Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Benito Mussolini

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 1. 1941. U Berthtesgadenu (u Nemačkoj) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, na sastanku sa predsednikom vlade Kraljevine Italije Benitom Musolinijem, saopštio odluku da pojača nemačke snage u Rumuniji, uđe u Bugarsku i napadne Grčku.

⚔️ 5. 2. 1941. U Rim stigao tajni izaslanik kneza-namesnika Pavla Karađorđevića dr Stakić, koji je predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju saopštio da je knez Pavle spreman da zauzme pozitivan stav prema zahtevima Osovine.

⚔️ 28. 3. 1941. U Rimu predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini primio vođu ustaškog pokreta Antu Pavelića i ponovio mu odluku da vlast u Hrvatskoj preda ustašama. Pavelić potvrdio svoje obaveze prema Italiji, pored ostalog i predaju Dalmacije.

⚔️ 0. 5. 1941. Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija, za visokog civilnog komesara Crne Gore postavljen dotadašnji civilni komesar opunomoćeni ministar, Serafino Macolini.

⚔️ 4. 5. 1941. Ljubljanski katolički biskup Rožman i grupa vođa slovenačkih buržoaskih partija uputila predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju zahvalnost povodom aneksije dela Slovenije od Italije.

⚔️ 8. 5. 1941. U Tržiču održan tajni sastanak između predsednika italijanske vlade Benita Musolinija i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome je utvrđeno razgraničenje kvislinške NDH i Italije.

⚔️ 11. 5. 1941. U Cetinju, pri komandi italijanskih okupacionih trupa, naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija obrazovan Ratni vojni sud za područje okupirane Crne Gore.

⚔️ 27. 5. 1941. Od vrhova slovenačke reakcionarne buržoazije, Musolinijevim dekretom, naimenovan Savet (-Konzulta-), koji je radio protiv Osvobodilne fronte.

⚔️ 24. 7. 1941. Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija ukinut civilni komesarijat za Crnu Goru i smenjen civilni komesar Serafino Macolini a sva civilna vlast predata u ruke generalu Pirciju Biroliju, komandantu italijanske 9. armije.

⚔️ 0. 8. 1941. Predsednik italijanske vlade Benito Musolini obavestio poglavnika ustaške NDH Antu Pavelića o odluci italijanske vlade da, zbog širenja ustanka, italijanske trupe ponovo okupiraju demilitarizovanu zonu.

⚔️ 19. 8. 1941. Poglavnik ustaške NDH Ante Pavelić obavestio predsednika italijanske vlade Benita Musolinija da prihvata okupaciju demilitarizovane zone u NDH od italijanskih trupa.

⚔️ 29. 12. 1941. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini uputio pismo vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru u kome ističe potrebu da se pre proleća, po zajedničkom planu, uz angažovanje nemačkih i italijanskih snaga likvidiraju žarišta ustanka u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori.

⚔️ 19. 1. 1942. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini izdao dekret o regulisanju odnosa između vojnih i civilnih vlasti na anektiranom području Jugoslavije, kojim se -odbrana javnog reda- poverava vojnim vlastima.

⚔️ 19. 1. 1942. Musolini potpisao dekret kojim je staranje o javnom poretku u Ljubljanskoj pokrajini povereno vojnim vlastima. Dekret je stupio na snagu već sledećeg dana.

⚔️ 18. 7. 1942. Guverner Dalmacije izvestio Predsednika italijanske vlade Benita Musolinija o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, a zatim tražio još jednu diviziju za borbu protiv NOP odreda.

⚔️ 31. 7. 1942. U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 23. 11. 1942. U Rimu održan sastanak predsednika fašističke vlade kraljevine Italije Benita Musolinija i vrhovnog komandanta vazduhoplovstva Trećeg Rajha Hermana Geringa: iazmatrana je situacija u Sredozemlju i istaknuta je potreba da se razbije ustanak na Balkanu.

⚔️ 21. 2. 1943. Ministar spoljnih poslova Nemačke Joakim fon Ribentrop saopštio italijanskom ambasadoru u Nemačkoj: da je zabrinut zbog držanja italijanske vojske u NDH; da zbog mogućnosti engleskog iskrcavanja na Balkan treba likvidirati -bande- i uništiti muškarce, žene i decu; da će on o svim tim i drugim pitanjima razgovarati sa predsednikom italijanske vlade Benitom Musolinijem tokom skore posete Italiji.

⚔️ 22. 5. 1943. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini naredio guverneru Crne Gore Pirciju Biroliju da italijanske divizije uzmu učešća u operaciji -Švarc- (tzv. petoj neprijateljskoj ofanzivi), naglasivši da Italija ne može trpeti iza svojih leđa ustaničko područje u vreme kada se očekuje iskrcavanje anglo-američkih trupa u Grčkoj.

⚔️ 24. 7. 1943. U Rimu održana sednica Velikog fašističkog saveta na kojoj je izglasano nepoverenje predsedniku italijanske vlade Benitu Musoliniju.

⚔️ 8. 1. 1944. U Veroni (u Italiji) otpočeo trodnevni proces protiv članova bivšeg fašističkog -Velikog saveta-, koji su, 24. jula 1943. godine, glasali protiv Musolinija. Proces su organizovale nemačke vojne vlasti. Između ostalih na smrt su osuđeni grof Galeaco Ćano i maršal de Bono.

⚔️ 28. 4. 1945. Italijanski partizani izvršili smrtnu kaznu nad bivšim predsednikom vlade Italije Benitom Musolinijem.

Dokumenti

📜 Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Milklósa Horthyja Benitu Mussoliniju o samoubistvu Pála Telekija i o uticaju promene Jugoslovenske vlade na Mađarsku

📜 Obaveštenje italijanske Vrhovne komande od 5 aprila 1941 god. Generalštabu kraljevske vojske da je Benito Musolini naredio streljanje svih pripadnika italijanske vojske koji napuste svoje položaje kad počne napad na Jugoslaviju

📜 Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

📜 Naredba Musolinija od 6. maja 1941. o nadležnosti imenovanja van- rednih komesara kod brodarskih društava na okupiranoj teritoriji Jugoslavije

📜 Proglas Musolinija od 17. maja 1941. o upravnom i sudskom ustrojstvu na teritoriji Jugoslavije od strane oružanih snaga fašističke Italije

📜 Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Brzojav Mussolinija od 11. lipnja 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identificiranje Dalmatinaca talijanskog porijekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije radi jačanja talijanskog elementa

📜 Depeša Musolinija od 11. juna 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identifikovanje Dalmatinaca italijanskog porekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije u cilju jačanja italijanskog elementa

📜 Naredba Mussolini ja od 22. srpnja 1941. o promjenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova

📜 Naredba Musolinija od 22. jula 1941. o promenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova

📜 Obaveštenje Vrhovne komande od 25. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o telegramu Musolinija glavnom komandantu oružanih snaga u Albaniji da preduzme civilnu i vojnu vlast na teritoriji Crne Gore

📜 Molba srpskog pravoslavnog stanovništva Korenice od 25. jula 1941. Benitu Musliniju da njihove krajeve uzme ponovo pod svoju vlast i time spase pravoslavni živalj od ustaških zločina

📜 Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 8. kolovoza 1941. Prefektu Splita kojim ga upoznaje s odlukom Mussolinija da se 200—300 Židova prebaci iz Splita u Albaniju

📜 Depeša Musolinija od 21. avgusta 1941. Paveliću u vezi sa okupacijom demilitarizovane zone

📜 Krivične odredbe za područja anektiranih Kraljevini Italiji izdane 3. listopada 1941. od strane Mussolinija

📜 Musolinijeva naredba od 3. oktobra 1941. o osnivanju Guvernatorata za okupiranu teritoriju Crne Gore

📜 Musolinijeva naredba od 3. oktobra 1941. o krivičnim odredbama za područja pripojena fašističkoj Italiji

📜 Krivične odredbe za područja anektirana Kraljevini Italiji izdane 24. listopada 1941. od strane Mussolinija

📜 Musolinijeva naredba od 24. oktobra 1941. o krivičnim odredbama koje će se primenjivati na područjima pripojenim fašističkoj Italiji

📜 Naredjenje Musolinija od 7 novembra 1941 god. za formiranje odeljka vojnog suda Druge armije u Ljubljani

📜 Musolinijeva depeša od 11. studenog 1941. Guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije »Cacciatori delle Alpi« treba smatrati taocima

📜 Musolinijeva depeša od 11. novembra 1941. guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije „Kačatori dele Alpi treba smatrati taocima

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana

📜 Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

📜 Dekret Benita Musolinija od 19 januara 1942 god. o preuzimanju nadzora nad javnim redom od strane vojnih vlasti

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 19. svibnja 1942. Mussoliniju o izrečenim smrtnim kaznama devetorici rodoljuba od Specijalnog suda za Dalmaciju

📜 Izvještaj guvernera Dalmacije Bastianinija od 21. svibnja 1942. Mussoliniju o osudama talijanskog Specijalnog suda

📜 Izvještaj guvernera Dalmacije od 27. svibnja 1942. Mussoliniju o potrebi organiziranja obrane granice Dalmacije zbog sve jače aktivnosti partizana

📜 Izvještaj guvernera Bastianinija od 9. lipnja 1942. Mussoliniju o situaciji na području sjeverne Dalmacije

📜 Izvještaj guvernera Bastianinija od 21. lipnja 1942. Mussoliniju u vezi naredbe od 7. lipnja

📜 Izvještaj guvernera Bastianinija od 18. srpnja 1942. Mussoliniju o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Zapisnik na sastanku italijanskih viših rukovodilaca sa Musolinijem u Gorici 31 jula 1942 godine

📜 Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija sa sastanka održanog 3 i 4 marta 1943 god. u italijanskoj Vrhovnoj komandi i kod Mussolinia u vezi s pitanjem razoružanja četnika i daljeg vođenja operacije Weiss protiv jedinica NOV

📜 Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 26 maja 1943 god. o Mussolinijevoj zapovijesti za učestvovanje italijanskih jedinica u operaciji Schwarz

📜 Izveštaj guvernera Crne Gore generala Pircija Birolija od 26. juna 1943. Musoliniju o dvogodišnjoj delatnosti jedinica, komandi civilnih funkcionera

📜 Obaveštenje Komande 2. armije od 27. jula 1943. potčinjenim komandama o naređenju predsednika vlade da vojne vlasti preuzmu staranje o javnom poretku na svima anektiranim teritorijama u nadležnosti 2. armije

📜 Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od avgusta 1943. povodom pada Musolinija

Fotografije

Povezane odrednice

Žene u ratu Albanija u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Vrhovna komanda Vermahta Ustaški zločini 1941. Hermann Göring Korenica 2. italijanska armija Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Pavle Karađorđević Zadar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Operacija Weiss Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u NDH Marko Natlačen Pirzio Biroli Mikloš Horti 11. italijanski armijski korpus Aprilski rat Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ante Pavelić Joachim von Ribbentrop Holokaust u Jugoslaviji Streljanja u oslobodilačkom ratu Beograd Borbe u Crnoj Gori 1943. Genocid u NDH Italijanski partizani Vojni puč 27. marta Borbe u Hrvatskoj 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe na Kosovu i Metohiji Četnici u drugom svetskom ratu Galeazzo Ciano Mađarska u drugom svetskom ratu Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Italija u drugom svetskom ratu Vermaht u Jugoslaviji Osvobodilna fronta Rumunija u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Nova Gorica Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Korčula Adolf Hitler Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 5. italijanski armijski korpus Britanija i Jugoslavija Operacija Schwarz Grčka u drugom svetskom ratu Gregorij Rožman SAD i Jugoslavija Split Bitka na Sutjesci Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Sloveniji 1941.