Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Nova Gradiška u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 91 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 6. 1941. U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

⚔️ 0. 10. 1941. U logoru Nova Gradiška ubijen član Rejonskog komiteta KPH za Trešnjevku u Zagrebu Jakša Dugandžić, narodni heroj.

⚔️ 11. 10. 1941. U Okučanima (kod N. Gradiške) formirana partizanska grupa.

⚔️ 5. 2. 1942. Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

⚔️ 2. 4. 1942. Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1942. Delovi 1. bataljona 1. Slavonskog NOP odreda zapalili ž. st. Dragalić (kod Nove Gradiške) i porušili prugu.

⚔️ 3. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zapalili i uništili sva postrojenja rudnika Cernik (kod Nove Gradiške), pa sa rudarima održali miting.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 0. 6. 1942. U s. Okučanima (kod Nove Gradiške) jedinice 1. slavonskog NOP odreda razoružale neprijateljsku posadu - pripadnike nemačke nacionalne manjine, zaplenivši 35 pušaka.

⚔️ 14. 10. 1942. Kod s. G. Bogićevaca (između Okučana i Nove Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 4 vagona su oštećeni. Poginulo je 212 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika.

⚔️ 19. 10. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Podvrško (kod Nove Gradiške).

⚔️ 17. 11. 1942. Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzele Strmac (lečilište kod Nove Gradiške), zarobile 47 domobrana i zaplenile 40 pušaka, 11.000 metaka, 2 automata i 1 p. mitraljez.

⚔️ 21. 12. 1942. Kod s. Dragalića (između Okučana i N. Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala nemački transportni voz, u kome je poginulo 47 i ranjeno 39 nemačkih vojnika. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice 1. slavonskog NOP odreda napale ustaško-domobransko uporište s. Cernik (blizu Nove Gradiške), ali se posle petočasovne borbe povukle.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 26. 1. 1943. Na pruzi Nova Gradiška - Novska jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade u s. Okučanima, s. G. Bogićevcima, s. Smrtiću i s. Medarima i porušile prugu između s. Rajića i s. Paklenice. Poginula su 3, ranjena su 2 i zarobljen 1 neprijateljski vojnik, dok su jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 11. 3. 1943. U s. Orljavcu (kod Slav. Požege) održana okružna konferencija KPH za okrug Nova Gradiška.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 2. 6. 1943. Kod ž. st. Kapela-Batrina (na pruzi SI. Brod - Nova Gradiška) Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništila teretni voz (lokomotivu i 8 vagona).

⚔️ 13. 9. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ porušile prugu Nova Gradiška - Kapela - Batrina na više mesta i napale nemačko-domobransku posadu u s. Starom Petrovom Selu i na ž. stanicama Zapolje, Vrbova i Bili Brig, uništivši 3 lokomotive i 42 vagona i zarobivši 21 domobrana i 1 oficira, oS sopstvene gubitke od 7 mrtvih i 31 ranjenog.

⚔️ 20. 10. 1943. Između Nove Gradiške i SI. Broda jedinice 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 170 mesta.

⚔️ 15. 12. 1943. Kod s. Jazavice (na pruzi Novska - Nova Gradiška) jedinice Posavskog NOP odreda minirale prugu i napale voz. Poginulo je 5 nemačkih vojnika i 2 oficira, a zarobljeno 18 domobrana, 2 nemačka vojnika i 2 ustaše. Posavski NOP odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 1. 1. 1944. Kod s. Medara i s. Trnave (blizu Nove Gradiške) jedinice 12. divizije NOVJ napale kolonu nemačkog 901. motorizovanog puka. Uništeno 5 kamiona i oštećena 2 tenka. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 2 zarobljena a jedinice 12. divizije NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Jamarice (blizu Pakraca) oko 300 nemačkih vojnika i domobrana iz s. Lipovljana, s. Banove Jaruge i s. Poljane napali 2. i Novogradiški bataljon Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ. Posle kratke ali žestoke borbe jedinice Odreda su se probile u pravcu s. Lovske.

⚔️ 12. 2. 1944. Jedinice 28, udarne divizije NOVJ zaposele sva mesta između ž. st. Nove Kapele - Batrine i s. Starog Petrovog Sela (na pruzi Beograd-Zagreb) i porušile prugu na dva mesta, ali su se, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga iz Nove Gradiške, povukle u pravcu Požeške gore.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

⚔️ 4. 3. 1944. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

⚔️ 17. 3. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Starog Topolja (na pruzi Vinkovci - Nova Gradiška) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ uništile 2 lokomotive a zapalile 60 vagona, 2 cisterne i 6 vagona sa artiljerijskom i ostalom municijom.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 15. 5. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi Gradiško-lijevčanski NOP odred srušio neprijateljski voz. Poginulo je i ranjeno 70 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 5. 6. 1944. Između Novske i Nove Gradiške (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 102 mesta.

⚔️ 2. 7. 1944. Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

⚔️ 10. 8. 1944. U s. Prav. Šagovini (kod Nove Gradiške) bataljon -Hajduk Veljko- Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napao 150 nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u pravcu Nove Gradiške.

⚔️ 17. 8. 1944. Saveznička avijacija bombardovala železničke stanice Sibinj, Novu Kapelu - Batrinu, Novsku, Novu Gradišku i Rajić a u Gojili zapalila dva skladišta sa naftom.

⚔️ 21. 8. 1944. Kod železničkih stanica: Okučani, Sibinj, Nova Gradiška i Oriovac saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte na pruzi Beograd-Zagreb. Tom prilikom je pruga oštećena i saobraćaj obustavljen.

⚔️ 1. 9. 1944. Između Banove Jaruge i Nove Gradiške jedinice 6. korpusa NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 162 mesta.

⚔️ 27. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

⚔️ 29. 10. 1944. Između Nove Gradiške i s. Okučana Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 12 kamiona. Neprijatelj je imao 50 mrtvih.

⚔️ 29. 10. 1944. Na komunikaciji Nova Gradiška - s. Banova Jaruga jedinice 40. divizije NOVJ i Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile 12 mostova.

⚔️ 1. 11. 1944. Između Nove Gradiške i s. Okučana jedinice Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ na 30 mesta porušile prugu Beograd-Zagreb.

⚔️ 22. 11. 1944. Kod železničkih stanica Ostrna i Ilove (na pruzi N. Gradiška-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništena je lokomotiva i 16 vagona a 1 lokomotiva je oštećena. Poginula su 53 neprijateljska vojnika a mnogo više ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 0. 12. 1944. Kod s. Ruče (blizu Siska), u borbi protiv ustaša i nemačkih vojnika, poginuo član OK KPH za Novu Gradišku Milan Tomić Slobodan, narodni heroj.

⚔️ 23. 1. 1945. U Pakracu 1500 radnika i nameštenika iz okruga Nova Gradiška održali zbor radi obnove radničkih sindikata.

⚔️ 23. 3. 1945. U blizini s. Okučana (kod Nove Gradiške) Posavski NOP odred 6. udarnog korpusa JA napao iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 400-500 vojnika i naneo joj gubitke od 18 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 27. 3. 1945. U blizini s. Okučana (kod N. Gradiške) 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije JA napala iz zasede kolonu jačine oko 500 nemačkih vojnika i ustaša i nanela joj gubitke od 26 mrtvih i preko 35 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih.

⚔️ 18. 4. 1945. Po naređenju Komande vojne oblasti 6. korpusa JA rasformirana Komanda Požeškog vojnog područja a formirana Komanda mesta Slav. Požega i stavljena pod komandu Novogradiškog vojnog područja.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 5. udarne i 17. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 6. proleterske divizije JA -Nikola Tesla-, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv nemačkih, ustaških i domobranskih snaga oslobodile Slav. Brod i prinudile neprijatelja da se povuče prema Novoj Gradiški. Zaplenjene su velike količine oružja i municije i 1 avion.

⚔️ 23. 4. 1945. Prva proleterska udarna i 21. udarna divizija JA posle trodnevnih borbi oslobodile Novu Gradišku, s. Batrinu i s. Novu Kapelu, a 25. aprila i s. Okučane. Nemačke i ustaško-domobranske snage su se povukle u pravcu Novske i s. Banove Jaruge.

⚔️ 2. 5. 1945. Jedinice 21. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaško-domobranske snage prema Kutini i oslobodile Novsku, s. Popovac, s. Subocki Grad, s. Novi i Stari Grabovac, s. Paklenicu i s. Bujavicu (kod Nove Gradiške). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 10 mrtvih, 10 ranjenih i 2 zarobljena. Jedinice 21. udarne divizije JA su imale 5 ranjenih.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

Dokumenti

📜 Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu krčenik, područje Slavonski Brod, od strane ustaša

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

📜 Izvještaj velike župe Livac - Zapolje - Nova Gradiška o akcijama partizana u Slavoniji u vremenu od 6 kolovoza do 31 prosinca 1941 godine

📜 Izvještaj kurira Psunjskog odreda drugom polovinom listopada 1911 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška o napadu ustaša na logor i izvršenim akcijama

📜 Izvještaj Pavla Gregorića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju na području okružnih komiteta KPH Bjelovar i Nova Gradiška

📜 Proglas okružnih komiteta KP Hrvatske Bjelovar i Nova Gradiška radnicima, seljacima, građanima i vojnim licima u povodu 1. svibnja

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 27 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na ustaše i Nijemce

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 22 prosinca 1942 god. o dizanju u zrak vlaka sa njemačkim vojnicima kod Dragalića

📜 Izvještaj Zapovjedništva ustaške pripreme u Novoj Gradiški od 26 prosinca 1942 god. o napadu na Cernik

📜 Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine... u kojem se navodi da partizani ugrožavaju život i opstanak pripadnika mjesnih skupina u Garčinu, Trnjanima, Bickom Selu i Sapcu. Okružni rukovodilac predlaže da se ove skupine privremeno presele u Novo Selo i Jarminu kod Vinkovaca. U izvještaju se ističe da je još teža situacija mjesnih skupina oko Nove Gradiške, Dragalića, Okučana i St. Petrovog Sela, i da je za ovakvo stanje kriva ustaška uprava

📜 Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o napadu na komunikaciju Novska - Nova Gradiška

📜 Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Izvještaj Komande Drugog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Okučani - N. Gradiška

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o kretanju jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske i dovlačenju pojačanja na prugu Novska - N. Gradiška

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ustaške pripreme iz Nove Gradiške od 30 siječnja 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na ustaško-domobranske posade duž pruge Okučani - Nova Gradiška u drugoj polovini siječnja

📜 Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za poduzimanje ponovnog napada na željezničku prugu Beograd—Zagreb između Novske i Nove Gradiške

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 veljače 1943 god. o odvođenju stanovništva iz sela sjeverno od pruge Novska - Nova Gradiška

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kojim se naređuje svim kotarskim komitetima da prouče uputstvo »O udarnim grupama«, obavijeste narod o danu izbora za NOO-e i pruže pomoć AFŽ u organiziranju proslave Dana žena

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o pripremama za izbore i o prikupljanju priloga za pomoć novoformiranom Centralnom prosvjetnom odboru za Slavoniju i Srijem na organiziranju školstva

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o načinu provođenja izbora za općinske i kotarske NOO-e

📜 Dopis Komande Psunjskog područja svim kotarskim komitetima KPH na okrugu Nova Gradiška o pravilima kojih se trebaju pridržavati udarne grupe pri komitetima u vršenju svojih dužnosti

📜 Izvještaj Oružničke postaje Okučani Oružničkom krilnom zapovjedništvu Nova Gradiška... o hapšenju partizana u selima nedaleko od Okučana

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o pripremi naroda za izbore u onim mjestima gdje uslijed vajnih operacija izbori za NOO-e nisu mogli biti provedeni

📜 Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone za okrug Nova Gradiška Štabu Zone i Štabu IV divizije NOVH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 16. aprila 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o političko-propagandnom radu na području Nove Gradiške i Okučana

📜 Izvještaj Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o otkrivanju grupe suradnika NOP-a u Novoj Gradiški

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima KPH o pružanju pomoći organizaciji AFŽ prilikom provađanja izbora za seoske, općinske, kotarske i okružne antifašističke odbore žena

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza sa domobranima, o radu i organizacionom stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o kopanju bunkera, sakrivanju živežnih namirnica i pripremanju udarnih grupa za izvođenje diverzija na svim komunikacijama

📜 Brzojav Župske redarstvene oblasti iz Nove Gradiške Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o napadu partizana na Kutjevo

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o prilikama na kotarima Nova Gradiška, Novska i Slav. Požega i o uspješnim vojnim i političkim akcijama partizana

📜 Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Velikoj župi Livac—Zapolje u Novoj Gradiški kojim se moli pomoć za postradale stanovnike sela Velike koju su zabunom bombardirali avioni NDH

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se zahtijeva da se izvrše pripreme prije očekivane neprijateljske ofanzive. Traži se da se pojača aktivnost partijskih i društvenih organizacija i očuva moral naroda te ukazuje na nedostatke i savjetuje što treba učiniti da se stanje popravi

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se ukazuje na nedostatke u radu antifašističkih organizacija i traži dosljednost i čvrstina u njihovom rukovođenju, zahtijevajući političku izgrađenost članova Komiteta. Nadalje se ukazuje da pažnju treba posvetiti pripremama oko ubiranja i spremanja žetve, upozorava na budnost prema petkolonaškim elementima i zahtijeva dosljedno provođenje direktiva u borbi protiv birokratizma

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza s domobranima, radu i organizacionom stanju NOO-a te o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

📜 Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Župskoj redarstvenoj oblasti Nova Gradiška o akcijama partizana u sisačkom kotaru

📜 Obaveštenje komandanta 187. rezervne divizije od 23. juna 1943. rezervnom 486. grenadirskom puku o raspisivanju nargrade za hvatanje diverzanata duž pruge Novska — Nova Gradiška

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

📜 Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o operacijama Nijemaca, ustaša i domobrana protiv jedinica NOV na Psunju, Papuku, Krndiji, Babjoj gori i Ravnoj gori te o hapšneju suradnika NOP-a u Novoj Gradiški

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH Nova Gradiška, Novska i Pakrac u kojem ih obavještava o održavanju sastanka plenuma OK i traži podnošenje detaljnih izvještaja, ističući da je narodu potrebno politički objasniti značaj borbe za žetvu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

📜 Naredba Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu XVII udarne brigade NOVH za osiguranje vršidbe u selima Kotarskog NOO-a Nova Gradiška

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima Diljskog i Posavskog NOP odreda o formiranju Osječke i Novogradiške čete na sektorima osječkog, odnosno novogradiškog područja sa zadatkom proširenja političkog i vojnog djelovanja u tim krajevima

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV I PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za pokret i akcije, i to X diviziji da se uputi u Moslavinu, Bilogoru, Kalnik i Hrvatsko zagorje, a XII diviziji na sektor Nove Gradiške - Kutine sa zadatkom da izvodi diverzije i održava vezu s Moslavinom

📜 Izvještaj sekretara Posavskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i OK KPH Nova Gradiška o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom i brojnom stanju KP i SKOJ-a, prosvjetnom radu i radu u narodu. Ukazuje se i na potrebu intenzivnijeg političkog rada u Odredu

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 18 kolovoza 1943 god. Štabu Diljskog i Posavskog NOP odreda da formiraju Osječku i Novogradišku četu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na terenu, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOH a, o prosvjetnom i agitacionom radu, te o akciji omladine na sakupljanju hrane za NOV

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o prebacivanju četničkih grupica iz Bosne u srpska sela oko Okučana i pokušaju organiziranja četništva u novogradiškoj Posavini

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, NOO-a, Agitpropa i mobilizaciji, te ekonomskom stanju na području ovog KK

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Dragane, diverziji na pruzi Rajić - Nova Gradiška i borbi kod Sagovine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o rušenju željezničke komunikacije Nova Gradiška - Nova Kapela-Batrina

📜 Izvještaj zamjenika politkomesara Požeškog NOPO Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o radu partijske organizacije i radu s narodom u pozadini

📜 Pismo Kotarskog NOO-a Nova Gradiška Seoskom NOO-u Dragalić kojim se traži da se povede kampanja za sakupljanje narodne pomoći u vidu zajma i drugih predmeta potrebnih za NOV

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o potrebi intenzivnijeg rada u komitetma KP, vojnim komitetima, o potrebi podizanja političke svijesti putem partijske štampe i o koordinaciji rada svih organizacija za rješenje problema na svom području

📜 Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOVH o rušenju željezničke pruge i ceste na relaciji Nova Gradiška — Nova Kapela

📜 Izvještaj Štaba XII divizije NOV i POH Štabu VI korpusa NOV i POJ o rezultatima diverzije koju su izvršile jedinice Divizije na glavnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd između Nove Gradiške i Kapele Batrine

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu Kotarskog komiteta

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega o radu na boliševiziranju Partije, teoretskom i političkom uzdizanju, te vođenju stroge kontrole prilikom primanja novih članova u redove KP

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 19 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke komunikacije Nova Gradiška - Nova Kapela-Batrina

📜 Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 29 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverziju na pruzi Nova Gradiška - Vinkovci

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štaba XII divizije NOV i POJ o borbama kod Nove Gradiške i Novske te fingiranom napadu na Okučane i G. Bogićevce

📜 Zapovijest Štaba XII divizije VI korpusa NOV Jugoslavije podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

📜 Pismo Prosvjetnog odjela Okružnog NOO-a Nova Gradiška prosvjetnim odjelima svojih kotarskih NOO-a u kome se iznose brojčani podaci polaznika škola i tečajeva, ali se i kritički osvrće na odnos NOO-a prema problemima u prosvjeti kojima se često prilazi potcjenjivački

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na okrugu, organizacionom stanju i radu Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija te broju i djelovanju NOO-a. U izvještaju se daje velik dio prostora radu Partije i drugim pitanjima u vojnim jedinicama koje djeluju na području okruga

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se analizira vojno-politička situacija na području okruga. Uočava se naglašeno djelovanje neprijateljske propagande, a i vojnih upada u poluoslobođena i oslobođena sela, pa se stoga ističe još veća obaveza političkih aktivista da upoznaju narod sa ciljevima NOP-a i odlukama II zasjedanja AVNOJ-a. Ukazuje se i na slučajeve lošeg ponašanja partizana u nekim selima

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac u kome se kritički osvrće na odnos Partije prema skojevskoj organizaciji za koju se kaže da nije dovoljno politički aktivna među omladinom. Daju se i direktive što treba učiniti da se stanje popravi

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i Karlobag, borbama kod Pakraca, Nove Gradiške i Bribira

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Ludbrega, Nove Gradiške i Knina, i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Zapovjedn.štva Glavnog stožera domobranstva od 10 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Petrinje, Bjelovara, Nove Gradiške, Slavonske Požege i Broda

📜 Izveštaj partijskog sekretara Posavskog NOP odreda od 29. juna 1944. Okružnom komitetu KPH za Novu Gradišku i političkom komsaru Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije Posavskog.NOP odreda od 8. jula 1944. Okružnom komitetu KPH za N. Gradišku i Štabu Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju u odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Vrliku i o borbama kod Nove Gradiške, Babinog Potoka, Pećigrada i u sjevernoj Dalmaciji

📜 Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika

📜 Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše mostove na komunikaciji Nova Gradiška - Lipovljani

📜 Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu između Nove Gradiške i Banove Jaruge

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara Novogradiškog područja od 30. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ i korpusne Vojne oblasti o vojno-političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih -divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Naređenje štaba 1. armije JA od 23. aprila 1945. štabovima 1. proleterske i 21. divizije za gonjenje neprijatelja prema Novoj Gradiški

Fotografije

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Daruvar Partizanska avijacija Omladina u ratu 18. slavonska udarna brigada Bosanska Gradiška Sisak Borbe u Hrvatskoj 1942. Politički komesari u NOR-u USAOH Raduč 6. slavonski korpus NOVJ Operacija Braun Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Slavoniji 1941. 28. slavonska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Žene u ratu Slavonska Požega Prijedor 1. slavonski partizanski odred Našice Zagreb Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hrvatsko domobranstvo Varaždin Livno Osijek Vinkovci Zarobljenici u ratu Novo Mesto Operacija Schwarz Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Kutina Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu SKOJ Štampa u ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Ustanak u Hrvatskoj 1941. 12. slavonska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Podravska Slatina Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1945. Pakrac Kurirska služba u ratu Bjelovar 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Ustaški zločini 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1942. 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Novska 187. rezervna divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Pokatoličavanje Srba Maribor Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Petrinja Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Lipik Virovitica Narodno oslobodilački odbori Slavonski Brod AFŽ Borbe u Hrvatskoj 1944.