Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

11. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 1. 1942. Komandant italijanskog 11. armijskog korpusa potpisao -Plan A- za borbu protiv NOP odreda u Sloveniji.

⚔️ 16. 1. 1942. U blizini s. Kožljeka (kod Cerknice) sukobila se četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- sa patrolom 2. bataljona 21. graničnog sektora 11. italijanskog armijskog korpusa.

⚔️ 6. 2. 1942. Komanda italijanskog 11. armijskog korpusa izradila plan -Primavera- za odbranu italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji od prolećne ofanzive NOP odreda Slovenije. Planom je predviđeno napuštanje manjih garnizona i grupisanje snaga u većim garnizonima.

⚔️ 8. 6. 1942. Viša komanda oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izdala Komandi italijanskog 11. armijskog korpusa direktivu za ofanzivu protiv partizanskih snaga u Sloveniji.

⚔️ 4. 7. 1942. U Ljubljani održan sastanak komandanata italijanskog 5, 11. i 23. armijskog korpusa na kome su utanačene zajedničke mere u vezi sa predstojećim operacijama protiv partizanskih snaga u Sloveniji i Hrvatskoj.

⚔️ 12. 7. 1942. U Ljubljani održan sastanak između komandanta italijanskog 11. armijskog korpusa i komandanta nemačke 18. vojne oblasti. Razgovarali su o zatvaranju nemačkoitalijanske granice za vreme ofanzive italijanskih snaga protiv partizanskih jedinica u Sloveniji i istovremenom preduzimanju ofanzivnih dejstava protiv partizanskih jedinica na delu Slovenije anektiranom od Nemačke.

⚔️ 31. 7. 1942. U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 26. 9. 1942. Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

⚔️ 22. 6. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom primorju i o pregovorima predstavnika GŠ NOV i PO za Sloveniju sa Štabom italijanskog 11. armijskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika.

Dokumenti

📜 Dopis komandanta 11. armijskog korpusa od 28. maja 1941. visokom komesaru Ljubljanske pokrajine o potrebi za boljom sa- radnjom karabinijera i vojnih komandi u operacijama čišćenja

📜 Obaveštenje Komande 11. armijskog korpusa od 13. jula 1941. Visokom komesarijatu za Ljubljansku pokrajinu o eksplozivu nađenom na pruzi Sušak - Škrljevo

📜 Pregled dislokacije i komandnog kadra Komande i jedinica 11. armijskog korpusa 15. jula 1941. godine

📜 Izveštaj Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 26. jula 1941. Komandi 11. armijskog korpusa o posedanju demarkacione linije od Save do Panske reke i čišćenju granične zone istočno od Ljubljane

📜 Okružnica Komande 11. armijskog korpusa od 28. avgusta 1941. potčinjenim komandama o pojačanoj komunističkoj propagandi putem letaka i o potrebi da se pronađu ilegalne štamparije i centri koji ih rasturaju

📜 Izveštaj Komande kraljevskih karabinijera divizije „Granatieri di Sardenja od 4. oktobra 1941. Komandi kraljevskih karabinijera 11. armijskog korpusa o raspoloženju trupa i stanovništva i potrebi primenjivanja energičnijih mera u cilju zastrašivanja

📜 Obaveštenje komandanta 11. armijskog korpusa od 13. decembra 1941. visokom komesaru za Ljubljansku pokrajinu o potrebi za pojačavanjem garnizona u zoni Ljubljane radi suprotstavljanja akcijama partizana

📜 Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. decembra 1941. Komandi karabinijera 2. armije o vojno-političkoj situaciji i o raspoloženju stanovništva posle presuda pripadnicima NOP-a od strane fašističkih sudova u Trstu i Ljubljani

📜 Izveštaj Komande divizije »Granatijeri di Sardenja« od 22. marta 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Obaveštajni bilten Komande 11. armijskog korpusa od 11. maja 1942. o situaciji i partizanskim akcijama u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Obaveštajni bilten Komande 11. armijskog korpusa od 18. maja 1942. o vojno-političkoj situaciji i partizanskim akcijama u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. maja 1942. Komandi karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Izveštaj Komande 11. armijskog korpusa od 27. maja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o čišćenjima i represalijama na teritoriji korpusa od 15. septembra 1941. do 20. maja 1942. godine

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. jula 1942. komandantu 11. armijskog korpusa da sve potčinjene upozori na neophodnost najenergičnijih represalija u akcijama protiv partizana i njihovih pomagača

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka

📜 Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa

📜 Izvještaj komande Jedanaestog armijskog korpusa od 19 rujna 1942 god. o grupisanju partizana na području Brod Moravice i preduzimanju mjera protiv istih od strane talijanskih okupatorskih snaga

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 listopada 1942 god. o operaciji u Lici i pripremama za operaciju Dinara i operaciju na graničnom području Petog i Jedanaestog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 18 listopada 1942 god. o talijanskoj ofanzivi na Kordunu i o borbi kod Poloja

📜 Izvještaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 23 listopada 1942 god. o dejstvima talijanskih snaga na području Perjasica, Poloj, Primišlje

📜 Naređenje komandanta Jedanaestog armijskog korpusa od 30 listopada 1942 god. u vezi s ofanzivom na područje Gorjanaca i Žumberka

📜 Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dislokaciji jedinica za zaštitu pruge Karlovac - Metlika i za napad na Žumberak

📜 Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. za napad dijelova divizije Lombardia u cilju pružanja pomoći opkoljenim dijelovima divizije Isonzo na području Vivodine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 1 veljače 1943 god. o borbama kod Cujića Krčevine i u rejonu Turjanski u toku operacije Weiss

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

14. pešadijska divizija Isonzo Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Lici 1942. 57. pešadijska divizija Lombardia Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Zarobljenici u ratu 6. italijanski armijski korpus Ogulin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Trst Borbe u Crnoj Gori 1942. Operacija Weiss Benito Mussolini Edvard Kardelj Operacija Trio Diverzije u oslobodilačkom ratu Metlika Italijanski zločini u Jugoslaviji 1. brza divizija Eugenio di Savoia Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Sloveniji 1943. Operacija Dinara Ilegala u ratu Ranjenici u ratu Sušak Avijacija u oslobodilačkom ratu Vrhovine Dragoljub Draža Mihailović Ljubljana Borbe u Dalmaciji 1942. Mario Roatta Lička Jesenica Ustanak u Sloveniji 1941. Britanija i Jugoslavija 18. italijanski armijski korpus 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Borbe u Hrvatskoj 1943. Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu 5. italijanski armijski korpus Štampa u ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ustanak u Dalmaciji 1941. 23. italijanski armijski korpus Nova Gorica Karlovac