Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Lipik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Bijeloj Stijeni (kod Lipika) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku posadu, ali bez uspeha.

⚔️ 19. 12. 1942. Između Banove Jaruge i Lipika jedinice 1. slavonskog NOP odreda porušile prugu i tt veze u dužini od 10 km.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 7. 10. 1943. U rejonu s. Kukunjevca i s. Dobrovca Daruvarski NOP odred posle tročasovne borbe odbacio prema Lipiku delove domobranske 4. brdske brigade koji su bili prodrli iz Pakraca. Neprijatelj je imao 57 mrtvih i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih; tada je poginuo i zamenik komandanta odreda Pajo Orozović Brko, narodni heroj.

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ napale bataljon domobrana 4. brdske brigade, četu ustaša i oko 100 meštana-ustaša u Pakracu. Posle dvodnevnih borbi neprijatelju su pristigla jaka pojačanja iz Daruvara i Lipika, pa je napad obustavljen, uz gubitke od 35 mrtvih, 145 ranjenih i 10 nestalih. Neprijatelj je imao 38 mrtvih, 47 ranjenih i 10 nestalih.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

⚔️ 4. 3. 1944. Iz Pakraca delovi domobranskog 4. i 8. brdskog puka upali na prostoriju Lipik - s. Subocki Grad - s. Kovačevac da je očiste od partizana, ali ih je odbacio 1. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 3. 1944. Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

⚔️ 25. 8. 1944. Delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napali na oko 100 ustaša i domobrana u s. Kukunjevcu (kod Pakraca). Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Pakraca i Lipika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 23 ranjena vojnika.

⚔️ 14. 9. 1944. Posavski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. bataljon 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzeli Lipik (kod Pakraca), koji je branila glavnina 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Manji deo posade uspeo je da se probije ka Banovoj Jaruzi, ostatak je uništen ili zarobljen.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1943 god. štabovima Dvanaeste NOU i Sedamnaeste NO brigade da opkole i unište neprijatelja na području Lipik - Bijela Stijena

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 ožujka 1943 god. o čišćenju trokuta Banova Jaruga - Okučani - Lipik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u trokutu Banova Jaruga - Okučani - Lipik

📜 Izvještaj X divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu XVII NO brigade na komunikacije Banova Jaruga — Lipik

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacija Lipik - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Banova Jaruga - Lipik

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikacije Beograd - Zagreb i Lipik - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 30 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lipik, Pakrac i Salaš

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 6 siječnja 1944 god. Zapadnoj grupi NOP odreda da vrši diverzije na komunikacijama Zagreb-Beograd i Banova Jaruga-Lipik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Lipik

📜 Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. 12. slavonska proleterska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo 12. slavonska divizija NOVJ Bihać 18. slavonska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Diljski partizanski odred Novska Petrinja 17. slavonska udarna brigada Zagreb Operacija Adler 40. slavonska divizija NOVJ Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. 6. slavonski korpus NOVJ Našice Split Brač Nova Gradiška Benkovac 4. gorski zdrug (NDH) Knin Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Pleternica Glina Vinkovci Beograd Otočac Narodni heroji Jugoslavije 28. slavonska divizija NOVJ Pakrac Borbe u Slavoniji 1943. Bitka za Brač 1944. 1. slavonski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar Borbe u Slavoniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 114. lovačka divizija Bjelovar Cazin Ogulin