Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Bihaćka operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Golubiću (kod Bihaća) 4. krajiška NOU brigada razbila posadu od 150 milicionera, domobrana i ustaša.

⚔️ 18. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu da izvrši sve pripreme za izvođenje bihaćke operacije.

⚔️ 27. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito, zajedno s komandantom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, razradio plan za bihaćku operaciju. Početak operacije predviđen je za 2. novembar.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

⚔️ 0. 11. 1942. U Bihaću formiran SNO odbor za Bihać.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 3. 11. 1942. Druga hrvatska NOU brigada zauzela Ličko Petrovo Selo (kod Bihaća) i uništila 31. bataljon ustaške 4. brigade.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, ojačani domobranima i ustašama, svega deset bataljona, formiranih u borbene grupe: -Hofman-, -Gerc-, -Dauter- i -Klajnenberg-, s linije Bos. Novi - Ljubija - San. Most otpočeli nastupanje u Podgrmeč u cilju uspostavljanja odbrambenog pojasa -Jugozapad- za obezbeđenje rudnika Ljubije. Shvativši to nastupanje kao intervenciju prema Bihaću, 5. i 6. krajiška NOU brigada, do 8. novembra, sprečile su njegovo posedanje i razbile dve napadne kolone.

⚔️ 4. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

⚔️ 6. 11. 1942. Za uspešno izvedene borbe pri zauzimanju Bihaća i okolnih sela, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU brigadu i 8. hrvatsku NO brigadu.

⚔️ 18. 11. 1942. VŠ NOV i POJ, iz svojih vojnih sredstava, dodelio: 2,500.000 kuna stanovništvu D. i G, Vukovskog, Janja, Podgorja, Pljeve i drugih, koja su popaljena i opljačkana od ustaša, nemačkih vojnika i četnika; 500.000 kuna NO odboru Bihaća, za gradsku sirotinju; 200.000 kuna za Drvar i okolna mesta.

⚔️ 28. 11. 1942. Naredbom Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ formirano Bihaćko vojno područje, sa sedištem u Bihaću.

Dokumenti

📜 Obavještajni izvještaj od 20 septembra 1942 god. o rasporedu neprijateljskih uporišta oko Bihaća

📜 Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba o rasporedu jedinica za napad na Bihać

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za zatvaranje pravca Bihać - Vrtoče i za vršenje akcija na manje neprijateljske posade oko Bihaća i Bosanske Krupe

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO z? Bosansku Krajinu da se izvrši priprema za bihaćku operaciju

📜 Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. za napad na Bihać i naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku u vezi s tim

📜 Operativni štab NOP i DV za Bosansku Krajinu od 19 oktobra 1942 god. dostavlja Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije plan napada na Bihać

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o obezbeđenju pravca Mrkonjić Grad - Ključ - Bosanski Petrovac i pripremama za napad na Bihać

📜 Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica za napad na Bihać

📜 Primedbe i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Juugoslavije od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu u vezi s predloženim planom bihaćke operacije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Koste Nada u Vrhovni štab radi dopune plana bihaćke operacije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Štabu Osme hrvatske NOU brigade da se prikupi u rejonu sela Mali i Veliki Radić i sačeka naređenje za napad na Bihać

📜 Depeša Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u bihaćkom garnizonu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o upućivanju i načinu upotrebe hrvatskih brigade u bihaćkoj operaciji

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba za pomieranje Treće krajiške NOU brigade u blizinu Bihaća

📜 Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 oktobra 1942 god. za napad na Bihać

📜 Izvještaj obavještajnih saradnika iz Bihaća od 31 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih snaga u Bihaću i okolnim uporištima

📜 Zapovijest štaba Osme NO brigade Hrvatske od 1 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Bihać

📜 Naređenje Operativnog štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 1. novembra 1942. Štabu 4. NO brigade Hrvatske za pokret u pravcu Plitvička jezera - Prijeboj u vezi napada na neprijateljski garnizon u Bihaću

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 novembra 1942 god. štabovima Osme hrvatske i Druge krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljskih uporišta oko Bihaća

📜 Izvještaj komandanta Prve operativne zone Hrvatske od 2 studenog 1942 god. operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu hrvatskih jedinica za napad na Bihać

📜 Zapovijest štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. za napad na Bihać

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o toku borbe u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Operativnom štabu o uličnim borbama Prve i Treće krajiške brigade u Bihaću

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o gubicima neprijatelja u borbama za Bihać i o rasporedu i zadacima jedinica poslije oslobođenja Bihaća

📜 Dnevno izvješće Zapovjedništva ustaške vojnice od 4 novembra 1942 god. o borbi u Bihaću

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 6 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju novih neprijateljskih uporišta poslije oslobođenja Bihaća

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 novembra 1942 god. za učvršćenje uspeha postignutog bihaćkom operacijom

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 novembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle oslobođenja Bihaća

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima brigada koje su oslobodile Bihać

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 novembra 1942 god. povodom oslobođenja Bihaća

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o uspješno izvršenim zadacima prilikom borbe za oslobođenje Bihaća

📜 Izvještaj 2. pješačke divizije od 7. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju bihaćke posade poslije pada Bihaća

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plen iz Bihaća u Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj oficira za vezu kod njemačke Sedam stotina četrnaeste divizije od 8 studenog 1942 god. o borbama kod Otoka, Pastuše i o povlačenju ustaško-domobranskih snaga iz Bihaća

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružnnih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 studenog 1942 god. o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Karlovca, o situaciji na području Bihaća, napada na Sv. Janu. borbama u Dalmaciji i razgovorima za preduzimanje Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za protivnapad u slučaju neprijateljskog prodora ka Bihaću

Fotografije

Povezane odrednice

714. pešadijska divizija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bihać Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. 2. proleterska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Streljanja u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Narodni heroji Jugoslavije Genocid u NDH Ustaški zločini 1941. Italija u drugom svetskom ratu 2. krajiška udarna brigada USAOJ Pljevlja Deca u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Žorž Skrigin Bosanski Novi Operacija Weiss 6. krajiška udarna brigada 2. lička proleterska udarna brigada Pavle Savić Partizanke Ključ 8. banijska udarna brigada 2. pješačka divizija (NDH) Borbe u Lici 1942. Pljačka u ratu Glavni štab Hrvatske Vermaht u Jugoslaviji Žene u ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Narodno oslobodilački odbori Mrkonjić Grad Josip Broz Tito Velika Kladuša Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Drvar Sanski Most 4. krajiška udarna brigada Bosanski Petrovac 1. krajiška udarna brigada 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Cazin Beograd Vjekoslav Afrić Saradnja četnika sa okupatorom Slunj 3. krajiška proleterska udarna brigada Boško Buha Kazalište narodnog oslobođenja Četnici u drugom svetskom ratu Karlovac