Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Adolf Hitler

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 1. 1941. Zbog neuspeha italijanskih jedinica u Arfrici i na Balkanu, vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu br. 22: iz -strategijskih, političkih i psiholoških razloga- odlučeno da nemačke snage intervenišu u oblasti Sredozemlja.

⚔️ 20. 1. 1941. U Berthtesgadenu (u Nemačkoj) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, na sastanku sa predsednikom vlade Kraljevine Italije Benitom Musolinijem, saopštio odluku da pojača nemačke snage u Rumuniji, uđe u Bugarsku i napadne Grčku.

⚔️ 14. 2. 1941. U Salcburgu i Berhtesgadenu (u Nemačkoj) vođeni razgovori između vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, sa predsednikom vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišom Cvetkovićem i ministrom inostranih poslova Aleksandrom Cincar-Markovićem. Adolf Hitler je tražio da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Dragiša Cvetković je obećao da će pokušati kod vlade V. Britanije da Grčka, Turska i Jugoslavija ostanu neutralne, a ako u tome ne uspe, vlada Kraljevine Jugoslavije će pristupiti Trojnom paktu. Zaključeno je da knez-namesnik Pavle Karađorđević dođe u posetu Hitleru.

⚔️ 16. 2. 1941. U Beogradu knez-namesnik Pavle Karađorđević upoznao ministra vojske Petra Pešića sa zahtevom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera da vlada Kraljevine Jugoslavije pristupi Trojnom paktu. Pešić je izjavio: -To je najbolje. To nam je jedini spas-.

⚔️ 3. 3. 1941. U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) knez-namesnik Pavle Karađorđević vodio tajne razgovore s vođom Trećeg Rajha Adolfom Hitlerom i njegovim ministrom inostranih poslova Joakimom fon Ribentropom o pristupanju vlade Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu.

⚔️ 27. 3. 1941. U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

⚔️ 28. 3. 1941. Potpredsednik vlade Kraljevine Jugoslavije Vladimir Maček vodio tajne razgovore sa tajnim Hitlerovim emisarom nudeći svoje usluge na liniji razbijanja Jugoslavije.

⚔️ 12. 4. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile objavila Hitlerove privremene smernice za podelu Jugoslavije: u prvom redu treba obezbediti nemačke imperijalističke, vojnostrategijske i ekonomske interese; zadovoljiti imperijalističke težnje Italije i pretenzije Mađarske i Bugarske, kao nagradu za njihovo učešće u agresiji; u cilju unutrašnjeg razbijanja Jugoslavije obrazovati NDH.

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 27. 4. 1941. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler posetio Maribor i izdao zapovest za raseljavanje Slovenaca iz Štajerske i Koruške.

⚔️ 4. 5. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler izjavio da su nemačke snage u Jugoslaviji zarobile 6298 oficira i 337.864 podoficira i vojnika srpske i slovenačke narodnosti.

⚔️ 5. 6. 1941. U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) poglavnik NDH Ante Pavelie posetio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i izrazio mu zahvalnost zbog stvaranja kvislinške NDH.

⚔️ 9. 6. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler, izdao direktivu br. 31, kojom se uspostavlja zapovednik oružane sile za Jugoistok, sa sedištem u Solunu. Za zapovednika je imenovan feldmaršal Vilhelm List, koji je bio direktno potćinjen Adolfu Hitleru, a imao je punu izvršnu vlast u oblastima na Balkanu koje su zaposele nemačke trupe.

⚔️ 16. 9. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler, naredio Zapovedniku oružane sile za Jugoistok da uguši ustanički pokret na jugoistoku Evrope: pre svega, u Srbiji osigurati saobraćajne linije i objekte važne za nemačku ratnu privredu, a potom najoštrijim -merama za duže vreme uspostavi poredak-. Komandu nad svim jedinicama u Srbiji poverio generalu Francu Bemeu i naredio prebacivanje jedne (a po potrebi još jedne) nemačke divizije u Srbiju.

⚔️ 16. 9. 1941. Načelnik Štaba nemačke Vrhovne komande oružane sile izdao naređenje za ugušivanje komunističkog ustaničkog pokreta u okupiranim oblastima ističući: da su se dosadašnje mere pokazale nedovoljnim, te je Hitler naredio da se najoštrijim merama, neobičnom svirepošću pokret uguši u najkraćem roku; da se za život jednog nemačkog vojnika kazni smrću 50-100 komunista, vodeći računa da i način izvršenja kazne bude zastrašujući.

⚔️ 7. 12. 1941. Objavljen Hitlerov dekret -Noć i magla- (-Nach und Nebel-): o suzbijanju komunističkog pokreta na okupiranim područjima. U njemu se naređuje da se za krivična dela uperena protiv Rajha ili okupacionih vlasti principijelno primenjuje smrtna kazna, a radi pojačanja zastrašujućeg efekta, firedviđena je internacija u Nemačku svih -sumnjivih- lica, uz strogu napomenu da se o njima ne smeju davati nikome nikakva obaveštenja. 

⚔️ 29. 12. 1941. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini uputio pismo vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru u kome ističe potrebu da se pre proleća, po zajedničkom planu, uz angažovanje nemačkih i italijanskih snaga likvidiraju žarišta ustanka u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori.

⚔️ 1. 1. 1942. U Vašingtonu, na konferenciji predstavnika vlada SAD, V. Britanije, SSSR-a, Kine i još 22 zastupljene države, potpisana Deklaracija Ujedinjenih nacija. Potpisnice su preuzele obavezu da će rat protiv sila Osovine i njihovih pristalica nastaviti do kapitulacije neprijatelja i da neće zasebno zaključivati mir ili primirje. Na kraju se kaže da ovu deklaraciju mogu da prihvate i svi drugi narodi koji sada ili u budućnosti pruže materijalnu pomoć ili doprinos borbi protiv hitlerizma.

⚔️ 0. 2. 1942. Partizani niškog okruga uputili poziv bugarskim vojnicima u okupiranoj Srbiji da napuštaju bugarsku fašističku vojsku i stupaju u NOP odrede. -Vi ste dovedeni ovamo da ugnjetavate i tiranišete srpski narod koji se bori za svoju slobodu... I bugarski narod je porobljen. I vas su izdali nemačkom fašizmu vaši izdajnici na čelu sa Borisom, njegovom vladom i generalima... Vaša je dužnost da ne služite fašizmu i reakciji, da se suprotstavite podlim razbojničkim namerama vaših gospodara. Da se bratimite sa borcima našeg naroda za slobodu, nacionalnu nezavisnost i opstanak, da se bratimite i stvarate borbeno jedinstvo sa našim hrabrim partizanima u borbi protiv hitlerizma i njegovih vernih slugu-.

⚔️ 5. 4. 1942. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu za ofanzivne operacije na istočnom frontu: zauzeti Lenjingrad, Krim, Sevastopolj i Staljingrad, preći Kavkaz i izbiti u petrolejski bazen na obalama Kaspijskog mora.

⚔️ 0. 8. 1942. Kominterna uputila VŠ NOP i DV Jugoslavije depešu u kojoj preporučuje da se raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije pristupa oprezno, jer se NOB ne sme posmatrati s jugoslovenskog nacionalnog stanovišta, već s pozicija antihitlerovske koalicije.

⚔️ 20. 10. 1942. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao naredbu o organizaciji komandovanja na po dručju NDH. Naredbom su postavljeni nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj (sa sedištem u Zagrebu), čiji je zadatak da preduzme sve mere za sređivanje snaga NDH, i komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj (sa sedištem u Slav. Brodu), kome su potčinjene sve nemačke snage na teritoriji NDH. Po tom naređenju preduzete su mere za reorganizaciju snaga NDH, koje su potčinjene nemačkim i italijanskim snagama, zavisno od toga na kojoj su okupacionoj zoni bile dislocirane.

⚔️ 0. 11. 1942. U Vinici (u Ukrajini) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler održao sastanak sa vrhovnim komandantom Jugoistoka generalom Aleksandrom Lerom i poglavnikom NDH Antom Pavelićem, na kome je razmotrena situacija u NDH i rešeno da se preduzmu krupne operacije radi uništenja NOV i POJ.

⚔️ 10. 11. 1942. U Minhenu održan sastanak Adolfa Hitlera. Hermana Geringa, Joakima fon Ribentropa i Galeaca Ćana na kome je odlučeno da se izvrši okupacija neokupiranog dela Francuske i njenih severnoafričkih poseda.

⚔️ 18. 12. 1942. U Glavnom stanu nemačke Vrhovne komande kod Gerlica (u Ist. Pruskoj) otpočela dvodnevna konferencija vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera s načelnicima generalštabova i ministrima spoljnih poslova Nemačke i Italije, na kojoj ie, pored ostalog, zaključeno da se osiguraju južne obale Evrope i u toku zime preduzmu zajedničke operacije protiv NOV i PO Jugoslavije i -Titove države-.

⚔️ 21. 12. 1942. Adolf Hitler izdao naredbu o regulisanju komandovanja na Jugoistoku između nemačkih, italijanskih, bugarskih i ustaško-domobranskih snaga.

⚔️ 28. 1. 1943. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao dekret o totalnoj mobilizaciji, koja je obuhvatala muškarce od 16. do 65. a žene od 17. do 45. godine.

⚔️ 2. 4. 1943. Vlada SSSR-a uputila izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije notu sa zahtevom da se javno ogradi od saradnje četnika sa okupatorom i da naredi Draži Mihailoviću da, u interesu antihitlerovske koalicije, raspusti četničke odrede u Crnoj Gori i Hercegovini.

⚔️ 26. 7. 1943. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler naredio da se izvrši reorganizacija nemačkih komandi u Jugoslaviji, te da se formira Štab grupe armija -F- u Beogradu, kojem bi bile potčinjene nemačke, deo italijanskih i bugarske okupacione snage u Jugoslaviji.

⚔️ 12. 9. 1943. Hitler izdao direktivu o čišćenju Balkana.

⚔️ 29. 10. 1943. U nemačkoj Vrhovnoj komandi održan sastanak šefova vojnih štabova pod rukovodstvom Adolfa Hitlera, na kome je doneta odluka -o jedinstvenom vođenju borbe protiv komunizma na Jugoistoku, u prvom redu u Jugoslaviji, zatim u Grčkoj i Albaniji-.

⚔️ 0. 12. 1943. VŠ NOV i POJ uputio proglas vojnicima i oficirima bugarske vojske koji su se kao okupatori nalazili na teritoriji Jugoslavije: da ne dozvole Hitlerovim varvarima da uništavaju njihovu domovinu; da napuštaju jedinice i pristupaju bugarskim partizanima u Srbiji i Makedoniji, kako bi uzeli učešća u borbi protiv nemačkih jedinica i u oslobođenju svoje zemlje.

⚔️ 13. 12. 1943. Vlada SSSR-a izdala zvanično saopštenje povodom odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a, u kome, pored ostalog, stoji: -Na ove događaje u Jugoslaviji, koji su naišli na povoljan odaziv u Engleskoj i SAD, vlada SSSR gleda kao na pozitivne činjenice, koje pomažu daljoj uspešnoj borbi naroda Jugoslavije protiv hitlerovske Nemačke. Oni, takođe, svedoče o ozbiljnom uspehu novih vođa Jugoslavije u ujedinjenju svih nacionalnih snaga Jugoslavije-. Zatim se kaže: da su četnici nanosili štetu borbi naroda Jugoslavije, pa je stoga njihova delatnost naišla na negativan stav SSSR-a; da će vlada SSSR-a, u cilju đobijanja detaljnijih obaveštenja o operacijama NOV i POJ, uputiti vojnu misiju u Jugoslaviju.

⚔️ 12. 3. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao operacijsku zapovest za posedanje Mađarske.

⚔️ 18. 3. 1944. U Kleshajmu admiral Mikloš Horti, pod jakim pritiskom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, pristao na ulazak nemačkih trupa u Mađarsku i obrazovanje nove vlade. Posedanje strateški važnih taeaka otpočelo je 19. marta a završeno 25. aprila 1944. godine.

⚔️ 12. 4. 1944. U nemačkoj Vrhovnoj komandi, pod rukovodstvom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, počela dvodnevna konferencija na kojoj je razmatrano pitanje nemačkog desanta na o. Vis. Doneta je odluka da se, zbog nedostataka odgovarajućih pomorskih i vazdušnih snaga, desant na o. Vis odloži, a konačno rešenje donese tek posle svestrane procene dalmatinske odbrambene zone.

⚔️ 0. 5. 1944. Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

⚔️ 13. 5. 1944. Vlade SSSR-a, SAD i V. Britanije pozvale vlade Mađarske, Rumunije, Bugarske i Finske da prekinu ratne operacije protiv antihitlerovske koalicije.

⚔️ 15. 5. 1944. General-feldmaršal Ervin Romei, komandant Severne grupe armija na Lamanšu i general pešadije Štilpnagel, vojno-upravni komandant Francuske, planirali hapšenje vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovu osudu od strane jednog nemačkog suda.

⚔️ 6. 6. 1944. Sa Britanskih ostrva, posle svestranih priprema, oko 5.000 ratnih i desantnih brodova i preko 13.000 borbenih i transportnih aviona otpočeli sa desantom u Normandiju (u Francuskoj). Time je počelo konačno rušenje Hitlerovog -Atlantskog bedema-. Saveznički vojnici su već u toku prvog dana uspostavili dva mostobrana, čime je obezbeđen dalji dolazak trupa sa Britanskih ostrva. Do kraja meseca obrazovan je jedinstven strategijski mostobran od zapadne obale poluostrva Kotantena do r. Orne.

⚔️ 20. 7. 1944. U glavnom stanu vođe Trećeg Rajha, u Gerličkoj šumi, kod Rastenburga (u Istočnoj Pruskoj), generalštabni pukovnik grof fon Staufenberg izvršio neuspeo atentat na Adolfa Hitlera.

⚔️ 27. 7. 1944. Regent Mađarske admiral Mikloš Horti obavestio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera o nameri da mesto vlade Stojaja postavi novu vladu, koja uživa njegovo poverenje. Hitler je odbio ovaj plan.

⚔️ 26. 8. 1944. Istovremeno s početkom povlačenja nemačkih snaga iz jugozapadne Francuske, vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao zapovest za povlačenje sa Balkana: - najpre će Grupa armija -E- napustiti Grčku.

⚔️ 26. 8. 1944. Vrhovni komandant Jugoistoka, na osnovu zapovesti vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, naredio Grupi armija -E- da odmah otpočne sa slabljenjem posada na otocima i njihovim prebacivanjem na kopno radi priprema za izvlačenje na sever.

⚔️ 5. 9. 1944. Vlada SSSR-a objavila rat Bugarskoj, čija vlada odugovlači prekid diplomatskih odnosa s Nemačkom. Tog dana je ministar spoljnih poslova SSSR-a Vjačeslav Molotov predao bugarskom ministru u Moskvi notu u kojoj se između ostalog kaže: - . Više od tri godine Bugarska je aktivno pomagala Nemačku u ratu protiv SSSR-a... bugarski vladajući krugovi su pomagali Nem.ce pri evakuaciji Krima i spasli ostatke potučenih nemačkih trupa na jugu Sovjetskog Saveza-. U noti se dalje govori o katastrofalnom položaju Nemačke, koja se povlači na svim frontovima i naglašava: da bugarska vlada, uprkos tome i činjenici, da su Rumunija i Finska prekinule sa Nemačkom, daje ovoj direktnu pomoć protiv SSSR-a, štiteći odstupajuće nemačke snage i dajući im na bugarskoj teritoriji bazu za stvaranje novog žarišta otpora silama antihitlerovske koalicije. Na kraju note se kaže da se Bugarska i ranije nalazila u ratnom stanju sa SSSR-om i da će se odsada i SSSR nalaziti u ratnom stanju s Bugarskom.

⚔️ 25. 9. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler naredio formiranje nemačkog folksšturma (narodne odbrane).

⚔️ 3. 10. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao naređenje da se obustavi prebacivanje snaga sa grčkih otoka a da se evakuišu Grčka, južna Makedonija i južna Albanija, s tim što odbranu treba organizovati na tzv. -plavoj liniji- Skadar-Skoplje-Klisura i tu je povezati sa odbranom Armijske borbene grupe -Srbija-.

⚔️ 15. 10. 1944. Regent Mađarske admiral Mikloš Horti, preko mađarskog radija, proglasio primirje sa Sovjetskim Savezom, ali ga vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler primorao da taj proglas povuče.

⚔️ 19. 10. 1944. Po naređenju vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera otpočelo razaranje Varšave.

⚔️ 2. 11. 1944. CK BRP(k) uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu pismo povodom. oktobarskih razgovora u Krajovi, U pismu se, pored ostalog, kaže: -Naš narod se oseća krivim prema jugoslovenskim narodima, naročito srpskom i makedonskom, što je dozvolio da njegovi fašistički upravljači stvore od Bugarske placdarm nemačkih porobljivača, od bugarske vojske - Hitlerove žandarme na Balkanu i da izvrše niz nasilja i izdajstava nad narodima koji se bore za slobodu. Naš narod... gotov je da da sve od sebe da bi se što bolje i skorije izbrisao sramni spomen na ono što je tek prošlo i da prokrči put za večnu i neraskiđivu družbu, za tesni bratski savez među svim južnoslovenskim narodima. Mi vam dugujemo večnu blagođarnost za podršku i bratsku pomoć, kojom su se naši prvi partizanski odredi stvorili kod vas-. Dalje se navodi da bugarska partija i narod -najtoplije pozdravljaju novu makedonsku državu- u sklopu nove federativne Jugoslavije, -kojom se otvara pravi i odlučni put ka ostvarenju ideala Makedonaca za slobodnu, jedinstvenu Makedoniju-.

⚔️ 23. 4. 1945. Komandant nemačkog ratnog vazduhoplovstva Herman Gering telegramom tražio odobrenje od vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera da preuzme ulogu njegovog zamenika. Hitler je ovaj zahtev odbio i sutradan naredio da Geringa uhapse.

Dokumenti

📜 Zaključci sa savetovanja u Berlinu od 27 marta 1941 god. na kojem je Adolf Hitler doneo odluku da uz vojničku podršku Italije, Mađarske i Bugarske, nadmoćnijim snagama napadne Jugoslaviju, razaranjem joj nanese vojni poraz i raskomada je u zajednici sa svojim saveznicima

📜 Direktiva Adolfa Hitlera od 27 marta 1941 god. Vrhovnoj komandi nemačke oružane sile za koncentrični napad na Jugoslaviju

📜 Budimpešta, 28. mart 1941. Pismo Miklósa Horthyja Hitleru o pretenzijama Mađarske prema Jugoslaviji i o nemačko-mađarskoj vojnoj saradnji

📜 Berlin, 28. mart 1941. Zabeleška glavnog savetnika Ministarstva inostranih (poslova Hewela o razgovoru koji je Hitler vodio sa ambasadorom Zztójiayjem

📜 Dopunska naređenja načelnika Vrhovne komande nemačke oružane sile Vilhelma Kajtela od 29 marta 1941 god. uz Hitlerovu direktivu br. 25 za napad na Jugoslaviju

📜 Naređenje Adolfa Hitlera od 31 marta 1941 god. vrhovnim komandama nemačkih suvozemnih snaga i vazduhoplovstva da koncentrični napadi na Jugoslaviju uslede 5, 8 i 12 aprila i da se izvrše ojačanja udarnih grupa na pravcima za Skoplje i Niš

📜 Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Miklósa Horthyja Hitleru povodom samoubistva Pála Telekija o vojnim merama koje će Mađarska preduzeti protiv Jugoslavije

📜 Telegram maršala Slavka Kvaternika od 10. aprila 1941. Adolfu Hitleru da je preuzeo vlast od dr Vlatka Mačeka i proklamovao Nezavisnu Državu Hrvatsku, zahvaljuje fireru na pomoći i moli da Nemački Rajh prizna NDH

📜 Saopštenje Vrhovne komande nemačke oružane sile od 12 aprila 1941 god. o Hitlerovom planu za podelu Jugoslavije

📜 Telegram Adolfa Hitlera od 15. aprila 1941. dr Anti Paveliću, kojim mu zahvaljuje na njegov i telegram generala Kvaternika i priznaje NDH od strane Nemačkog Rajha

📜 Koncept telegrama dr Ante Pavelića od 15. aprila 1941. fireru, kojim potvrđuje prijem telegrama o priznavanju NDH, zahvaljuje na ukazanom poverenju i iskazuje bezgraničnu ljubav i divljenje Hrvatskog naroda za vođu Nemačkog Rajha

📜 Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima

📜 Hitlerova odluka od 25. aprila 1941. o prenošenju ovlašćenja za vršenje upravne vlasti u Štajerskoj, Gorenjskoj i Koruškoj sa 2. armije na 18. vojni okrug

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja Komande 12. armije od 28. aprila 1941. nemačkom vojnom izaslaniku u Sofiji o Hitlerovoj odluci da nemačke jedinice napuste područje Jugoslavije koje će posesti bugarske jedinice

📜 Hitlerova direktiva br. 31 od 9 VI 1941 god.

📜 Odredbe načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 15 VI 1941 god. za izvršenje Hitlerove direktive br. 31

📜 Hitlerova naredba feldmaršalu Listu od 16 IX 1941 god.

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Niš krajem decembra 1941 god. narodu Niša i okoline o neuspehu Hitlerove fašističke vojske pred Moskvom i Lenjingradom i poziv za pojačanu borbu protiv okupatora

📜 Naredba vrhovnog komandanta Vermahta Adolfa Hitlera od 22. januara 1942. o postavljenju komandanta SS i policije i njegovim zadacima na teritoriji Srbije

📜 Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 23. jula 1942. za organizaciju borbe protiv partizana u operacijskim zonama armija i pozadini fronta

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Direktiva broj 47 Adolfa Hitlera od 28. decembra 1942. o organizaciji komandovanja i odbrane na Jugoistoku

📜 Pismo mjesnog vođe Njemačke narodne skupine u Podgoraču Okružnom rukovodstvu Donja Drava u Osijeku, kojim javlja da su partizani uoči Nove godine razoružali oružničku i domobransku posadu i zauzeli Podgorač. Sve stanovnike sela, među kojima i pripadnike Skupine, partizani su pozvali u Hrvatski dom, gdje su održali govor optužujući Hitlera i fašističku politiku Njemačke. Stoga mjesni rukovodilac Skupine moli Okružno rukovodstvo za hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite njemačkog stanovništva

📜 Letak Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske kojim se pozivaju Nijemci na zajedničku borbu protiv fašizma i Hitlera, a u sastavu njemačkih jedinica NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje Hitlera od 10. marta 1943. da se na teritoriji NDH posednutoj od nemačkih trupa organizuje i nemačka policijska uprava

📜 Direktiva br. 48 B vrhovnog komandanta Vermahta Hitlera od 19. maja 1943. komandantu Jugoistoka za preuzimanje jadranske obale i ostrva od italijanskih oružanih snaga i za organizaciju odbrane

📜 Hitlerova direktiva broj 48 od 26. jula 1943. za organizaciju komandovanja i odbranu Jugoistoka

📜 Specijalno naređenje br. 2 Vrhovne komande Vermahta od 3. avgusta 1943. uz Hitlerovu direktivu br. 48 za pripajanje jugoslovenskih teritorija pod italijanskom okupacijom nemačkom okupacionom području posle kapitulacije Italije

📜 Specijalno naređenje br. 3 Vrhovne komande Vermahta od 7. avgusta 1943. uz Hitlerovu direktivu br. 48 za reorganizaciju sistema komandovanja i snabdevanja na teritoriji Jugoistoka

📜 Telegram Vrhovne komande Vermahta od 24. septembra 1943. Komandi 1. SS-oklopne armije da se u skladu sa Hitlerovim naređenjem uguši NOP u Istri

📜 Hitlerovo naređenje od 4. oktobra 1943. komandantu Juga i Grupi armija B za organizaciju odbrane i predislokaciju snaga na teritoriji Italije. Istre i Slovenije

📜 Pismo ministra Rajha i šefa kancelarije Trećeg Rajha Lamersa od 29. aprila 1944. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru u vezi pisma Centralnog komiteta Druge albanske lige iz Prizrena od 29. marta 1944. vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru o spremnosti za safadnju s nacističkom Nemačkom

📜 Službena beleška oficira Abvera Komande Jugoistoka od 22. avgusta 1944. sa referisanja komandanta Jugoistoka vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru —-

📜 Zapisnik sa savetovanja održanog 26. avgusta 1944. kod komandanta Jugoistoka povodom njegovog boravka kod Hitlera 22. avgusta 1944. u vezi situacije na Jugoistoku i odnosa s četnicima

📜 Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za preduzete mere posle objavljivanja rata od strane borisovske Bugarske Hitlerovskoj Nemačkoj

Fotografije

Povezane odrednice

Niš Hrvatsko domobranstvo AVNOJ Dragoljub Draža Mihailović Genocid u NDH Rumunija u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Borbe na Jadranu 1944. Istra u oslobodilačkom ratu 12. armija Vermahta Ante Pavelić Harald Turner 342. pešadijska divizija Milan Nedić Kosta Pećanac Partizanska taktika Vlada Sovjetskog Saveza Britanija i Jugoslavija Holokaust u Jugoslaviji Nemački zločini u Srbiji 1941. Grčka u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Ustanak u Srbiji 1941. Mađarska u drugom svetskom ratu Pavle Karađorđević Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Jezdimir Dangić Italija u drugom svetskom ratu Wilhelm List Vermaht u Jugoslaviji Ljubo Novaković Dragoslav Račić Wilhelm Keitel Slavko Kvaternik Operacija Istra Beograd Vrhovna komanda Vermahta Benito Mussolini Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka Avijacija u oslobodilačkom ratu Vojni puč 27. marta Mikloš Horti Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs Armijska grupa E Hermann Göring Operacija Mačva Mrkonjić Grad Vladko Maček Paul Bader Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Makedoniji 1944. Istočni front Albanija u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Užice Borbe u Istri 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Sloveniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Maribor Joachim von Ribbentrop Franz Böhme Aprilski rat Josip Broz Tito Srpska državna straža (nedićevci) Vis Završne operacije u Jugoslaviji Vlada Velike Britanije