Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Hrvatskoj 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 1447 hronoloških zapisa, 3152 dokumenata i 153 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1944. Po odobrenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, na o. Vis stigao britanski Armijski komandos br. 1.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 0. 1. 1944. U s. Sesvetskom Kraljevcu (kod Zagreba) ustaše obesile člana OK SKOJ-a za Zagreb Slavka Stančića Jureka, narodnog heroja.

⚔️ 0. 1. 1944. Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

⚔️ 0. 1. 1944. U Lici, po naređenju Operativnog štaba za Liku, formiran Lički NOP odred.

⚔️ 1. 1. 1944. Kod s. Medara i s. Trnave (blizu Nove Gradiške) jedinice 12. divizije NOVJ napale kolonu nemačkog 901. motorizovanog puka. Uništeno 5 kamiona i oštećena 2 tenka. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 2 zarobljena a jedinice 12. divizije NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 1. 1. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

⚔️ 1. 1. 1944. Između s. Turopolja i s. Pešćenice (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem uništili lokomotivu i 3 vagona.

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

⚔️ 2. 1. 1944. U Karlovac stigao iz Austrije Štab novoformirane nemačke 392. legionarske divizije (do 14. januara stigle su i sve njegove jedinice).

⚔️ 2. 1. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada jedinice 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušile železničku prugu i uništile 1 lokomotivu i 3 vagona oklopnog voza koji je tom prilikom naišao.

⚔️ 2. 1. 1944. Na železničkoj pruzi s. Caglin-Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

⚔️ 3. 1. 1944. Nemačke snage iz Sinja izvršile iznenadan napad na pozadinske delove 20. divizije NOVJ u s. Biteliću, ubivši 13 i zarobivši 11 boraca i zaplenivši izvesnu količinu oružja, municije i drugog materijala.

⚔️ 3. 1. 1944. Kod s. Prijeke i s. Svračice, iz zasede, 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala nemačke delove iz Gline, razbila ih i prinudila na povlačenje u pravcu Gline, onemogućivši im pljačku sela. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih, a zaplenila je 3 minobacača sa 59 mina, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

⚔️ 3. 1. 1944. Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

⚔️ 3. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe južnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 3. 1. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

⚔️ 3. 1. 1944. Između s. Ašikovca i s. Knešca jedinice Požeškog NOP odreda porušile 1,5 km pruge Pleternica-Caglin i 2 km tt veza.

⚔️ 4. 1. 1944. Delovi 32. divizije NOVJ zauzeli ustaško-domobranska uporišta u s. G. Batinu i s. Belecu i prinudili posade na povlačenje prema Zlataru.

⚔️ 4. 1. 1944. Delovi 1. pešadijskog puka i tenkovske grupe Pavelićeve gardijske brigade, s jednom haubičkom baterijom, napali 3. bataljon Kalničkog NOP odreda u Varaždinskim Toplicama i zauzeli ovo mesto.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. bataljona Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbile napad 1. bataljona domobranskog 8. brdskog puka iz Pakraca na sela Korita i Lovsku.

⚔️ 4. 1. 1944. Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 5. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa: ističe da vojnička situacija još ne dozvoljava održavanje kongresa; pripreme za kongres treba i dalje nastaviti; traži da se primerci omladinske štampe šalju u VŠ NOV i POJ.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod s. Čeglje (blizu Karlovca), iz zasede, dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 5. 1. 1944. Treći bataljon 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Prevršca i s. Mečenčana i prinudio ih na povlačenje u pravcu Kostajnice. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 9 ranjenih vojnika, a jedinice 3. brigade 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 5. 1. 1944. Između s. Lekenika i s. Turopolja (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog hataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i dva nemačka transportna voza: uništili 1 lokomotivu i 7 vagona, a oštetili 3 vagona i 1 lokomotivu.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac-Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

⚔️ 5. 1. 1944. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda Bjelovarskog vojnog područja.

⚔️ 5. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da deo opreme pristigle sa o. Visa doturi jedinicama pri VŠ; da prihvati ranjenike iz Slovenije i da ih, u sporazumu sa GŠ NOV i PO za Sloveniju, uputi u Italiju ili zadrži na svom području.

⚔️ 6. 1. 1944. Otpočeo napad jedinica 32, divizije NOVJ na Zlatar, u kome je bila 7. četa Zagrebačkog ustaškog pripremnog bataljona. U borbama do 9. januara mesto nije zauzeto zbog pristiglih jakih ustaško-domobranskih i nemačkih pojačanja iz Zagreba, s. Marije Bistrice i D. Stubice.

⚔️ 6. 1. 1944. Neretvanski NOP odred napao ustašku posadu u s. Kominu (kod Metkovića): poginula 2 a zarobljeno 12 ustaša. Zatim je uništio uređaje na ž. st. Komin, a na Neretvi potopio putnički brod NDH -Sv. Nikola-.

⚔️ 6. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 6. 1. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

⚔️ 7. 1. 1944. Posle šesnaestočasovne borbe 2. i 4. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ savladali nemačku, ustašku i domobransku posadu pored Globorničkog mosta (kod Ogulina). Neprijatelj je imao 65 mrtvih, 25 ranjenih i 104 zarobljena vojnika. Uništeno je 20 oklopnih vagona i sav materijal za gradnju mosta. Zaplenjeno je 80 pušaka, 3 automata, 11 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 60 mina, 130 bombi, 20.500 metaka, 110 ćebadi i druga oprema.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

⚔️ 7. 1. 1944. Na o Braču grupa boraca Bračko-šoltanskog NOP odreda zarobila 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 7. 1. 1944. Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrli u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

⚔️ 8. 1. 1944. U šumi Kljuki (kod Pokupskog), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 2. i 3. bataljona Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 1. bataljona -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda formirana brigada -Franjo Ogulinac Seljo-.

⚔️ 8. 1. 1944. Na o. Ist se iskrcalo oko 300 nemačkih vojnika s namerom da pronađu posadu nasukanog nemačkog minopolagača -Mosor-. Pošto su posadu već bile zarobile jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ nemački vojnici su uhapsili 52 muškarca od 18 do 60 godina, te ih ukrcali na brodove i sproveli u Zadar.

⚔️ 8. 1. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

⚔️ 9. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

⚔️ 9. 1. 1944. Između s. Mahična i s. Zorkovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili železničku prugu Karlovac-Ozalj i srušili 2 mosta i 2 velika bunkera, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

⚔️ 10. 1. 1944. Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

⚔️ 10. 1. 1944. Nemački borbeni čamci zaplenili nenaoružani transportni brod Mornarice NOVJ, od 450 tona nosivosti, kojinj je iz Palerma (u Italiji) prebacivan na o. Vis materijal koji su saveznici slali jedinicama NOVJ. Brod je sproveden u Velu Luku na o. Korčuli, gde su ga saveznički avioni potopili.

⚔️ 10. 1. 1944. Između s. D. Dubrava i s. Generalskog Stola 2. i 4. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 2 km.

⚔️ 11. 1. 1944. Otpočelo prebacivanje nemačke 114. lovačke divizije iz severne Dalmacije, preko Like i Hrvatskog primorja, na italijanski front.

⚔️ 11. 1. 1944. Delovi 8. divizije NOVJ, posle devetočasovne borbe, zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Oštarije (kod Ogulina). Neprijatelj je imao oko 80 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 8. divizije NOVJ 4 mrtva i 19 ranjenih. Zarobljeno 150 domobrana i 2 oficira, a zaplenjeno: 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 4 automata, 199 pušaka, 150 bombi, 47.000 metaka, 1 putnički auto, 70 ćebadi i druga oprema.

⚔️ 11. 1. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ ušli u Glinu, iz koje su se povukli nemački vojnici, ustaše i žandarmi.

⚔️ 12. 1. 1944. Delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali pograničnu posadu u s. Globočici (kod Kostanjevice). Ubili su 6 i zarobili 14 nemačkih vojnika, a zaplenili: 15 pušaka, 4 automata, 1 p. mitraljez, 2000 metaka, 50 ćebadi i drugu spremu.

⚔️ 12. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

⚔️ 12. 1. 1944. Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

⚔️ 13. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Generalskog Stola otpočeli petodnevni napad na delove 8. divizije NOVJ i Plaščanski NOP odred u rejonu sela D. i G. Dubrava i Tounja. Do 17. januara neprijatelj je uspeo da prodre u Ogulin.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Karlovac-Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 13. 1. 1944. Između s. Lekenika i s. Grede (na prazi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona i oštetivši 5 vagona, u kojima je poginulo 20 i ranjeno 35 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 13. 1. 1944. U Sumartinu (na o. Braču) britanska motorna torpiljarka MTB 226 potopila nemački manji trgovački brod i oštetila dvotrupnu penišu.

⚔️ 14. 1. 1944. Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu Petrinja-Glina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

⚔️ 14. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 4. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 14. 1. 1944. Naredbom Štaba Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, Žumberačko-pokupski NOP odred dobio nov naziv: Žumberački NOP odred.

⚔️ 14. 1. 1944. Višku luku bombardovalo 7 nemačkih aviona, koji su oštetili brod -Marjan- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 14. 1. 1944. Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

⚔️ 15. 1. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da se II omladinski kongres odlaže do proleća zbog čestih neprijateljskih ofanziva i vremenskih nepogoda, jer pod takvim uslovima kongres ne bi dao očekivane rezultate i nalaže da se pripreme vrše na najširoj osnovi. (Ovog i sledećih dana upućene su depeše slične sadržine i ostalim štabovima i drugim podređenim štabovima.)

⚔️ 15. 1. 1944. Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 15. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 15. 1. 1944. Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški transportni voz između Karlovca i s. Rečice (na pruzi Karlovac-Petrinja), uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

⚔️ 15. 1. 1944. Jedinice 3. diverzantskog bataljona 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem pruge srušile dva teretna voza na prugama Banova Jaruga - Zagreb i Zagreb-Križevci, uništivši 1 lokomotivu i 6 vagona i oštetivši 1 lokomotivu i 12 vagona.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. Kapele (blizu D. Miholjca) Podravska partizanska četa napala ustaše i nanela im gubitke od 11 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih.

⚔️ 15. 1. 1944. VŠ NOV i POJ tražio od GŠ NOV i PO za Hrvatsku obaveštenje o aerodromu na Krbavskom polju: da li je siguran; može li se pripremiti za noćno spuštanje; ima li na njemu snega.

⚔️ 16. 1. 1944. Između s. Caglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

⚔️ 16. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

⚔️ 16. 1. 1944. Nemačke jedinice iz Slav. Broda popalile sela: Ježevik, Šušnjevce Korduševce, Klokočevik i Vrhovinu.

⚔️ 17. 1. 1944. U rejonu sela Umetića, Knezovljana i Blinje jedinice 2. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke kolone i nanele im gubitke od oko 30 mrtvih i 50 ranjenih vojnika. U toku borbe neprijatelj je opljačkao i zapalio sela Umetić, Knezovljane i Bijelnik.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

⚔️ 17. 1. 1944. U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 3. istarski partizanski bataljon.

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Šemnici (kod Krapine) izabran ONO odbor za Krapinu.

⚔️ 18. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

⚔️ 19. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske (osim Žumberka i Pokuplja), koja je formiranjem. 10. korpusa ukinuta.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 1. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

⚔️ 19. 1. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku rasformiran Štab 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 19. 1. 1944. Kod s. Brloga i s. Žute Lokve snage nemačke 114. lovačke divizije savladale otpor 3. brigade 13. divizije NOVJ i zauzele Senj.

⚔️ 19. 1. 1944. Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

⚔️ 19. 1. 1944. Na o. Hvar se iskrcao 2. bataljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. Jedinice 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ izvršile bezuspešan napad na s. Hrvace (kod Sinja) koje je branilo oko 300 ustaša i 40 žandarma.

⚔️ 20. 1. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: sa poslednjim direktivama završena je globalna formacija na području Glavnog štaba; sada treba popunjavati jedinice i razvijati nove jedinice; podneti plan o formaciji prema datim direktivama.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da se u Istri formiraju laki NOP odredi, iz kojih bi se kasnije razvila divizija.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 21. 1. 1944. Na prostoriji Brajakovog brda, s. Begunjara, s. D. Kučevice, s. Ladešića Drage, s. Netretića (kod Karlovca) jedinice Karlovačkog NOP odreda odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 5. ustaškog bataljona i 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka iz s. D. Stativa i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 21. 1. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Rijeku, gde je oštetila tvornicu torpeda, rafineriju nafte, železničku prugu i veći broj okolnih zgrada.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac) jedinice 1, diverzantskog bataljona i delova Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ miniranjem uništili domobranski oklopni voz.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 16 novembra 1944-god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

📜 Saopćenje Štaba 3. NOP odreda Četvrte operativne zone od 11. rujna 19442. o borbama vođenim na Biokovu od 27. kolovoza do 8. rujna 1942. godine

📜 Obavještenje komandanta Jugoistoka od 29. prosinca 1943. Vrhovnoj komandi Wermachta o planiranim operacijama protiv jedinica NOV i POJ početkom 1944.

📜 Proglas Komande mjesta Koprivnica kojim čestita i želi sretnu novu 1944. godinu građanstvu Koprivnice

📜 Direktiva Centralnog komiteta KP Jugoslavije od siječnja 1944. centralnim, pokrajinskim i oblasnim komitetima KPJ za budući rad rukovodstva AFŽ-a

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvace 401 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosorskog NOP odreda krajem siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Omiš o izvedenim akcijama u drugoj polovini siječnja

📜 Izvod iz koncepta za ratni dnevnik 7. čete 893. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije za period siječanj-ožujak 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od U. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o rasporedu Splitsko-šibenskog četničkog bataljona

📜 Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor ustaša na oslobođenu teritoriju Like

📜 Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u siječnju 1944. godine, stečenim iskustvima u napadu na Čaglin i kritički osvrt

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ za siječanj 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu podređenih ustanova, brojnom stanju, naoružanju i disciplini boraca, službi veze, izvedenim akcijama i stečenom iskustvu

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu podređenih jedinica i ustanova u siječnju 1944. god., organizacionom stanju i akcijama partizanskih straža te o postignutim rezultatima u radu sekcija i registraure

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba Šeste NOU divizije Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i dejstvu jedinica u januaru 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama Brigade u februaru 1944. godine

📜 Izvod iz knjige preda tih depeša Štaba Trećeg korpusa NOVJ za februar 1944. godine

📜 Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije izvedenih na Trebavi. Majevici i Posavini februara 1944. godine

📜 Izvještaj Prvog stajaćeg djelatnog zdruga za januar 1944. godine

📜 Bojna relacija Zagrebačke konjičke pukovnije za mjesec januar 1944. godine

📜 Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za februar 1944. godine

📜 Opšta bojna relacija Zapovjedništva Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1944. godine

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Drugog bataljona Trinaestog puka Sedme SS divizije Princ Eugen za januar i februar 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 20 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Čaglin

📜 Zapovijest Štaba Devete NO brigade Dvadesete (dalmatinske) divizije od 20 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Hrvače

📜 Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje Cetinske i Kosovske doline i Promine od ustaša i četnika

📜 Naređenje Štaba Desetog (Zagrebačkog) korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. štabu Prve divizije za raspored i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Gore i borbama na području Petrinja-Sunja-Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu Generalski Stol-Tounj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenoj diverziji na komunikaciji Beograd-Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 21 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugosavije o dejstvima i stanju u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Prvog haubičkog diviziona Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. o učešću u napadu na Oštarije

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 22 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu jedinica Sedme divizije na Majur, Panjane i Graboštane

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Poreč i Kulu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 godine

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Poreč i Kulu

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč

📜 Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 23 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim propustima i greškama prilikom borbi na području Plešivica- Okić-Sveta Jana

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 siječnja 1944 god. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Otočca i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Obrovac, njihovom iskrcavanju na otok Ugljan i borbama kod Varaždinbrega, Otočca, Knina i Sinja

📜 Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Giamoč i u srednjoj i sjevernog Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prekidanju kanala za održavanje veze kopno-otoci, kod Marine, Segeta i Vinišća od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 1. siječnja 1944. godine Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o pristizanju zbjega sa Visa u Santa Maria di Leuca - Italija

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra

📜 Izvještaj četničke komande u Šibeniku od 1. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o nedisciplini i anarhiji u četničkim redovima u Šibeniku

📜 Diverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske od 1. siječnja do 15. ožujka 1944. godine

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora

📜 Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Glamoč i u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pavučnjak, Martinsku Ves i borbama na području Livna i Vrlike

📜 Izvještaj Štaba Trećeg Pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o napadu na neprijateljski brod Mosor

📜 Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju vojske i zbjega iz Hvara na Vis

📜 Izvještaj Spire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv dijelova 19. NOV divizije i suradnji s Nijemcima

📜 Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 2. siječnja 1944. komandantu četničke komande Šibenik o napadu partizana na četnike u Plastovu i Velikoj Glavi

📜 Naredba Operativnog štaba za Istru od 2 siječnja 1944 god. o pohvali Prve istarske NOP čete za uspjehe postignute u borbi i napadima na neprijateljska saobraćajna sredstva

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna

📜 Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

📜 Izvod iz naredbe br. 3 Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. o organizaciji otsjeka pri Štabu korpusa i numeriranju brigada po divizijama

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvima kod Primoštena i Sinja

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

📜 Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 4. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju zbjega u Italiji

📜 Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 4. siječnja 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o situaciji u Splitu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvu jedinica kod Sinja i zračnim napadima saveznika na Šoltu, Split i Šibenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

📜 Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 4. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Kotarske ispostave Vrgorac od 4. siječnja 1944. o napadu partizana na tri njemačka kamiona kod Vrgorca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u jedinicama i dejstvima neprijatelja

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 godine

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije Omladinske brigade Joža Vlahović od 4. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu u brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 4 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama u Turopolju, prebacivanju u Moslavinu i budućim namjerama

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva Dvadeset osme divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 4 siječnja 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Okučane, Bogićevce i Breganu i na komunikacije Beograd- Zagreb i Zagreb-Karlovac

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 4 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na komunikaciju Zagreb-Karlovac

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. siječnja 1944. o događajima na području kotarske oblasti u drugoj polovici mjeseca prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Mostar od 5. siječnja 1944. o transportu zarobljenih partizana na Korčuli iz Metkovića za Mostar

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja južno od Gline

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Okučane

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 5 siječnja 1944 god. Štabu Kaliničkog NOP odreda za dejtsvo poslije ulaska neprijateljskih snaga u Varaždinske Toplice

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Staru Gradišku, Novi Varoš i Vojnović salaš

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novsku i Brestaču i borbama na Varaždinbregu, kod Vrlike i Sinja

📜 Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 6. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju zbjega u Italiji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

28. slavonska divizija NOVJ 2. diverzantski bataljon NOVH Jastrebarsko Benkovac Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 9. dalmatinska divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Istri 1944. Josip Broz Tito Našice 34. hrvatska divizija NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Daruvar 33. hrvatska divizija NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Bjelovar Borbe na Jadranu 1944. Sinj 3. diverzantski bataljon NOVH Otočac Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Lici 1944. Vrhovni štab NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Šibenik Zasede u oslobodilačkom ratu 32. zagorska divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Križevci 20. dalmatinska divizija NOVJ Slavonska Požega 6. slavonski korpus NOVJ Zagreb Petrinja 15. brdski armijski korpus Borbe u Slavoniji 1944. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Omladina u ratu Hrvatsko domobranstvo Politički komesari u NOR-u Karlovac Vis Sisak 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Kninska operacija Mornarica NOVJ 2. oklopna armija 40. slavonska divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Brač Istra u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Ogulin Gračac Cazin Glavni štab Hrvatske Britanija i Jugoslavija Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Livno Varaždin Koprivnica Partizanska avijacija Komunistička partija Hrvatske Virovitica 35. lička divizija NOVJ Knin 264. pešadijska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. kozačka divizija Vermahta