Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Našice u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 57 hronoloških zapisa, 82 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Glavnina nemačkog 46. motorizovanog korpusa zauzela Našice, Osijek, Vinkovce i Vukovar.

⚔️ 7. 9. 1941. U šumi Bjelobrkuši (kod Našica) održan sastanak komunista iz sela: Orahovice, D. i G. Pištane, Kokošaka i Zdenaca na kome je podnet izveštaj o političkoj situaciji i odlučeno da otpočne sakupljane oružja.

⚔️ 20. 4. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. D. Pištani (kod Našica), zaplenili 20 pušaka i 1 pištolj i održali miting.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Gazijama (kod Našica), zarobili celu posadu i zaplenili 31 pušku i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 26. 7. 1942. Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda napali domobransko uporište Orahovicu (kod Našica), ali se posle kraće borbe povukli, zarobivši 28 domobrana i 1 nemačkog vojnika i zaplenivši 34 puške i dosta municije.

⚔️ 20. 8. 1942. Posle kraće borbe 3. bataljon 2. slavonskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Podgoraču (kod Našica) i zaplenio 42 puške.

⚔️ 13. 9. 1942. Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Orahovicu (kod Našica). Oni su u toku borbe zapalili ž. st., domobransku kasarnu i nekoliko kuća odakle je neprijatelj davao otpor, zarobile 25 domobrana i zaplenile mnogo vojnog i sanitetskog materijala.

⚔️ 1. 11. 1942. Na ž. st. Londžica (na pruzi Batrina-Našice) delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljsku posadu, ali su, posle šestočasovne borbe, bili prinuđeni na povlačenje, zapalivši prethodno ž. st. i porušivši prugu, tt veze i 7 bunkera.

⚔️ 4. 11. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade razrušili Našički vodovod i sva postrojenja oko njega (tako da su Našice ostale bez vode duže vremena), preko 1000 m železničke pruge Našice - Slav. Požega i sve tt veze.

⚔️ 21. 2. 1943. Između s. Levanjske Varoši i s. Paučja (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale 2. bataljon domobranskog 4. puka i jedan nemački bataljon. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 28 zarobljenih, dok je 18. brigada imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 5. 3. 1943. U s. Ljeskovici (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale posadu i zarobile 61 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 4. 6. 1943. U Našicama jedinice 12. brigade 12. divizije NOVJ napale domobranski 4. inžinjerijski bataljon. Istovremeno je 17. brigada 10. divizije NOVJ odbila tri ustaška bataljona upućena kao pojačanje iz Osijeka. Poginulo je 57 i zarobljeno 190 domobrana, dok su 12. i 17. brigada imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 4. 6. 1943. Ustaško uporište D. Motičinu (kod Našica) zauzele jedinice 21. brigade 10. divizije NOVJ. Poginula su 93 a ranjeno je 6 ustaša. Brigada je imala 7 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 20. 7. 1943. Na pruzi Osijek-Našice jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. Koška i zarobile 4 ustaše.

⚔️ 28. 8. 1943. U rejonu s. Podgorača (kod Našica) 1. bataljon 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ napao ustaške i nemačke policijske jedinice. Poginuli su 3 ustaše i 10 nemačkih vojnika, a ranjeno je 6 i nestalo 5 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 9. 1943. Kod ž. st. Prandanovci (na pruzi Našice-Osijek) delovi Diljskog NOP odreda i Diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ u kratkotrajnoj borbi, uništili oklopni voz s posadom koju su sačinjavali komandant 2. ustaške brigade, još 2 oficira i 16 ustaša. Jedinice NOVJ su imale 3 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1943. Iz SI. Broda, Đakova, Našica i s. Čaglina otpočeo napad delova nemačke 187. rezervne divizije i 2. ustaške brigade na pl. Dilj i Krndiju u cilju uništenja Diljskog NOP odreda i obezbeđenja saobraćaja na prugama u Slavoniji. Posle petodnevnih teških borbi protiv jedinica 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda neprijatelj se povukao u polazne rejene. Jedinice NOVJ su imale 32 mrtva i nestala i 89 ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Orahoviei (kod Našica), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 10. 1943. Ustaško-domobransko uporište Čačince (kod Našica) posle višečasovne borbe zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginulo je 10 i ranjeno 30 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak posade probio u D. Miholjac i Podrav. Slatinu.

⚔️ 21. 11. 1943. U blizini s. Podgorača (kod Našica) jedinice Osječkog NOP odreda napale iz zasede auto-kolonu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, uništile svih 6 kamiona, ubile 2 i zarobile 5 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Čačincima (kod Našica) jedinice 12. divizije NOVJ napale nemačku posadu i zarobile 20 vojnika, dok se ostatak razbežao. Ujutro je nemački 901. motorizovani puk, upućen iz Našica, napao jedinice 12. divizije NOVJ kada su se povlačile na liniju Orahovica - s. Crkvari i naneo im gubitke od oko 100 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Čaglina (kod Našica) bataljon Diljskog NOP odreda napao kolona 6. ustaškog bataljona i ubio 17, a ranio 20 ustaša.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. Graca i s. Londžice (blizu Našica) jedinice Brodske brigade 12. divizije NOVJ odbile napad delova 2. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Našica.

⚔️ 22. 2. 1944. Pet četa 2. ustaške brigade iz Našica napale s. Podgorač u kome su se nalazile jedinice Osječkog NOP odreda. Posle četvoročasovne žestoke borbe ustaše su odbačene u polazni garnizon uz gubitke od 15 mrtvih, 23 ranjena i 4 nestala.

⚔️ 2. 3. 1944. Delovi 6. korpusa NOVJ zauzeli Feričance (kod Našica) koje su branile ustaško-domobranske snage.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi 12. divizije NOVJ napali ustaško-domobranske posade u s. Đurđenovcu i Feričancima (kod Našica), ali su se posle tročasovne borbe povukli. U s. Đurđenovcu su zapaljene električna centrala, železnička stanica, ložionica, fabrika parketa i skladište građevinskog materijala.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Crkvara (blizu Našica) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale iz zasede tri nemačke kolone iz Feričanaca, ukupne jačine 300 vojnika. Posle kratke borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 16. 4. 1944. U rejonu Orahovica - D. Miholjac - Našice jedinice 12. divizije NOVJ porušile 7 mostova.

⚔️ 21. 4. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale s. Đurđenova(kod Našica). Selo su branili 400 ustaša iz 18. ustaškog bataljona i 32 žandarma. Posle dvodnevne žestoke borbe jedinice 18. brigade su se povukle zbog dolaska pojačanja.

⚔️ 27. 4. 1944. Između s. Našičke Breznice i s. Koške (na pruzi Našice-Osijek) jedinice Osječkog NOP odreda porušile prugu na 8 mesta.

⚔️ 19. 5. 1944. Ustaške snage iz Našica, potpomognute tenkovima, napale na jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod Orahovice (blizu Našica). Posle kraće borbe uništen je 1 tenk i ustaše su odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 29. 5. 1944. Kod s. Šaglina i s. Migalovaca (blizu Našica) ustaše napale na jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i odbacile ih prema s. Ruševu i s. Sovskom Dolu, gde su naišle na zasedu ustaških i domobranskih snaga (jačine 1200 ustaša i domobrana). Brigada je, uz velike gubitke, uspela da se probije u pravcu s. Cenkova i s. Imbrijevaca.

⚔️ 20. 6. 1944. Jedinice 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Podgorač (kod Našica) u kome se nalazilo oko 500 nemačkih vojnika i 150 ustaša i domobrana. Zarobljen je 101 a poginuo je 361 nemački vojnik i ustaša. Zaplenjeno: 2 topa sa 285 granata, 14 minobacača sa 2400 mina, 46 mitraljeza, 650 pušaka, 320.000 metaka, 40 pištolja, 2 automobila, 400 pari uniformi i drugi ratni materijal.

⚔️ 21. 6. 1944. Između s. Razbojišta i s. Bračevaca (na pruzi Đakovo-Našice) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 800 vojnika i posle kraće borbe odbacile je u pravcu s. Krndije i s. Budimaca. Poginulo je 35 a zarobljena su 2 neprijateljska vojnika. Zaplenjeno: 2 topa, 2 mitraljeza, 1 minobacač, 180 granata i mina, 17 pušaka i druga ratna sprema.

⚔️ 17. 7. 1944. Kod s. Ostrošinaca (blizu Našica) jedinice Osječkog NOP odreda napale kolonu od 150 ustaša i nemačkih vojnika, ojačanu tenkovima. Posle kraće borbe partizani su se povukli u pravcu s. Podgorja.

⚔️ 25. 7. 1944. Između s. Našičke Breznice i s. Jelisavca (na pruzi Našice-Osijek) delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva teretna voza. Uništene su 2 lokomotive i 6 vagona.

⚔️ 25. 7. 1944. Jedinice Podravskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ zauzele s. Zdence (kod Našica), u kome se branilo oko 350 ustaša.

⚔️ 13. 8. 1944. Delovi 7. vojvođanske udarne brigade napali s. Feričance (kod Našica) i potisnuli ustašku posadu, ali je ova još istog dana protivnapadom povratila selo i potisnula Brigadu prema Podrav. Slatini.

⚔️ 13. 11. 1944. Između s. Koške i s. Bizovca jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ i 2. bataljona 1. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 68 mesta porušile prugu Našice-Osijek i između s. Budimaca i s. Brođanaca (na putu Našice-Osijek) iz zasede napale domobransku kolonu (jačine 300 vojnika). U borbi je poginulo 20 i zarobljeno 15 domobrana.

⚔️ 18. 11. 1944. Otpočeo sedmodnevni napad jedinica 6. korpusa NOVJ na Našice, gde se branilo oko 1400 nemačkih vojnika i ustaša. I pored ojačavanja pojedinih jedinica, svi pokušaji da se grad zauzme ostali su bez uspeha. U toku ovih borbi jedinice 6. korpusa zaplenile su 25 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 7 automata, 559 pušaka, 9 minobacača, 372 ručne bombe, 321.850 metaka, 230 mina i uništile 1 kamion, 1 oklopni automobil, 3 tenka, 1 motocikl, a oštetile 5 tenkova, 1 haubicu, 2 mitraljeza i 2 protivtenkovska topa.

⚔️ 18. 11. 1944. Dva bataljona 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ zauzela s. Markovac (kod Našica) gde se branilo 450 policajaca iz sastava nemačkog 2. policijskog puka.

⚔️ 18. 11. 1944. Jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ zauzele s. Klokočevce (kod Našica), gde se branilo 380 policajaca iz sastava nemačkog 2. policijskog puka.

⚔️ 16. 12. 1944. Jedinice 40. divizije NOVJ, u cilju podrške virovitičkom mostobranu, otpočele blokadu nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Našicama i s. Đurđenovcu. Blokada je trajala do 31. decembra, kada su se jedinice 40. divizije NOVJ povukle.

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

⚔️ 16. 1. 1945. Kod s. Martina ustaške snage iz Našica izvršile napad na jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ, ali su posle kraće borbe odbijene u polazni garnizon. Ustaše su imale 12 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1945. Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

⚔️ 30. 1. 1945. Na Uniji s. Martin - s. Donja Motičina - s. Zoljan oko 800 nemačkih vojnika i ustaša iz Našica napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ i zauzelo s. Martin. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a Brigada 9 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Martina (blizu Našica) Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napala iz zasede, nemačku kolonu jačine 750 vojnika i nanela joj gubitke od 44 mrtva, 18 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 25. 2. 1945. Jedinice 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih žestokih borbi protiv nemačkih snaga u rejonu s. Gradac - s. Gradište (kod Našica) i na putu Orahovica-Kutjevo, povukle se na pl. Papuk.

⚔️ 14. 4. 1945. Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

⚔️ 15. 4. 1945. Između s. Bračevaca i s. Razbojišta (kod Našica) delovi 36. udarne divizije JA razbili i većim delom uništili nemačku kolonu i zauzeli sela Rudolfovac, Razbojište, Vukojevce, Stipanovce i Podgorač.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 6. udarnog korpusa, 16. i 36. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Našice, prinudivši neprijatelja da se povuče u pravcu Orahovice.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 6. udarnog korpusa i 16. udarne divizije JA očistile od neprijateljskih snaga širi rejon Našica i oslobodile Đurđenovac.

Dokumenti

📜 Izveštaj Oružništva od 7. oktobra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o pokrštavanju pravoslavaca u selu Obradovcima, Kotar, Našice

📜 Pismo Branka Bađuma, logornika u Našicama, Ustaškom stožeru Velike župe Baranja... o uzrocima nezadovoljstva naroda sa vlašću NDH i prijedlozima za uspostavljanje reda i mira

📜 Naredba Štaba X divizije I slavonskog korpusa NOVH štabu XVII NO brigade za izvođenje diverzija na željezničkog pruzi Našice - Slavonska Požega

📜 Naređenje Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za uništenje željezničke pruge Našice - Slavonska Požega

📜 Zapovijest Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Zapovijest Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Naredba štaba IV divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama o povlačenju poslije likvidacije neprijateljskog uporišta Našice

📜 Telegram Zapovjedništva II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o dezertiranju ustaša poslije akcije partizana na Našice—Đurđenovac i o potrebi formiranja nove jedinice od preostalog ljudstva raspršenih ustaških bojni

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskog uporišta Našice

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Dopis Vel. župe Baranja Ministarstvu unutarnjih poslova NDH kojim prosljeđuje izvještaj ustaškog logornika Branka Bađuna, izbjeglice iz Našica, poslije napada jedinica NOV na neprijateljska uporišta D. Motičinu, Đurđenovac i Našice. U izvještaju se detaljno opisuju akcije jedinica NOV, raspoloženje naroda prema ustaškom pokretu i NDH i traži hitno poduzimanje mjera za održanje ustaške vlasti u kotaru Našice

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji na sektorima: Brod, Đakovo, Našice i Osijek, o radu partizanskih straža, intendanture, ambulante, relejnih stanica, o stanju u Diljskom bataljonu, suradnji s NOO-ima i političkom djelovanju među narodom, te radu Agitpropa Područja

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Pleternica - Našice

📜 Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 2 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Našice i zauzeću V. Trnovitice, Stare i Nove Ploščice od strane Šesnaeste NO brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice i napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Našičku Breznicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 7 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Slavonske Požege i gubicima u zadnjim borbama oko Našica

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOUbrigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Čaglin, Donju Motičinu i Našice

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Odreda na vlak kod Starih Perkovaca i o diverzijama na pruzi i cesti Osijek—Našice

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o brojnom stanju jedinica NOV Hrvatske na području oko planina Krndije i Papuka, te o priklanjanju stanovništva NOP-u, što izaziva opasnost za ustašku vlast na području kotara Našice i Đakovo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 rujna 1943 god o prisutnosti dijelova Desete NO divizije na području Našice - Đakovo i napadu Moslavačkog NOP odreda na Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 rujna 1943 god. o borbama oko Varaždinskih Toplica i koncentraciji dijelova Dvanaeste NO divizije na području Našica

📜 Izvještaj Ustaškog logora Našice Stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o teroru njemačke vojske i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima Poganovci i Budimci

📜 Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 8 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda za napad na željezničke komunikacije Đurđenovac - Našice - Osijek i Beograd - Zagreb

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju mosta na pruzi Našice - Osijek i napadu na neprijateljsku autokolonu kod Podgorača

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Našice Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkim prilikama na okrugu, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, djelovanju neprijateljske propagande i poduzetim mjerama da se otklone nedostaci i unaprijedi politički rad u narodu i vlastitim redovima

📜 Pismo Propagandnog odjela Kotarskog NOO-a Našice Općinskom NOO-u Čačinci u kome se detaljno razrađuju uputstva za tumačenje i popularizaciju odluka II zasjedanja AVNOJ-a i oblicima organiziranja sastanaka. Naročito se naglašava potreba djelovanja na neoslobođenom teritoriju 

📜 Pismo Zdravstvenog odjela Okružnog NOO-a Našice Zdravstvenom odjelu Oblasnog NOO-a za Slavoniju o održanom tečaju higijeničara

📜 Dopis Kotarskog NOO-a Našice Općinskom NOO-u Orahovica, u kome ga obavještava o početku novog kursa za higijeničare i naređuje da je svaki seoski NOO obavezan poslati po jednog polaznika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Domobranstva o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i borbama kod Duravara, Našica i Broda

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za marš i razmještaj na području Orahovica- Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 11 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Bjelovara, Bučja, Našica i Plaškog, i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Brod i Zagreb - Karlovac

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 19 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Našica, Netretića i Zadvarja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Našica, Broda, Petrinje, Otočca, Sinja i Splita

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

📜 Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Našica, Petrinje, Bihaća, Kistanja, na Krbavskom Polju i Biokovu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama kod Đakova, Krndije i Našica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Moslavini, kod Našica, Đakova, Karlovca, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici

📜 Naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da iz saobraćaja izbace željezničke pruge Beograd - Zagreb, Vrpolje - Osijek i Našice - Osijek

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. novembra 1944. o borbama kod Knina, Lovinca, Donjeg Miholjca, Našica i Kostajnice

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Našice, Velimirovac i Klokočevac

📜 Dopunsko naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

📜 Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i Našice i o borbama na liniji Sunja - Kostajnica, kod Dugog Sela, Varaždina, Karlovca i Drežnik-Grada

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Našice i o borbama kod sela Sveti Ivan Zelina

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama za Našice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske posade u Našicama, Markovcu i Klokočevcima

📜 Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o učešću u napadu na Našice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 28. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Našice

📜 Mesečni izveštaj Politodela 40. NO divizije od 5. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o otklanjanju nedostataka koji su se ispoljili za vreme napada na Našice i Pleternicu i o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Diviziji

📜 Izvještaj štaba 6. korpusa od 9. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Našice

📜 Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Turnašicu i Vukosavljevicu

📜 Zapovijest štaba 33. NO divizije od 31. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Turnašici i Vukosavljevici

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Artiljerijske brigade 6. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Našice i Stabu Korpusa o vojnom, političkom i partijskom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Sedlarica - Turnašica - Vukosavljevica

📜 Zapovijest Štaba 3. armije NOVJ od 19. januara 1945. štabovima 6, 10. d 12. korpusa za napad na neprijatelja u rejonu Čađavice, Našica i zapadno od Virovitice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu 3. armije za produžetak ofanzivnih dejstava prema Našicama i Donjem Miholjcu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 25. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju komunikacija Vukovar-Barč, Našice-Virovitica-Barč, Donji Miholjac - Virovitica, Đakovo-Osijek

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog Štaba NOV i POJ o izviđanju i napadu Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Bijeljina-Opatovac-Našice-Brod-Brčko

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage u rejonima Zvornik, Kozluk, Tovarnik, Lovaš, Našice

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova i u rejonima Sotin, Našice i Vinkovci

📜 Naređenje Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Štabu 3. armije za gonjenje neprijatelja pravcem Našice - Podravska Slatina - Virovitca - Varaždin

Fotografije

Povezane odrednice

Sinj 18. slavonska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 187. rezervna divizija Hvar Đakovo Josip Broz Tito 16. vojvođanska divizija NOVJ Pakrac Vrhovni štab NOVJ Podravska Slatina Borbe u Slavoniji 1945. Hrvatsko domobranstvo Otočac Ustanak u Slavoniji 1941. Sremski front Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Kninska operacija Zarobljenici u ratu Čehoslovačka brigada Jan Žiška Nova Gradiška Pleternica Komunistička partija Hrvatske Vinkovci Diljski partizanski odred 12. slavonska divizija NOVJ Bitka za Našice 1944. 6. slavonski korpus NOVJ Sveti Ivan Zelina Kutjevo 2. ustaška brigada Drežnica Beograd Avijacija u oslobodilačkom ratu Petrinja Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Osijek Borbe u Slavoniji 1944. 12. slavonska proleterska udarna brigada Ludbreg 40. slavonska divizija NOVJ Karlovac Slavonska Požega Borbe u Sremu 1945. Donji Miholjac Zagreb 36. vojvođanska divizija NOVJ Knin Borbe u Lici 1944. Podgorač Bjelovar Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Varaždin 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 10. krajiška divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ 1. slavonski partizanski odred Vukovar Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar Gračac Borbe u Slavoniji 1942. Partizanska avijacija 33. hrvatska divizija NOVJ Glina Diverzije u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Virovitica Osječka udarna brigada Petar Drapšin Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1943.