Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ante Pavelić

Za ovaj pojam je pronađeno 34 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 21 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 3. 1941. U Rimu predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini primio vođu ustaškog pokreta Antu Pavelića i ponovio mu odluku da vlast u Hrvatskoj preda ustašama. Pavelić potvrdio svoje obaveze prema Italiji, pored ostalog i predaju Dalmacije.

⚔️ 5. 4. 1941. U Rimu vođa ustaškog pokreta, Ante Pavelić održao govor preko tajne ustaške radio-stanice, pozivajući ustaše na razbijanje Jugoslavije.

⚔️ 16. 4. 1941. U Zagrebu nadbiskup katoličke crkve Alojzije Stepinac učinio službenu posetu poglavniku NDH Anti Paveliću i izrazio punu podršku kvislinškoj ustaškoj državi.

⚔️ 17. 4. 1941. Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao zakonsku odredbu kojom se u NDH uvode vanredni sudovi za suđenje po kratkom postupku.

⚔️ 21. 4. 1941. U Zagrebu poglavnik NDH Ante Pavelić održao govor u kome je pozvao ustaše na uništenje Srba, Jevreja i Cigana.

⚔️ 25. 4. 1941. U Ljubljani održan sastanak između poglavnika NDH Ante Pavelića i ministra inostranih poslova Italije Galeaca Ćana, na kome su ponovo razmotrene obaveze kvislinške NDH prema Italiji.

⚔️ 30. 4. 1941. Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao zakonsku odredbu o rasnoj pripadnosti, koja je poslužila kao osnov za progone Srba, Jevreja i Cigana u ustaškoj državi.

⚔️ 8. 5. 1941. U Tržiču održan tajni sastanak između predsednika italijanske vlade Benita Musolinija i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome je utvrđeno razgraničenje kvislinške NDH i Italije.

⚔️ 17. 5. 1941. U Vatikanu se sastali Ante Pavelić i papa Pije XII. Na sastanku je papa podržao akciju masovnog prekrštavania Srba u Hrvatskoj.

⚔️ 17. 5. 1941. Na molbu poglavnika Ante Pavelića, za kralja NDH proglašen vojvoda od Spoleta, sin italijanskog kralja Vitorija Emanuela III.

⚔️ 5. 6. 1941. U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) poglavnik NDH Ante Pavelie posetio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i izrazio mu zahvalnost zbog stvaranja kvislinške NDH.

⚔️ 0. 8. 1941. Predsednik italijanske vlade Benito Musolini obavestio poglavnika ustaške NDH Antu Pavelića o odluci italijanske vlade da, zbog širenja ustanka, italijanske trupe ponovo okupiraju demilitarizovanu zonu.

⚔️ 10. 8. 1941. Znatan deo prvaka HSS i ostalih organizacija hrvatskog seljačkog pokreta na svečan način pristupio ustaškom pokretu i položio zakletvu Paveliću.

⚔️ 19. 8. 1941. Poglavnik ustaške NDH Ante Pavelić obavestio predsednika italijanske vlade Benita Musolinija da prihvata okupaciju demilitarizovane zone u NDH od italijanskih trupa.

⚔️ 26. 8. 1941. U Zagrebu vođeni razgovori između poglavnika NDH Ante Pavelića i komandanta italijanske 2. armije generala Vitoria Ambrozija, u kojima je utvrđen plan o ponovnoj italijanskoj okupaciji II i III zone.

⚔️ 0. 9. 1941. Štab Hercegovačke brigade. NOP odreda obratio se pismom borcima i komandirima četa narodne vojske u kome je objasnio da su -režim ubijanja, međusobnog klanja i nasilja u zemlji uveli okupatori i da ga izvode sami, u zajednici ili preko svojih agenata- (Pavelića, Nedića i dr); da su na inicijativu KPJ organizovani partizanski odredi i da je obrazovan Glavni štab tih odreda, koji rukovodi oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije; ukazao na slabosti četa narodne vojske i pozvao na stvaranje čvrstih disciplinovanih NOP odreda po četama u cilju ozdravljenja četa i čišćenje narodne borbe od svega što je iskrivljuje. Pismo je poslužilo kao politička osnova za reorganizaciju jedinica i pravilno usmeravanje NOB-a u Hercegovini.

⚔️ 12. 12. 1941. Ministarstvo domobranstva NDH dostavilo poglavniku ustaške NDH Anti Paveliću studiju o merama za obnovu i uspostavljanje domobranskih jedinica i za gušenje ustanka. Ističući da su dejstva partizanskih jedinica sve šira i snažnija i da postižu sve značajnije uspehe, ono smatra da se ta aktivnost ne može savladati bez preduzimanja hitnih mera.

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 31. 1. 1942. U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

⚔️ 0. 2. 1942. Štab NOP odreda za Slavoniju uputio letak domobranskim vojnicima, podoficirima i oficirima: govoreći o nedelima Pavelića i okupatorskih snaga u našoj zemlji, on ih poziva da stupaju u redove partizanskih jedinica.

⚔️ 17. 3. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

⚔️ 16. 4. 1942. Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao propis o držanju jedinica u toku okupatorsko-kvislinške operacije u istočnoj Bosni i Hercegovini (tzv. treće ofanzive) protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije: uzimati taoce; ubiti svakog onog ko §g zatekne bez t-ni žja u zoni operacija; ubijati zarobljene partizane; uništavati kuće i naselja koja, po oceni komandi, mogu koristiti partizanima; na -očišćenim- područjima odmah uspo staviti posade i ustašku vlast.

⚔️ 9. 8. 1942. Prema naređenju Pavelićevog Glavnog stana, u cilju masovnih represalija u Sremu, formirano -Više redarstveno povereništvo za Veliku župu Vuka-.

⚔️ 15. 8. 1942. Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

⚔️ 12. 10. 1942. Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

⚔️ 15. 10. 1942. U Zagrebu održan sastanak između poglavnika NDH Ante Pavelića i komandanta italijanske 2. armije generala Matija Roate na kome je, pored ostalog, razmotreno: pitanje četnika, stvaranje ustaških pripremnih jedinica u drugoj zoni i plan budućih operacija protiv jedinica NOV i POJ na području zapadne Bosne (ciklus operacija -Dinara-), Žumberka i Korduna.

⚔️ 0. 11. 1942. U Vinici (u Ukrajini) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler održao sastanak sa vrhovnim komandantom Jugoistoka generalom Aleksandrom Lerom i poglavnikom NDH Antom Pavelićem, na kome je razmotrena situacija u NDH i rešeno da se preduzmu krupne operacije radi uništenja NOV i POJ.

⚔️ 20. 9. 1943. ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

⚔️ 11. 11. 1943. Kod s. Plešivice (blizu Jastrebarskog) delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali vod ustaša Pavelićeve gardijske brigade, te ubili 5 i ranili 3 ustae i zaplenili 2 kamiona.

⚔️ 19. 3. 1944. Grupa oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, privremeno smeštena u logorima Švajcarske, potpisala deklaraciju u kojoj izjavljuje da se stavlja pod komandu maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita a od švajcarskih vlasti tražila da je od oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije četnički orijentisanih odvoje u zasebne logore. Pored toga, oni su osudili izdajnički rad svih protivnarodnih elemenata u zemlji pod vođstvom Pavelića, Nedića, Rupnika, Draže Mihailovića i drugih i odrekli se izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, smatrajući da su AVNOJ i NKOJ jedini, od naroda izabrani, zakonodavni i izvršni organ.

⚔️ 0. 5. 1944. Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

⚔️ 0. 10. 1944. U Rimu dr Miha Krek, bivši ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, primio tajnu delegaciju Natlačena i Rupnika i s njom izradio plan o stvaranju samostalne slovenačke države, koja će, u zajednici sa četnicima Draže Mihailovića, Seljačkom zaštitom HSS - i ustaškim i domobranskim snagama Ante Pavelića, organizovati tzv. slovenački mostobran da bi se sprečio prodor NOVJ na zapad.

⚔️ 0. 12. 1944. U s. Čučerju (blizu Zagreba) ustaše obesile 20 simpatizera NOP-a. Tom vešanju je prisustvovao poglavnik NDH Ante Pavelić.

Dokumenti

📜 Ovlašćenje poglavnika dr Andriji Artukoviću i dr Branku Benzonu od 10. aprila 1941. da u ime hrvatskog ustaškog pokreta zastupaju interese NDH u Mađarskoj i Nemačkoj

📜 Koncept telegrama dr Ante Pavelića od 15. aprila 1941. fireru, kojim potvrđuje prijem telegrama o priznavanju NDH, zahvaljuje na ukazanom poverenju i iskazuje bezgraničnu ljubav i divljenje Hrvatskog naroda za vođu Nemačkog Rajha

📜 Telegram Adolfa Hitlera od 15. aprila 1941. dr Anti Paveliću, kojim mu zahvaljuje na njegov i telegram generala Kvaternika i priznaje NDH od strane Nemačkog Rajha

📜 Zagreb, 16. april 1941. Telegram poglavnika ustaške Nezavisne Države Hrvatske Ante Pavelića Miklósu Horthyju

📜 Zakonska odredba za obranu naroda i države dra Ante Pavelića

📜 Zakonska odredba poglavnika od 17. aprila 1941. za odbranu naroda i države

📜 Izvještaja Ede Bulata od 21. travnja 1941. poglavniku Paveliću o preduzimanju vlasti od strane Talijana u Splitu

📜 Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića

📜 Obavještenje njemačkog poslanika u Zagrebu od 24. travnja 1941. Ministriu vanjskih poslova Reicha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ciana i Pavelića 

📜 Zakonska odredba poglavnika od 25. aprila 1941. o zabrani upotrebe ćirilice na celoj teritoriji NDH

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 26.aprila 1941. o razgovorima između Ćana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

📜 Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu Sigfrida Kaschea od 26. travnja 1941. o razgovorima između Ciana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o rasnoj pripadnosti žitelja NDH

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o državljanstvu pripadnika NDH

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda

📜 Zakonska odredba poglavnika od 3. maja 1941. o prelasku iz jedne vere u drugu

📜 Naređenje izaslanika Vlade NDH u Sarajevu od 13. maja 1941. povjerenicima poglavnika u Sarajevu za sprovođenje rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova o otpuštanju iz službe svih Srba i Crnogoraca

📜 Zakonska odredba poglavnika od 17. maja 1941. o prijekim sudovima

📜 Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Ugovor od 18 svibnja 1941 god. o suradnji između NDH i fašističke Italije

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 25. maja 1941. poglavnikovom povjereniku u Sarajevu o određivanju kvote za mere odmazde u Sandžaku

📜 Zakonska odredba poglavnika od 4. juna 1941. o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda

📜 Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o obaveznoj prijavi židovske imovine i židovskih preduzeća

📜 Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o sprečavanju prikrivanja židovske imovine

📜 Zakonska odredba poglavnika od 7. juna 1941. o istočnoj granici Nezavisne Države Hrvatske

📜 Tekst govora poglavnika dr Anta Pavelića održanog u Veneciji 15. juna 1941. prilikom pristupanja Nezavisne Države Hrvatske Trojnom paktu

📜 Depeša kotarskog predstojnika iz Gacka upućena 23. juna 1941. poglavnikom povjereništvu u Sarajevu o paljenju srpskih sela, hapšenju i ubijanju ljudi od strane ustaša

📜 Zakonska odredba poglavnika od 24. juna 1941. o osnivanju Državnog ravnateljstva za ponovu

📜 Zakonska odredba poglavnika o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941.

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

📜 Zakonska odredba poglavnika od 26. juna 1941. o dopuni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

📜 Vanredna zakonska odredba i zapovjed poglavnika od 26. juna 1941. o nadležnosti prijekih sudova sa posebnim naglaskom o postupku prema Jevrejima

📜 Proglas poglavnika dr Ante Pavelića hrvatskom narodu od 3. jula 1941. za borbu protiv Sovjetskog Saveza

📜 Predstavka Adema Omerovića, predstavnika novopazarskog kotara pri izaslanstvu Sandžaklija u Zagrebu, od 3. jula 1941. poglavniku sa molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

📜 Pavelićeva Zakonska odredba o promjeni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

📜 Zakonska odredba poglavnika od 5. jula 1941. o promeni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu

📜 Izveštaj posebnog opunomoćenika poglavnika podmaršala Lakše od 5. jula 1941. zapovjedniku kopnene vojske o divljačkim i neljudskim postupcima ustaša u Hercegovini

📜 Zakonska odredba poglavnika od 10. jula 1941. o nadopuni zakonske odredbe o prijekim sudovima od 17. maja 1941. i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941

📜 Izveštaj velike župe Hum od 15. jula 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o zločinima ustaša nad 90 osoba u blizini manastira Humac

📜 Predlog poglavnikovog povjerenika u Sarajevu od 23. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova za naseljavanje istočne granice NDH muslimanskim i katoličkim življem

📜 Depeša velike župe Dubrava od 5. avgusta 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o hapšenju pravoslavaca pretežno žena i dece, i upućivanju u logor Gospić

📜 Zakonska odredba poglavnika od 6. avgusta 1941. o postupku s imovinom osoba koje su napustile područje Nezavisne Države Hrvatske

📜 Iz obavijesti br. 1. poglavnikovog ureda o bijegu iz logora Kerestinec, napadu na ustašku sveučilišnu vojnicu u Zagrebu i diverzijama na željezničkim prugama u okolici Zagreba

📜 Obavijest br. 1 Poglavnikovoga ureda od 7 kolovoza 1941 god. o bjegstvu zatvorenika iz logora Kerestinec, akcijama partizana na Kordunu i napadu na ustašku vojnicu u Zagrebu

📜 Izvještaj Davida Sinčića podžupana Velike župe Bribir i Sidraga od 12. kolovoza 1941. poglavniku Nezavisne Države Hrvatske Anti Paveliću o ustanku u Kninu i okolici

📜 Zakonska odredba poglavnika od 14. avgusta 1941. o hrvatskom jeziku, njegovoj čistoći i pravopisu

📜 Depeša Musolinija od 21. avgusta 1941. Paveliću u vezi sa okupacijom demilitarizovane zone

📜 Zakonska odredba poglavnika od 27. avgusta 1941. o promeni imena grada Sremski Karlovci u Hrvatski Karlovci

📜 Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 28. avgusta 1941. predstojniku poglavnikovog vojnog ureda o situaciji u dolini reke Bosne i paljenju srpskih sela

📜 Telegram posebnog opunomoćenika poglavnika u Sarajevu od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim javlja da ustaše iz Hercegovine dolaze u Bosnu da ubijaju i pljačkaju

📜 Zakonska odredba poglavnika od 2. oktobra 1941. o odmazdi nad stanovništvom

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o cijepanju slika poglavnika NDH dra Ante Pavelića na području Velike Gorice

📜 Zakonska odredba poglavnika od 25. novembra 1941. o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilan boravak u sabirne i radne logore

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji

📜 Zakonska odredba poglavnika od 4. decembra 1941. o ukidanju julijanskog kalendara na području Nezavisne Države Hrvatske

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. prosinca 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o napadu četnika na Oružničku postaju u selu Štikovo

📜 Zabeleška Operativnog odeljenja Više komande 65 za naročitu upotrebu od 26. januara 1942. sa sastanaka opunomoćenog komandanta u Srbiji s nemačkim generalom u Zagrebu, nemačkim poslanikom u NDH i Pavelićem održanih 23. januara 1942. u Zagrebu u vezi s vojno-političkom situacijom i daljim merama u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 26. januara 1942.Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situacijiu istočnoj Bosni, političkim planovima Pavelića u NDH i odnosima sa Italijom

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. februara 1942. Poglavniku. NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriji

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. veljače 1942. poglavniku NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriju Župe

📜 Izvještaj velikog župana Župe Bribir i Sidraga u Kninu od 6. ožujka 1942. poglavniku Paveliću o političkoj situaciji na području Župe

📜 Izvještaj zamjenika zapovjednika Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Glavnom stanu Poglavnika o akciji protiv partizana na području Kalnika

📜 Naredba Glavnog stana Poglavnika da akcijom čišćenja Kalnika od pobunjenika rukovodi Prva domobranska pješačka divizija

📜 Izvještaj pukovnika Mate Rupčića, zamjenika Vrhovnog oružničkog zapovjednika NDH Glavnom stanu Poglavnika o komunističkom pokretu na području Velike župe Zagorje

📜 Naređenje Glavnog stana poglavnika od 22. aprila 1942. Zapovjedništvu Utinjskog zdruga da produži operacije na području Petrove gore

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. travnja 1942. Poglavniku NDH o rasporedu partizanskih grupa na području Župe

📜 Izvještaj zapovjednika Utinjskog zdruga od 15. maja 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama s partizanima na Petrovoj gori u vremenu od 9. do 15. maja

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 16. juna 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na opštinu u Klinča-Selu

📜 Izveštaj Pavelićevog oficira za vezu kod nemačkog vojnog zapovednika Srbije od 9 juna 1942 god. o streljanju civilnog stanovništva u selu Grgurevci od strane Nemaca

📜 Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovedništva od 11 juna 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o zločinima nemačke vojske u selu Grgurevci

📜 Iz dnevnog izvješća Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o diverziji na pruzi kod Zdenčine i napadu partizana na općinu u Klinča Selu

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. juna 1942. Glavnom stanu poglavnika o prelasku partizana iz Bosne u Slavoniju i o borbama na teritoriji Slavonije

📜 Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o akcijama partizana na području Samobora

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 27. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o stavu poslanika Zigfrida Kašea prema merama za sprečavanje širenja narodnooslo-bodilačkog pokreta, uništenje partizanskih snaga i uspostavljanje mira u zapadnoj Bosni izloženom u memorandumu i pismima Paveliću i Kvaterniku

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. lipnja 1942. Poglavniku NDH o odnosu vlasti NDH prema četnicima

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 4. srpnja 1942. Poglavniku NDH o sporazumu s četnicima

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. srpnja 1942. Poglavniku NDH o suradnji sa četnicima

📜 Raspis Glavnog stana poglavnika od 24 jula 1942 god. o razgraničenju područja između četničkih odreda i ustaško-domobranskih snaga i brojno stanje četničkih jedinica

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 6. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o stanju u ustaškim i domobranskim jedinicama na teritoriji Župe

📜 Izveštaj državnog sekretara NDH od 6 avgusta 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o prilikama u Sremu

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu na željezničku stanicu Generalski Stol i na ustaško-domobranski garnizon u Udbini

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama, s partizanima u zapadnoj Lici i Žumberku

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 15. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o postupcima njemačkih, i ustaških jedinica na teritoriji Okučana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 17. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na Hrvatski Blagaj

📜 Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima

📜 Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 23 septembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji na području Fruške Gore

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

📜 Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 7. oktobra 1942. Poglavniku NDH o borbama s partizanskim jedinicama, na teritoriji općina Kosinj i Pazarište

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama Talijana i ustaško-domobranskih snaga protiv partizana u zapadnoj Lici

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružanih snaga u Bihaću od 2. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu ustaša iz Udbine na selo Jošane

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ustaške vojnice od 31. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana, i proboju obruča za vrijeme ustaške ofanzive na Žumberku

📜 Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 novembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji u Rumskom srezu

📜 Naređenje Glavnog stana poglavnika od 21. novembra 1942. o ukidanju 4. operativne zone 1. domobranskog zdruga i o formiranju Operativnog područja Karlovac koje se u taktičkom pogledu podređuje talijanskoj komandi za sektor Karlovac

📜 Naređenje Glavnog stana poglavnika od 13. decembra 1942. zapovjedniku sektora Gospić za povlačenje ustaških jedinica iz Udbine

📜 Izvještaj Talijanske vojne misije u Hrvatskoj od 23. decembra 1942. Poglavniku NDH o borbama talijanskih jedinica protiv partizana na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Andrija Artuković Korčula 2. italijanska armija Borbe u Dalmaciji 1943. Centralni komitet KPJ Knin Italija u drugom svetskom ratu Logor Kerestinec Gacko David Sinčić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bihać Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Hercegovini 1941. Varaždin Hrvatska Kostajnica Dinarska četnička divizija Romi u drugom svetskom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Sremu 1942. Siegfried Kasche Grgurevci Hrvatsko domobranstvo Sveštenici u ratu Ljubljana Drniš Borbe u Hercegovini 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Gospić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Aprilski rat Joachim von Ribbentrop 718. pešadijska divizija Vermaht u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavko Kvaternik Alojzije Stepinac Komunistička partija Hrvatske Borbe u Lici 1942. Operacija Dinara Josip Broz Tito Split Leon Rupnik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Karlovac Galeazzo Ciano Borbe u Srbiji 1942. Četnici u ustanku Hrvatska seljačka stranka Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u NDH Adolf Hitler Zagreb Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Saradnja četnika sa NDH Mario Roatta Sarajevo Druga neprijateljska ofanziva Ustaški zločini 1941. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Vladko Maček Saradnja četnika sa okupatorom Holokaust u Jugoslaviji Pokatoličavanje Srba Benito Mussolini Vrhovna komanda Vermahta Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije