Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Rade Končar

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 6. 1941. U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

⚔️ 19. 7. 1941. U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

⚔️ 5. 10. 1941. Na sastanku PK KPH za Dalmaciju, kome je prisustvovao i sekretar CK KPH i član Politbiroa CK KPJ Rade Končar, analizirani uzroci neuspeha prvih partizanskih odreda i, pored ostalog, odlučeno: da se izvrši reorganizacija odbora za narodnu pomoć; da članovi PK odu na teren i rade na razvijanju oružane borbe.

⚔️ 17. 11. 1941. U Splitu italijanski okupator uhapsio sekretara CK KPH Rada Končara Brku koji je pokušao da se spase bekstvom, ali je ranjen u nogu.

⚔️ 22. 5. 1942. Na Subićevcu u Šibeniku italijanske okupatorske vlasti streljale člana Politbiroa CK KPJ i sekretara CK KPH Rada Končara, narodnog heroja, i još 25 članova KPJ i pripadnika NOP-a iz Splita.

Dokumenti

📜 Izjava Rade Končara, sekretara CK KP Hrvatske pred komisijom CK KP Jugoslavije u vezi slučaja Vazduh

📜 Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Iz telegrama Centralnog komiteta KPJ Radi Končaru i Vladi Popoviću o Vjesniku, povratku španjolskih boraca i omladini

📜 Iz pisma Josipa Broza Tita Radi Končaru o redovitijem prenošenju vijesti Kominterni te 0 čvršćem povezivanju partijskih organizacija 1 partizanskih odreda u Hrvatskoj

📜 Pismo sekretara CK KPH Rade Končara od 9. studenog 1941. Vladimiru Popoviću o potrebi preispitivanja izrečenih partijskih kazni članovima KPH iz Zatona i Vodica

📜 Iz pisma Vladimira Popovića upućenog Radi Končaru o akciji na pruzi Caprag-Sisak i situaciji u Zagrebu

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPH o hapšenju Rade Končara i vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. god. Centralnom komitetu KPH o hapšenju Rade Končara i vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 2. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da poduzmu sve mjere za oslobođenje Rade Končara iz talijanskog zatvora

📜 Pismo Centralnog komiteta KPH od 21. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da poduzme potrebne mjere za spašavanje Rade Končara iz talijanskog zatvora

📜 Presuda specijalnog suda za Dalmaciju od 20 svibnja 1942 god. Radi Končaru i drugovima

📜 Presuda Specijalnog suda za Dalmaciju od 20. svibnja 1942. Radi Končaru i drugovima

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Split od 21. svibnja 1942. Centralnom komitetu KPH o odlasku Pokrajinskog komiteta iz Splita i prebacivanju Rade Končara iz splitskog u šibenski zatvor

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Split od 6. lipnja 1942. rodoljubima Splita u povodu strijeljanja Rade Končara i drugih rodoljuba u Šibeniku

📜 Iz zapisnika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu o obdukciji tijela Dragice Končar

Fotografije

Povezane odrednice

Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Vodice Ustanak u Dalmaciji 1941. Kominterna Omladina u ratu Sisak Zagreb Borbe u Dalmaciji 1942. Streljanja u oslobodilačkom ratu Nova Gradiška Vladimir Popović Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u NDH Diverzije u oslobodilačkom ratu Novo Mesto Split Šibenik Italija u drugom svetskom ratu Karlovac Ustanak u Slavoniji 1941. Španski borci u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Ustanak u Hrvatskoj 1941. Centralni komitet KPJ Slavonski Brod