Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Borbe u Lici 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 200 hronoloških zapisa, 265 dokumenata i 42 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1941. Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

⚔️ 0. 1. 1942. U Lici, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran Tenkovski vod (od tenkova zaplenjenih u borbi kod Ljubova).

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 1. 1. 1942. Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Jezeranama (kod Brinja) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao neprijateljsku posadu, ali selo nije zauzeo.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

⚔️ 19. 1. 1942. Kod s. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica. U borbi je poginulo 18 italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 1. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku napali italijanski garnizon u Korenici i ovladali periferijom, ali mesto nisu zauzeli zbog brojne nadmoćnosti neprijatelja.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 29. 1. 1942. Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

⚔️ 2. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

⚔️ 6. 2. 1942. Druga četa bataljona -Ognjen Prica-, 5. četa 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i Lapačka četa zauzele s. Čanak (kod Gospića), iz koga su se ustaše i žandarmi izvukli u pravcu s. Jurković-Dola.

⚔️ 12. 2. 1942. U s. Mekinjaru (kod Udbine), pri Štabu grupe NOP odreda za Liku, otpočela dvodnevna vojna konferencija kojoj su prisustvovali svi komandanti i politički komesari sa područja te grupe odreda. Odlučeno je da se napadnu D. Lapac i Srb, da se Korenica drži opsednuta slabijim snagama i da se pristupi energičnijem obračunu sa četnicima.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

⚔️ 21. 2. 1942. Kod Brinja delovi 1. bataljona -Marko Trbović< Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanske vojnike i ustaše. Poginulo 10 italijanskih vojnika i 12 ustaša.

⚔️ 27. 2. 1942. Jedinice Grupe NOP odreda za Liku zauzele D. Lapac. U borbi su poginuli komandant Lapačkog bataljona Stojan Matić, narodni heroj, i još 14 partizana, a ranjena su 23 borca. Gubici neprijatelja: 23 poginula, 27 ranjenih i 150 zarobljenih italijanskih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 135 pušaka, 4 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 3 minobacača, 350 ručnih bombi, 22.000 metaka i velike količine hrane.

⚔️ 28. 2. 1942. Formiran Okružni NO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

⚔️ 8. 3. 1942. U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

⚔️ 8. 3. 1942. U Klancu (kod Gračaca) bataljon -Gavrilo Princip- Grupe NOP odreda za Liku napao italijansku kolonu od preko 1000 vojnika i naneo joj velike gubitke.

⚔️ 12. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod Ljubova italijanske posade iz Gospića i Široke Kule napale delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestoke borbe italijanske snage su pred veče prisiljene na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 16. 3. 1942. U Brinju italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Brinje Ivicu Lovinčića, narodnog heroja.

⚔️ 21. 3. 1942. Okružni NO odbor za okrug Krbavu izdao pravilnik o radu NO odbora na području okruga.

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 23. 3. 1942. Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH izvestio CK KPH o radu partijskih organizacija na Kordunu: konstatuje da je osnovna slabost ove partijske organizacije što ona nije veću pažnju posvećivala hrvatskim selima i što je razvodnjena velikim brojem novih članova. Pored toga, govori o vojnoj i političkoj situaciji u Lici i Gorskom kotaru.

⚔️ 27. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

⚔️ 29. 3. 1942. Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

⚔️ 0. 4. 1942. Na području Korenice, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Ognjen Prica- i -Krbava- formiran 2. lički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Doljanima (kod Gračaca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marko Orešković-, -Stojan Matić- i -Gavrilo Princip- formiran 3. lički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1942. U okolini Gračaca, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. bataljona 3. ličkog NOP odreda Petar Kesić Bićo, narodni heroj.

⚔️ 3. 4. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica iz Udbine na s. Visuć.

⚔️ 3. 4. 1942. Održana prva partijska konferencija KPH za srez Brinje.

⚔️ 4. 4. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih delova iz Udbine (jačine oko 2000 vojnika) na s. Srednju Goru i naneli im gubitke od oko 50 mrtvih, a zaplenili 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 12 pušaka, 1 kamion, 3 motocikla i drugu opremu.

⚔️ 8. 4. 1942. U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočelo četvorodnevno treće savetovanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku sa predstavnicima potčinjenih jedinica iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja: analizirani su situacija u svetu i u Jugoslaviji i stanje u jedinicama; postavljeni su zadaci za dalja dejstva.

⚔️ 8. 4. 1942. Između Udbine i G. Ploče delovi bataljona -Gavrilo Princip- napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih, zapalili 4 kamiona i zaplenili 3 puške, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića) jake italijanske snage napale 1. lički NOP odred -Velebit-. U borbi, koja je vođena celog dana, neprijatelj je imao oko 100 mrtvih. Gubici partizana: 7 mrtvih i 3 ranjena; poginuo je i Stevan Lola Korica, narodni heroj.

⚔️ 14. 4. 1942. Između Brinja i s. Prokika 1. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda napao iz zasede italijansku kolonu i ubio 20 a ranio 24 vojnika.

⚔️ 16. 4. 1942. Delovi Primorsko-goranskog NOP odreda i bataljon -Marko Orešković- izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Jezeranama (kod Brinja). U toj borbi je poginuo član SK KPH za Brinje Ljubica Gerovac, narodni heroj.

⚔️ 19. 4. 1942. Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

⚔️ 21. 4. 1942. Između Plaškog i Blata delovi jedinica 1. i 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske razrušili železničku prugu, zarobili 46 italijanskih vojnika i zaplenili 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka i 8.000 metaka.

⚔️ 21. 4. 1942. U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

⚔️ 24. 4. 1942. U Štabu grupe NOP odreda za Liku održano drugo savetovanje komandanata i političkih komesara. Na njemu je odlučeno da se nastavi rušenje železničkih pruga i da odpočne čišćenje četnika u južnoj Lici i ustaša u severnoj i severozapadnoj Lici.

⚔️ 24. 4. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele s. Ramljane (kod Otočca), koje su branili žandarmi. Zatim su održale miting.

⚔️ 24. 4. 1942. Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

⚔️ 25. 4. 1942. Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku formirana Lička partizanska četa.

⚔️ 27. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Gorskog kotara u Liku da bi neposrednije rukovodili i pomogli partijskom i vojnom rukovodstvu u Lici i severnoj Dalmaciji, gde se bila pojačala četnička aktivnost.

⚔️ 27. 4. 1942. Delovi 2. ličkog NOP odreda zauzeli s. Prijeboj (kod Titove Korenice), koje su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 18 zarobljenih vojnika, a naše jedinice 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 4. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile 168 m železnieke pruge, pokidale 4 km tt veza i zapalile 3 stražare.

⚔️ 28. 4. 1942. Između Brinja i s. Prokika dve čete 1. bataljona i Proleterska četa Primorsko-goranskog NOP odreda razbile italijansku motorizovanu kolonu, izbacivši iz stroja oko 350 vojnika.

⚔️ 29. 4. 1942. Dve čete bataljona -Ognjen Prica- i Proleterska četa Grupe NOP odreda za Liku, posle trodnevnih borbi, zauzele s. Plitvička Jezera i zaplenile 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i oko 2.600 metaka.

⚔️ 0. 5. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

⚔️ 0. 5. 1942. Kod Plaškog, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo komandir partizanske čete Mijo Benić, narodni heroj.

⚔️ 1. 5. 1942. U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

⚔️ 5. 5. 1942. U severnom delu Like jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- otpočele dvodnevne borbe protiv ustaša, u kojima su zauzele sela: Poljanak, Sertića Poljanu, Rastovaču, Koranu i Čatrnju.

⚔️ 5. 5. 1942. Održana prva partijska konferencija KPH za srez Gračac.

⚔️ 7. 5. 1942. U Korenici, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od proleterskih četa iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja formiran 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske.

⚔️ 8. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- odbacili četnike i zauzeli s. Turovac i s. Duboki Do (kod Gračaca). U s. Turovcu je održan zbor, na kome je izabran odbor NOF-a.

⚔️ 9. 5. 1942. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od delova bataljona -Ognjen Prica- formiran Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku.

⚔️ 11. 5. 1942. U s. Brušanima (kod Gospića) delovi bataljona -Petar Vuksan- razoružali žandarme.

⚔️ 13. 5. 1942. Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

⚔️ 14. 5. 1942. Kod Magarčevca (na Petrovoj gori), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo politički komesar Udarne čete 2. kordunaškog NOP odreda Milan Marković Lika, narodni heroj.

⚔️ 14. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Kuterevo i Krasno (kod Otočca), zarobio 28 domobrana i 7 žandarma i zaplenio 39 pušaka, 3 p. mitraljeza i nekoliko hiljada metaka.

⚔️ 17. 5. 1942. U Korenici otpočela II okružna konferencija KPH za Liku. Analiziran je rad partijske organizacije posle I konferencije (jula 1940) i date su smernice za budući rad. Konferencija je trajala pet dana.

⚔️ 17. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Lipovlje, Tisovac, Dolce i Crno Jezero (kod Otočca), koja su branili ustaše i domobrani.

⚔️ 24. 5. 1942. U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 27. 5. 1942. Između Metka i Gospića jedinice 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile prugu u dužini od 300 m.

⚔️ 27. 5. 1942. Na putu Prokike-Brinje delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 5 ranjenih. Dva kamiona su uništena.

⚔️ 31. 5. 1942. Na Plitvičkim jezerima održan veličanstven miting ličke omladine: prisustvovalo preko 3000 omladinaca.

⚔️ 0. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Korenice u D. Lapac (u Lici).

⚔️ 0. 6. 1942. UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

⚔️ 1. 6. 1942. Naredbom GŠ NOP odreda za Hrvatsku postavljen Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, pod čijom su komandom sve partizanske jedinice s teritorije Like, Korduna i Banije.

⚔️ 3. 6. 1942. Partizanski bataljoni -Petar Vuksan-, -Krbava- i -Mićo Radaković- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško-domobransko uporište Udbinu, ali ga, zbog jakog otpora neprijatelja, nisu mogli zauzeti. U trodnevnim borbama bataljoni su imali gubitke od 6 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 3. 6. 1942. Kod s. Ostrovice i s. Ćukovca (blizu Gospića) 2. bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- odbio napad ustaša i domobrana i naneo im gubitke od 6 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 5. 6. 1942. Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

⚔️ 5. 6. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 260 m.

⚔️ 6. 6. 1942. Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 8. 6. 1942. Jedinice bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Podum, Zalužnicu i Doljane (kod Vrhovina), koja su branili četnici.

⚔️ 10. 6. 1942. Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 10. 6. 1942. Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.

⚔️ 11. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Dabar, Zapolje i Petrinić Polje (kod Otočca), u kojima su se branili ustaše, domobrani i četnici.

⚔️ 13. 6. 1942. Kod s. Tominog Gaja i s. Derinog Gaja (blizu Gračaca) jedinice bataljona -Stojan Matić- i delovi 2. bataljona 2. ličkog NOP odreda odbili napad italijanskih delova i četnika iz Gračaca. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 pištolj, 15 bombi i druga ratna oprema.

⚔️ 14. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad četnika, ustaša i italijanskih snaga i nanele im velike gubitke.

⚔️ 16. 6. 1942. Kod Klokočevice (na putu Prijeboj - Ličko Petrovo Selo) bataljon -Marko Orešković- i 1. i 3. četa bataljona -Ognjen Prica- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaše i italijansku kolonu. U toj borbi je poginulo 18 ustaša i 60-70 italijanskih vojnika, a zaplenjeni su 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i drugi ratni materijal.

⚔️ 19. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

⚔️ 21. 6. 1942. Prvi bataljon 1. NOP odreda -Velebit- i delovi 3. bataljona 2. odreda Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško i domobransko uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića), ali ga nisu zauzeli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja od Perušića. Neprijatelj je imao 45 mrtvih, a partizani 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 6. 1942. Jedinice bataljona -Petar Vuksan- i delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli domobranska uporišta u s. Ličkom Novom i s. Žabici (kod Gospića). Zaplenjeno je: 15 pušaka, 1 mitraljez, 7 sanduka municije i druge ratne opreme. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena domobrana, a naše jedinice 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 6. 1942. Italijanski vojnici i četnici, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica partizanskog bataljona -Božidar Adžija-, zauzeli s. Škare (kod Otočca).

⚔️ 26. 6. 1942. U Štabu Grupe NOP odreda za Liku održano treće vojno savetovanje, kome su prisustvovali komandanti i politički komesari NOP odreda. Na njemu je odlučeno da se u sastavu Grupe formiraju pokretne udarne jedinice, koje će biti neprekidno u akcijama onamo gde to bude zatrebalo.

⚔️ 26. 6. 1942. Bataljon -Božidar Adžija- i Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku izvršili neuspele napade na italijansko-četničke posade u selima otočačkog sreza.

⚔️ 27. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad italijanskih vojnika i nanele im velike gubitke.

⚔️ 0. 7. 1942. U rejonu s. Kosinja (kod Otočca), po naređenju Štaba Grupe NOP odreda za Liku. Od jednog dela boraca partizanskog bataljona -Božidar Adžija- formirana Kosinjska četa (nazvana i Perušićkom četom).

⚔️ 0. 7. 1942. Italijanske snage, ustaše i domobrani iz Gospića odbacili jedinice 1. ličkog NOP odreda -Velebit- iz rejona s. Široke Kule, s. Ćukovca i s. Ostrovice, ali su kod s. Barlete odbijeni. U toku borbi neprijatelj je zapalio sela Ostrovicu i Ćukovac.

⚔️ 1. 7. 1942. Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 1. 7. 1942. U Lici izašao prvi broj lista -Partizan-, organ GŠ NOP odreda za Hrvatsku.

⚔️ 2. 7. 1942. Na putu Otočac-Senj jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku napale italijansku i četničku kolonu i nanele im gubitke od 11 mrtvih.

⚔️ 3. 7. 1942. Prvi bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i bataljoni -Stojan Matić-, -Mićo Radaković- i -Krbava- 2. ličkog NOP odreda zauzeli Podlapac (Lika). U toj borbi i prilikom čišćenja okoline, do 5. jula, ovi su zarobili oko 250 neprijateljskih vojnika i zaplenili 147 pušaka, 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu. Bataljoni su imali 4 mrtva i 29 ranjenih, a neprijatelj 30-40 mrtvih.

⚔️ 3. 7. 1942. Na železničkoj pruzi Raduč-Medak delovi 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- izvršili diverziju. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 4 dana.

⚔️ 4. 7. 1942. Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda spalila autobus koji je saobraćao između s. Grgurevaca i Srem. Mitrovice. Likvidirani su jedan nemački oficir i vlasnik autobusa, poznati petokolonaš.

⚔️ 5. 7. 1942. Na putu Kompolje - Žuta Lokva (kod Brinja) jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku vodile borbu protiv italijanskih vojnika i nanele im gubitke. Zaplenjen je 1 kamion pun vojnika.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Lika)

📜 Pismo Centralnog komiteta KPH od 1 siječnja 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Liku za poboljšanje rada, tačnije dostavljanje izvještaja i pripravnost jedinica

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

📜 Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama oko Korenice

📜 Izvještaj komande Dalmatinske čete od 6 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 9 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji u Lici

📜 Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

📜 Vijesti o borbama ličkih partizana protiv talijanskih okupatora od 19 do 22 siječnja 1942 godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

📜 Pregled borbi i akcija na Kordunu, Lici, Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru krajem siječnja i početkom veljače 1942 godine

📜 Izvještaj Velike žuoe Gacka i Lika od 1. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o jačanju narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Župe

📜 Izvieštaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama ličkih partizana

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 veljače 1942 god. Štabu Ličke grupe NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Ličke grupe NOP odreda od 1 ožujka 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizaciji političke obavještajne službe, neprijateljskoj propagandi i zaplijenjenoj neprijateljskoj arhivi

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Ljubova, Lapca i Korenice

📜 Raspored jedinica Ličke grupe NOP odreda od 4 ožjuka 1942 godine

📜 Ustaško-četnički savez u Lici, članak iz Vjesnika br. 10 od ožujka 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Srba i Korenice

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i stanju neprijateljskih snaga u Lici

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

📜 Izvještaj zapovjednika Ličke oružničke udarne bojne od 25 ožujka 1942 god. o napadu partizana na putu za Podlapac

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za odbranu oslobođenog teritorija i korišćenje iskustava primorsko-goranskih i kordunaških partizana

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 30 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od travnja 1942. Sekretarijatu Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve o neprijateljskom ofanzivnom djelovanju na Kordunu i Lici i o stanju u Dalmaciji

📜 Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Kordunu i u Lici

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3. aprila 1942. partizanima povodom proljetnih neprijateljskih ofanziva na oslobođenu teritoriju Korduna i Like

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 11 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 14 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o upućivanju partizana u Glavni štab i o situaciji u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama

📜 Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 19. aprila 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone na pruzi Plaški - Blata

📜 Prijedlog Štaba Prvog ličkog odreda Velebit od 20 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za pohvalu jedinica, boraca i rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na pruzi Plaški - Blata

📜 Zapovijest Štaba Prve operativne zone od 24 travnja 1942 god. o pohvali jedinica i pojedinaca zbog uspješno izvršenog zadatka na rušenju željezničke pruge Plaški - Blata

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome predlaže saradnju štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome se predlaže saradnja štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 11. maja 1942. o borbama s partizanima na Kordunu, u Dalmaciji i Lici

📜 Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika–Bosna–Dalmacija

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Brojno stanje Grupe NOP odreda za Liku na dan 2 svibnja 1942 godine

📜 Bilten Komande 2. armije od 4. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija»Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Lici i Hercegovini

📜 Bilten Komande 2. armije od 5. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o partizanskim akcijama na teritoriji Hrvatskog primorja, Like i Hercegovine

📜 Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina od 9. svibnja 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji

📜 Izvještaj Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku od 10 svibnja 1942 god. Štabu Kombinovanog odreda o brojnom stanju i naoružanju bataljona

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 13 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Grupe NOP odreda za Liku od 13. maja 1942. godine

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15 svibnja 1942 god. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender

📜 Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15. svibnja 1942. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv italijanskih okupatora u okolini Bos. Petrovca i o zajedničkoj akciji sa ličkim i dalmatinskim jedinicama protiv četnika

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o odlasku Udarnog bataljona prema Lici i Dalmaciji u akciju protiv četnika, o rezultatu borbe protiv Italijana kod Kolunića i o rušenju pruge Plavno-Knin

📜 Izvještaj kotarske oblasti Brinje od 20 travnja 1942 god. o napadu partizana na Jezerane

📜 Pismo Štaba Kombinovanog odreda od 22. maja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima Odreda

📜 Pismo Štaba kombinovanog odreda od 22. svibnja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima odreda

📜 Odgovor Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Štabu 3. ličkog NOP odreda u vezi s međusobnom saradnjom, razgraničenjem teritorije i obavještenje o zauzimanju Prijedora

📜 Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

📜 Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23. maja 1942. o štavljenju rukovodilaca na Kordunu, Baniji i u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 25 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku iz prve polovine srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama partizanskih odreda i napadu na Podlapac

📜 Izvještaj Ličko-krbavskog zdruga od 9. juna 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Plitvička Jezera - Prijeboj

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 9. juna 1942. o napadu partizana na Topusko i Udbinu

📜 Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 1 juna 1942 god. štabu Trećeg ličkog NOP odreda o pripremama Italijana za evakuaciju Drvara i o uništenju jednog italijanskog tenka

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 3 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji na granici između Like i Korduna i o akcijama partizana Banije

📜 Izvještaj Drugog ličkog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku borbi za zauzimanje Podlapca i okolnih sela

📜 Izvještaj guvernera Dalmacije od 7 lipnja 1942 god. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 7. lipnja 1942. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici

📜 Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8. juna 1942. jedinicama Grupe NOP odreda za Liku za napad na talijanske jedinice na komunikaciji Saborski - Plitvice i Babin Potok - Prijeboj

📜 Uputstvo štaba Grupe NOP odreda za Liku od 9 srpnja 1942 god. za sprovodenje takmičenja u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za Liku od 11 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o poduzetim mjerama za izvršenje zadatka

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama protiv četnika i Talijana i o akciji čišćenja četničkih elemenata u Škarama, Brlogu i ostalim selima kotara Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 15. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u Lici

📜 Informativni izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 16 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Lici

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog proleterskog bataljona i jedinica Ličke grupe NOP odreda protiv Talijana i ustaša

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama u Lici, Baniji i Kordunu od 6 lipnja do 18 srpnja 1942 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 18 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 19 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenoj reorganizaciji štabova i jedinica i o akcijama odreda

📜 Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava slušalaca i nastavnika Partizanske oficirske škole od 19. juna 1942. godine

📜 Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

📜 Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 21 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga i pripremama naših jedinica za razbijanje neprijateljske ofanzive

📜 Zahvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 lipnja 1942 god. Krajiškom operativnom štabu zbog davanja hrane ličkim i dalmatinskim partizanima i obavještenje o borbama protiv ustaša i Talijana kod Plitvica, Prijeboja i Gračaca

📜 Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 juna 1942 god. Glavnom štabu NOPO Hrvatske o potrebi usklađivanja akcija u vezi sa neprijateljskom ofanzivom na Kozari i Lici

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljske ofanzive

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1942. Korenica Raduč Knin Operacija Trio Saradnja četnika sa okupatorom Bosansko Grahovo 11. italijanski armijski korpus Vrhovine Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Gacko Narodno oslobodilački odbori Pljačka u ratu Donji Lapac Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. Dragoljub Draža Mihailović Gospić 2. lički partizanski odred Dinarska četnička divizija Gračac Četnički zločini Omladina u ratu Zrmanja Obrazovanje u oslobodilačkom ratu AFŽ Italijanski zločini u Jugoslaviji Štampa u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Primorsko-goranski partizanski odred 3. lička proleterska udarna brigada Ilija Trifunović Birčanin Otočac 1. kordunaški partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Bataljon Marko Orešković Bihać 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Srb Vrhovni štab NOVJ 2. kordunaški partizanski odred Operacija Velika Kapela Žene u ratu Glavni štab Hrvatske Plaški Četnici u drugom svetskom ratu Lička Jesenica Politički komesari u NOR-u 1. proleterski bataljon Hrvatske Udbina 13. pešadijska divizija Re Diverzije u oslobodilačkom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Zaharije Ostojić 18. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1943. Komunistička partija Hrvatske Hrvatsko domobranstvo 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. lički partizanski odred "Velebit" Ogulin 5. italijanski armijski korpus Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Sušak Borbe u Hercegovini 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ante Pavelić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. lička proleterska udarna brigada