Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. kordunaška divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 123 hronoloških zapisa, 305 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 4. hrvatske NOU, 5. i 6. hrvatske NO brigade formirana 8. divizija NOVJ [Šesta hrvatska NO brigada koja je dejstvovala u Gorskom Kotaru Hrvatskom primorju nije bila u organskom sastavu 8. divizije NOVJ, nego je prema naredbi GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 11. decembra 1942. potpisala pod komandu Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, a na njeno mesto došla je 15. hrvatska NO brigada.].

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ. od 6, 7. i 8. divizije NOVJ formiran 1. hrvatski korpus NOVJ.

⚔️ 23. 11. 1942. Delovi 8. divizije NOVJ napali s. Čemernicu i ž. st. Topusko. Zbog netačnih obaveštajnih podataka o rasporedu neprijateljskih snaga, uporišta nisu zauzeta ni posle novog napada.

⚔️ 9. 12. 1942. Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele s. Banski Kovačevac i s. Skakavac (kod Karlovca), zarobile 244 domobrana i zaplenile 12 p. mitraljeza, 7 automata, 260 pušaka, 300 bombi, 80.000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 11. 12. 1942. Posle trodnevnih borbi jedinice 8. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište s. Lasinju (kod Karlovca) i zaplenile 19 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 brdski top sa 51 granatom, 105 ćebadi, 36 pari cipela, 10 vojničkih odela i drugu opremu.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele domobransko uporište u s. Čemernici (kod Vrginmosta), zarobile 67 domobrana i zaplenile 3 p. mitraljeza, 3 automata, 60 pušaka i 1 minobacač. Jedinice 8. NO divizije imale su 12 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 8. divizije NOVJ izvele neuspeo napad na ž. st. Topusko, koju je branilo 150 ustaša. Divizija je imala 5 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 1. 1943. Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

⚔️ 11. 1. 1943. Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele četničko uporište Ličku Jesenicu (kod Plaškog).

⚔️ 17. 1. 1943. Kod s. Kamanje (na pruzi Karlovac-Metlika) delovi 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali italijanski transportni voz i uništili lokomotivu i 22 vagona - cisterne sa benzinom.

⚔️ 25. 1. 1943. Jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ i 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zauzele u Žumberku sela: Vukšin Šipak, Guče, G. Kupčinu i Draganiće. Zarobljeno je 70 domobrana i 2 oficira 9. regrutnog bataljona, dok gubici u mrtvima i ranjenima nisu utvrđeni. Jedinice NOVJ su imale 10 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 26. 1. 1943. Drežnik-Grad (kod Plitvičkih jezera) zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle borbi protiv 8. divizije NOVJ.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1943. U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 13. 2. 1943. Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 15. 2. 1943. Kod G. Lapca otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. i 8. divizije NOVJ protiv delova italijanske divizije -Sasari-. Poginulo je 28, ranjena su 94 i nestala 4 italijanska vojnika i oficira, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 22 ranjena.

⚔️ 18. 2. 1943. U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Barilovića i s. Krnjaka (kod Karlovca) jedinice 1. kordunaškog NOP odreda i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete 35. ustaškog bataljona i nanele im gubitke od preko 20 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 26. 2. 1943. Kod s. Latina (na pruzi Plaški - s. Josipdol) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale oklopni voz. Zarobljeno je 35 italijanskih vojnika, domobrana, ustaša i četnika.

⚔️ 7. 3. 1943. U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

⚔️ 17. 3. 1943. Na pruzi Ogulin - s. Dubrave jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ i 1. kordunaškog NOP odreda napale italijanski transportni voz i zapalile 6 vagona s materijalom. Poginulo je 10, ranjeno 15 i zarobljeno 48 domobrana, ustaša i italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 29 ranjenih.

⚔️ 21. 3. 1943. Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

⚔️ 24. 3. 1943. Ustaško uporište s. Letinac (kod Brinja) zauzele jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ. Poginulo je 8, a zarobljeno 16 ustaša. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 28. 3. 1943. U s. Podumu (kod Otočca) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale i zarobile 40 četnika.

⚔️ 3. 4. 1943. Ustaško uporište s. Kompolje (kod Brinja) zauzele jedinice 5. udarne brigade 8. divizije NOVJ i nanele neprijatelju gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 36 zarobljenih.

⚔️ 4. 4. 1943. Italijansko-četničko uporište u s. Brlogu (kod Brinja) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ. Poginulo je oko 100 i zarobljena su 72 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 20 mrtvih i 68 ranjenih.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 0. 5. 1943. U bolnici na Kordunu umro od tifusa zamenik političkog komesara 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ Rade Janjanin, narodni heroj.

⚔️ 2. 5. 1943. Jedinice 6. divizije NOVJ sa 4 udarnom i 15. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ napale Gospić poslednje neprijateljsko uporište u Lici, koje su branile ustaško-domobranske snage, jačine 5000 vojnika. Zbog velikih gubitaka (243 mrtva i ranjena) jedinice NOVJ su, posle danonoćne borbe, obustavile napad.

⚔️ 21. 5. 1943. U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela (kod Plitvičkih jezera) 1. bataljon 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede manje delove nemačke 114. lovačke divizije i naneo im gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 1 zarobljenog. Bataljon je imao 5 ranjenih.

⚔️ 24. 5. 1943. Delovi italijanske divizije -Re- i konjičkog puka -Alesanđrija- iz Senja i Krivo- Puta pokušali prodor ka oslobođenom Brinju, ali ih je na Goljaku dočekala i odbila 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ. Sutradan je neprijatelj potisnuo ovu brigadu na položaje iznad Žute Lokve, odakle ga je ona 26. maja bezuspešno napadala na Goljaku. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 109 ranjenih, a 4 udarna brigada 10 mrtvih i 56 ranjenih.

⚔️ 0. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

⚔️ 7. 6. 1943. Jako četničko uporište Josipdol (kod Ogulina) napale jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i pretrpele gubitke od 2 mrtva i 25 ranjenih.

⚔️ 17. 6. 1943. Cetingrad zauzela 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i zarobila, a delom uništila, dve čete domobranskog 11. brdskog puka. Poginulo je 60, ranjeno 15 i zarobljeno 160 domobrana. Brigada je imala 13 mrtvih i 41 ranjenog. Tada je poginuo i Milan Čakširan, narodni heroj.

⚔️ 19. 6. 1943. Slunj zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i zarobile 45 vojnika i 3 oficira domobranskog 11. brdskog puka, dok se ostatak posade probio ka s. Furjanu i s. Lađevcu.

⚔️ 20. 6. 1943. U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

⚔️ 9. 7. 1943. Jedinice 1. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade s. Skakavca i s. Lasinje (kod Karlovca). Posle nekoliko uzastopnih juriša napad je obustavljen uz gubitke od 11 mrtvih i 40 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 30. 7. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile delove 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i zauzele Slunj.

⚔️ 30. 7. 1943. Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 11. 8. 1943. Jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ zaposele Slunj i Cetingrad, odakle su se delovi domobranskog 3. brdskog puka povukli u V. Kladušu.

⚔️ 13. 8. 1943. Treći domobranski brdski puk napustio V. Kladušu i povukao se u Cazin. Na putu ga je napala 3. brigada 8. divizije NOVJ i nanela mu gubitke od 304 mrtva, ranjena i zarobljena.

⚔️ 13. 8. 1943. Treća udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove domobranskog 3. brdskog puka u momentu kada su napuštali V. Kladušu i povlačili se ka Cazinu. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 10 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika, 4 oficira i 3 lekara. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 16. 8. 1943. Topusko napale i zauzele jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ, a delovi 11. ustaškog bataljona i žandarmi se povukli u Glinu.

⚔️ 29. 8. 1943. U rejonu s. Ličkog Osika i s. Perušića 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove 4. ustaške brigade. Angažujući jače snage iz Gospića, ustaše su posle dvodnevne borbe održale svoje položaje i nanele 2. brigadi gubitke od 5 mrtvih i 14 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 14. 9. 1943. Kod Musulinskog Potoka (na putu Vrbovsko-Drežnica) 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ razbila kolonu jačine oko 1300 četnika. Poginulo je i ranjeno preko 100, a zarobljeno 130 četnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 24. 9. 1943. Na ž. st. Generalski Stol (kod Karlovca) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali četu domobranskog 20. železničko-stražarskog bataljona i zarobili 51 domobrana i 1 oficira.

⚔️ 12. 10. 1943. Delovi nemačkog 901. motorizovanog puka i 14. SS policijskog puka iz Ogulina napali i odbacili jedinice 8. divizije NOVJ i zauzeli s. Josipdol i s. Skradnik.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod ž. st. Košare (blizu Ogulina) 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede i uništio 2 kamiona sa 11 ustaša i domobrana, a zarobio 2 domobrana i 1 ustašu.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Graberja (blizu Gline) 2. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu, ali je ovoj ubrzo stigla pomoć iz Petrinje. Bataljon je ubio 1 i ranio 1 nemačkog vojnika, a zapalio 2 i oštetio 8 kamiona.

⚔️ 26. 11. 1943. Jedinice 8. divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi protiv čete vojnika nemačke SS pešadijske divizije -Nordland- i domobrana, zauzele s. Hrastovicu (kod Petrinje). Gubici neprijatelja: 91 mrtav, 16 ranjenih i 59 zarobljenih, a jedinice 8. divizije NOVJ: 18 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 2. 12. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

⚔️ 14. 12. 1943. Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 7. 1. 1944. Posle šesnaestočasovne borbe 2. i 4. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ savladali nemačku, ustašku i domobransku posadu pored Globorničkog mosta (kod Ogulina). Neprijatelj je imao 65 mrtvih, 25 ranjenih i 104 zarobljena vojnika. Uništeno je 20 oklopnih vagona i sav materijal za gradnju mosta. Zaplenjeno je 80 pušaka, 3 automata, 11 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 60 mina, 130 bombi, 20.500 metaka, 110 ćebadi i druga oprema.

⚔️ 10. 1. 1944. Između s. D. Dubrava i s. Generalskog Stola 2. i 4. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 2 km.

⚔️ 11. 1. 1944. Delovi 8. divizije NOVJ, posle devetočasovne borbe, zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Oštarije (kod Ogulina). Neprijatelj je imao oko 80 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 8. divizije NOVJ 4 mrtva i 19 ranjenih. Zarobljeno 150 domobrana i 2 oficira, a zaplenjeno: 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 4 automata, 199 pušaka, 150 bombi, 47.000 metaka, 1 putnički auto, 70 ćebadi i druga oprema.

⚔️ 13. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Generalskog Stola otpočeli petodnevni napad na delove 8. divizije NOVJ i Plaščanski NOP odred u rejonu sela D. i G. Dubrava i Tounja. Do 17. januara neprijatelj je uspeo da prodre u Ogulin.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol - s. Modruš - s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imale 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. D. Dubrava (na komunikaciji s. Generalski Stol - s. Tounj), iz zasede, 1. i 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali domobransku auto-kolonu i naneli joj gubitke od 21 mrtvog, 8 ranjenih i 41 zarobljenog vojnika i oficira. Zapaljeno je 5 kamiona, a zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 30 pušaka, 3 pištolja, 1 automat, 3500 metaka, 150 pari odela, 200 pari cipela i druga oprema.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

⚔️ 5. 2. 1944. Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 10. 2. 1944. Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

⚔️ 4. 3. 1944. Jedinice 1. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije, posle borbi sa 3. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ, zauzele s. Tobolić (kod Plaškog).

⚔️ 4. 3. 1944. U s. Zdenčini (kod Jastrebarskog) 1 i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje, jedinicama 8. divizije NOVJ naređeno je da se povuku. U toj borbi one su imale 7 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 5. 3. 1944. U s. Hrašću (kod Karlovca), po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od boraca Karlovačkog NOP odreda formirana Karlovačka brigada 8. divizije NOVJ.

⚔️ 5. 3. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli četvorodnevni napad iz s. Modruša, s. Josipdola i s. Tobolića na jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delove Plašćanskog i Kordunaškog NOP odreda u Plašćanskoj dolini. U tim borbama neprijatelj je ovladao Plašćanskom dolinom, pretrpevši gubitke od oko 200 vojnika izbačenih iz stroja, dok su jedinice 3. udarne brigade imale 21 mrtvog i 45 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 3. 1944. Jedinice 8. divizije NOVJ otpočele četvorodnevni napad na 1. i 2. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaški bataljon na prostoriji s. Plaški - s. Tobolić - s. Tounj - s. Josipdol, s ciljem da im nanesu što veće gubitke, spreče im pljačku i paljenje sela i izbace ih iz Plašćanske doline. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke: 240 mrtvih, 230 ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Plen: 5 mitraljeza, 8 automata, 70 pušaka, 11,000 metaka, 2 minobacača sa 170 mina, komora jednog bataljona, 35 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 45 mrtvih, 157 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 23. 3. 1944. Pod pritiskom jedinica 8. divizije NOVJ delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije napustili Plaški i povukli su se u pravcu Ogulina.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

⚔️ 2. 4. 1944. Kod s. Keića (blizu Ogulina) 3. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao delove nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, razbio ih i prinudio da se preko r. Mrežnice povuku u s. Generalski Stol, uz gubitke od 24 mrtva i 8 ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 4. 1944. Otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije na jedinice 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ na odseku s. Dabar - s. Doljane (blizu Otočca), koje su uspele da odbiju napad neprijatelja i da mu nanesu gubitke od 50 mrtvih i više ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 4. 1944. Jedinice 2. udarne brigade i Prateća četa 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i dva bataljona Kordunaškog NOP odreda zauzeli uporište s. Vukmanić (kod Karlovca) koje su branili delovi 1. bataljona domobranske 2. posadne brigade i delovi 10. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 243 zarobljena, 73 mrtva i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: minobacač sa 50 mina, 3 p. mitraljeza, 37 pušaka, 10 500 metaka i druga oprema.

⚔️ 8. 4. 1944. Otpočeo trodnevni napad delova 7. udarne i 8. divizije NOVJ i Unske operativne grupe na Cazin, koji su branili ustaški 8. bataljon, jedan bataljon nemačke 373. legionarske divizije i delovi 10. ustaškog bataljona. Usled prodora nemačkih i ustaškodomobranskih snaga iz Bihaća i s. Ostrošca i njihovog spajanja s posadom u Cazinu, napad je 11. aprila obustavljen. Ustaško-nemačke snage imale su 198 mrtvih, 153 ranjena i 15 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ - 35 mrtvih, 151 ranjenog i 4 nestala borca.

⚔️ 11. 4. 1944. U rejonu s. Keića 2. i 3. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali iz zasede delove nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka iz s. Generalskog Stola i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 45 mrtvih (među kojima 2 oficira) i više ranjenih, a jedinice 1. udarne brigade 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1944. U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Tounjskog Tržića i s. Primišlja (blizu Slunja) delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Tounja napali 1. bataljon Kordunaškog NOP odreda i odbacili ga na položaje severno od s. Primišlja. Protivnapadom delova 8. divizije NOVJ neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 21. 5. 1944. U s. Primišlju i okolnim uporištima (kod Slunja) delovi 2. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Tounja. Zarobljeno je 25, a ubijeno i ranjeno oko 140 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 47 pušaka, 1 mitraljez, 32 para odela, 17 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 4 mrtva i 21 ranjenog borca.

⚔️ 2. 6. 1944. U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

⚔️ 5. 6. 1944. U s. Dugoj Resi i s. Belaju (kod Karlovca) 1. i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale ustašku i domobransku posadu. Napad nije uspeo, ali je neprijatelj imao oko 200 vojnika izbačenih iz stroja. Jedinice NOVJ imale su 9 mrtvih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 15. 6. 1944. Posle tročasovne borbe 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda zauzeli s. Buševac (kod V. Gorice) koje su branili delovi domobranske 4. posadne brigade.

⚔️ 16. 6. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 8. divizija NOVJ dobila naziv: udarna.

⚔️ 22. 6. 1944. Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

⚔️ 24. 6. 1944. Delovi 34. i 8. udarne divizije NOVJ porušili prugu Zagreb-Jastrebarsko na 80 mesta a put Jastrebarsko - s. Rakov Potok na 6 mesta. Saobraćaj na pruzi je obustavljen 9 dana.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ rasformirana Grupa NOP odreda 4. korpusa NOVJ: borcima Kordunaškog i Plašćanskog NOP odreda popunjene jedinice 8. udarne divizije NOVJ, a Karlovački NOP odred potpao pod komandu 34. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 7. 1944. U rejonu s. D. Dubrava, s. Mikašinovića i s. Zatezala (kod Ogulina) 3. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ, posle jedanaestočasovne borbe, odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Generalskog Stola i s. Tounja i time omogućila prebacivanje ranjenika iz Žumberka na Kordun, Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 8 ranjenih oficira i vojnika.

⚔️ 14. 7. 1944. Kod s. Kordića (blizu Metlike), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandant 1. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ Miloš Kljajić, narodni heroj.

⚔️ 29. 7. 1944. Trideset osma udarna divizija NOVJ zauzela Kladanj koji su branili ustaše i delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

⚔️ 1. 8. 1944. Kod s. Mikašinovića (blizu Ogulina) delovi 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napali iz zasede delove nemačke 392. legionarske divizije iz s. Tounja. Posle kraće borbe, nanevši neprijatelju gubitke od 18 mrtvih i 20 ranjenih., jedinice 3. udarne brigade su se preko šume Mašnike prebacile na desnu obalu r. Mrežnice.

⚔️ 8. 8. 1944. Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

⚔️ 13. 8. 1944. Na prostoriji s. Plitvički Ljeskovac - s. Prijeboj - s. Čujića Krčevine (kod Titove Korenice) otpočeo trodnevni napad u kome je 2. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ odbacila delove nemačke 392. legionarske divizije prema Bihaću i s. Babinom Potoku. Neprijatelj je imao oko 140 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 2. udarne brigade su imale 6 mrtvih i 29 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 8. 1944. U Vojniću, na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Karlovac, kojoj je prisustvovalo oko 600 delegata iz svih srezova karlovačkog okruga i iz jedinica 8. udarne divizije NOVJ, izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Karlovac.

⚔️ 6. 9. 1944. Između s. Generalskog Stola i s. Tounja (kod Karlovca) jedinice 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ, iz zasede, napale dolove nemačke 392. legionarske divizije i nanele im velike gubitke.

⚔️ 8. 9. 1944. Prva udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na ustaška i domobranska uporišta u s. Turnju i s. G. Mekušju (kod Karlovca).

⚔️ 13. 9. 1944. Prva udarna brigada 8. udarne divizije i 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, u sadejstvu sa 2. udarnom brigadom 8. udarne divizije i 2. muslimanskom brigadom Unske operativne grupe, zauzele Cazin, koji je branio 5. bataljon 8. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 273 mrtva, 90 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 haubice, 2 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 167 pušaka i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih i 44 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Vagancu (kod Bihaća). Posle osmočasovne borbe one su se, zbog dolaska pojačanja iz Bihaća i Cazina, morale povući.

⚔️ 2. 10. 1944. Jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ zauzele ustaška uporišta u s. Živaji, s. G. i D. Cerovljanima (kod Dubice), zaplenile 143 puške, 7 p. mitraljeza, 4 mitraljeza, 2 minobacača, 1 protivoklopni top, 136.400 metaka, porušile 3 železničke stanice, 24 bunkera, 4 lokomotive, 80 vagona, 13 skretnica i 1 most i prugu na 70 mesta.

⚔️ 8. 10. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ napala Kičevo i uporišta severoistočno od njega, u kojima su se branili balisti. Posle vrlo oštre i uporne borbe 1. makedonska NOU brigada je narednog dana oslobodila Kičevo, ali je, zbog nepovoljne situacije kod ostalih snaga 48. divizije i zbog pritiska novih snaga balista, u toku noći napustila grad, zarobivši oko 200 balista. Brigada je imala oko 10 poginulih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je dosta ratnog materijala.

⚔️ 6. 11. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ izdala zapovest 1. makedonskoj NOU brigadi, 15. makedonskoj NO brigadi i 4. šiptarskoj NO brigadi da 7. novembra izjutra napadnu i oslobode Ohrid i Strugu.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Cazin u kome su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije, jedna ustaška četa, 50 nemačkih vojnika i 16 žandarma. Neprijatelj je imao 722 vojnika i oficira izbačena iz stroja a 267 ih je zarobljeno. Zaplenjeno: 3 minobacača sa 139 mina, 23 p. mitraljeza, 25 automata, 341 puška, 225 bombi, 64.000 metaka i druga oprema. Jedinice NOVJ su imale 51 mrtvog i 244 ranjena borca.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Zapovijest štaba Osme divizije Prvog hrvatskog korpusa od 21 studenog 1942 god. za napad na Cememicu i Topusko-Kolodvor

📜 Izvještaj štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 god. Štabu korpusa o izvršenim pripremama za napad na Cemernicu i Topusko-Kolodvor i o nekim greškama Komande područja Kordun

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme Divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 godine

📜 Pismo komandanta Osme divizije od 23 studenog 1942 god. komandantu Šeste divizije o borbi na Cemernici i Topličkim Kosama

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 26 studenog 1942 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o na nadu na Cemernicu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste kordunaške NO brigade i prijedlog za napad na neprijateljska uporišta Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju ceste Slunj - Vojnić - Vrginmost i o potrebi upućivanja tenkovskog voda ka Vrginmostu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste NO brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Pismo Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 prosinca 1942 god. borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima podređenih jedinica u vezi s napadom na Skakavac i Banski Kovačevac

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 prosinca 1942 god. potčinjenim jedinicama za napad na Skakavac i Banski Kovačevac

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 12 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na Cemernicu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cemernicu

📜 Naredba Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. o postavljanju rukovodilaca u Četvrtoj NOU brigadi i formiranju čete za vezu u diviziji

📜 Pismo političkog komesara Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 prosinca 1942 god. političkim komesarima Šeste, Sedme i Osme divizije o nekim propustima u akcijama i u radu s jedinicama

📜 Naređenje Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 24 prosinca 1942 god. Štabu Četvrte kordunaške NOU brigade da spriječi prodor ustaša na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 30. decembra 1942. Štabu 8. divizije o upućivanju 15. NO brigade na sektor Rakovica - Drežnik

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Saborski

📜 Uputstvo političkog komesara 8. NOU divizije 1. korpusa NOV Hrvatske od 4. januara 1943. političkim komesarima brigada o načinu sprovođenja političkog rada u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korousa NOV i PO Hrvatske o napadu na Saborski

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 8 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju željezničke pruge Blata - Javornik

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije za dejstvo Šeste, Sedme i Osme divizije u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 8. NOU divizije od 17. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o sastanku Divizijskog komiteta na kome je razmatrano moralno-političko stanje u jedinicama

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju situacije u zonama dejstva Šeste i Osme NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Osme divizije da povuče svoje jedinice u pravcu Velike Kladuše i Slunja

📜 Obavještenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije o povlačenju Osme divizije sa Korduna i zadacima Kordunaškog i Banijskog NOP odreda u toku neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Veliki Skočaj

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Donji Lapac i stanju na području Skočaja

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 2 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV I PO Hrvatske o situaciji na području Drenovače

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 2 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskom napadu na položaje Sedme divizije i stanju na sektoru Plješevice

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 3 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na području Lohovo - Ripač

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Gradini, Drenovači i Buku

📜 Dopunski izvještaj Osme divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Gradini i Drenovači

📜 Pismo štaba Šesnaeste NO brigade od 7 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora dolinom Une i povlačenju kordunaških i ličkih jedinica u Bosnu

📜 Pismo štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 veljače 1943 god. borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima o razlozima povlačenja sa Korduna

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade od 8 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Drenovači

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi na Drenovači

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 9. februara 1943. partijskom komitetu 8. NOU divizije o razobličavanju rada i političkih planova izdajničkog vodstva Hrvatske seljačke stranke

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade od 12 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 12 veljače

📜 Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 20 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca

📜 Naređenje štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. štabu Osme divizije za napad na Boričevac

📜 Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 26 veljače 1943 god štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca i Gornjeg Lapca

📜 Izvještaj štaba Osme divizije od 28 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 28 veljače

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 5 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na četnike u Donjem Babinom Potoku i u Crnoj Vlasti

📜 Pismo Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 ožujka 1943 god. starješinama podređenih jedinica o nekim nedostacima i stečenim iskustvima u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Gornji Babin Potok i Crnu Vlast

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 ožuika 1943 god. Štabu Prvog korpusa o toku borbe za Gornji Babin Potok i Crnu Vlast

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 ožujka 1943 gcd. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Gornji Babin Potok i Crnu Vlast

📜 Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 13 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Brigade od 7 siječnja do 6 ožujka

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornji Babin Potok i Crnu Vlast

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije da uputi Četvrtu NOU brigade prema Dabru

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Četvrte NOU brigade na Plavča Dragu i Saborski

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 19 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Lešća

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 20 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku prugu Ogulin - Dubrave

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 ožujka 1943 god. o napadu jedinica Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Crnu Vlast

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Crnu Vlast i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Četvrte NOU brigade na Zumberku i Kordunu od 25 prosinca 1942 do 26 veljače 1943 godine

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije o uočenim nedostacima prilikom napada na Crnu Vlast

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na pruzi Javornik - Rudopolje

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 30 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na pruzi Vrhovine - Rudopolje

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 31 ožujka 1943 god podređenim jedinicama za napad na Zalužnicu

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 31. marta 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 2 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Brlog i Kompolje

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 travnia 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na padručju Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o zauzeću Brloga i Kompolja

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o povlačenju Talijana iz Brinja

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Brinja

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 godine

📜 Pripremna zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za blokadu Gospića

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 30 travnja 1943 god. o padu s. Brušana i opkoljavanju Gospića od strane Šeste i Osme divizije

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 10 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama na području Otočca od 31 ožujka do 10 travnja 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 1 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 1 svibnja 1943 godine Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o pripremama za napad na Gospić

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 3 svibnja 1943 god. Šestoj i Osmoj diviziji za razmještaj i daljnja dejstva

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Zapovjedništva za Operativno područje Lika od 3 svibnja 1943 god. o napadu snaga Šeste i Osme divizije na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 4 svibnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić i borbama na području Plaškog

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 svibnja 1943 god. o akciji na području Kalnika i napadima dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić

📜 Pismo političkog komesara Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 svibnja 1943 god. političkim komesarima Šeste i Osme divizije o postignutim uspjesima i mjerama za povećanje brojnog stanja jedinica

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 7. maja 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj diviziji

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 8 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Pete NO brigade na području Plaškog

📜 Zapisnik sa sednice Partijskog komiteta 8. NOU divizije održane 10. maja 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 18. maja 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u brigadama i o političkom radu na terenu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju jedinica i o borbi kod Vaganca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Unske operativne grupe na Bučicu i koncentraciji neprijateljskih snaga u Ogulinu

📜 Zapisnik sa sednice partijskog komiteta 8. NOU divizije održane 24. maja 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije da formiraju mitraljeske čete pri bataljonima

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Plaškog

📜 Pregled akcija i operacija Šeste i Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 do 31 svibnja 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Josipdol

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9 lipnja 1943 god. o napadu jedinica Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske na Josipdol i Oštarije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1945. Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. 11. hrvatski korpus NOVJ 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Huska Miljković Drežnica Operacija Adler Četnici u drugom svetskom ratu Napad NOVJ na Glinu 1943. Plaški Borbe u Lici 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu 5. italijanski armijski korpus Operacija Morgenstern Velika Kladuša Otočac Borbe u Hrvatskoj 1943. Petrinja 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Vrhovine Zasede u oslobodilačkom ratu Glina Hrvatsko domobranstvo Topusko Operacija Wechselbalg 13. pešadijska divizija Re Borbe u Lici 1944. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Karlovac Ogulin Slunj 48. makedonska divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 3. lička proleterska udarna brigada Operacija Drežnica Borbe u Hrvatskoj 1944. 34. hrvatska divizija NOVJ Donji Lapac 392. legionarska divizija (plava) Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Slovenska udarna brigada Matija Gubec Bolnice u oslobodilačkom ratu 373. legionarska divizija Tiger Cazin Vojnić Jastrebarsko 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Lici 1943. Lička Jesenica Gospić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ 114. lovačka divizija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Metlika Bihać 7. banijska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Ranjenici u ratu Vrginmost Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije