Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 7. 1941. Na pl. Sozini Gluhodolsko-spičanski gerilski odred i grupa gerilaca iz s. Limljana napali bataljon iz 208. puka italijanske divizije -Taro-, koji je nastupao iz Bara i Sutomora s ciljem da obezbedi put Bar-Petrovac. U oštroj i neravnoj borbi, koja je trajala ceo dan, neprijatelj je razbijen. Njegovi gubici: 43 poginula i oko 100 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 topa, oko 50 pušaka, oko 75.000 metaka i druga ratna oprema. Gerilci su imali 8 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 10. 9. 1941. U s. Građanima (kod Virpazara), uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak Baja Sekulića, održana sreska partijska konferencija, izneta situacija na području sreza Bar; preduzete mere za formiranje gerilskih odreda, za politički rad u narodu, za raskrinkavanje neprijatelja i njegovih agenata, za rad među omladinom i ženama; izabrano novo sresko rukovodstvo.

⚔️ 0. 11. 1941. U Baru obrazovan ilegalni opštinski NO odbor.

⚔️ 29. 12. 1941. U planini Sozini, između Bara i Crmnice, italijanski vojnici predvođeni špijunima, opkolili jednu kolibu u kojoj je bila grupa partizana sa područja Bara (9 partizana) i pobili celu grupu.

⚔️ 8. 3. 1942. Kod s. Limljana delovi bataljona -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda napali na oko bataljon italijanskih vojnika i četnika, koji su se tek posle petočasovne borbe probili iz Bara u s. Limljane. Istog dana oko 60 italijanskih vojnika iz Virpazara pokušalo je da se probije u s. Limljane, kao pomoć koloni iz Bara, ali su u borbi kod s. Boljevića odbačeni u Virpazar. U tim borbama neprijatelj je imao 12 mrtvih i više ranjenih, dok su partizani imali 2 ranjena borca. Sutradan se neprijatelj, uz podršku artiljerije i minobacačke vatre, probio u Virpazar.

⚔️ 0. 9. 1943. Posle kapitulacije Italije primorski partizani zauzeli Bar, Ulcinj i Petrovac na moru.

⚔️ 6. 7. 1944. U Baru nemačke vlasti streljale 6 omladinaca

⚔️ 24. 11. 1944. Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Petrovac na moru i Bar, te u Petrovcu zarobile su 80 četnika a u Baru 140 četnika i 12 italijanskih fašista. One su imale samo 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

1. bokeljska udarna brigada Lovćenski partizanski odred Zarobljenici u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Budva Borbe u Crnoj Gori 1942. 151. pešadijska divizija Perugia Italijanski zločini u Jugoslaviji Ilegala u ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Komski partizanski odred Kapitulacija Italije 48. pešadijska divizija Taro Bajo Sekulić 2. udarni korpus NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. SKOJ Narodno oslobodilački odbori Četnički zločini Omladina u ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Ulcinj Žene u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu