Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vrhovna komanda Vermahta

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 178 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 3. 1941. U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

⚔️ 28. 3. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izradila predlog o koordinaciji operacija nemačkih i italijanskih snaga protiv Jugoslavije.

⚔️ 30. 3. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izdala direktivu o izvršenju strategijskog razvoja za napad na Jugoslaviju (-Poduhvat 25-) i dopunsko uputstvo o napadu na Grčku (-Marita-), Predviđena je koncentrična operacija sa prostora Celovec-Grac i iz okoline Nove Kanjiže (2. armija) i sa prostora oko Sofije (12. armija) opštim pravcem ka Beogradu. Određeni su opšti zadaci italijanskih, rumunskih, bugarskih i mađarskih snaga.

⚔️ 12. 4. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile objavila Hitlerove privremene smernice za podelu Jugoslavije: u prvom redu treba obezbediti nemačke imperijalističke, vojnostrategijske i ekonomske interese; zadovoljiti imperijalističke težnje Italije i pretenzije Mađarske i Bugarske, kao nagradu za njihovo učešće u agresiji; u cilju unutrašnjeg razbijanja Jugoslavije obrazovati NDH.

⚔️ 14. 4. 1941. Jugoslovenska Vrhovna komanda zatražila od nemačke Vrhovne komande oružane sile da se obustave neprijateljstva i uspostavi primirje, a jugoslovenskim trupama naredila da obustave dejstva. Nemci nisu prihvatili nikakve uslove, već su zahtevali bezuslovnu kapitulaciju jugoslovenske vojske.

⚔️ 16. 4. 1941. Iz nemačke Vrhovne komande oružane sile stigao u Zagreb general Glajze fon Horstenau, koji je preuzeo stvarnu vlast u ustaškoj NDH.

⚔️ 29. 7. 1941. Nemački zapovednik. oružane sile za Jugoistok, feldmaršal Vilhelm List, prenosi naređenje nemačke Vrhovne komande oružane sile: u slučajevima sabotaže izricati smrtnu kaznu vešanjem i primenjivati sva ostala sredstva za zastrašivanje.

⚔️ 13. 9. 1941. Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile predlog da se sva izvršna (vojna i civilna) vlast u Srbiji objedini u rukama komandanta 18. armijskog korpusa generala Franca Bemea i pošalju pojačanja (operativna divizija ojačana tenkovima) radi gušenja ustanka koji dobija opšti karakter.

⚔️ 16. 9. 1941. Načelnik Štaba nemačke Vrhovne komande oružane sile izdao naređenje za ugušivanje komunističkog ustaničkog pokreta u okupiranim oblastima ističući: da su se dosadašnje mere pokazale nedovoljnim, te je Hitler naredio da se najoštrijim merama, neobičnom svirepošću pokret uguši u najkraćem roku; da se za život jednog nemačkog vojnika kazni smrću 50-100 komunista, vodeći računa da i način izvršenja kazne bude zastrašujući.

⚔️ 21. 10. 1941. Nemačka Vrhovna komanda obavestila komandanta oružane sile za Jugoistok da mu se sa istočnog fronta stavlja na raspolaganje nemačka 113. pešadijska divizija kao pojačanje za borbu protiv NOP-a u Srbiji.

⚔️ 16. 12. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile naredila Komandi oružanih snaga za Jugoistok da iz Jugoslavije oslobodi što više nemačkih snaga, u prvom redu 113. i 342. diviziju, i uputi ih na istočni front.

⚔️ 24. 12. 1941. Nemačka Vrhovna komanda ponudila bugarskom Ministarstvu rata da bugarska armija okupira deo teritorije Srbije. (To je odmah prihvaćeno.)

⚔️ 4. 2. 1942. Načelnik štaba nemačke Vrhovne komande uputio pismo italijanskoj Vrhovnoj komandi: situacija u NDH zabrinjava; jačanjem ustanka ugroženi su privreda i saobraćaj; stoga treba preduzeti zajedničke operacije protiv partizana.

⚔️ 16. 12. 1942. Nemačka Vrhovna komanda izdala direktivu za borbu protiv partizana, u kojoj ističe: da ta borba nema ničega zajedničkog sa odredbama Ženevske konvencije, pa se naređuje da jedinice upotrebe sva sredstva, bez ikakvog ograničenja, čak i prema ženama i deci, i da zbog toga nijedan nemački vojnik ne srne biti pozvan na sudsku i disciplinsku odgovornost.

⚔️ 18. 12. 1942. U Glavnom stanu nemačke Vrhovne komande kod Gerlica (u Ist. Pruskoj) otpočela dvodnevna konferencija vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera s načelnicima generalštabova i ministrima spoljnih poslova Nemačke i Italije, na kojoj ie, pored ostalog, zaključeno da se osiguraju južne obale Evrope i u toku zime preduzmu zajedničke operacije protiv NOV i PO Jugoslavije i -Titove države-.

⚔️ 20. 4. 1943. Nemačka Vrhovna komanda upoznala nemačko Ministarstvo inostranih poslova da se priprema operacija protiv -Titovih snaga- koje su preko r. Drine i r. Neretve prodrle u Crnu Goru i Sandžak.

⚔️ 20. 6. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružanih snaga izveštaj o borbama i iskustvu tokom operacije -Švarc- (tzv. pete neprijateljske ofanzive), u kome ističe -da su komunističke snage pod Titovom komandom odlično organizovane, vešto vođene i da raspolažu borbenim moralom koji izaziva čuđenje. Neprijateljsko komandovanje bilo je izvanredno gipko i - takođe i u odbrani - aktivno, Komunistima je uvek polazilo za rukom da koristeći mrak, maglu i kišu nadoknade nedostatak teškog naoružanja i dođu na otstojanje bliske borbe - prsa u prsa. Pri ovome su se pokazali kao fanatični, krajnje uporni, dobri borci, koji odlično poznaju teško planinsko zemljište...- 

⚔️ 12. 9. 1943. Bugarske jedinice, po odobrenju nemačke Vrhovne komande okupirale deo teritorije oko Prespanskog jezera, severno od linije s. Leskoec - s. Krani, koja je do tada bila pod italijanskom okupacijom.

⚔️ 29. 10. 1943. U nemačkoj Vrhovnoj komandi održan sastanak šefova vojnih štabova pod rukovodstvom Adolfa Hitlera, na kome je doneta odluka -o jedinstvenom vođenju borbe protiv komunizma na Jugoistoku, u prvom redu u Jugoslaviji, zatim u Grčkoj i Albaniji-.

⚔️ 6. 9. 1944. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile naredila Grupi armija -E- da evakuiše Peloponez i da sa egejskih ostrva povuče što više snaga na kopno. Sprovođenje ovog naređenja otpočelo je sutradan.

⚔️ 1. 5. 1945. Nemačka Vrhovna komanda zatražila primirje, ali je vlada SSSR-a odbila da pregovara.

⚔️ 7. 5. 1945. U Remsu (u Francuskoj) potpisan prethodni protokol o bezuslovnoj kapitulaciji svih nemačkih oružanih snaga. Protokolom je, pored ostalog, predviđeno da nemačka Vrhovna komanda odmah izda naređenja potčinjenim komandantima kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga da 8. maja u 23.01 časa obustave operacije.

Dokumenti

📜 Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

📜 Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije o potpisivanju kapitulacije Jugoslavije

📜 Zahtev Vrhovne komande Vermahta od 18. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova za podelu teritorije Jugoslavije i zapovlastice Vermahta na teritorijama ustupljenim saveznicima

📜 Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 18. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. i 12. armije posle potpisivanja kapitulacije na teritoriji Jugoslavije

📜 Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 19. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije

📜 Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta od 19. aprila 1941. Upravi za vojnu privredu i naoružanje o sastanku predstavnika Vermahta i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beču povodom podele Jugoslavije

📜 Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. Upravi za privredu i naoružanje Vrhovne komande Vermahta o graničnim promenama i vojnoj upravi na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 23. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pregrupisavanju 2. armije i pokretima bugarskih trupa na teritoriji Jugoslavije

📜 Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretima 2. armije na teritoriji Jugoslavije i o zarobljavanju jugoslovenskih vojnika u Grčkoj

📜 Predlog Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Odeljenju teritorijalne odbrane Vrhovne komande Vermahta o preseljenju 260.000 Slovenaca u Srbiju

📜 Obaveštenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 11. maja 1941. potčinjenim upravama i komandama o teritorijama okupirane Jugoslavije koje se ustupaju bugarskim okupacionim trupama i o utvrđenim granicama

📜 Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. maja 1941. o promeni nemačko-italijanske demarkacione linije na području Prištine

📜 Odredbe načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 15 VI 1941 god. za izvršenje Hitlerove direktive br. 31

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o odnosima.Italije i NDH

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 15. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o razvoju ustanka na području Hercegovine i o vojno-političkoj situaciji u NDH

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 23. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-ustaškim odnosima u pitanju Sandžaka, o ustanku u Crnoj Gori i o diverzijama na prugama u NDH

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 24. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o opštenarodnom ustanku u Crnoj Gori

📜 Dnevni izveštaj Komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o merama odmazde

📜 Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i merama odmazde

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 31. jula 1941. Upravi za obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu Vrhovne komande Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizanskih odreda u Srbiji i Banatu i o protivmerama

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 17. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanika u NDH

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 23. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne i o protivdejstvima

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije 336 Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 29. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i NDH i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i pristizanju pojačanja

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i njihovom prikupljanju na teritoriji zapadne Srbije

📜 Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o reorganizaciji kvislinške vlade Srbije i o merama za ugušivanje ustanka

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i pripremama protivmera u zapadnoj Srbiji

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanim akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije i na području Doboja

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanoj aktivnosti partizana i o proti vmerama na teritoriji Srbije i NDH

📜 Telegram feldmaršala Lista nemačkoj Vrhovnoj komandi od 13 IX 1941 god.

📜 Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 15. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za ugušivanje ustanka u rejonu Šabac — Loznica — Krupanj — r. Sava — r. Drina

📜 Naredba načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 16 IX 1941 god.

📜 Petnaestodnevni izveštaj Vojnoupravnog štaba Jugoistoka od 19. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o železnič-kom, rečnom i putnom saobraćaju na teritoriji Srbije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. septembra 1:941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivmerama na teritoriji Srbije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 25. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije

📜 Dnevni, izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivdejstvima i merama odmazde na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 29. septembra 1941.— Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika, protivmerama i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Zvornika, • protivmerama i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 6. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama za Gornji Milanovac i protivmerama oko Lajkovca

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije i o merama odmazde u Banatu

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, pripremi protivmera, izvršenim odmazdama i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima sopstvenih jedinica i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije i o akcijama ustanika na putu Zvornik — Tuzla

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji i o akciji u Zagrebu

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u zapadnoj Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 15. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni, o protivmerama i o obostranim gubicima

📜 Petnaestodnevni izveštaj Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o situacijina železničkom, rečnom i drumskom saobraćaju u Jugoslaviji

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. oktobra 1941. Vrhovnoi komandi Vermahta o partizanskim akcijama u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 20. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 23. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni io protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i istočnoj Bosni i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na jugoistoku od 25. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o prepadu partizana na pruzi Doboj — Tuzla

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog ' odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i okolini Banje Luke i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o pristizanju delova 113. divizije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 30. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i protivmerama o koncentraciji ustanika na području severoistočneBosne

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i operaciji sopstvenih snaga na teritoriji Srbije i oko Banje Luke

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i Bosni i o obostranim gubicima

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji, NDH, Crnoj Gori i Makedoniji

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 3. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i istočnoj Bosni

📜 Izveštaj Ministarstva spoljnih poslova od 4. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-bugarskim razgovorima povodom ispravke međusobne granice na teritorijiMakedonije

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 5. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana i protivmerama u Srbiji

📜 Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno^politič-koj situaciji i o sopstvenim namerama u Srbiji i NDH

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i NDH i o obostranim gubicima

📜 Izveštaj načelnika Generalštaba komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o teritorijalnoj organizaciji komandovanja na području Srbije i NDH

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i NDH io protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji i NDH i obostranim gubicima

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji i NDH i obostranim gubicima

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji, obostranim gubicima i plenu

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije i oko Banje Luke

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za zaštitu industrijskih objekata u Boru, Trepči i Krupnju

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije, Šumadije i NDH

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i NDH

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga naJugoistoku od 7. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv partizana u Srbiji i NDH i obostranim gubicima

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o operaciji protiv četnika Draže Mihailovića i o aktivnosti partizana na teritoriji Srbije i NDH

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 11. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i o protivmerama

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. decembra 1941.Vrhovnoj komandi Vermahta o odnosima NDH sa Kraljevinom Italijom i o situaciji u italijanskoj okupacionoj zoni

📜 Direktiva načelnika Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 12. decembra 1941. o gonjenju izvršilaca krivičnih dela protiv Rajha i Vermahta na okupiranim teritorijama

📜 Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana i protivmerama u Srbiji i NDH

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika u Srbiji i NDH i o protivmerama

📜 Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH io protivmerama

📜 Dnevni izvestaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH, o protivmerama i o prebacivanju bugarskih jedinica u istočnu Srbiju

📜 Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21 januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije i obostranim gubicima i o početku operacije 342. i 718. pešadijske divizije u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbi partizana protiv mađarskih jedinica kod Sente i pretenzijama Hortijeve Mađarske na Banat

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Durmitorska operacija Rumunija u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Italija u drugom svetskom ratu Aprilski rat Komandant Jugoistoka Nemački zločini u Jugoslaviji Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Adolf Hitler Josip Broz Tito Istočni front Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Hrvatsko domobranstvo 2. italijanska armija Beograd Vermaht u Jugoslaviji Kičevo Priština Žene u ratu Grčka u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Maximilian von Weichs Vojni puč 27. marta Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Doboj Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tetovo Kapitulacija Italije Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Hercegovini 1941. SSSR i Jugoslavija Krupanj Borbe u Makedoniji 1943. Operacija Trio Ustanak u Srbiji 1941. 12. armija Vermahta Struga Operacija Weiss Stolac Zagreb Armijska grupa E Ustanak u NDH Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Makedoniji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Banja Luka Borbe u Crnoj Gori 1944. Druga neprijateljska ofanziva Partizanska taktika 5. krajiška udarna divizija NOVJ Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. Sremski front Bugarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Wilhelm Keitel 342. pešadijska divizija Wilhelm List Alexander Löhr Mađarska u drugom svetskom ratu Joachim von Ribbentrop Ante Pavelić Zvornik Užice Operacija Schwarz