon italijanskih vojnika iz Budve, uz pođrSku artilieriie sa brda Babac, napao Štab i delove Primorskog bataljona Lovćenskog NOP odreda u s. Kuljačama i manastiru Duljevu (kod Budve). Posle kraće oštre borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 6. 2. 1942. Štab Nikšićkog NOP odreda naredio Štabu Orjenskog bataljona da formira udarnu četu.

⚔️ 6. 2. 1942. OK KPJ za Nikšić uputio direktivu Mesnom komitetu KPJ za Herceg-Novi: skreće pažnju na što intenzivnije uzdizanje kadrova i na političko delovanje u narodu; podvlači potrebu za uspostavljanjem što čvršće veze sa drugim delom Boke Kotorske; navodi dužnosti i zadatke koje treba postaviti na zakazanom savetovanju delegata AFŽ-a: odobrava preduzete mere protiv delovanja pete kolone; skreće pažnju na budnost i na proveravanje prijema novih partizana; stavlja primedbu na stvaranje velikog broja vojnih podsektora; traži da se akcije na terenu Boke izvode i koordiniraju sa jedinicama Lovćenskog i Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 7. 2. 1942. Na putu Rijeka Crnojevića - Podgorica (sada: Titograd) grupa boraca iz Lovćenskog NOP odreda napala i zaplenila italijanski kamion sa 800 litara benzina i jedan putnički automobil, te posle evakuacije materijala uništila vozila.

⚔️ 8. 2. 1942. U manastiru Ostrogu (kod Danilovgrada) na inicijativu PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak i člana Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića, održana Skupština crnogorskih i bokeljskih rodoljuba, kojoj je prisustvovalo 65 delegata iz svih krajeva Crne Gore i Boke. Izabrani su: NO odbor za Crnu Goru i Boku (u koji su ušli predstavnici iz svih srezova), Plenum odbora (22 člana), Izvršni odbor (3 člana). Pred NO odbor za Crnu Goru i Boku postavljeni su ovi zadaci: da organizuje i čvršće međusobno poveže sve NO odbore (seoske, opštinske i sreske); da se stara o ishrani stanovništva i partizanskih jedinica i da celokupan narod pokrene u borbu protiv okupatora i pete kolone. Skupština je rezolucijom i proglasom pozvala narod da bude jedinstven i odlučan u borbi protiv okupatora i svih njegovih pomagača.

⚔️ 8. 2. 1942. Iz Budve italijanski vojnici jakom artiljerijskom vatrom tukli s. Kuljače i s. Manastir Duljevo, gde su se nalazile jedinice Lovćenskog NOP odreda. Tom prilikom je porušeno i zapaljeno nekoliko kuća i naneta znatna materijalna šteta.

⚔️ 9. 2. 1942. Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

⚔️ 10. 2. 1942. U s. Podima (na putu Herceg-Novi - Kameno) delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali italijansku komoru, poginula četiri i ranjen jedan neprijateljski vojnik.

⚔️ 11. 2. 1942. U s. Orahovu (kod Virpazara) delovi Lovćenskog NOP odreda sukobili se s jačom italijanskom patrolom koja je vršila nasilja i pljačkala. U borbi koja je trajala nekoliko časova italijanska patrola je imala 2 mrtva i 4 ranjena vojnika, a partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 11. 2. 1942. Pukovnik bivše jugoslovenske vojske Bajo Stanišić, koji je do tada zamaskirano stajao uz NOB, a stvarno bio u vezi sa okupatorom, sa grupom kolebljivaca napustio NOP odred -Bijeli Pavle- i stavio se u službu italijanskih okupatora u cilju zajedničke borbe protiv NOP-a.

⚔️ 12. 2. 1942. U tesnacu Rudini (na ušću Rijeke Crnojevića u Skadarsko jezero) delovi bataljona -Carev Laz- Lovćenskog NOP odreda napali najveći italijanski plovni objekt na Skadarskom jezeru - putnički brod -Skenderbeg-. Posle kraće borbe zarobili su posadu od 15 italijanskih mornara i oslobodili 19 interniraca koje su italijanske vlasti sprovodile iz albanskih zatvora u Cetinje na suđenje. Zaplenili su 7 pušaka, 2 revolvera, 19 pari cipela, 19 kompleta za skijanje i veću količinu raznih životnih namirnica. Brod su zatim potopili.

⚔️ 12. 2. 1942. Na Sopotu (kod Risna) borci Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali italijansku stražu kojom prilikom su poginula dva italijanska vojnika.

⚔️ 12. 2. 1942. Jača italijanska kolona iz Virpazara, pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prodrla u s. Orahovo, koje je branio bataljon -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda. U oštroj jednodnevnoj borbi neprijatelj je ponovo odbačen u Virpazar, pretrpevši gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika Partizani su imali 3 ranjena borca. Za odmazdu, sutradan su italijanski avioni bombardovali s. Gluhi Do, gde je bilo sedište Štaba bataljona -Jovan Tomašević-, i srušili školu, u kojoj se nalazilo omladinsko rukovodstvo. Poginula su 4 i ranjena su 2 omladinca.

⚔️ 13. 2. 1942. U rejonu Pavlove strane (kod Rijeke Crnojevića) došlo do borbe između italijanske jedinice, jačine 50 vojnika, i delova Lovćenskog NOP odreda. Obema stranama je pristiglo pojačanje. Italijanski vojnici su se, uz gubitke od 12 mrtvih i nekoliko ranjenih, povukli u Rijeku Crnojevića.

⚔️ 13. 2. 1942. Delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali posadu italijanskih reflektora kod tvrđave -Španjola-, iznad Herceg-Novog, gde su jedan reflektor uništili a drugi oštetili.

⚔️ 14. 2. 1942. U s. Orahovcu (u Boki Kotorskoj) Cucko-ćeklićki bataljon Lovćenskog NOP odreda i delovi Orjenskog partizanskog bataljona napali i, posle jednodnevne oštre borbe razoružali italijansku posadu. Gubici neprijatelja: 16 poginulih i ranjenih i 47 zarobljenih. Partizani, koji su imali 3 mrtva i 6 ranjenih boraca, zaplenili su: 60 pušaka, 5 p. mitraljeza, veću količinu municije, 1 revolver, i drugu raznu opremu i namirnice.

⚔️ 14. 2. 1942. Posle više bezuspešnih pokušaja da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju 207. puk italijanske divizije -Taro-, jake italijanske snage (47. ojačani pešadijski puk divizije -Alpi Graje-, 2. i 4. grupa alpinaca -Vale- i dva diviziona artiljerije), uz pomoć četničkih jedinica preduzele napad glavnim pravcem Danilovgrad-Nikšić. Nakon petodnevnih borbi one su savladale odbranu (jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i delovi Nikšićkog NOP odreda) i 19. februara prodrle u Nikšić. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i znatan broj ranjenih, dok su gubici partizanskih jedinica bili mali.

⚔️ 15. 2. 1942. U selu Komarnici (blizu Šavnika), uz prisustvo 35 delegata iz svih opština, održana je sreska konferencija na kojoj je izabran novi sreski NO odbor. Istovremeno je, pri Sreskom NO odboru, izabrana i Komisija za nabavku žita i drugih namirnica.

⚔️ 16. 2. 1942. U cilju rešavanja problema ishrane naroda i partizanskih jedinica, NO odbor za Crnu Goru i Boku izdao uputstvo o radu sreskih, opštinskih i seoskih NO odbora: uvodi se rekvizicija i propisuje način njenog izvršenja; svi mlinovi se stavljaju pod kontrolu a sva manastirska, crkvena i zadužbinska imanja pod upravu opštinskih NO odbora; zabranjuje se unošenje životnih namirnica, stoke, stočne hrane i alkoholnih pića u okupirane gradove, preporučuje se NO odborima da na najpogodnijim mestima stvore pijace radi oživljavanja razmene i prometa i da organizuju odbranu zemlje. Osim toga, NO odbori su dobili u dužnost i deo sudskih funkcija.

⚔️ 17. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, s molbom da se za potrebe NOP i DV Jugoslavije vazdušnim putem doture na Žabljak oprema, oružje i lekovi, ističući da bi te pošiljke imale ogroman moralni i politički značaj.

⚔️ 17. 2. 1942. U Danilovgradu sklopljen sporazum između predstavnika italijanskih okupacionih vlasti (komandanta divizije -Taro-) i predstavnika tzv. narodne vojske za Crnu Goru i Hercegovinu o saradnji u zajedničkoj borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta.

⚔️ 17. 2. 1942. Iz Rijeke Crnojevića četa italijanskih vojnika izvršila ispad prema Podgorici (sada: Titograd). Delovi bataljona -Carev Laz- (iz Lovćenskog NOP odreda) uspeli su da neprijatelja odbace u polazni garnizon. Poginuli su jedan italijanski oficir i jedan partizan.

⚔️ 18. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije dao Štabu Durmitorskog NOP odreda uputstvo o pripremanju aerodroma u okolini Žabljaka radi spuštanja sovjetskih aviona s vojnim materijalom za jedinice NOP-a.

⚔️ 19. 2. 1942. Znajući da se u Žabljaku nalazi velika partizanska bolnica, italijanski avioni bombardovali tu varošicu. Ranjena su dva partizana i porušeno je nekoliko kuća. Sutradan, italijanski avioni ponovo bombardovali Žabljak, i tom prilikom porušili 7 kuća, dok su dva borca poginula.

⚔️ 19. 2. 1942. Jedinice Kombinovanog NOP odreda -Radomir Mitrović- izvršile neuspeo napad na četnike u rejonu s. Kraljskih Bara (kod Kolašina).

⚔️ 20. 2. 1942. Naredbom vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita reorganizovan GŠ NOP odreda za Sandžak i određeni njegovi neposredni zadaci i način rukovođenja jedinicama.

⚔️ 22. 2. 1942. Jače i dobro naoružane četničke snage (oko 1500 četnika) s teritorije beranskog i andrijevičkog sreza izvršile napad i razbile Kombinovani NOP odred -Radomir Mitrović- koji je držao položaje na pravcu s. Mateševo-Kolašin. Borbe su trajale ceo dan, Partizanske jedinice su imale znatne gubitke, dok gubici četnika nisu utvrđeni. Idućeg dana su četnici zauzeli Kolašin.

⚔️ 22. 2. 1942. Na prevoju Trešnjevika (blizu Andrijevice), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar Andrijevičke partizanske čete Milić Keljanović Unamuno, narodni heroj.

⚔️ 23. 2. 1942. Pod rukovodstvom člana CK KPJ Moše Pijade uspostavljen u s. Njegovuđu (kod Žabljaka) pomoćni aerodrom radi prijema obećane pomoći od SSSR-a.

⚔️ 25. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku direktivno pismo: da preduzima najenergičnije mere, prvenstveno političke, za uništenje četničkih bandi u Crnoj Gori, a naročito u Vasojevićima.

⚔️ 25. 2. 1942. Radi odbrane slobodne teritorije sreza šavničkog od napada četnika iz rejona Kolašina, po naređenju Štaba Durmitorskog NOP odreda formirana Komanda sinjajevinskog sektora. Komandi sektora su stavljeni na raspolaganje tri bataljona iz Durmitorskog i jedna četa Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 28. 2. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira udarne partizanske jedinice radi brze likvidacije četničkih snaga i da šavnički srez, gde se očekivalo spuštanje sovjetskih aviona, obezbedi od napada četnika.

⚔️ 28. 2. 1942. Sa pravaca s. Đurića, Veriga i Markove grede, jače italijanske snage, podržane artiljerijom napale delove Orjenskog partizanskog bataljona na položajima Sv. Jeremija (kod Boke Kotorske). U višečasovnoj borbi neprijatelj je imao veliki broj mrtvih i ranjenih vojnika i bio primoran na povlačenje. Partizani su imali jednog mrtvog i dva ranjena borca.

⚔️ 28. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao Štabu Durmitorskog NOP odreda naredbu: obaveštava ga da je iz Čelebića uputio kombinovanu četu za Žabljak; odobrava zadržavanje kombinovanog bataljona koji je trebalo uputiti u istočnu Bosnu; naređuje mu da slobodnu teritoriju obezbedi od četnika jakom udarnom grupom, jer držanje šireg područja Žabljaka ima veliki značaj.

⚔️ 28. 2. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao političkim komesarima direktivu u pogledu organizacionog ustrojstva partijske organizacije u partizanskim jedinicama i sistematskog rada na podizanju teoretskog i političkog znanja članova KPJ.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. D. Kruševu (na ušću r. Pive i r. Tare) po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije formirana centralna bolnica za bolesnike od pegavog tifusa.

⚔️ 0. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade uputstvo o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Iz Saopštenja br. 6 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 januara 1942 god. o partizanskim borbama i akcijama

📜 Izvještaj štaba Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 15 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji u okolini Rudog i Priboja

📜 Izvještaj Štaba Crnogorskog omladinskog bataljona delegatu Vrhovnog štaba NOP i DVJ o moralno-političkom stanju Bataljona

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za čišćenje zapadnog Sandžaka od četničkih grupica, organizovanje narodne vlasti i rušenje komunikacije Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Štabu Durmitorskog odreda za uništenje četničkih snaga na teritoriji odreda

📜 Izvještaj štaba bataljona Jovan Tomašević od januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o organizacionim izmjenama na području Crmničko-primorskog bataljona

📜 Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbi jedinica odreda Bijeli Pavle kod Žute Grede

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog odreda od januara 1942. političkom komesaru Golijskog bataljona o suzbijanju četničkog pokreta u istočnoj Hercegovini

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Crna Gora)

📜 Saopštenje Štaba Planinopivskog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 1. januara 1942. o pregovorima sa četnicima i situaciji u Foči i njenoj okolini

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 3. januara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji oko Bileće i hvatanju organizatora četničkog pokreta u Grahovu

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 3. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o vojno-polntičkoj situaciji u nikšićkom okrugu

📜 Izvještaj štaba Golijskog NOP bataljona od 4 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o jačini neprijateljskih garnizona u Avtovcu, Gacku i Kuli

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. januara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o postavljanju komandnog kadra u štabu i jedinicama Odreda

📜 Desetodnevni izveštaj Kvesture Kotor od 4. januara 1942. prefektu Kotora o vojno-političkoj situaciji u provinciji Kotor

📜 Izvještaj štaba Trebješkog NOP bataljona od 6 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o uspostavljanju veze sa drugim partizanskim jedinicama

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 januara 1942 god. o stanju partizanske bolnice na Žabljaku i preduzetim mjerama za formiranje dva kombinovana bataljona za operacije u istočnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 8. januara 1942. Štabu Gornjolješanskog bataljona za uništavanje telegrafsko-telefonskih veza na liniji Cetinje - Podgorica

📜 Saopštenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 januara 1942 god. o povlačenju Italijana iz Kolašina

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 januara 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za izvršenje prepada na italijansku stražu kod Careva Mosta i obavještenje o rezultatima borbe sa Italijanima na Žirovnici

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 9 januara 1942 god. za otklanjanje političkih i vojničkih slabosti i nedostataka u jednnicama odreda

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 januara 1942 god. komandantu Lukovskog bataljona za pojačanu kontrolu kretanja sumnjivih lica i upućivanje pomoći Trebješkom bataljonu

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o formiranju i upućivanju u Bosnu dva kombinovana bataljona sa područja Durmitorskog odreda

📜 Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rezultatima borbi na području odreda i planu daljih akcija

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 10. januara 1942. partizanskoj četi u selu Orasi da pojača budnost prema okupatorskom garnizonu u Cetinju

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o blokadi Nikšića, prisiljavanju italijanskih garnizona u Grahovu, Kolašinu i Lijevoj Rijeci na evakuaciju i o rušenju svih važnijih komunikacija u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

📜 Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. štabu kombinovanog bataljona Bajo Pivljanin o pravcu kretanja i načinu povezivanja sa štabom Kalinovičkog NOP odreda

📜 Naređenje guvernera Crne Gore od 12 januara 1942 god. o represivnim mjerama za svakog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira

📜 Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. o imenovanju štaba bataljona 13 Juli i pripremama za vojno savjetovanje

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkim prilikama u Katunskoj Nahnji, formiranju Primorskog i Čevsko-bjeličkog bataljona i izvedenim akcijama na području odreda

📜 Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 13 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o brojnom stanju novoformiranih jedinica na području bataljona

📜 Pismo kvislinga Novice Radovnća od 14 januara 1942 god. guverneru Crne Gore povodom otstupanja italijanskih vlasti od date obaveze

📜 Članak Narodne borbe od 15 januara 1942 god. o borbama i akcijama crnogorskih partizana u prvoj polovini januara 1942 godine

📜 Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabovima Župopivskog i Planinopivskog bataljona za formiranje i upućivanje u Bosnu bataljona Bajo Pivljanin

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o upućivanju dva bataljona Kalinovičkom NOP odredu

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o upućivanju dva bataljona za Bosnu, likvidacnji četničke grupe Periše Džakovića i povratku čete Nikšićkog odreda

📜 Izvještaj štaba Primorskog bataljona Stevan Štiljanović od 15 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o ukazanoj pomoći popaljenim selima

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda u vezi s upućivanjem dva bataljona za Bosnu

📜 Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 15 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji na teritoriji Sandžaka i Crne Gore

📜 Presuda Prijekog vojnog suda Nikšićkog NOP odreda od 15 januara 1942 god. devetnaestorici pristalica Draže Mihailovića

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 15. januara 1942. Štabu Čevsko-bjelnčkog bataljona za formiranje čete koja će biti spremna za pzvršenje posebnih zadataka

📜 Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 16 januara 1942 god. zamjeniku komandanta odreda u vezi odlaganja akcije na komunikaciji Cetinje - Rijeka Crnojevića do izvršenja evakuacije okolnih sela

📜 Izvještaj štaba Lješkopoljskog bataljona od 16 januara 1942 god. štabu Zetskog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkoj situaciji u Lješkopolju

📜 Poziv Đorđa Lašića od 16 januara 1942 god. svim oficirima bivše jugoslovenske vojske sa teritorije Crne Gore da mu se stave na raspoloženje

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 16. januara 1942. Štabu bataljona Carev Laz za evakuaciju stanovništva sela Rvaša i Drušića

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za CetšBe od 16. januara 1942. Pokrajnskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o političkom i organizacionom stanju Partije na području okrugu

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 17 januara 1942 god. o prikupljanju pomoći snromašnom stanovništvu i raspisivanju narodnog zajma

📜 Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 17 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o koncentraciji Italijana u Danilovom Gradu i preduzetim mjerama bataljona

📜 Naređenje štaba Pješivačkog bataljona od 17 januara 1942 god. komandiru Bršanske čete u vezi situacije na sektoru Dannlov Grad - Nikšić

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o važnijim borbama i akcijama crnogorskih i bokeljskih partizana od 16 decembra 1941 do 18 januara 1942 godine

📜 Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 18 januara 1942 god. Štabu bataljona Carev Laz za akciju kod Rvaša i borbu protiv pete kolone u Lješanskoj Nahiš

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 19 januara 1942 god. o formiranju Cucko-ćeklićkog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Golijskog partizanskog bataljona od 19. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o stanju u srezu gatačkom i mogućnostima za napad na italijanskn i ustaško-domobranski garnizon u Gacku

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 20 januara 1942 god. štabu Župskog bataljona za obuku boraca u rukovanju oružjem, pojačanje budnosti i masovno-politnčkog rada

📜 Zapisnik sa savjetovanja štaba Lovćenskog NOP odreda sa komandantima i politkomesarima bataljona od 20 januara 1942 godine

📜 Pozdrav Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije sa savjetovanja štaba Lovćenskog NOP odreda i komandanata i političkih komesara bataljona održanog 20 januara 1942 godine

📜 Pozdrav Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak sa savjetovanja komandanata i političkih komesara bataljona i članova štaba Lovćenskog odreda od 20 januara 1942 godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trebješkog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 20 januara 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju na području odreda

📜 Naredba štaba Nikšićkog NOP odreda od januara 1942 god. područnim štabovima bataljona i komandama četa za evakuaciju sela izloženih represalijama okupatora

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 5 januara 1942 god. štabu Kočanskog bataljona za pripravnost jednnica

📜 Izvještaj štaba bataljona 13 Juli od 5 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o iznenadnom ispadu italijanske vojske iz Cetinja i izvlačenju jedinica bataljona na prostoriju Ljubotinja

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o izvedenim akcijama protiv okupatora u Boki

📜 Pismo Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ - Kotor o borbama Orjenskog bataljona protiv Italijana u Krivošijama

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Čevsko-bjeličkog bataljona od 21 januara 1942 god. o stanju na sektoru Zagrede

📜 Izvještaj člana Srpskog komiteta KPJ za Bileću političkom komesaru Nikšićkog NOP odreda od 21. januara 1942. o hvatanju Boška Todorovića, četnnčkog komandanta za istočnu Bosnu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od 22 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o vojno-političkoj situacnji na području komiteta

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za borbu na putu Cetinje - Podgorica i rezultatu borbe na Zagredi

📜 Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. štabu bataljona Carev Laz za oslobođenje interniraca

📜 Izvještaj Štaba Župopivskog bataljona od 22. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o hvatanju grupe četnika majora Todorovića i upućivanju NO bataljona ,,Bajo Pivljanin za Bosnu

📜 Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 22. januara 1942. Centralnom komitetu KPJ o ispravljanju grešaka u radu i o vojno-političkoj situaciji

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 23 januara 1942 god. štabu Lovćenskog odreda o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Proglas Štaba Kombinovanog partizanskog bataljona Radomir Mitrović od 24. januara 1942. narodu andrijevičkog sreza da stupi u borbu protiv okupatora

📜 Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 24. januara 1942. Štabu bataljona Vojvoda Momčilo o vojno-političkoj situaciji pa području Odreda i hvatanju jedne četničke grupe

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 januara 1942 god. za odbranu Bjelopavlića i sprečavanje prodora Italijana

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 januara 1942 god. o pripremi za savjetovanje i obavještenje o ishodu borbi kod Danilova Grada

📜 Izvještaj štaba Banjsko-vučedolskog bataljona od 26 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o dvomjesečnom radu i borbama svojih jedinica

📜 Izvještaj Cucko-ćeklićkog bataljona od 26 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o zaključcima sa savjetovanja štaba bataljona sa komandirima i politkomesarima četa

📜 Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 27 januara 1942 god. svim partiskim organizacnjama za pojačani politički rad među masama i razobličavanje nosilaca petokolonaške propagande

📜 Pismo štaba Ljevorečkog četničkog bataljona od 27 januara 1942 god. komandantu svih četničknh snaga u Crnoj Gori povodom prebacivanja zarobljenih partizana u četničku pozadinu

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 28 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug o organizaciji nabavke životnih namirnica za prehranu siromašnog stanovništva

📜 Saopštenje br. 3 štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 januara 1942 god. o mučkom napadu četnika na partizane u Barama Kraljevskim

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini, neuspjelom napadu četnika na Borač i stanju opsjednutog garnizona u Nikšiću

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji na području Crne Gore

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za pojačanu budnost prema četnicima, stalno uznemiravanje neprijatelja u Nikšiću i formiranje udarnih četa

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jggoslavije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Crne Gore

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 31 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 31. januara 1942. Mjesnom komitetu KPJ Šavnik o političkoj situaciji na terenu i upućivanju delegata na Ostrošku skupštinu

📜 Proglas partizana Bjelopoljskog sreza od februara 1942 god. narodu istog sreza

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o potapanju broda Skender beg i borbama u Pavlovoj Strani

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942 god. štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za pojačanje Pješivačkog sektora i koordinisanje akcija s Kočansknm bataljonom

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 godine

📜 Naređenje štaba Zetskog NOP odreda od februara 1942 god. štabu Piperskog bataljona za energično preduzimanje mjera protiv petokolonaških elemenata

📜 Uputstvo Sreskog narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinjski od februara 1942 god. o radu i zadacima opštinskih NO odbora

📜 Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od polovine februara 1942. Štabu Planinopivskog bataljona da mobiliše 50 boraca za novoformirani bataljon koji će se uputiti u istočnu Bosnu

📜 Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942. Štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za raspodjelu oružja i druge ratne spreme zaplijenjenih u Gornjem Orahovcu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Pljačka u ratu 1. proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1942. Vrhovni štab NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Gacko Partizanski odred Bijeli Pavle Žabljak Ranjenici u ratu Dragoljub Draža Mihailović Intendantura u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Partizanska taktika Podgorica Zetski partizanski odred Kolašin Danilovgrad Pljevlja Komski partizanski odred 48. pešadijska divizija Taro Aleksandar Ranković Bajo Stanišić Foča Herceg Novi Cucko-ćeklićki bataljon Ivan Milutinović Arso Jovanović SSSR i Jugoslavija 2. proleterska udarna brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Velimir Terzić Milovan Đilas Blažo Jovanović Albanija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Omladina u ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Lovćenski partizanski odred Nikšić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zetski četnički odred Zarobljenici u ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Durmitorski partizanski odred Streljanja u oslobodilačkom ratu Bajo Sekulić Cetinje Italija u drugom svetskom ratu Peko Dapčević Politički komesari u NOR-u Pirzio Biroli Bijelo Polje Glavni štab Crne Gore SKOJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. Mojkovac Moša Pijade Operacija Trio Sava Kovačević Pavle Đurišić Saradnja četnika sa okupatorom Šavnik Bjelopoljski partizanski odred Josip Broz Tito Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1942. Andrijevica Nikšićki partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Pljevaljski partizanski odred Mitar Bakić Borbe za Istočnu Bosnu 1942.