Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ustanak u Dalmaciji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 55 hronoloških zapisa, 523 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 3. 1941. U Rimu predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini primio vođu ustaškog pokreta Antu Pavelića i ponovio mu odluku da vlast u Hrvatskoj preda ustašama. Pavelić potvrdio svoje obaveze prema Italiji, pored ostalog i predaju Dalmacije.

⚔️ 6. 4. 1941. PK KPH za Dalmaciju uputio u Komandu grada Splita svoju delegaciju s predlogom da se građani mobilišu i naoružaju za odbranu od fašističkih zavojevača. Predlog delegacije je odbijen.

⚔️ 15. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

⚔️ 22. 4. 1941. PK KPH za Dalmaciju uputio proglas narodu Dalmacije: da čvrsto zbije svoje redove i kao jedan pruži otpor okupatoru.

⚔️ 25. 4. 1941. U Splitu, na pokrajinskom partijskom savetovanju, kome je prisustvovao i član CK KPJ i CK KPH Marko Oreškovic, pri PK KPH za Dalmaciju formirana Vojna komisija sa zadatkom da priprema oružani ustanak u Dalmaciji.

⚔️ 18. 5. 1941. U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

⚔️ 20. 5. 1941. Fašistička Italija anektirala Boku Kotorsku sa delom sreza dubrovačkog i tu tvorevinu nazvala: Provincija Boka Kotorska. Civilnu vlast je vršio prefekt provincije, koji je bio podređen guverneru za Dalmaciju, čije je sedište bilo u Zadru.

⚔️ 20. 5. 1941. Po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju formiran MK KPH za Bukovicu.

⚔️ 22. 6. 1941. U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

⚔️ 29. 6. 1941. Kod s. Rupotine (blizu Splita) grupa diverzanata porušila 12 tt stubova.

⚔️ 18. 7. 1941. Diverzantska grupa oštetila prugu Split-Perković, između Labina i Kaštela Starog.

⚔️ 23. 7. 1941. U Benkovcu održan sastanak predstavnika Zadarske prefekture i vođa velikosrpske buržoazije iz severne Dalmacije. Zaključeno je da predstavnici velikosrpske buržoazije rade na priključenju kninskog i gračačkog sreza Italiji, a italijanske vlasti će im pružiti svaku pomoć u borbi protiv komunista.

⚔️ 30. 7. 1941. Diverzanti sa o. Brača presekli tt veze između Splita i dalmatinskih ostrva.

⚔️ 0. 8. 1941. U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, izbio višednevni generalni štrajk, koji je naročito zahvatio radnike brodogradilišta i električnog preduzeća, metalce, građevinare, drvodeljce, krojače i lučke radnike. Štrajkom je omogućen nesmetan i neopažen odlazak Splitskog NOP odreda na Dinaru. Italijanske okupatorske vlasti izvršile su brojna hapšenja komunista i simpatizera NOP-a.

⚔️ 0. 8. 1941. Po direktivi PK KPH za Dalmaciju formiran MK KPH za Knin, Njegov osnovni zadatak: formiranje NOP odreda.

⚔️ 0. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali borca Splitskog NOP odreda Vinka Pajića, narodnog heroja.

⚔️ 7. 8. 1941. Delegati CK KPJ Pavle Pap Šilja i Mirko Kovačević Lala stigli u Split, gde su istog dana održali sastanak PK KPH za Dalmaciju, na kome je razrađen operativni plan organizacije ustanka.

⚔️ 9. 8. 1941. Ustanici porušili prugu Split-Sinj na više mesta.

⚔️ 10. 8. 1941. Kod Sv. Jurja (trig. 677), pod Kozjakom, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Solinski NOP odred.

⚔️ 11. 8. 1941. U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 12. 8. 1941. U rejonu s. Grebaštica - s. Perković (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Primoštenski NOP odred.

⚔️ 12. 8. 1941. U šumi Orlovači (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Šibenski NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. Kod s. Vodica (blizu Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Vođičko-zatonski NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. U Kambelovačkom gaju (kod Kaštela), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Trogirsko-kaštelanski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1941. Na pl. Kamešnici, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Sinjski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 16. 8. 1941. Odlukom delegata CK KPJ Marka Oreškovića, objedinjavanjem i reorganizacijom ustaničkih jedinica iz delova Bosne, Like i Dalmacije, formirana Drvarska brigada (-Brigada gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like-) sa sedištem u Drvaru. Štab gerilskih odreda za Bos. Grahovo i okolinu preimenovan u Štab brigade, ostali sreski štabovi idućih dana preimenovani u štabove bataljona a odredi (delom objedinjavanjem po 2-3 odreda) reorganizovani u čete, koje su se još neko vreme nazivale odredima.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Širitovaca (blizu Drniša) italijanske i ustaško-domobranske snage napale Šibenski NOP odred. Poginula 3, ranjena 2 i zarobljeno 7 partizana. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

⚔️ 21. 8. 1941. U Splitu diverzanti izazvali požar na trgovačkom brodu -Niko Matković-.

⚔️ 24. 8. 1941. Kod s. Kaldrme (blizu Knina) italijanske jedinice, izdajstvom četnika, napale i uništile Šibenski NOP odred.

⚔️ 26. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali 24 zarobljena partizana Splitskog i Solinskog NOP odreda.

⚔️ 14. 9. 1941. U Splitu udarne grupe napale ručnim bombama grupu italijanskih vojnika i karabinijera i ubile jednog karabinijera a ranile pet vojnika.

⚔️ 18. 9. 1941. U Splitu splitski diverzanti zapalili glavno skladište bivše carinarnice.

⚔️ 22. 9. 1941. U Splitu članovi partijske ćelije istočnog dela Splita bacili nekoliko bombi na italijanske vojnike i oficire i naneli im gubitke.

⚔️ 25. 9. 1941. Oblasni komitet SKOJ-a za Dalmaciju uputio proglas omladini Dalmacije: objasnio vojnu i političku situaciju u svetu i kod nas i pozvao omladinu da stupi u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 25. 9. 1941. U Splitu, pod rukovodstvom SKOJ-a, srednjoškolska omladina demonstrirala protiv pokušaja neprijatelja da je uvuče u razne fašističke organizacije i protiv uvođenja italijanskog jezika u školsku administraciju. Italijnske okupacione vlasti su rasturile demonstraciju a veći deo omladinaca zatvorile.

⚔️ 29. 9. 1941. Na splitskoj tržnici oko 300 žena demonstriralo protiv nestašice namirnica i protiv visokih cena.

⚔️ 0. 10. 1941. U Lušči-Palanci (kod San. Mosta) na savetovanju Štaba NOP odreda za Bos. krajinu, kome su prisustvovali i rukovodioci bližih jedinica, doneta odluka da se Štab NOP odreda preimenuje u Štab Krajiške divizije, a sve jedinice u Bos. krajini reorganizuju u čete i bataljone, objedinjene u tri brigade. Prva brigada je obuhvatila teritoriju između Sane, Une i Dalmacije, 2. brigada teritoriju severno od linije Prijedor - Banja Luka, a 3. brigada ostali deo zapadne i srednje Bosne.

⚔️ 5. 10. 1941. Na sastanku PK KPH za Dalmaciju, kome je prisustvovao i sekretar CK KPH i član Politbiroa CK KPJ Rade Končar, analizirani uzroci neuspeha prvih partizanskih odreda i, pored ostalog, odlučeno: da se izvrši reorganizacija odbora za narodnu pomoć; da članovi PK odu na teren i rade na razvijanju oružane borbe.

⚔️ 6. 10. 1941. Pod rukovodstvom MK KPH u Splitu zapaljen italijanski transportni brod -Palermo- od 5.500 bruto-registar tona.

⚔️ 7. 10. 1941. Na ž. st. Splitu udarne grupe spalile 6 vagona slame namenjene italijanskoj vojsci.

⚔️ 14. 10. 1941. U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

⚔️ 17. 10. 1941. U Kotoru, zbog pomaganja NOB-a italijanski Izvanredni sud Dalmacije osudio na smrt 7 građana, na 5 godina robije devetoricu (jednog oslobodio zbog nedostatka dokaza).

⚔️ 20. 10. 1941. PK KPH za Dalmaciju izdao proglas narodu u kome poziva na opštenarodni ustanak protiv italijanskih okupatora.

⚔️ 25. 10. 1941. U blizini Vodica (kod Šibenika) partizani napali italijansku patrolu: ubili 2 i ranili 1 vojnika. Za odmazdu, u Vodicama i Srimi italijanski fašisti su popalili nekoliko kuća i ubijali i hapsili stanovnike.

⚔️ 27. 10. 1941. U Šibeniku udarne grupe ranile 4 italijanska vojnika i karabinijera. Italijanski vojnici su uhapsili u gradu oko 50 rodoljuba.

⚔️ 29. 10. 1941. U Vodicama (kod Šibenika), kao odmazdu zbog pogibije svoja 2 vojnika, italijanski okupator streljao 12 rodoljuba.

⚔️ 0. 11. 1941. CK KPH, preko PK KPH za Dalmaciju, uputio članovima Partije u Dalmaciji otvoreno pismo, u kome govori o greškama pri formiranju prvih NOP odreda, o neuspehu Splitskog i Solinskog NOP odreda da se prebace na slobodnu teritoriju Like i o drugim nezdravim pojavama u partijskim redovima.

⚔️ 9. 11. 1941. U Splitu udarna grupa bacila tri bombe na italijansku vojnu muziku i ranila 24 vojnika. Italijanski okupator je toga dana uhapsio 143 građanina.

⚔️ 17. 11. 1941. U Splitu italijanski okupator uhapsio sekretara CK KPH Rada Končara Brku koji je pokušao da se spase bekstvom, ali je ranjen u nogu.

⚔️ 22. 11. 1941. Odlukom PK KPH za Dalmaciju formiran SK KPH za Solin.

⚔️ 0. 12. 1941. PK KPH za Dalmaciju imenovao Št.tb nn NOP odrede u Dalmaciji (nazvan i Štabom za Dalmaciju), sa zadatkom da objedinjava dejstva svih partizanskih jedinica u Dalmaciji.

⚔️ 22. 12. 1941. U Splitskom polju ponovo formiran Splitski NOP odred (nazivan i grupom).

⚔️ 25. 12. 1941. U s. Krbavici (kod Korenice), od 4. grupe boraca sa područja Šibenika i Zadra, formirana Dalmatinska partizanska četa (3. četa bataljona -Marko Orešković-).

⚔️ 29. 12. 1941. U s. Bjelom Polju (kod Korenice) Dalmatinska partizanska četa napala grupu italijanskih vojnika, a sutradan i četu koja je došla u izviđanje, i nanela im gubitke od 4 mrtva, 7 ranjenih i 36 zarobljenih.

Dokumenti

📜 Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

📜 Izvještaj civilnog komesara Dalmacije koncem travnja 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj oficira za vezu Komande 2. armije od 20. travnja 1941. o ekonomskoj i političkoj situaciji u Dalmaciji prvih dana okupacije

📜 Izvještaja Ede Bulata od 21. travnja 1941. poglavniku Paveliću o preduzimanju vlasti od strane Talijana u Splitu

📜 Dopis Komande 2. armije od 25. aprila 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti civilnih komesarijata Slovenije i Dalmacije

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1. svibnja 1941. u povodu međunarodnog praznika rada

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2 svibnja 1941 god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružavanju ustaških žandarmerijskih stanica

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 12. svibnja 1941. Komandi 2. armije o stanju garnizona na okupiranom teritoriju Dalmacije i rasporedu jedinica

📜 Sporazum između NDH i fašističke Italije od 18. svibnja 1941. o stvaranju demilitarizirane zone na području NDH koja se graniči s fašističkom Italijom, o odricanju NDH da drži ratnu mornaricu i o prevoženju trupa faštističke Italije preko teritorije NDH

📜 Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

📜 Dekret kralja Vittoria Emanuelea III od 18. svibnja 1941. o aneksiji Dalmacije, Boke Kotorske, dijelova Hrvatskog primorja i Gorskog kotara i o osnivanju Guvernatorata Dalmacije

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da spriječe Židovima i Srbima prelaz iz NDH na okupiranu teritoriju Dalmacije

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH krajem lipnja 1941. u povodu napada Njemačke na SSSR

📜 Izvještaj Komande 16. mobilnog bataljona kr. karabinjera od 2. lipnja 1941. Guvematoratu Dalmacije o potreba da se poduzmu energične mjere prema stanovništvu pripojenog dijela Dalmacije koje je komunistički i protutalijanski nastrojeno

📜 Izveštaj Komande 16. mobilnog bataljona Kr. karabinijera od 2. juna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzmu energične mere prema stanovništvu pripojenog dela Dalmacije koje je komunistički i protivitalijanski nastrojeno

📜 Izvještaj Obavještajnog odjeljenja 2. armije od 4. lipnja 1941. o političkoj situaciji i organizaciji vlasti na teritoriji NDH

📜 Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Odluka kralja Vitorija Emanuela III od 7. juna 1941. o nadležnosti guvernera Dalmacije

📜 Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 8. lipnja 1941. Komandi 2. armije o dolasku guvernera Dalmacije Bastianinija u Zadar

📜 Proglas guvernera Dalmacije Bastianinija od 9. lipnja 1941. narodu Dalmacije u povodu preuzimanja civilne vlasti u Dalmaciji

📜 Brzojav Mussolinija od 11. lipnja 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identificiranje Dalmatinaca talijanskog porijekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije radi jačanja talijanskog elementa

📜 Depeša Musolinija od 11. juna 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identifikovanje Dalmatinaca italijanskog porekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije u cilju jačanja italijanskog elementa

📜 Cirkular broj 1. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 15. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima na rad i djelovanje među narodom

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje

📜 Izveštaj Prijemnog ureda za hrvatska vojna lica u Zemunu od 22. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prebacivanju Jevreja iz Srbije na teritoriju Dalmacije

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

📜 Nedjeljni informativni izvještaj talijanske Vrhovne komande od 26. lipnja 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u NDH

📜 Nemačko poslanstvo u Zagrebu dostavlja ministru spoljnih poslova NDH izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od 26. juna 1941. o teroru hrvatskih ustaša nad Srbima u Dalmaciji

📜 Cirkular broj 2. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 27. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima s uputama za organiziranje borbe protiv neprijatelja

📜 Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj ministra Nezavisne Države Hrvatske iz Splita upućeni u srpnju 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o političkoj situaciji u Splitu i okolici

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. srpnja 1941. god. Komandi 2. armije o bacanju prevratničkih letaka na raznim mjestima u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. sirpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o bacanju letaka u Splitu i izvršenim brojnim hapšenjima

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. srpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o izbijanju požara na teretnom gatu splitskog pristaništa

📜 Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

📜 Spisak kotarskih i općinskih civilnih komesara na dan 6. srpnja 1941. postavljenih na anektiranom području Dalmacije i teritoriju koji je pripadao NDH

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 6. jula 1941. Ministarstvu rata o sabotaži u magacinu goriva u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 7. od 7. srpnja 1941. o štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

📜 Obavještenje Glavne komande karabinjera od 7. srpnja 1941. potčinjenim komandama o formiranju Komande karabinjera Guvematorata Dalmacije

📜 Izvještaj Oružničke postaje Srinjine od 7. srpnja 1941. Velikoj župi Cetina o postupku talijanskih vojnika prema narodu u selu Strožanac

📜 Obaveštenje Glavne komande karabinijera od 7. jula 1941. potčinjenim komandama o formiranju Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. srpnja 1941. Ministarstvu za javni red i sigurnost o skupljanju četnika na otoku Lazaretu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 8 od 9. srpnja 1941. o zahtjevima radnika raznih profesija za povećanje plaća

📜 Izvještaj njemačkog generala u Zagrebu od 10. srpnja 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 12. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju 4 četnika u Bukovici

📜 Izvještaj Zapovjedništva gradskog redarstva u Dubrovniku od 12. srpnja 1941. o hapšenju Babić-Bubalo Miodraga zbog širenja komunističke propagande

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o napadu skupine četnika na oružničku postaju Bilišane

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju četnika u Bukovici

📜 Depeša Prefekture u Kotoru od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije ' o situaciji u provinciji i uspostavljanju veze sa garnizonima Njeguši i Budva

📜 Izveštaj teritorijalne legije karabinjera u Ankoni grupa Zadar od 15. jula 1941. Kr. guvernatoratu Dalmacije kabinetu u Zadru o represalijama ustaša nad pravoslavcima na teritoriji Srba

📜 Depeša prefekta Kotora od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i preduzetim merama protiv crnogorskih ustanika

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 16. srpnja 1941. o razbijanju tabli na dućanima u Splitu i njihovoj zamjeni s tablama na talijanskom jeziku

📜 Depeša prefekta Kotora od 16. jula 1941. guverneru Dalmacije o širenju ustanka u Crnoj Gori i prispelim pojačanjima iz Albanije

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o negativnom Ishodu istrage u povodu izvršene sabotaže na transformatorskoj stanici u splitskoj luci

📜 Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori

📜 Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o uputstvima za hapšenje članova porodica ustanika

📜 Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja radi ugušivanja ustanka u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 18. srpnja 1941. Zapovjeništvu Hrvatskog oružništva o miniranju ceste i rušenju telegrafsko-telefonskih stupova 14. srpnja kod Klisa

📜 Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverenru Dalmacije o rastrojstvu i zbunjenosti garnizona Kotor i gubicima koje su crnogorski ustanici naneli italijanskim snagama u sukobu kod Brajića

📜 Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja, o zbunjenosti i rastrojstvu italijanskih vojnih komandi, o nameràma ustanika i o potrebi za obrazovanjem jedinstvene komande za odbranu Boke i prekog vojnog suda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 16 od 19. srpnja 1941. o štrajku brijačkih radnika u Splitu

📜 Naredba Guvernera Dalmacije od 19. srpnja 1941. o raspuštanju svih društava i organizacija koje nisu odjeljci fašističke stranke

📜 Izvještaj Poslanstva fašističke Italije u Zagrebu od 19. srpnja 1941. Ministru vanjskih poslova u Rimu o incidentima između talijanskih vojnika i organa NDH

📜 Naredba guvernera Dalmacije od 19. jula 1941. o raspuštanju svih društava i organizacija koje nisu odeljci fašističke stranke

📜 Depeša prefekta Kotora od 20. jula 1941. guverneru Dalmacije o jačini ustaničkih snaga, o pretresu, hapšenju i interniranju sumnjivih lica i o planovima za odbranu područja Kotora

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 19 od 22. srpnja 1941. o borbi splitskih radnika za povećanje plaća

📜 Naredba Mussolini ja od 22. srpnja 1941. o promjenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. srpnja 1941. Guverneru Dalmacije o prilivu velikog broja Židova u Splitu

📜 Izvještaj Oružničke postaje Muć od 23. srpnja 1941. Redarstvenom ravnateljstvu Omiš o isticanju crvene zastave na Postänjskom Visu

📜 Depeša prefekta Kotora od 23. jula 1941. guverneru Dalmacije o hapšenju jevrejskih porodica, potrebi za pojačavanjem karabinijera i bombardovanju predela Njeguši

📜 Obaveštenje prefekta Kotora od 23. jula 1941. guverneru Dalmacije o represalijama garnizona Budva nad civilnim stanovništvom

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 26. srpnja 1941. Predsjedništvu Savjeta u Rimu o boravku izbjeglih Židova iz Hrvatske u Splitu

📜 Depeša prefekta Kotora od 26. jula 1941. guverneru Dalmacije o bombardovanju naselja Čavori i interniranju Jevreja za Drač

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 27. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju željezničke pruge Labin — Kaštel Stari i prekidu t. t. veza Split—Zadar

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju železničke pruge Labin - Kaštel Stari i prekidu t.t. veza Split - Zadar

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. srpnja 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću vlaka s vojnim transportom kod sela Plavno

📜 Brzojav policije u Šibeniku od 28. srpnja 1941. inspektora Javne sigurnosti Guvematorata o ispisivanju parola od strane komunista po zidovima zgrada u Prviću i izvršenim hapšenjima

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. potčinje- nim komandama o mjerama koje treba da preuzmu u vezi s ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Depeša Guvernera Dalmacije od 29. srpnja 1941. predsjedniku Ministarskog savjeta u Rimu o nastupanju ustanika prema Kninu i o mjerama pređostrožnosti talijanskih trupa

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. Komandi 2. armije o gubicima prilikom izbacivanja vlaka kod Plavna

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. jula 1941. potčinjenim komandama o merama koje treba da preduzmu u vezi sa ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Depeša guvernera Dalmacije od 29. jula 1941. predsedniku Ministarskog saveta u Rimu o nastupanju usatnika prema Kninu i o merama predostrožnosti italijanskih trupa

📜 Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o naređenju Vrhovne komande da se okupira zona kroz koju prolaze željezničke pruge

📜 Izvještaj zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o širenju ustanka u Hrvatskoj i Bosni i o pokretima talijanskih jedinica prema ugroženom području

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 30. srpnja 1941. ministru vanjskih poslova Cianu o preuzimanju obrane Knina pošto su ga pred ustanicima napustile vojne i civilne vlasti NDH

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pucanju nepoznatih lica iz vatrenog oružja kod Skradina

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. srpnja 1941. Federalnom sekretaru fašista Dalmacije o hapšenju Pućo Josipa zbog širenja komunističke propagande i njegovom ubojstvu

📜 Spisak općina na dan 30. srpnja 1941. u provincijama Zadar, Split i Kotor

📜 Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova od 30. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o naređenju Vrhovne komande da se okupira zona kroz koju prolaze železničke pruge

📜 Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 30. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o širenju ustanka u Hrvatskoj i Bosni i o pokretima italijanskih jedinica prema ugroženom području

📜 Izvještaj zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 31. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bjegstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Ogulin Vis Ante Pavelić Zarobljenici u ratu Ustaški zločini 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Zagreb 6. italijanski armijski korpus Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Solin Benito Mussolini Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Sinj Ustanak u Hercegovini 1941. Šibenik Šibenski partizanski odred Aprilski rat Drniš Knin Vittorio Emanuele III Korčula Drvarska brigada Italijanski zločini u Jugoslaviji Kotor Ustanak u Crnoj Gori 1941. Dubrovnik Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Makarska SKOJ Hvar Split Metković Komunistička partija Hrvatske Streljanja u oslobodilačkom ratu Vodice Benkovac Maks Baće Trilj Žene u ratu 2. italijanska armija Solinski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Sušak Zadar Labin Genocid u NDH Rade Končar Gračac Omiš Bolnice u oslobodilačkom ratu Bataljon Starac Vujadin Četnici u drugom svetskom ratu Trogir Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kaštela Holokaust u Jugoslaviji Ustanak u NDH Sinjski partizanski odred Pelješac Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u ustanku Hrvatsko domobranstvo Omladina u ratu Splitski partizanski odred Ustanak u Lici 1941. Brač Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Centralni komitet KPJ Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodni heroji Jugoslavije