Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Diljski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 31 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 6. 1943. Kod s. Borojevaca (blizu Đakova), po naređenju Štaba 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formiran Diljski NOP odred.

⚔️ 8. 7. 1943. Neprijateljsko uporište Brodsku Varoš (kod Slav. Broda) napale jedinice Diljskog NOP odreda i ubile 6 ustaša, a zarobile 66 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena.

⚔️ 20. 7. 1943. Na pruzi Osijek-Našice jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. Koška i zarobile 4 ustaše.

⚔️ 27. 7. 1943. U s. Starim Perkovcima (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale žandarmerijski vod i zarobile 29 žandarma.

⚔️ 28. 7. 1943. Jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. D. Vrba (kod SI. Broda).

⚔️ 5. 8. 1943. Na ž. st. Lužani (kod SI. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda razoružale 14 domobrana.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Sikirevcima (kod Đakova) posada od 80 domobrana, G podoficira i 6 oficira predala se Diljskom NOP odredu, 30 domobrana, na svoje traženje, pušteno kućama, a ostali stupili u jedinice NOVJ. Zaplenjena je veća količina oružja, municije, hrane, novca i lekova.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Starim Mikanovcima (kod Vinkovaca) delovi Diljskog NOP odreda zarobili 22 domobrana i 1 žandarma.

⚔️ 3. 9. 1943. Između s. Hrkanovaca i s. Trnave (kod Đakova) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao kolonu nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je 14 vojnika i 1 oficir, a zarobljeno 16 vojnika i 1 oficir. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 9. 9. 1943. Između s. Trnjana i s. Vranovaca (kod SI. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale 3 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je 8 nemačkih vojnika, a kamioni su zaplenjeni.

⚔️ 21. 9. 1943. Na ž. st. Stari Perkovci (na pruzi SI. Brod - Vinkovci) jedinice Diljskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ, napale nemački transportni voz i zapalile 14 vagona sa 16 kamiona i 5 putničkih automobila. Poginulo je 10, ranjeno 9 i zarobljeno 8 nemačkih vojnika, dok je Diljski NOP odred imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 23. 9. 1943. Kod ž. st. Prandanovci (na pruzi Našice-Osijek) delovi Diljskog NOP odreda i Diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ u kratkotrajnoj borbi, uništili oklopni voz s posadom koju su sačinjavali komandant 2. ustaške brigade, još 2 oficira i 16 ustaša. Jedinice NOVJ su imale 3 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1943. Iz SI. Broda, Đakova, Našica i s. Čaglina otpočeo napad delova nemačke 187. rezervne divizije i 2. ustaške brigade na pl. Dilj i Krndiju u cilju uništenja Diljskog NOP odreda i obezbeđenja saobraćaja na prugama u Slavoniji. Posle petodnevnih teških borbi protiv jedinica 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda neprijatelj se povukao u polazne rejene. Jedinice NOVJ su imale 32 mrtva i nestala i 89 ranjenih.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Gromačniku (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda uništile dva neprijateljska skladišta municije.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Gromačniku (kod SI. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale stražu koja je obezbeđivala magacin municije, ali su napad odbile nemačke jedinice pristigle iz SI. Broda. Zarobljeno je 16 domobrana.

⚔️ 5. 12. 1943. Na ž. st. Gradište (kod Vinkovaca) jedna četa Diljskog NOP odreda napala voz i uništila lokomotivu i 20 vagona, a zarobila 22 domobrana.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

⚔️ 29. 12. 1943. U rejonu s. Čaglina (kod Našica) bataljon Diljskog NOP odreda napao kolona 6. ustaškog bataljona i ubio 17, a ranio 20 ustaša.

⚔️ 1. 1. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

⚔️ 2. 1. 1944. Na železničkoj pruzi s. Caglin-Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

⚔️ 14. 1. 1944. Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

⚔️ 16. 1. 1944. Između s. Caglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

⚔️ 16. 2. 1944. Između s. St. Perkovaca i s. Vrpolja (na pt;uzi Beograd-Zagreb) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ i delovi Diljskog NOP odreda srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Tom prilikom je poginulo 11, ranjeno 28 i zarobljen 21 domobran i ustaša.

⚔️ 20. 2. 1944. Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

⚔️ 23. 3. 1944. Na ž. st. Ratkovica (na pruzi Kapela-Batrina-Pleternica) jedinice Diljskog NOP odreda uništile lokomotivu i 26 vagona.

⚔️ 27. 3. 1944. Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

⚔️ 16. 4. 1944. Na odseku Vinkovci - Novska delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog i Diljskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb na 70 mesta.

⚔️ 18. 4. 1944. Na odseku s. Malino - s. Oriovac (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 19 mesta.

⚔️ 1. 7. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Beograd-Zagreb između Slav. Broda i s. G. Vrbe na 72 mesta.

⚔️ 5. 7. 1944. Između s. Starog Topolja i s. Andrijevaca jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili prugu Beograd-Zagreb na 56 mesta.

⚔️ 21. 4. 1945. Po naređenju Štaba 3. armije JA rasformirana Istočna grupa NOP odreda 6. korpusa i Diljski i Posavski NOP odred. Njihovim ljudstvom su popunjene jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 13 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Martince i Brodski Varoš

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu I/I korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama ovog odreda u periodu od 10. do 25. jula

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 26 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama od 10 do 25 srpnja

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 29 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Perkovec

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Đakovačke Breznice i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Lužane

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Perkovce, željezničku stanicu Vrba Donja i drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sikirevce

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Stari Mikanovci

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Odreda na vlak kod Starih Perkovaca i o diverzijama na pruzi i cesti Osijek—Našice

📜 Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske borcima, komandantima i polit-komesarima XVIII NO brigade i Diljskog NOP odreda kojim se pohvaljuju za izvršene zadatke, herojsko držanje i postignute uspjehe u proteklim borbama

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 4 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Trnave

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske kamione na cesti Trnjani - Vranovci

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 13 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak u Perkovcima i drugim dejstvima

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Slavonski Brod od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Gromačnik

📜 Izvještaj oružničke postaje Sibinj od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Sibinj

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 6 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu na Gromačnik i diverziji na pruzi Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Oružničke postaje Slavonski Brod od 28 studenog 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na municisko skladište u Gromačniku

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pakrac Našice Slavonska Požega Osijek Diverzije u oslobodilačkom ratu Čehoslovačka brigada Jan Žiška Slavonski Brod 12. slavonska divizija NOVJ Vinkovci Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 2. ustaška brigada 18. slavonska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 369. legionarska divizija (vražja) Daruvar Završne operacije u Jugoslaviji Đakovo Novska Borbe u Slavoniji 1944. Lipik Beograd 187. rezervna divizija Pleternica Borbe u Hrvatskoj 1945. 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943.