Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

48. pešadijska divizija Taro

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

⚔️ 20. 7. 1941. Na pl. Sozini Gluhodolsko-spičanski gerilski odred i grupa gerilaca iz s. Limljana napali bataljon iz 208. puka italijanske divizije -Taro-, koji je nastupao iz Bara i Sutomora s ciljem da obezbedi put Bar-Petrovac. U oštroj i neravnoj borbi, koja je trajala ceo dan, neprijatelj je razbijen. Njegovi gubici: 43 poginula i oko 100 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 topa, oko 50 pušaka, oko 75.000 metaka i druga ratna oprema. Gerilci su imali 8 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 5. 1. 1942. U cilju deblokade Nikšića, jači delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- iz Nikšića izvršili napad ka brdu Žirovnici. Na udaljenju oko 3 km od grada, iznenada su ih, s više strana, napale jedinice Nikšićkog NOP odreda. U oštroj i bliskoj borbi neprijatelj je razbijen i delom uništen, i tom prilikom je pretrpeo gubitke: oko 54 mrtva i veći broj ranjenih. Zaplenjeni su 1 puškomitraljez, 6 pušaka i veća količina municije. Partizani su imali 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1942. Delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- upali u s. Rubežu (kod Nikšića) i popalili nekoliko kuća. Jedinice Nikšićkog NOP odreda odbacile su neprijatelja u grad.

⚔️ 16. 1. 1942. Iz rejona Podgorice (sada: Titograd) stiglo u Danilovgrad oko 2000 italijanskih vojnika iz sastava divizija -Taro- s ciljem da probiju partizanske položaje i deblokiraju garnizon u Nikšiću koji su od decembra 1941. držale u opsadi jedinice Nikšićkog NOP odreda.

⚔️ 17. 1. 1942. Jače snage iz sastava divizije -Taro-, podržane artiljerijskom vatrom, pokušale da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju tamošnji garnizon. Neprijatelja su na položajima kod Žute grede, Obadova brijega i Zagrede dočekale jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle-, Nikšićkog i Lovćenskog NOP odreda i, posle jednodnevne jake borbe, primorale da se povuče uz gubitke od oko 300 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno: 3 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 1 laki minobacač sa oko 200 mina, veći broj pušaka, 2 revolvera i oko 10.000 metaka. Istog dana iz Nikšića su italijanske snage vršile napad ka Danilovgradu radi sadejstva sa glavnim snagama, ali su ih delovi Nikšićkog NOP odreda odbacili u grad. U borbi kod Danilovgrada partizani su imali gubitke od 9 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1942. Manje italijanske snage ponovo pokušale da se iz Danilovgrada probiju prema Nikšiću i deblokiraju tamošnji garnizon italijanske divizije -Taro-, ali su ih jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i Pješivačkog bataljona odbacile.

⚔️ 14. 2. 1942. Posle više bezuspešnih pokušaja da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju 207. puk italijanske divizije -Taro-, jake italijanske snage (47. ojačani pešadijski puk divizije -Alpi Graje-, 2. i 4. grupa alpinaca -Vale- i dva diviziona artiljerije), uz pomoć četničkih jedinica preduzele napad glavnim pravcem Danilovgrad-Nikšić. Nakon petodnevnih borbi one su savladale odbranu (jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i delovi Nikšićkog NOP odreda) i 19. februara prodrle u Nikšić. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i znatan broj ranjenih, dok su gubici partizanskih jedinica bili mali.

⚔️ 17. 2. 1942. U Danilovgradu sklopljen sporazum između predstavnika italijanskih okupacionih vlasti (komandanta divizije -Taro-) i predstavnika tzv. narodne vojske za Crnu Goru i Hercegovinu o saradnji u zajedničkoj borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta.

Dokumenti

📜 Operativna zapovest komandanta divizije Taro od 21 jula 1941 god. za ugušivanje ustanka na sektoru Budva - Kotor - Grahovo

📜 Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 25 jula 1941 god. o aktivnosti partizana na sektoru divizije

📜 Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 26. jula 1941. Komandi 14. armijskog korpusa o operativnoj delatnosti jedinica i pokretima ustanika u Crnoj Gori

📜 Izveštaj Komande sektora Zelenika od 26. jula 1941. Komandi pešadijske divizije „Taro o zauzimanju Grahova od strane crnogorskih ustanika i opsadi garnizona Viluse

📜 Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 28 jula 1941 god. o situaciji na sektoru Lovćena i Grahova

📜 Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 29 jula 1941 god. o situaciji na sektoru divizije

📜 Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 30 jula 1941 god. o situaciji na teritoriji divizije

📜 Uputstvo Komande pešadijske divizije „Taro od 1. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama za borbu protiv ustanika u Crnoj Gori

📜 Obavještenje Komande divizije Taro od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća

📜 Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 3 avgusta 1941 god. o situaciji u Boki Kotorskoj

📜 Naredba Komande pešadijske divizije Taro od 6. avgusta 1941.o novoj dislokaciji i zadacima potčinjenih jedinica

📜 Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 9. avgusta 1941. o aktivnosti potčinjenih jedinica na sektoru Risan - Herceg-Novi

📜 Zapovest Komande pešadijske divizije „Taro od 13. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama za čišćenje zone Krivošije - Orjen

📜 Obaveštajni bilten Komande pešadijske divizije „Taro od 2. septembra 1941. o pokretima ustaničkih snaga u rejonu Bileće

📜 Obaveštenje Komande divizije „Taro od 10. septembra 1941. Prefekturi u Kotoru o rezultatima istrage povodom napada na garnizon Grahovo

📜 Sporazum između četničke Komande Crne Gore i Hercegovine i Komande italijanske divizije »Taro« od 17. februara 1942. o saradnji četničkih jedinica u deblokadi italijanskog garnizona u Nikšiću

📜 Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 21 aprila 1942 god. načelniku štaba italijanske diviznje Taro za pomoć u oružju i sadejstvo u operacijama protiv partizana

📜 Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 30 aprila 1942 god. Komandi italijanske divizije Taro za sadejstvo u operacijama protiv partizana

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bar 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Nikšić Saradnja četnika sa okupatorom 38. pešadijska divizija Puglie Partizanski odred Bijeli Pavle Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. pešadijska divizija Messina Bileća Pula Vilus Avijacija u oslobodilačkom ratu Nikšićki partizanski odred Budva Pirzio Biroli Kotor 14. italijanski armijski korpus Podgorica Lovćenski partizanski odred 19. pešadijska divizija Venecija Komski partizanski odred 5. alpska divizija Pusteria Herceg Novi Danilovgrad Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941.