Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Velika Kladuša u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U selima oko V. Kladuše ustaše ubile oko 1500 Srba (ljudi, žena i dece), kao i nekoliko muslimana i Hrvata koji su se suprotstavili pokolju.

⚔️ 22. 8. 1941. U Bihaću ustaše streljale sekretara mesne organizacije KPJ u V. Kladuši Milana Pilipovića, narodnog heroja. Kad je Pilipović pokušao da vozom iz Bihaća ilegalno prebaci 70 pušaka i 3 sanduka municije ustaše su ga prepoznale, ranile i uhvatile.

⚔️ 12. 12. 1941. Između V. Kladuše i Pećigrada ustanici posekli 67 tt stubova.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda zauzele V. Kladušu. Italijanska posada se izvukla prema Slunju.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda ušle u V. Kladušu, pošto su je italijanski vojnici i žandarmi napustili.

⚔️ 25. 2. 1942. Formiran odbor NOF-a za V. Kladušu.

⚔️ 12. 3. 1942. U V. Kladuši, uz prisustvo delegata VŠ i CK KPJ Vladimira Popovića, održana druga okružna partijska konferencija za karlovački okrug, na kojoj je analiziran rad partijske organizacije posle prve okružne konferencije (krajem. jula 1940) i izabran novi OK.

⚔️ 18. 3. 1942. Domobrani, ustaše i milicija zauzeli V. Kladušu, potisnuvši delove Grupe kordunaških NOP odreda.

⚔️ 18. 4. 1942. Na putu V. Kladuša - Topusko 3. četa 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama. Poginulo 17 i ranjeno 15 ustaša.

⚔️ 18. 7. 1942. Kod s. Kamenskog Mosta (blizu Topuskog) delovi Banijskog i 1. kordunaškog NOP odreda razbili dve čete ustaša iz V. Kladuše.

⚔️ 12. 8. 1942. U V. Kladuši ustaše izvršile provalu SK KPJ i uhapsile 50 aktivista NOP-a.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli V. Kladušu, odakle je glavnina ustaške posade pobegla prema Vrnograču i Topuskom.

⚔️ 5. 12. 1942. U V. Kladuši, naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 3. i 4. bataljona 1. NOU brigade Hrvatske i Udarnog bataljona Kordunaškog NOP odreda formirana 15. hrvatska NO brigada.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Kamenskog Mosta (na putu Topusko - V. Kladuša) 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razbio ustašku kolonu. Poginulo je 12 i ranjeno 12 ustaša.

⚔️ 17. 5. 1943. Delovi Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ napali dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka u V. Kladuši, ali se posada održala uz pomoć nemačke kolone koja je intervenisala iz Bihaća.

⚔️ 20. 6. 1943. U Velikoj Kladuši Unska operativna grupa, 4. korpusa NOVJ ojačana 2. udarnom brigadom 8. dvivizije NOVJ, napala i u 20-časovnoj borbi razbila dva bataljona 11. puka domobranske 2. pešadijske divizije, ali, zbog intervencije jakih delova nemačke 114. lovačke divizije, mesto nije zauzela.

⚔️ 20. 6. 1943. U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

⚔️ 5. 8. 1943. Kod s. Starog Sela (na putu Topusko - V. Kladuša) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale četu domobrana 7. brdskog puka. Poginulo je i nestalo 5, ranjeno je 6, a zarobljeno 17 domobrana. Brigada je imala 2 ranjena.

⚔️ 11. 8. 1943. Jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ zaposele Slunj i Cetingrad, odakle su se delovi domobranskog 3. brdskog puka povukli u V. Kladušu.

⚔️ 13. 8. 1943. Treći domobranski brdski puk napustio V. Kladušu i povukao se u Cazin. Na putu ga je napala 3. brigada 8. divizije NOVJ i nanela mu gubitke od 304 mrtva, ranjena i zarobljena.

⚔️ 13. 8. 1943. Treća udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove domobranskog 3. brdskog puka u momentu kada su napuštali V. Kladušu i povlačili se ka Cazinu. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 10 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika, 4 oficira i 3 lekara. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 10. 12. 1943. U s. Podzvizdu (kod V. Kladuše) oko 300 pripadnika muslimanske milicije Huske Miljkovića iznenada napalo 1. bataljon 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ. Bataljon se u neredu povukao ka s. Glinici, uz gubitke od 3 mrtva, 4 ranjena i 17 zarobljenih.

⚔️ 8. 2. 1944. Od Cazinskog NOP odreda u V. Kladuši, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formirana 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 26. 2. 1944. Između Slunja i V. Kladuše, vraćajući se iz Topuskog, s partijskog kursa, poginuo sekretar SK KPH za Perušić Nikola, Hećimović Bracija, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše

📜 Primišlje i oslobođenju Kladuše

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. Štabu odreda o rezultatima napada na Talijane između Slunja i Velike Kladuše

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac Nikoli Brezoviću Prebegu, koji se kao domobran nalazio u Donjim Dubravama, kojim ga obavještavaju da su primili njegova pisma te ga pozivaju da odmah dođe na oslobođeni teritorij, gdje će na okružnoj partijskoj konferenciji u V. Kladuši 12. III 1942. godine zastupati karlovački kotar i podnijeti izvještaj o stanju na njemu

📜 Politički izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH za Karlovac, podnesen na Drugoj partijskoj konferenciji 12. marta 1942. u Velikoj Kladuši

📜 Rezolucija Okružne partijske konferencije KPH za Karlovac, održane 12. marta 1942. u Velikoj Kladuši

📜 Izvod iz zapisnika Druge konferencije KPH za okrug Karlovac održane u Velikoj Kladuši 12-14. III 1942. godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 4 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o povratku brigade iz Žumberka i o borbi sa ustašama iz Cetingrada i V. Kladuše

📜 Zapovijest Operativnog štaba 1. odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 6. novembra 1942. bataljonima za napad na neprijateljsko uporište u Velikoj Kladuši

📜 Izvještaj štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 19 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Osme divizije da povuče svoje jedinice u pravcu Velike Kladuše i Slunja

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Topusko - Velika Kladuša - Cetingrad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i Četvrte banijske NO brigade na Veliku Kladušu

📜 Zapovjest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 15 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cetingrad, Veliku Kladušu i Slunj

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV Hrvatske od 15 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cetingrad i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 17 lipnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade Osme divizije i Unske operativne grupe na V. Kladušu i Cetingrad

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 18 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama da blokiraju Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o napadu dijelova Osme divizije i Unske operativne grupe na V. Kladušu i Cetingrad

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 lipnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o oslobođenju Cetingrada, napadu na Slunj i blokadi Velike Kladuše

📜 Dopuna zapovijesti Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Kladušu

📜 Dopuna zapovijesti Štaba Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 20 lipnja 1943 god. o pripremi dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i dijelova Četvrte banijske NO brigade za napad na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 23 lipnja 1943 god. o situaciji poslije napada na Veliku Kladušu i o rezultatima operacije Klara

📜 Izvještaj Štaba Prve brdske baterije od 24 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu i utrošku municije pri napadu na Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji i kod neprijatelja poslije napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije da dostavi pregled zaplijenjenog oružja u operacijama na području Cetingrad - Slunj - Velika Kladuša

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Velike Kladuše

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 lipnja 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Kalnika, Daruvara i Velike Kladuše i u Lici

📜 Izveštaj političkog komesara 8. NOU divizije od 26. juna 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o stanju u ovoj diviziji u vreme napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 1 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade Osme divizije od 9 srpnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o zasjedama i borbama na području Velika Kladuša - Topusko

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Velika Kladuša - Cazin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine, Vrbovskog, Ribnika, Komogovine, Topuskog i Vel. Kladuše

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

📜 Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Vojnića i V. Kladuše

📜 Izveštaj Operativnog odseka Komande 373. legionarske divizije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima u operaciji »Panter«, na prostoru Dvor na Uni — Cazin — Velika Kladuša, od 10. do 22. decembra 1943. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Centralni komitet KPJ Slunj 1. krajiška udarna brigada Ustanak u NDH Italija u drugom svetskom ratu Vladimir Popović 2. krajiška udarna brigada 3. krajiška proleterska udarna brigada Krapina Cazin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustaški zločini 1941. 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Hrvatskoj 1944. Glina 2. gorski zdrug (NDH) Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Karlovac 7. banijska divizija NOVJ Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Huska Miljković Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. pješačka divizija (NDH) Topusko 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1943. 114. lovačka divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Genocid u NDH 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. banijska udarna brigada 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Žene u ratu Vojnić Operacija Panter 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ 15. brdski armijski korpus Ustanak u Hrvatskoj 1941. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 6. krajiška udarna brigada 1. lička proleterska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Bihaćka operacija Hrvatsko domobranstvo 1. muslimanska brigada 2. proleterska divizija NOVJ Bihać Komunistička partija Hrvatske Ilegala u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar 2. kordunaški partizanski odred Borbe u Lici 1943.