Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Knin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 96 hronoloških zapisa, 407 dokumenata i 27 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 7. 1941. U Benkovcu održan sastanak predstavnika Zadarske prefekture i vođa velikosrpske buržoazije iz severne Dalmacije. Zaključeno je da predstavnici velikosrpske buržoazije rade na priključenju kninskog i gračačkog sreza Italiji, a italijanske vlasti će im pružiti svaku pomoć u borbi protiv komunista.

⚔️ 27. 7. 1941. Otpočeo masovni narodni ustanak u južnoj Lici. Gerilski odredi i narod iz sreza D. Lapac, predvođeni komunistima, poseli komunikacije koje vode ka Srbu, napali ustaško-žandarmerijsku stanicu i zauzeli Srb, razrušili prugu Knin-Drvar (kod Tiškovca) i kod Klanca uništili kamion sa ustašama. Ustanak se brzo proširio i na ostale krajeve Like. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Hrvatske.]

⚔️ 28. 7. 1941. Uspešnim napadom preko 300 ustanika na ustašku posadu ž. st. Plavno (kod Knina) otpočeo masovni ustanak u Kninskoj krajini.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli s. Zrmanju Vrelo (kod Knina).

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli i delom porušili ili oštetili više ž. st. između Knina i Gračaca a železničku prugu pokidali na mnogo mesta.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustaše iz s. Kijeva (kod Knina) uhvatile i poklale 48 muškaraca i žena iz s. Polače.

⚔️ 29. 7. 1941. Ustanici razoružali posadu žand. st. u s. Pađenama (kod Knina).

⚔️ 0. 8. 1941. Po direktivi PK KPH za Dalmaciju formiran MK KPH za Knin, Njegov osnovni zadatak: formiranje NOP odreda.

⚔️ 24. 8. 1941. Kod s. Kaldrme (blizu Knina) italijanske jedinice, izdajstvom četnika, napale i uništile Šibenski NOP odred.

⚔️ 9. 9. 1941. Po prethodnom sporazumu između komandanta italijanske divizije -Sasari- i komandanta Kninskog bataljona Drvarske brigade, italijanski vojnici ušli u Bos. Grahovo. Time se raspao i Grahovski bataljon Drvarske brigade.

⚔️ 8. 10. 1941. U s. Krčiću (kod Knina) ustanici napali dva kamiona sa domobranima. Poginulo 12 domobrana a ranjeno ih više.

⚔️ 0. 12. 1941. MK KPH za Knin doneo odluku o formiranju Kninskog NOP odreda i odredio ljudstvo koje će ući u sastav ovog odreda.

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 7. 1. 1942. U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 14. 2. 1942. Kod s. Cetine (blizu Knina) partizani Svilajske čete napali domobransku patrolu iz s. Kijeva i zarobili 9 domobrana.

⚔️ 18. 3. 1942. Na ž. st. Tiškovcu (na pruzi Drvar-Knin) delovi 2. bataljona 5. krajiškog NOP odreda razbili jednu četničku grupu (100 četnika sa komandantom četničke Dinarske divizije popom Đujićem) i zarobili 30 četnika.

⚔️ 30. 4. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Marko Orešković-, posle petočasovne borbe kod Srpskog klanca, kod Jelovih tavana i na Ljubinoj poljani (kod Knina), razbili četničku kolonu.

⚔️ 7. 5. 1942. U s. Čučevu (kod Knina) otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih predstavnika iz severne Dalmacije, na kome je doneta odluka da se od boraca dotadašnjeg Severnodalmatinskog bataljona i novomobilisanog ljudstva formira partizanski bataljon -Bude Borjan-.

⚔️ 13. 5. 1942. Kod Bendera (blizu Knina) jedinice Kombinovanog NOP odreda GŠ NOP odreda za Hrvatsku napale posadu vijadukta, ali su odbijene od strane italijanske posade i četnika. Neprijatelj je imao oko 35 mrtvih i više ranjenih vojnika a partizani 2 mrtva i 10 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 30 pušaka.

⚔️ 16. 5. 1942. Delovi Kombinovanog NOP odreda zauzeli s. Zrmanju (kod Knina), zarobili 14 četnika i zaplenili 8 pušaka.

⚔️ 18. 5. 1942. Blizu Knina, prilikom sukoba Kombinovanog NOP odreda sa italijanskim vojnicima, ustašama i četnicima, 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske uništio artiljerijsku bateriju od 4 topa. Italijanski vojnici su imali 2 oficira i 29 vojnika mrtvih, 3 oficira i 39 vojnika ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 21. 5. 1942. Kod s. Dolca (blizu Knina) italijanski vojnici, četnici i ustaše napali bataljon -Bude Borjan- i delove bataljona -Marko Orešković- Kombinovanog NOP odreda G5 NOP odreda za Hrvatsku. U borbi koja je trajala nekoliko časova, italijanske jedinice su imale oko 80 mrtvih i ranjenih a 3 oficira i 52 vojnika su zarobljena. Bataljon -Bude Borjun- je imao 3 mrtva i 2 ranjena. Zaplenio je 3 minobacača sa 80 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza i 40 pušaka.

⚔️ 4. 6. 1942. Na putu Knin-Kistanje delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (od toga 2 oficira), 9 ranjenih i 3 zarobljena vojnika, a jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca. Uništena su 2 kamiona a zaplenjeno je 18 pušaka, 2 p. mitraljeza, 27 bombi i 1800 metaka.

⚔️ 18. 6. 1942. Na mestu Podiću (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Kamešničke, Svilajske i Dinarske čete formiran 1. dalmatinski udarni bataljon.

⚔️ 18. 6. 1942. Između Knina i Drniša jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona napale iz zasede italijanske vojnike i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 2 zarobljena, a zaplenile 7 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 19. 6. 1942. U s. Biskupiji (kod Knina) 1. dalmatinski udarni bataljon razbio četničke snage. U toj borbi su zarobljeni komandant četničkog puka -Onisim Popović- (kasnije streljan) i dva štaba bataljona.

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

⚔️ 25. 6. 1942. U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

⚔️ 27. 6. 1942. U s. Otonu (kod Knina) bataljon -Branko Vladušić- Severnodalmatinskog NOP odreda razoružao 32 četnika i zaplenio 18 pušaka.

⚔️ 29. 6. 1942. Pod pritiskom jedinica partizanskog bataljona -Bude Borjan-, domobrani, ustaše i žandarmi napustili sela Čitluk i Oklaj (kod Knina). U Oklaju su spaljene žand. st. i opština, a zaplenjeno je mnogo hrane, 3 radio-aparata, 3 pisaće mašine i dr.

⚔️ 14. 7. 1942. Delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali četničko uporište u s. Mokro Polje (kod Knina), ali se posle kraće borbe povukli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja. Poginulo je 5 četnika, a 19 ih je zarobljeno. Zeplenjeno je 20 pušaka.

⚔️ 18. 8. 1942. Formiran OK KPH za Knin.

⚔️ 25. 8. 1942. U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

⚔️ 10. 9. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Štabu 4. krajiške NOU brigade uputstvo o dejstvu na neprijateljska uporišta u rejonu Bos. Grahovo, na komunikaciji Bos. Grahovo - Knin, i o suzbijanju četničkog uticaja u tom kraju. Zatim je naredio da se formira Komanda drvarskog područja (s komandama mesta i partizanskim stražama).

⚔️ 19. 9. 1942. U s. Uništima (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Vaganjske čete i čete na Vještića gori formiran Vaganjski partizanski bataljon.

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 30. 9. 1942. Po direktivi OK KPH za Knin formiran gradski NO odbor za Knin.

⚔️ 8. 11. 1942. Jedinice 2, dalmatinske NOU brigade zauzele s. Kijevo (kod Knina), koje su branih četnici. Neprijateljska posada se povukla u Vrliku.

⚔️ 8. 11. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika (na pruzi Ogulin-Knin) 1. bataljon Ličkog NOP odreda napao italijanski transportni voz i neprijatelju naneo osetne gubitke.

⚔️ 3. 12. 1942. Između žel. st. Medak i Raduč (na pruzi Ogulin-Knin) delovi 1. bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu i tt veze, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 2 dana.

⚔️ 15. 12. 1942. Između ž. stanica Labin i Kaštel Stari (na pruzi Knin-Split) jedinice 3. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade napale italijanski transportni voz. U četvoročasovnoj borbi italijanski vojnici su imali 12 mrtvih i veći broj ranjenih, a pruga je oštećena za duže vreme.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 17. 3. 1943. Četničko uporište Rastičevo (kod Knina) zauzele jedinice 6. divizije NOVJ i neprijatelju nanele gubitke od 11 mrtvih, 20 ranjenih i 32 zarobljena. Jedinice 6. divizije su imale 6 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1943. U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1943. U s. Vrpolju (kod Knina) 3. bataljon Splitskog NOP odreda napao četnike, ali je zbog nadmoćnosti neprijatelja ubrzo odustao od napada, pretrpevši gubitke od 21 mrtvog i 7 ranjenih.

⚔️ 14. 4. 1943. U s. Vujanićima (na putu Knin-Obrovac) jedinice Ličkog NOP odreda napale 5. četu antikomunističke milicije. Poginulo je 8 milicionera i 1 italijanski oficir, a zarobljeno 28 milicionera i italijanski podoficir. Italijanski vojnici su za odmazdu spalili selo.

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

⚔️ 11. 6. 1943. Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ u rejonu s. Pađena i s. Otona. Brigada je odlučnim protivnapadom odbacila neprijatelja u polazne rejone, nanevši mu gubitke od 39 mrtvih i ranjenih, dok je sama imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 6. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale posadu italijanske divizije -Zara- u s. Radučiču i s. Mokrom Polju, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja i italijansko-četničkih pojačanja upućenih iz Knina, s. Golubića i s. Đevrsaka. Neprijateljski gubici: 14 mrtvih i 30 ranjenih, 2. ličke brigade: 19 mrtvih i 52 ranjena.

⚔️ 25. 6. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale i potisle četničke snage iz s. Golubića, s. Radinoviča i s. Rončevića, ali su se i same morale povući pred nadmoćnim italijansko-četničkim snagama iz Knina, uz gubitke od 6 mrtvih i 8 zarobljenih.

⚔️ 0. 7. 1943. U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

⚔️ 29. 7. 1943. Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

⚔️ 0. 8. 1943. U Londonu održana sednica izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije na kojoj je usvojen -Plan oslobođenja Jugoslavije-. Planom je predviđeno da jedinice izbegličke vlade izvrše desant u širem rejonu Zadra, a potom, sa četničkim snagama u zemlji, pređu u ofanzivu pravcima Knin-Mostar-Sarajevo-Beograd i Knin-Zagreb, ovladaju važnim objektima i prisile snage NOV i POJ da prihvate uslove primirja sve dok savezničke vlade ne reše problem Jugoslavije. Sovezničke vlade nisu usvojile ovaj plan otvorene intervencije i kontrarevolucije.

⚔️ 0. 8. 1943. Po naređenju Štaba kninskog sektora formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 7. 8. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad dvaju bataljona italijanskog 11, bersaljerskog puka i 89. legije crnih košulja koji su sa 600 četnika iz Knina prodirali ka s. Kijevu i Vrliki. Italijanske jedinice su imale 22 mrtva i 28 ranjenih a četnici 5 mrtvih, dok je 2. brigada imala 3 mrtva i 12 ranjenih. Zaplenjena su 2 topa, 30 motornih vozila i veća količina drugog ratnog materijala.

⚔️ 13. 8. 1943. U s. Plavnom (kod Knina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Kninska brigada (5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 14. 8. 1943. U s. Medviđama (kod Benkovca), po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona jačine 4 bataljona.

⚔️ 21. 8. 1943. Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

⚔️ 0. 9. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Druga grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona, jačine 4 bataljona.

⚔️ 8. 9. 1943. Kod s. Vrlike (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, ponovo formirana 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije iz Knina prodrle u Zadar, gde su razoružale glavninu italijanske divizije -Zara-.

⚔️ 27. 9. 1943. U s. Ždrelcu (na o. Pašmanu) formirana Obalska komanda Kninskog sektora. (Od 5. oktobra nosi naziv: Komanda Mornarice za severnodalmatinsku obalu i severnodalmatinske otoke, potčinjena Štabu 19. divizije NOVJ.)

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Erveniku (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Kninskog sektora (6. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 7. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

⚔️ 8. 10. 1943. Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu s. Otrić-Knin jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 8 kamiona.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formirana Komanda Kninskog vojnog područja.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 8. 11. 1943. Vrliku i okolna sela zauzele jedinice 19. divizije NOVJ odbacivši četnike ka Drnišu i Kninu.

⚔️ 1. 12. 1943. Vrhovni štab NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da snagama jedne divizije dejstvuje na komunikaciji Bihać - G. Lapac - Srb - Knin.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 5. 12. 1943. Nastupajući iz Knina, nemačka pukovska borbena grupa -Berger- (delovi 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delovi puka -Brandenburg- i oko 600 četnika) bez otpora ušla u Bos. Grahovo.

⚔️ 15. 12. 1943. U rejonu s. Strmice delovi 741. puka nemačke 114. lovačke divizije sa četnicima iz Knina napali 5. dalmatinsku brigadu 19. divizije NOVJ i u dvodnevnim borbama joj naneli gubitke od 7 mrtvih, 16 ranjenih i 11 zarobljenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

⚔️ 30. 12. 1943. Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

⚔️ 14. 5. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ zauzela s. Đevrske (kod Knina) koje je branilo oko 500 četnika.

⚔️ 25. 5. 1944. Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

⚔️ 26. 5. 1944. Iz Knina nemački 1. puk -Brandenburg- ušao u Bos. Grahovo.

⚔️ 31. 7. 1944. Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

⚔️ 3. 9. 1944. Kod s. Dobrog Sela (na putu Knin-Bihać) jedinice 2. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu: zapalile 8 i oštetile 12 kamiona, ubile 80, ranile 30 i zarobile 2 nemačka vojnika, zaplenile veću količinu oružja i 2 kamiona raznog materijala. Bataljon je imao 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 8. 9. 1944. Kod s. Otrića (na putu Knin-Gračac) jedinice 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 6 kamiona s municijom i drugom ratnom opremom.

⚔️ 11. 9. 1944. Na okružnoj konferenciji NOF-a izabran Okružni odbor NOF-a za Knin.

⚔️ 20. 9. 1944. Na Krčkom brdu i Gradini, kod s. Srba (na putu D. Lapac - Knin), jedinice nemačke 373. legionarske divizije napale 5. italijanski bataljon 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ i nanele mu gubitke od 5 mrtvih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Prominski NOP odred ušao u sastav Kninskog NOP odreda kao njegov 3. bataljon.

⚔️ 22. 9. 1944. Jedinice 20. divizije NOVJ otpočele napad protiv ustaških i četničkih snaga oko Drniša, na Petrovom polju i u Cetinskoj dolini, koje su imale zadatak da obezbeđuju komunikacije iz Drniša ka obali, dolini r. Cetine i Kninu. U borbama do 25. septembra oslobođena je većina sela na Petrovom polju, a neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke u ljudstvu: pored većeg broja mrtvih i ranjenih, zarobljena su 134 vojnika. Divizija je imala 38 mrtvih, 5 ranjenih i 15 zarobljenih i nestalih boraca.

⚔️ 0. 10. 1944. Održana I konferencija AFŽ-a za okrug Knin.

⚔️ 1. 11. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala delove nemačke 264. pešadijske divizije i četnike u s. Otonu, s. Pađenama i s. Očestovu (kod Knina). Posle višečasovne borbe zauzeto je jedino Očestovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 126 mrtvih, 52 ranjena i 3 zarobljena. Brigada je imala 13 poginulih, 60 ranjenih i 1 zarobljenog borca.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

⚔️ 19. 11. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: obezbediti sigurniju vezu sa Dalmacijom u cilju boljeg snabdevanja; zauzeti Knin i komunikacije ka Bihaću.

⚔️ 26. 11. 1944. Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Jedinice 4. dalmatinske udarne brigade 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Zrmanju Vrelo (kod Knina), gde se branilo oko 200 nemačkih vojnika.

⚔️ 10. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 8. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i istrajnost u žestokim đevetodnevnim borbama za oslobođenje Knina.

⚔️ 0. 4. 1945. Prema odluci ZAVNOH-a, Oblasni odbor za Dalmaciju izvršio spajanje okružnih NO odbora Šibenik i Knin u jedan ONO odbor Šibenik sa sedištem u Šibeniku.

Dokumenti

📜 Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

📜 Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. srpnja 1941. Ministarstvu za javni red i sigurnost o skupljanju četnika na otoku Lazaretu

📜 Telegrafski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 1941 god. o prepadima partizana na pruzi Gračac - Knin

📜 Depeša Guvernera Dalmacije od 29. srpnja 1941. predsjedniku Ministarskog savjeta u Rimu o nastupanju ustanika prema Kninu i o mjerama pređostrožnosti talijanskih trupa

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Depeša guvernera Dalmacije od 29. jula 1941. predsedniku Ministarskog saveta u Rimu o nastupanju usatnika prema Kninu i o merama predostrožnosti italijanskih trupa

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 30 srpnja 1941 god. o prekidu željezničke pruge Gospić - Knin i napadu ustanika na ustaški automobil

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 30. srpnja 1941. ministru vanjskih poslova Cianu o preuzimanju obrane Knina pošto su ga pred ustanicima napustile vojne i civilne vlasti NDH

📜 Izvještaj zapovjednika Druge hrvatske oružničke pukovnije u Kninu od 31 srpnja 1941 god. o povlačenju domobrana ka Drnišu i položajima partizana oko Knina

📜 Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izvještaj zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 31. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bjegstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 31. srpnja 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o situaciji u zoni Knina poslije odlaska vlasti NDH

📜 Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 31. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bekstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina

📜 Naredba komandanta talijanske divizije Sassari od 1 kolovoza 1941 god. stanovništvu Knina o predaji oružja i ograničenom kretanju

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu

📜 Naređenje Štaba talijanske divizije »Sassari« od 1. kolovoza 1941. o preuzimanju vojne i građanske vlasti u gradu i župi Knin

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza

📜 Naređenje Komande 2. armije od 2. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa da preda vlast u Kninu organima NDH kad se oni ponovo vrate u grad

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 2. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u vezi predaje vlasti u Kninu organima NDH

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o ciljevima ustanka u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja

📜 Izveštaj Komande 71. izviđačkog vazduhoplovnog puka od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o rezultatima izviđanja izvršenog 3. avgusta na odseku železničke pruge Knin - Gračac

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

📜 Izveštaj izaslanika velikog župana Bribir i Sidraga od 5. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Zagreb o događajima u Kninu i ubijanju Srba od strane ustaša i reagovanju italijanske vojske

📜 Izveštaj Komande vojne obaveštajne službe od 5. avgusta 1941. ustanku na području Drvara i Knina

📜 Dopis Guvernatorata Dalmacije od 7. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova kojim ga upoznaje sa sadržajem odgovora organa NDH u povodu ponovnog preuzimanja vlasti u Kninu

📜 Izvještaj Zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 7. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o držanju ustaša i situaciji u Kninu nakon preuzimanja vlasti od strane talijanske komande

📜 Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 7. avgusta 1941. Guvernatoratu Dalmacije o držanju ustaša i situaciji u Kninu nakon preduzimanja vlasti od strane italilijanske komande

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

📜 Izvještaj splitskog prometnog kontrolora od 11 kolovoza 1941 god. i saslušanje vlakovođe Draglčević Rudolfa o uništenju talijanskog željezničkog transporta na pruzi Knin - Split

📜 Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin

📜 Izvještaj šefa željezničke stanice Gračac od 12. kolovoza 1941. generalu Lukiću o akcijama ustanika na pruzi Gračac—Knin u vremenu od 28. do 31. srpnja

📜 Izvještaj Davida Sinčića podžupana Velike župe Bribir i Sidraga od 12. kolovoza 1941. poglavniku Nezavisne Države Hrvatske Anti Paveliću o ustanku u Kninu i okolici

📜 Izvještaj Velikog župana iz Knina od 14 kolovoza 1941 god. o teškoj situaciji u Kninu poslije opkoljavanja grada od strane ustanika

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knina

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjednika od 14. kolovoza 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knin

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu od 18 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Dicma i Drniša

📜 Izvještaj izaslanika župe Knin od 19 kolovoza 1941. god. o preuzimanju vlasti i razoružanju ustaša od strane Talijana i o aktivnosti ustanika u Kninskoj Krajini

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 18. do 28. kolovoza 1941. godine

📜 Izvještaj jednog rukovodioca NOP-a iz Knina u rujnu 1941. o situaciji oko Knina

📜 Izvještaj jednog rukovodioca NOP iz Knina od 1. rujna 1941. godine o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

📜 Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 31. srpnja do 9. rujna 1941. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. oružaničke pukovnije u Kninu od 16. rujna 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o miniranju mosta preko potoka Duboko na Cesti Dubrovnik — Herceg-Novi

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 31 srpnja do 9 rujna 1941 godine

📜 Izvještaj jednog rukovodioca NOP-a iz Knina u listopadu 1941. o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 98 od 14. listopada 1941. o bačenoj bombi na fašiste u Splitu, napadu partizana na domobrane kod Knina i otpuštanju činovnika iz službe

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 28. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o suradnji Talijana i četnika u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj zapovjedništva mjesta Knin od 31 listopada 1941 god. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Knin od 31. listopada 1941. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj—Knin

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 13. studenog 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o vojno-političkoj situaciji u dijelu Bosanske i Kninske krajine

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji

📜 Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju početkom prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku u Drnišu i Kninu i situaciji na tom području

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju iz prosinca 1941. upućen narodu sjeverne Dalmacije i Kninske krajine s pozivom o stupanju u oružanu borbu protiv fašizma

📜 Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju od 16. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku i radu u Kninu

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. prosinca 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o napadu četnika na Oružničku postaju u selu Štikovo

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u Kninskom i Drniškom kraju

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27. prosinca 1941. god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u kninskom i drniškom kraju

📜 Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. siječnja 1942. povjereniku kod talijanske 2. armije o bezuspješnom božičnom proglasu za povratak partizana kućama

📜 Obavještenje Momčila Đujića od 30. siječnja 1942. grupi ljudi u Kninu da su imenovani glavnim povjerenicima četničkog štaba u Dinari

📜 Obaveštenje Komande četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 30. januara 1942. o imenovanju poverenika u kninskom srezu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Vrlika od 11. februara 1942. Zapovjedništvu Oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Vrlika od 11. veljače 1942. Zapovjedništvu oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 20. veljače 1942. o borbi protiv partizana u selu Cetini i napadu partizana na kamion s oružnicima kod Koljana

📜 Izvještaj velikog župana Župe Bribir i Sidraga u Kninu od 6. ožujka 1942. poglavniku Paveliću o političkoj situaciji na području Župe

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Knin od 10. ožujka 1942. upućen domobranima Kninske doknadne bojne da se ne javljaju za odlazak na istočni front i u borbu protiv NOV

📜 Izvještaj Opće upravnog povjereništva NDH kod 2. talijanske armije od 24. ožujka 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o napadu partizana na autobus i zarobljavanju domobrana blizu Knina

📜 Izveštaj komandanta četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda za razvijanje ustanka u Kninskom kotaru i podnošenje iscrpnog izvještaja o stanju odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

📜 Naređenje Glavnog Štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda za razvijanje ustanka u Kninskom kotaru i podnošenje iscrpnog izvještaja o stanju odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. travnja 1942. o političkim prilikama na području Župe

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 travnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pripremama za borbu oko Knina i o preseljenju Glavnog štaba u Korenicu

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. travnja 1942. komandantu Druge armije o prigovoru velikog župana u Kninu u vezi četničkih formacija na tom području

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. travnja 1942. Poglavniku NDH o rasporedu partizanskih grupa na području Župe

📜 Pismo Štaba dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 8. svibnja 1942. Štabu 5. krajiškog NOP odreda o upućivanju boraca u taj odred i o ponovnom formiranju odreda na području Knina

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o odlasku Udarnog bataljona prema Lici i Dalmaciji u akciju protiv četnika, o rezultatu borbe protiv Italijana kod Kolunića i o rušenju pruge Plavno-Knin

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. svibnja 1942. o pregovorima i suradnji sa četničkim vođama

📜 Izvještaj oružničke ispostave Vrpolje od 19 svibnja 1942 god. o napadu na talijansku kolonu kod Knina

📜 Izvještaj Oružničke ispostave Vrpolje od 19. svibnja 1942. o napadu na Talijansku kolonu kod Knina

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Bribir i Sidraga od 17. juna 1942. o postignutoj saradnji s četnicima na sektoru Knina

📜 Izvještaj Štaba Dinarske četničke divizije za lipanj 1942. o vojno-političkoj situaciji u Kninskoj krajini

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 3 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o čišćenju Kninske Krajine od četnika

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o čišćenju Kninske krajine od četnika

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o postignutom sporazumu s četničkim vođama za zajedničku borbu protiv partizana

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. lipnja 1942. o postignutom sporazumu s četničkim vođama za zajedničku borbu protiv partizana

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

1. lovačka eskadrila NOVJ 2. oklopna armija Livno 20. dalmatinska divizija NOVJ 2. lička proleterska udarna brigada Glamoč Daruvar Borbe u Lici 1944. 114. lovačka divizija Vrlika Vermaht u Jugoslaviji Hrvatska Kostajnica 6. italijanski armijski korpus Četnici u ustanku Bosansko Grahovo Šibenik Benkovac Ustanak u Hrvatskoj 1941. Drniš Ante Pavelić Vrhovni štab NOVJ Partizanska avijacija Donji Lapac Kninski partizanski odred Zrmanja Ustanak u NDH Gračac 5. dalmatinska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito Diverzije u oslobodilačkom ratu Gospić Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Kninska operacija Hrvatsko domobranstvo Našice Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu 264. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Lici 1942. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Otočac 8. dalmatinski korpus NOVJ Dinarska četnička divizija 2. italijanska armija Momčilo Đujić Borbe u Slavoniji 1944. Cazin Borbe u Lici 1943. 15. brdski armijski korpus 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Zagreb Karlovac 18. italijanski armijski korpus Brač Borbe u Dalmaciji 1942. Split Bihać Sinj Ogulin Četnici u drugom svetskom ratu Zadar Zarobljenici u ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe na Jadranu 1943.