Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

18. pešadijska divizija Messina

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

⚔️ 15. 7. 1941. U rejonu s. Košćela (kod Rijeke Crnojevića) gerilski odredi iz G. Ceklina i Ljubotinja napali motorizovani bataljon italijanske divizije -Mesina- i, posle osmočasovne borbe, potpuno ga razbili i prinudili na predaju. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih, 110 ranjenih i oko 290 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 16 mitraljeza, veliki broj p. mitraljeza i pušaka, 4 topa, 6 minobacača oko 500.000 metaka, nekoliko stotina revolvera, 30 kamiona, 20 motocikla i razne druge ratne opreme.

⚔️ 20. 7. 1941. Posle trodnevnih borbi i pregovora italijanski bataljon 93. puka divizije -Mesina- predao se ustanicima koji su zauzeli Berane (sada: Ivangrad). Poginulo oko 70 italijanskih oficira i vojnika a zarobljeno oko 700. Zaplenjeno: 9 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 23 minobacača i oko 800 pušaka. Prvog dana borbe poginuo je Miloš Mališić, narodni heroj.

⚔️ 20. 7. 1941. Posle dvodnevne blokade, ustaničke jedinice iz Nedakusa, Zatona, Grančareva, Čeoča i Rasova, iz više pravaca, izvršile napad na italijanski garnizon (jedinicu iz sastava divizije -Mesina-) u Bijelom Polju. Posle višečasovne borbe italijanska jedinica se predala. Neprijatelj je imao 2 mrtva, 10 ranjenih i oko 120 zarobljenih, dok su ustanici imali 3 ranjena borca. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, jedan teški i nekoliko lakih minobacača, oko 150 pušaka i veliko skladište municije, hrane, odeće i obuće.

⚔️ 7. 12. 1941. Kod sela Knezlača i Cerovika (na komunikaciji Risan-Crkvice), četa Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napala oko 400 vojnika italijanske divizije -Mesina-, koja je iz Risna pokušala da deblokira posadu u Crkvicama. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od preko 120 mrtvih i ranjenih vojnika, odbačen ka Risnu. Partizani su imali 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 11. 12. 1941. Delovi Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda sa položaja Veli vrh odbili napad bataljona italijanske divizije -Mesina- iz Risna, koji je pokušao da deblokira posadu Crkvica.

⚔️ 14. 12. 1941. Delovi italijanske divizije -Mesina-, nadirući od Risna, uspeli da potisnu delove Orjenskog i Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i deblokiraju garnizon Crkvice.

⚔️ 27. 12. 1941. Jedinice Nikšićkog NOP odreda, posle skoro mesec dana teških borbi na sektoru Grahovo-Crkvice, ušle u Grahovo i pohvatale i razoružale mesne četnike. Italijanski garnizon (jedinica iz divizije -Mesina-), uz prihvat snaga iz Boke Kotorske, pod borbom je odstupio u pravcu Risna i Crkvica.

⚔️ 13. 3. 1942. Oko 2000-3000 vojnika iz sastava italijanske divizije -Mesina-, podržani artiljerijom i tenkovima, preduzeli napad protiv jedinica Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda u Boki. Glavne snage neprijatelja napadale su na položaje zapadno i južno od s. Morinja, ka Žlijebu i Sv. Jeremiji. Na tim položajima borbe su trajale puna 4 dana. Jedinice Orjenskog bataljona uspele su zadržati svoje položaje u rejonu s. Morinja i Zlijeba, a kod Sv. Jeremije deo snaga se povukao na bolje položaje. U toku tih borbi neprijatelj je streljao 20 seljaka i popalio sela: Bakoće, Bjelske Kruševice, Bunoviće, G. Morinje, Repaje, Sasoviće, Kute, Presjeku i Lastvu. Gubici neprijatelja su procenjeni na oko 400-450 mrtvih i ranjenih, dok su partizani imali 5 poginulih i oko 20 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 4. 1942. Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

⚔️ 31. 5. 1942. Delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Marke- i četnički Trebinjski odred izvršili koncentričan napad na delove Južnohercegovačkog NOP odreda. Oni su do 2. juna ovladali slobodnom teritorijom u trouglu Trebinje-Dubrovnik-Herceg-Novi. Zahvaćeni delovi Južnohercegovačkog NOP odreda uglavnom su se predali ili bili zarobljeni.

⚔️ 12. 8. 1942. Na području Biokova delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Bergamo-, u sadejstvu sa ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama, otpočeli napad protiv dalmatinskih jedinica. U borbama do 2. septembra oni su prisilili partizanski bataljon -Jozo Jurčević- da se povuče u pravcu Aržana, a zatim su popalili mnoga sela i pobili nevino stanovništvo.

⚔️ 8. 10. 1942. Italijanski 29. bersaljerski bataljon i 2. bataljon 94. puka italijanske divizije -Mesina- potisnuli delove 10. hercegovačke NOU brigade i zauzeli Prozor.

⚔️ 6. 4. 1943. Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

⚔️ 27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

⚔️ 28. 4. 1943. Pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, četnički Trebinjski korpus i dve brigade Romanijskog korpusa, nastupajući od Blagaja i Stoca zauzeli Nevesinje, iz koga su se povukli zaštitnički delovi 3. dalmatinske NOU brigade.

⚔️ 19. 6. 1943. U rejonu s. Ravče, s. Kljenka, s. Zavojana i s. Kozice oko 3.500 vojnika italijanske divizije -Mesina- i domobranskog 1. dobrovoljačkog puka iz Vrgorca napalo Biokovski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se 21. juna povukao uz gubitke od 9 mrtvih i 26 ranjenih. Odred je imao 9 mrtvih.

⚔️ 21. 6. 1943. Na Korčuli partizanski vod napao italijanske karabinijere sa stanice Cara, te ubio 7 i ranio 2 karabinijera. Radi odmazde, jedinice 93. puka italijanske divizije -Mesina- su uhapsile veći broj rodoljuba, pa 40 njih streljale.

⚔️ 17. 8. 1943. U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom 151. pešadijska divizija Perugia 48. pešadijska divizija Taro Hrvatsko domobranstvo Bileća 32. pešadijska divizija Marche Mario Roatta 1. alpska divizija Taurinense Borbe u Hercegovini 1943. Pula Divizija Garibaldi Četnici u ustanku Borbe u Sloveniji 1942. Herceg Novi 2. udarni korpus NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. Korčula Borbe u Hrvatskoj 1943. 158. pešadijska divizija Zara 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. 57. pešadijska divizija Lombardia Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Stolac Gacko Četnici u drugom svetskom ratu Nikšićki partizanski odred Prozor Operacija Albia 7. SS divizija Prinz Eugen Kapitulacija Italije Operacija Stolac 19. pešadijska divizija Venecija Kotor Viša komanda oružanih snaga Albanije Genocid u NDH Operacija Schwarz Nikšić Vrgorac Dubrovnik 6. pješačka divizija (NDH) Trebinje Borbe u Dalmaciji 1942. Italijanski zločini u Jugoslaviji Vilus 12. pešadijska divizija Sassari Nevesinjski korpus JVuO Jakov Jovović 38. pešadijska divizija Puglie Pirzio Biroli Južnohercegovački partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije 5. alpska divizija Pusteria 14. pešadijska divizija Isonzo Italija u drugom svetskom ratu 6. italijanski armijski korpus 9. dalmatinska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Romanijski korpus JVuO 2. italijanska armija 153. pešadijska divizija Macerata Ljubinje 154. pešadijska divizija Murge 3. dalmatinska udarna brigada 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 15. pešadijska divizija Bergamo Borbe u Hercegovini 1942. Nevesinje Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Biokovski partizanski odred Trebinjski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. udarna divizija NOVJ