Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 10. 1941. Otpočela dejstva italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- protiv 3. partizanskog (Krimskog) bataljona. U borbama, koje su trajale do 29. oktobra, bataljon je potpuno razbijen.

⚔️ 7. 2. 1942. Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

⚔️ 10. 2. 1942. Delovi 2. puka italijanske divizije -Granatijeri- otpočeli napade na partizanski bataljon -Ljubo Šercer- u rejonu Logatec-Rakek-Cerknica-Borovnica, U teškim trodnevnim borbama bataljon se, po četama, prebacio na pl. Mokrec i u Lošku dolinu.

⚔️ 11. 3. 1942. Generalštab italijanske vojske obavestio Komandu italijanske 2. armije da joj, u vezi sa predviđenom tzv. trećom ofanzivom protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije, dodeljuje divizije -Murđe- i -Emilija-, nekoliko pukova za divizije -Granatijeri di Sardenja- i -Peruđa- i još neka ojačanja.

⚔️ 18. 3. 1942. Na Mokrecu (kod Ljubljane) delovi italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- napali deo 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Iskoristivši pregrupisavanja neprijatelja, bataljon se preko Kozjih stena povukao u pravcu Zale (kod Cerknice).

⚔️ 7. 5. 1942. Na položajima Ključ - s. Skodlar - Hrib (kod Ljubljane) delovi divizije -Granatijeri di Sardenja- napali Horjulsku četu 1. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Posle teških dvodnevnih borbi, u kojima su italijanski vojnici imali 35 mrtvih i 82 ranjena, partizanske snage su se povukle na područje pl. Kožljeka.

⚔️ 17. 5. 1942. Vodeći borbe za proširenje slobodne teritorije u dolini r. Iške, 1. bataljon Notranjskog NOP odreda zauzeo Ig (kod Ljubljane) i mnoga okolna sela. Ali je u petodnevnim borbama protiv jakih delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- bio prinuđen da napusti zauzeta sela i da se povuče na planinski masiv Krim-Mokreč, nanevši italijanskim jedinicama velike gubitke.

⚔️ 8. 7. 1942. U okolini Dobrave, Polhovog Gradeča i Dvora otpočele petodnevne teške borbe Dolomitskog NOP odreda protiv delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- i nemačkih snaga. Zbog jakog pritiska okupatora, Dolomitski NOP odred se morao povući u šume.

Dokumenti

📜 Izveštaj komande Jedanaeste artiljeriske grupacije italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi divizije Granatieri di Sardegna od 26 juna 1941 god. o komunističkoj delatnosti u zoni Vrhnike

📜 Naređenje Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 11. jula 1941. potčinjenim komandama o merama predostrožnosti povodom vesti o oružanom ustanku

📜 Izveštaj Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 26. jula 1941. Komandi 11. armijskog korpusa o posedanju demarkacione linije od Save do Panske reke i čišćenju granične zone istočno od Ljubljane

📜 Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandama divizija Granatieri di Sardegna i Isonzo od 6 avgusta 1941 god. o postavljanju noćnih zaseda u cilju sprečavanja diverzija na željezniškim linijama

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 13 avgusta 1941 god. o diverzijama na vojnoj telefonskoj liniji izmedju Studenec-Iga i Škofljice

📜 Izveštaj 85 čete telegrafista komandi stana italijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna od 17 septembra 1941 god. o paljenju logora Mokrečke čete iznad Iške

📜 Raspis načelnika štaba 21 italijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna od 25 septembra 1941 god. podredjenim jedinicama

📜 Izveštaj Komande kraljevskih karabinijera divizije „Granatieri di Sardenja od 4. oktobra 1941. Komandi kraljevskih karabinijera 11. armijskog korpusa o raspoloženju trupa i stanovništva i potrebi primenjivanja energičnijih mera u cilju zastrašivanja

📜 Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 oktobra 1941 god. o nemogućnosti angažovanja konfidenata zbog akcije Osvobodilne fronte i partizanskih jedinica

📜 Izveštaj komande italijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 novembra 1941 god. o merama potrebnim za kontrolu teritorije Mokrec-Rob-Rakitna posle oktobarske italijanske ofanzive

📜 Izvegtaj ltalijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 1 novembra 1941 god. o napadu na Osredek

📜 Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 6 novembra 1941 god. o upotrebi konfidenata i isplati nagrada

📜 Izveštaj komande italijanskog Trinaestog artiljeriskog puka Granatieri di Sardegna komandi divizije Granatieri di Sardegna od 21 novembra 1941 god. o neprijateljskom istupu grupe učenika prema pukovskoj muzici

📜 Naredjenje komandanta italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandantu divizije Granatieri di Sardegna od 6 decembra 1941 god. o istrazi povodom partizanskog napada na most kod Preserja

📜 Izveštaj komande karabinjera divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 22 decembra 1941 god. o streljanju narodnog heroja Ljubomira Šercera i drugova

📜 Naredba komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 23 februara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu vršenja racija i pretraživanja u Ljubljani

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 19 marta 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Izveštaj Komande divizije »Granatijeri di Sardenja« od 22. marta 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 10 maja 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi na Hribu

📜 Izveštaj komande karabinjera pešadiske divizije Granatieri di Sardegna od 20 maja 1942 god. komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji na terenu i o mobilnom stanju jedinica divizije

📜 Izveštaj komande Trećeg diviziona Trinaestog artiljeriskog puka divizije Granatieri di Sardegna od 23 maja 1942 god. o artiljeriskom bombardovanju Studenec-Iga kod Ljubljane

📜 Naređenje komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. komandantu divizije Granatieri di Sardegna o merama za odbranu Ljubljane

📜 Izvještaj Komande Prvog bataljona prvog puka »Granatieri di Sardegna« od 13. lipnja 1942. pukovniku Spechelu o pretrpljenim gubicima i situaciji u Šibeniku

📜 Izveštaj Komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 30 jula 1942 god. opronalasku partizanskog logora

📜 Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

📜 Izvještaj Komande pješadijske divizije Granatieri di Sardegna od 2 listopada 1942 god. o rezultatima izvedenih akcija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Velika Kapela 18. pešadijska divizija Messina 2. italijanska armija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 154. pešadijska divizija Murge 32. pešadijska divizija Marche Šibenik Komunistička partija Slovenije 12. pešadijska divizija Sassari 5. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1942. Notranjski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 13. pešadijska divizija Re 1. alpska divizija Taurinense Dolomitski partizanski odred Mario Roatta Streljanja u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. 11. italijanski armijski korpus Ljubljana Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Trio Zasede u oslobodilačkom ratu Osvobodilna fronta 14. pešadijska divizija Isonzo Narodni heroji Jugoslavije 151. pešadijska divizija Perugia 57. pešadijska divizija Lombardia 155. pešadijska divizija Emilia 15. pešadijska divizija Bergamo Borbe u Sloveniji 1942.