Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Knin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 96 hronoloških zapisa, 407 dokumenata i 27 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 7. 1941. U Benkovcu održan sastanak predstavnika Zadarske prefekture i vođa velikosrpske buržoazije iz severne Dalmacije. Zaključeno je da predstavnici velikosrpske buržoazije rade na priključenju kninskog i gračačkog sreza Italiji, a italijanske vlasti će im pružiti svaku pomoć u borbi protiv komunista.

⚔️ 27. 7. 1941. Otpočeo masovni narodni ustanak u južnoj Lici. Gerilski odredi i narod iz sreza D. Lapac, predvođeni komunistima, poseli komunikacije koje vode ka Srbu, napali ustaško-žandarmerijsku stanicu i zauzeli Srb, razrušili prugu Knin-Drvar (kod Tiškovca) i kod Klanca uništili kamion sa ustašama. Ustanak se brzo proširio i na ostale krajeve Like. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Hrvatske.]

⚔️ 28. 7. 1941. Uspešnim napadom preko 300 ustanika na ustašku posadu ž. st. Plavno (kod Knina) otpočeo masovni ustanak u Kninskoj krajini.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli s. Zrmanju Vrelo (kod Knina).

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli i delom porušili ili oštetili više ž. st. između Knina i Gračaca a železničku prugu pokidali na mnogo mesta.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustaše iz s. Kijeva (kod Knina) uhvatile i poklale 48 muškaraca i žena iz s. Polače.

⚔️ 29. 7. 1941. Ustanici razoružali posadu žand. st. u s. Pađenama (kod Knina).

⚔️ 0. 8. 1941. Po direktivi PK KPH za Dalmaciju formiran MK KPH za Knin, Njegov osnovni zadatak: formiranje NOP odreda.

⚔️ 24. 8. 1941. Kod s. Kaldrme (blizu Knina) italijanske jedinice, izdajstvom četnika, napale i uništile Šibenski NOP odred.

⚔️ 9. 9. 1941. Po prethodnom sporazumu između komandanta italijanske divizije -Sasari- i komandanta Kninskog bataljona Drvarske brigade, italijanski vojnici ušli u Bos. Grahovo. Time se raspao i Grahovski bataljon Drvarske brigade.

⚔️ 8. 10. 1941. U s. Krčiću (kod Knina) ustanici napali dva kamiona sa domobranima. Poginulo 12 domobrana a ranjeno ih više.

⚔️ 0. 12. 1941. MK KPH za Knin doneo odluku o formiranju Kninskog NOP odreda i odredio ljudstvo koje će ući u sastav ovog odreda.

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 7. 1. 1942. U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 14. 2. 1942. Kod s. Cetine (blizu Knina) partizani Svilajske čete napali domobransku patrolu iz s. Kijeva i zarobili 9 domobrana.

⚔️ 18. 3. 1942. Na ž. st. Tiškovcu (na pruzi Drvar-Knin) delovi 2. bataljona 5. krajiškog NOP odreda razbili jednu četničku grupu (100 četnika sa komandantom četničke Dinarske divizije popom Đujićem) i zarobili 30 četnika.

⚔️ 30. 4. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Marko Orešković-, posle petočasovne borbe kod Srpskog klanca, kod Jelovih tavana i na Ljubinoj poljani (kod Knina), razbili četničku kolonu.

⚔️ 7. 5. 1942. U s. Čučevu (kod Knina) otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih predstavnika iz severne Dalmacije, na kome je doneta odluka da se od boraca dotadašnjeg Severnodalmatinskog bataljona i novomobilisanog ljudstva formira partizanski bataljon -Bude Borjan-.

⚔️ 13. 5. 1942. Kod Bendera (blizu Knina) jedinice Kombinovanog NOP odreda GŠ NOP odreda za Hrvatsku napale posadu vijadukta, ali su odbijene od strane italijanske posade i četnika. Neprijatelj je imao oko 35 mrtvih i više ranjenih vojnika a partizani 2 mrtva i 10 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 30 pušaka.

⚔️ 16. 5. 1942. Delovi Kombinovanog NOP odreda zauzeli s. Zrmanju (kod Knina), zarobili 14 četnika i zaplenili 8 pušaka.

⚔️ 18. 5. 1942. Blizu Knina, prilikom sukoba Kombinovanog NOP odreda sa italijanskim vojnicima, ustašama i četnicima, 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske uništio artiljerijsku bateriju od 4 topa. Italijanski vojnici su imali 2 oficira i 29 vojnika mrtvih, 3 oficira i 39 vojnika ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 21. 5. 1942. Kod s. Dolca (blizu Knina) italijanski vojnici, četnici i ustaše napali bataljon -Bude Borjan- i delove bataljona -Marko Orešković- Kombinovanog NOP odreda G5 NOP odreda za Hrvatsku. U borbi koja je trajala nekoliko časova, italijanske jedinice su imale oko 80 mrtvih i ranjenih a 3 oficira i 52 vojnika su zarobljena. Bataljon -Bude Borjun- je imao 3 mrtva i 2 ranjena. Zaplenio je 3 minobacača sa 80 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza i 40 pušaka.

⚔️ 4. 6. 1942. Na putu Knin-Kistanje delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (od toga 2 oficira), 9 ranjenih i 3 zarobljena vojnika, a jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca. Uništena su 2 kamiona a zaplenjeno je 18 pušaka, 2 p. mitraljeza, 27 bombi i 1800 metaka.

⚔️ 18. 6. 1942. Na mestu Podiću (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Kamešničke, Svilajske i Dinarske čete formiran 1. dalmatinski udarni bataljon.

⚔️ 18. 6. 1942. Između Knina i Drniša jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona napale iz zasede italijanske vojnike i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 2 zarobljena, a zaplenile 7 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 19. 6. 1942. U s. Biskupiji (kod Knina) 1. dalmatinski udarni bataljon razbio četničke snage. U toj borbi su zarobljeni komandant četničkog puka -Onisim Popović- (kasnije streljan) i dva štaba bataljona.

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

⚔️ 25. 6. 1942. U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

⚔️ 27. 6. 1942. U s. Otonu (kod Knina) bataljon -Branko Vladušić- Severnodalmatinskog NOP odreda razoružao 32 četnika i zaplenio 18 pušaka.

⚔️ 29. 6. 1942. Pod pritiskom jedinica partizanskog bataljona -Bude Borjan-, domobrani, ustaše i žandarmi napustili sela Čitluk i Oklaj (kod Knina). U Oklaju su spaljene žand. st. i opština, a zaplenjeno je mnogo hrane, 3 radio-aparata, 3 pisaće mašine i dr.

⚔️ 14. 7. 1942. Delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali četničko uporište u s. Mokro Polje (kod Knina), ali se posle kraće borbe povukli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja. Poginulo je 5 četnika, a 19 ih je zarobljeno. Zeplenjeno je 20 pušaka.

⚔️ 18. 8. 1942. Formiran OK KPH za Knin.

⚔️ 25. 8. 1942. U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

⚔️ 10. 9. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Štabu 4. krajiške NOU brigade uputstvo o dejstvu na neprijateljska uporišta u rejonu Bos. Grahovo, na komunikaciji Bos. Grahovo - Knin, i o suzbijanju četničkog uticaja u tom kraju. Zatim je naredio da se formira Komanda drvarskog područja (s komandama mesta i partizanskim stražama).

⚔️ 19. 9. 1942. U s. Uništima (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Vaganjske čete i čete na Vještića gori formiran Vaganjski partizanski bataljon.

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 30. 9. 1942. Po direktivi OK KPH za Knin formiran gradski NO odbor za Knin.

⚔️ 8. 11. 1942. Jedinice 2, dalmatinske NOU brigade zauzele s. Kijevo (kod Knina), koje su branih četnici. Neprijateljska posada se povukla u Vrliku.

⚔️ 8. 11. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika (na pruzi Ogulin-Knin) 1. bataljon Ličkog NOP odreda napao italijanski transportni voz i neprijatelju naneo osetne gubitke.

⚔️ 3. 12. 1942. Između žel. st. Medak i Raduč (na pruzi Ogulin-Knin) delovi 1. bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu i tt veze, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 2 dana.

⚔️ 15. 12. 1942. Između ž. stanica Labin i Kaštel Stari (na pruzi Knin-Split) jedinice 3. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade napale italijanski transportni voz. U četvoročasovnoj borbi italijanski vojnici su imali 12 mrtvih i veći broj ranjenih, a pruga je oštećena za duže vreme.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 17. 3. 1943. Četničko uporište Rastičevo (kod Knina) zauzele jedinice 6. divizije NOVJ i neprijatelju nanele gubitke od 11 mrtvih, 20 ranjenih i 32 zarobljena. Jedinice 6. divizije su imale 6 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1943. U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1943. U s. Vrpolju (kod Knina) 3. bataljon Splitskog NOP odreda napao četnike, ali je zbog nadmoćnosti neprijatelja ubrzo odustao od napada, pretrpevši gubitke od 21 mrtvog i 7 ranjenih.

⚔️ 14. 4. 1943. U s. Vujanićima (na putu Knin-Obrovac) jedinice Ličkog NOP odreda napale 5. četu antikomunističke milicije. Poginulo je 8 milicionera i 1 italijanski oficir, a zarobljeno 28 milicionera i italijanski podoficir. Italijanski vojnici su za odmazdu spalili selo.

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

⚔️ 11. 6. 1943. Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ u rejonu s. Pađena i s. Otona. Brigada je odlučnim protivnapadom odbacila neprijatelja u polazne rejone, nanevši mu gubitke od 39 mrtvih i ranjenih, dok je sama imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 6. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale posadu italijanske divizije -Zara- u s. Radučiču i s. Mokrom Polju, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja i italijansko-četničkih pojačanja upućenih iz Knina, s. Golubića i s. Đevrsaka. Neprijateljski gubici: 14 mrtvih i 30 ranjenih, 2. ličke brigade: 19 mrtvih i 52 ranjena.

⚔️ 25. 6. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale i potisle četničke snage iz s. Golubića, s. Radinoviča i s. Rončevića, ali su se i same morale povući pred nadmoćnim italijansko-četničkim snagama iz Knina, uz gubitke od 6 mrtvih i 8 zarobljenih.

⚔️ 0. 7. 1943. U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

⚔️ 29. 7. 1943. Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

⚔️ 0. 8. 1943. U Londonu održana sednica izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije na kojoj je usvojen -Plan oslobođenja Jugoslavije-. Planom je predviđeno da jedinice izbegličke vlade izvrše desant u širem rejonu Zadra, a potom, sa četničkim snagama u zemlji, pređu u ofanzivu pravcima Knin-Mostar-Sarajevo-Beograd i Knin-Zagreb, ovladaju važnim objektima i prisile snage NOV i POJ da prihvate uslove primirja sve dok savezničke vlade ne reše problem Jugoslavije. Sovezničke vlade nisu usvojile ovaj plan otvorene intervencije i kontrarevolucije.

⚔️ 0. 8. 1943. Po naređenju Štaba kninskog sektora formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 7. 8. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad dvaju bataljona italijanskog 11, bersaljerskog puka i 89. legije crnih košulja koji su sa 600 četnika iz Knina prodirali ka s. Kijevu i Vrliki. Italijanske jedinice su imale 22 mrtva i 28 ranjenih a četnici 5 mrtvih, dok je 2. brigada imala 3 mrtva i 12 ranjenih. Zaplenjena su 2 topa, 30 motornih vozila i veća količina drugog ratnog materijala.

⚔️ 13. 8. 1943. U s. Plavnom (kod Knina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Kninska brigada (5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 14. 8. 1943. U s. Medviđama (kod Benkovca), po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona jačine 4 bataljona.

⚔️ 21. 8. 1943. Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

⚔️ 0. 9. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Druga grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona, jačine 4 bataljona.

⚔️ 8. 9. 1943. Kod s. Vrlike (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, ponovo formirana 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije iz Knina prodrle u Zadar, gde su razoružale glavninu italijanske divizije -Zara-.

⚔️ 27. 9. 1943. U s. Ždrelcu (na o. Pašmanu) formirana Obalska komanda Kninskog sektora. (Od 5. oktobra nosi naziv: Komanda Mornarice za severnodalmatinsku obalu i severnodalmatinske otoke, potčinjena Štabu 19. divizije NOVJ.)

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Erveniku (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Kninskog sektora (6. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 7. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

⚔️ 8. 10. 1943. Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu s. Otrić-Knin jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 8 kamiona.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Komanda Kninskog vojnog područja.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 8. 11. 1943. Vrliku i okolna sela zauzele jedinice 19. divizije NOVJ odbacivši četnike ka Drnišu i Kninu.

⚔️ 1. 12. 1943. Vrhovni štab NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da snagama jedne divizije dejstvuje na komunikaciji Bihać - G. Lapac - Srb - Knin.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 5. 12. 1943. Nastupajući iz Knina, nemačka pukovska borbena grupa -Berger- (delovi 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delovi puka -Brandenburg- i oko 600 četnika) bez otpora ušla u Bos. Grahovo.

⚔️ 15. 12. 1943. U rejonu s. Strmice delovi 741. puka nemačke 114. lovačke divizije sa četnicima iz Knina napali 5. dalmatinsku brigadu 19. divizije NOVJ i u dvodnevnim borbama joj naneli gubitke od 7 mrtvih, 16 ranjenih i 11 zarobljenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

⚔️ 30. 12. 1943. Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

⚔️ 14. 5. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ zauzela s. Đevrske (kod Knina) koje je branilo oko 500 četnika.

⚔️ 25. 5. 1944. Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

⚔️ 26. 5. 1944. Iz Knina nemački 1. puk -Brandenburg- ušao u Bos. Grahovo.

⚔️ 31. 7. 1944. Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

⚔️ 3. 9. 1944. Kod s. Dobrog Sela (na putu Knin-Bihać) jedinice 2. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu: zapalile 8 i oštetile 12 kamiona, ubile 80, ranile 30 i zarobile 2 nemačka vojnika, zaplenile veću količinu oružja i 2 kamiona raznog materijala. Bataljon je imao 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 8. 9. 1944. Kod s. Otrića (na putu Knin-Gračac) jedinice 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 6 kamiona s municijom i drugom ratnom opremom.

⚔️ 11. 9. 1944. Na okružnoj konferenciji NOF-a izabran Okružni odbor NOF-a za Knin.

⚔️ 20. 9. 1944. Na Krčkom brdu i Gradini, kod s. Srba (na putu D. Lapac - Knin), jedinice nemačke 373. legionarske divizije napale 5. italijanski bataljon 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ i nanele mu gubitke od 5 mrtvih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Prominski NOP odred ušao u sastav Kninskog NOP odreda kao njegov 3. bataljon.

⚔️ 22. 9. 1944. Jedinice 20. divizije NOVJ otpočele napad protiv ustaških i četničkih snaga oko Drniša, na Petrovom polju i u Cetinskoj dolini, koje su imale zadatak da obezbeđuju komunikacije iz Drniša ka obali, dolini r. Cetine i Kninu. U borbama do 25. septembra oslobođena je većina sela na Petrovom polju, a neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke u ljudstvu: pored većeg broja mrtvih i ranjenih, zarobljena su 134 vojnika. Divizija je imala 38 mrtvih, 5 ranjenih i 15 zarobljenih i nestalih boraca.

⚔️ 0. 10. 1944. Održana I konferencija AFŽ-a za okrug Knin.

⚔️ 1. 11. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala delove nemačke 264. pešadijske divizije i četnike u s. Otonu, s. Pađenama i s. Očestovu (kod Knina). Posle višečasovne borbe zauzeto je jedino Očestovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 126 mrtvih, 52 ranjena i 3 zarobljena. Brigada je imala 13 poginulih, 60 ranjenih i 1 zarobljenog borca.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

⚔️ 19. 11. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: obezbediti sigurniju vezu sa Dalmacijom u cilju boljeg snabdevanja; zauzeti Knin i komunikacije ka Bihaću.

⚔️ 26. 11. 1944. Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Jedinice 4. dalmatinske udarne brigade 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Zrmanju Vrelo (kod Knina), gde se branilo oko 200 nemačkih vojnika.

⚔️ 10. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 8. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i istrajnost u žestokim đevetodnevnim borbama za oslobođenje Knina.

⚔️ 0. 4. 1945. Prema odluci ZAVNOH-a, Oblasni odbor za Dalmaciju izvršio spajanje okružnih NO odbora Šibenik i Knin u jedan ONO odbor Šibenik sa sedištem u Šibeniku.

Dokumenti

📜 Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

📜 Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. srpnja 1941. Ministarstvu za javni red i sigurnost o skupljanju četnika na otoku Lazaretu

📜 Telegrafski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 1941 god. o prepadima partizana na pruzi Gračac - Knin

📜 Depeša Guvernera Dalmacije od 29. srpnja 1941. predsjedniku Ministarskog savjeta u Rimu o nastupanju ustanika prema Kninu i o mjerama pređostrožnosti talijanskih trupa

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Depeša guvernera Dalmacije od 29. jula 1941. predsedniku Ministarskog saveta u Rimu o nastupanju usatnika prema Kninu i o merama predostrožnosti italijanskih trupa

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 30 srpnja 1941 god. o prekidu željezničke pruge Gospić - Knin i napadu ustanika na ustaški automobil

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 30. srpnja 1941. ministru vanjskih poslova Cianu o preuzimanju obrane Knina pošto su ga pred ustanicima napustile vojne i civilne vlasti NDH

📜 Izvještaj zapovjednika Druge hrvatske oružničke pukovnije u Kninu od 31 srpnja 1941 god. o povlačenju domobrana ka Drnišu i položajima partizana oko Knina

📜 Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izvještaj zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 31. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bjegstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 31. srpnja 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o situaciji u zoni Knina poslije odlaska vlasti NDH

📜 Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 31. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bekstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina

📜 Naredba komandanta talijanske divizije Sassari od 1 kolovoza 1941 god. stanovništvu Knina o predaji oružja i ograničenom kretanju

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu

📜 Naređenje Štaba talijanske divizije »Sassari« od 1. kolovoza 1941. o preuzimanju vojne i građanske vlasti u gradu i župi Knin

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza

📜 Naređenje Komande 2. armije od 2. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa da preda vlast u Kninu organima NDH kad se oni ponovo vrate u grad

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 2. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u vezi predaje vlasti u Kninu organima NDH

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o ciljevima ustanka u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja

📜 Izveštaj Komande 71. izviđačkog vazduhoplovnog puka od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o rezultatima izviđanja izvršenog 3. avgusta na odseku železničke pruge Knin - Gračac

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

📜 Izveštaj izaslanika velikog župana Bribir i Sidraga od 5. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Zagreb o događajima u Kninu i ubijanju Srba od strane ustaša i reagovanju italijanske vojske

📜 Izveštaj Komande vojne obaveštajne službe od 5. avgusta 1941. ustanku na području Drvara i Knina

📜 Dopis Guvernatorata Dalmacije od 7. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova kojim ga upoznaje sa sadržajem odgovora organa NDH u povodu ponovnog preuzimanja vlasti u Kninu

📜 Izvještaj Zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 7. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o držanju ustaša i situaciji u Kninu nakon preuzimanja vlasti od strane talijanske komande

📜 Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 7. avgusta 1941. Guvernatoratu Dalmacije o držanju ustaša i situaciji u Kninu nakon preduzimanja vlasti od strane italilijanske komande

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

📜 Izvještaj splitskog prometnog kontrolora od 11 kolovoza 1941 god. i saslušanje vlakovođe Draglčević Rudolfa o uništenju talijanskog željezničkog transporta na pruzi Knin - Split

📜 Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin

📜 Izvještaj šefa željezničke stanice Gračac od 12. kolovoza 1941. generalu Lukiću o akcijama ustanika na pruzi Gračac—Knin u vremenu od 28. do 31. srpnja

📜 Izvještaj Davida Sinčića podžupana Velike župe Bribir i Sidraga od 12. kolovoza 1941. poglavniku Nezavisne Države Hrvatske Anti Paveliću o ustanku u Kninu i okolici

📜 Izvještaj Velikog župana iz Knina od 14 kolovoza 1941 god. o teškoj situaciji u Kninu poslije opkoljavanja grada od strane ustanika

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knina

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjednika od 14. kolovoza 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knin

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu od 18 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Dicma i Drniša

📜 Izvještaj izaslanika župe Knin od 19 kolovoza 1941. god. o preuzimanju vlasti i razoružanju ustaša od strane Talijana i o aktivnosti ustanika u Kninskoj Krajini

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 18. do 28. kolovoza 1941. godine

📜 Izvještaj jednog rukovodioca NOP-a iz Knina u rujnu 1941. o situaciji oko Knina

📜 Izvještaj jednog rukovodioca NOP iz Knina od 1. rujna 1941. godine o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 31. srpnja do 9. rujna 1941. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. oružaničke pukovnije u Kninu od 16. rujna 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o miniranju mosta preko potoka Duboko na Cesti Dubrovnik — Herceg-Novi

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 31 srpnja do 9 rujna 1941 godine

📜 Izvještaj jednog rukovodioca NOP-a iz Knina u listopadu 1941. o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 98 od 14. listopada 1941. o bačenoj bombi na fašiste u Splitu, napadu partizana na domobrane kod Knina i otpuštanju činovnika iz službe

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 28. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o suradnji Talijana i četnika u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj zapovjedništva mjesta Knin od 31 listopada 1941 god. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Knin od 31. listopada 1941. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj—Knin

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 13. studenog 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o vojno-političkoj situaciji u dijelu Bosanske i Kninske krajine

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji

📜 Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju početkom prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku u Drnišu i Kninu i situaciji na tom području

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju iz prosinca 1941. upućen narodu sjeverne Dalmacije i Kninske krajine s pozivom o stupanju u oružanu borbu protiv fašizma

📜 Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju od 16. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku i radu u Kninu

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. prosinca 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o napadu četnika na Oružničku postaju u selu Štikovo

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u Kninskom i Drniškom kraju

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27. prosinca 1941. god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u kninskom i drniškom kraju

📜 Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. siječnja 1942. povjereniku kod talijanske 2. armije o bezuspješnom božičnom proglasu za povratak partizana kućama

📜 Obavještenje Momčila Đujića od 30. siječnja 1942. grupi ljudi u Kninu da su imenovani glavnim povjerenicima četničkog štaba u Dinari

📜 Obaveštenje Komande četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 30. januara 1942. o imenovanju poverenika u kninskom srezu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Vrlika od 11. februara 1942. Zapovjedništvu Oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Vrlika od 11. veljače 1942. Zapovjedništvu oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 20. veljače 1942. o borbi protiv partizana u selu Cetini i napadu partizana na kamion s oružnicima kod Koljana

📜 Izvještaj velikog župana Župe Bribir i Sidraga u Kninu od 6. ožujka 1942. poglavniku Paveliću o političkoj situaciji na području Župe

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Knin od 10. ožujka 1942. upućen domobranima Kninske doknadne bojne da se ne javljaju za odlazak na istočni front i u borbu protiv NOV

📜 Izvještaj Opće upravnog povjereništva NDH kod 2. talijanske armije od 24. ožujka 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o napadu partizana na autobus i zarobljavanju domobrana blizu Knina

📜 Izveštaj komandanta četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda za razvijanje ustanka u Kninskom kotaru i podnošenje iscrpnog izvještaja o stanju odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

📜 Naređenje Glavnog Štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda za razvijanje ustanka u Kninskom kotaru i podnošenje iscrpnog izvještaja o stanju odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. travnja 1942. o političkim prilikama na području Župe

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 travnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pripremama za borbu oko Knina i o preseljenju Glavnog štaba u Korenicu

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. travnja 1942. komandantu Druge armije o prigovoru velikog župana u Kninu u vezi četničkih formacija na tom području

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. travnja 1942. Poglavniku NDH o rasporedu partizanskih grupa na području Župe

📜 Pismo Štaba dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 8. svibnja 1942. Štabu 5. krajiškog NOP odreda o upućivanju boraca u taj odred i o ponovnom formiranju odreda na području Knina

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o odlasku Udarnog bataljona prema Lici i Dalmaciji u akciju protiv četnika, o rezultatu borbe protiv Italijana kod Kolunića i o rušenju pruge Plavno-Knin

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. svibnja 1942. o pregovorima i suradnji sa četničkim vođama

📜 Izvještaj oružničke ispostave Vrpolje od 19 svibnja 1942 god. o napadu na talijansku kolonu kod Knina

📜 Izvještaj Oružničke ispostave Vrpolje od 19. svibnja 1942. o napadu na Talijansku kolonu kod Knina

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Bribir i Sidraga od 17. juna 1942. o postignutoj saradnji s četnicima na sektoru Knina

📜 Izvještaj Štaba Dinarske četničke divizije za lipanj 1942. o vojno-političkoj situaciji u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 3 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o čišćenju Kninske Krajine od četnika

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o čišćenju Kninske krajine od četnika

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o postignutom sporazumu s četničkim vođama za zajedničku borbu protiv partizana

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. lipnja 1942. o postignutom sporazumu s četničkim vođama za zajedničku borbu protiv partizana

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

264. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu Ante Pavelić Bihać Brač Gospić Josip Broz Tito 8. dalmatinski korpus NOVJ Ustanak u Dalmaciji 1941. Karlovac 2. lička proleterska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Zrmanja Borbe u Lici 1943. Sarajevo Momčilo Đujić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Daruvar Šibenik Donji Lapac Livno Benkovac Split 2. italijanska armija 15. brdski armijski korpus Zadar 6. lička proleterska divizija NOVJ 5. dalmatinska udarna brigada Borbe u Lici 1942. Hrvatska Kostajnica Zagreb Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Dinarska četnička divizija 2. oklopna armija Cazin Ustanak u NDH Komunistička partija Hrvatske Borbe na Jadranu 1943. Otočac Sinj Borbe u Lici 1944. 6. italijanski armijski korpus Zarobljenici u ratu 114. lovačka divizija Borbe u Slavoniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrlika Drniš Glavni štab Hrvatske Kninski partizanski odred Našice Hrvatsko domobranstvo Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1944. Gračac 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Bosansko Grahovo Četnici u ustanku Borbe u Hrvatskoj 1944. Kninska operacija Borbe u Dalmaciji 1943. 18. italijanski armijski korpus 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. lovačka eskadrila NOVJ Partizanska avijacija Borbe u Dalmaciji 1942. Glamoč Avijacija u oslobodilačkom ratu Ogulin Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu