Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Lici 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 200 hronoloških zapisa, 265 dokumenata i 42 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1941. Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

⚔️ 0. 1. 1942. U Lici, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran Tenkovski vod (od tenkova zaplenjenih u borbi kod Ljubova).

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 1. 1. 1942. Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Jezeranama (kod Brinja) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao neprijateljsku posadu, ali selo nije zauzeo.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

⚔️ 19. 1. 1942. Kod s. Babinog Potoka (blizu Vrhovina) delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica. U borbi je poginulo 18 italijanskih vojnika. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 1. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku napali italijanski garnizon u Korenici i ovladali periferijom, ali mesto nisu zauzeli zbog brojne nadmoćnosti neprijatelja.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

⚔️ 29. 1. 1942. Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

⚔️ 2. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

⚔️ 6. 2. 1942. Druga četa bataljona -Ognjen Prica-, 5. četa 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i Lapačka četa zauzele s. Čanak (kod Gospića), iz koga su se ustaše i žandarmi izvukli u pravcu s. Jurković-Dola.

⚔️ 12. 2. 1942. U s. Mekinjaru (kod Udbine), pri Štabu grupe NOP odreda za Liku, otpočela dvodnevna vojna konferencija kojoj su prisustvovali svi komandanti i politički komesari sa područja te grupe odreda. Odlučeno je da se napadnu D. Lapac i Srb, da se Korenica drži opsednuta slabijim snagama i da se pristupi energičnijem obračunu sa četnicima.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

⚔️ 21. 2. 1942. Kod Brinja delovi 1. bataljona -Marko Trbović< Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanske vojnike i ustaše. Poginulo 10 italijanskih vojnika i 12 ustaša.

⚔️ 27. 2. 1942. Jedinice Grupe NOP odreda za Liku zauzele D. Lapac. U borbi su poginuli komandant Lapačkog bataljona Stojan Matić, narodni heroj, i još 14 partizana, a ranjena su 23 borca. Gubici neprijatelja: 23 poginula, 27 ranjenih i 150 zarobljenih italijanskih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 135 pušaka, 4 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 3 minobacača, 350 ručnih bombi, 22.000 metaka i velike količine hrane.

⚔️ 28. 2. 1942. Formiran Okružni NO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

⚔️ 8. 3. 1942. U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

⚔️ 8. 3. 1942. U Klancu (kod Gračaca) bataljon -Gavrilo Princip- Grupe NOP odreda za Liku napao italijansku kolonu od preko 1000 vojnika i naneo joj velike gubitke.

⚔️ 12. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod Ljubova italijanske posade iz Gospića i Široke Kule napale delove Grupe NOP odreda za Liku. Posle žestoke borbe italijanske snage su pred veče prisiljene na povlačenje u polazne garnizone.

⚔️ 16. 3. 1942. U Brinju italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Brinje Ivicu Lovinčića, narodnog heroja.

⚔️ 21. 3. 1942. Okružni NO odbor za okrug Krbavu izdao pravilnik o radu NO odbora na području okruga.

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 23. 3. 1942. Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH izvestio CK KPH o radu partijskih organizacija na Kordunu: konstatuje da je osnovna slabost ove partijske organizacije što ona nije veću pažnju posvećivala hrvatskim selima i što je razvodnjena velikim brojem novih članova. Pored toga, govori o vojnoj i političkoj situaciji u Lici i Gorskom kotaru.

⚔️ 27. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

⚔️ 29. 3. 1942. Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

⚔️ 0. 4. 1942. Na području Korenice, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Ognjen Prica- i -Krbava- formiran 2. lički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Doljanima (kod Gračaca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marko Orešković-, -Stojan Matić- i -Gavrilo Princip- formiran 3. lički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1942. U okolini Gračaca, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. bataljona 3. ličkog NOP odreda Petar Kesić Bićo, narodni heroj.

⚔️ 3. 4. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica iz Udbine na s. Visuć.

⚔️ 3. 4. 1942. Održana prva partijska konferencija KPH za srez Brinje.

⚔️ 4. 4. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih delova iz Udbine (jačine oko 2000 vojnika) na s. Srednju Goru i naneli im gubitke od oko 50 mrtvih, a zaplenili 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 12 pušaka, 1 kamion, 3 motocikla i drugu opremu.

⚔️ 8. 4. 1942. U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočelo četvorodnevno treće savetovanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku sa predstavnicima potčinjenih jedinica iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja: analizirani su situacija u svetu i u Jugoslaviji i stanje u jedinicama; postavljeni su zadaci za dalja dejstva.

⚔️ 8. 4. 1942. Između Udbine i G. Ploče delovi bataljona -Gavrilo Princip- napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih, zapalili 4 kamiona i zaplenili 3 puške, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Mogoriću (kod Gospića) jake italijanske snage napale 1. lički NOP odred -Velebit-. U borbi, koja je vođena celog dana, neprijatelj je imao oko 100 mrtvih. Gubici partizana: 7 mrtvih i 3 ranjena; poginuo je i Stevan Lola Korica, narodni heroj.

⚔️ 14. 4. 1942. Između Brinja i s. Prokika 1. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda napao iz zasede italijansku kolonu i ubio 20 a ranio 24 vojnika.

⚔️ 16. 4. 1942. Delovi Primorsko-goranskog NOP odreda i bataljon -Marko Orešković- izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Jezeranama (kod Brinja). U toj borbi je poginuo član SK KPH za Brinje Ljubica Gerovac, narodni heroj.

⚔️ 19. 4. 1942. Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

⚔️ 21. 4. 1942. Između Plaškog i Blata delovi jedinica 1. i 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske razrušili železničku prugu, zarobili 46 italijanskih vojnika i zaplenili 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka i 8.000 metaka.

⚔️ 21. 4. 1942. U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

⚔️ 24. 4. 1942. U Štabu grupe NOP odreda za Liku održano drugo savetovanje komandanata i političkih komesara. Na njemu je odlučeno da se nastavi rušenje železničkih pruga i da odpočne čišćenje četnika u južnoj Lici i ustaša u severnoj i severozapadnoj Lici.

⚔️ 24. 4. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele s. Ramljane (kod Otočca), koje su branili žandarmi. Zatim su održale miting.

⚔️ 24. 4. 1942. Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

⚔️ 25. 4. 1942. Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku formirana Lička partizanska četa.

⚔️ 27. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Gorskog kotara u Liku da bi neposrednije rukovodili i pomogli partijskom i vojnom rukovodstvu u Lici i severnoj Dalmaciji, gde se bila pojačala četnička aktivnost.

⚔️ 27. 4. 1942. Delovi 2. ličkog NOP odreda zauzeli s. Prijeboj (kod Titove Korenice), koje su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 18 zarobljenih vojnika, a naše jedinice 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 4. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile 168 m železnieke pruge, pokidale 4 km tt veza i zapalile 3 stražare.

⚔️ 28. 4. 1942. Između Brinja i s. Prokika dve čete 1. bataljona i Proleterska četa Primorsko-goranskog NOP odreda razbile italijansku motorizovanu kolonu, izbacivši iz stroja oko 350 vojnika.

⚔️ 29. 4. 1942. Dve čete bataljona -Ognjen Prica- i Proleterska četa Grupe NOP odreda za Liku, posle trodnevnih borbi, zauzele s. Plitvička Jezera i zaplenile 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i oko 2.600 metaka.

⚔️ 0. 5. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

⚔️ 0. 5. 1942. Kod Plaškog, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo komandir partizanske čete Mijo Benić, narodni heroj.

⚔️ 1. 5. 1942. U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

⚔️ 5. 5. 1942. U severnom delu Like jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- otpočele dvodnevne borbe protiv ustaša, u kojima su zauzele sela: Poljanak, Sertića Poljanu, Rastovaču, Koranu i Čatrnju.

⚔️ 5. 5. 1942. Održana prva partijska konferencija KPH za srez Gračac.

⚔️ 7. 5. 1942. U Korenici, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od proleterskih četa iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja formiran 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske.

⚔️ 8. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- odbacili četnike i zauzeli s. Turovac i s. Duboki Do (kod Gračaca). U s. Turovcu je održan zbor, na kome je izabran odbor NOF-a.

⚔️ 9. 5. 1942. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od delova bataljona -Ognjen Prica- formiran Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku.

⚔️ 11. 5. 1942. U s. Brušanima (kod Gospića) delovi bataljona -Petar Vuksan- razoružali žandarme.

⚔️ 13. 5. 1942. Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

⚔️ 14. 5. 1942. Kod Magarčevca (na Petrovoj gori), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo politički komesar Udarne čete 2. kordunaškog NOP odreda Milan Marković Lika, narodni heroj.

⚔️ 14. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Kuterevo i Krasno (kod Otočca), zarobio 28 domobrana i 7 žandarma i zaplenio 39 pušaka, 3 p. mitraljeza i nekoliko hiljada metaka.

⚔️ 17. 5. 1942. U Korenici otpočela II okružna konferencija KPH za Liku. Analiziran je rad partijske organizacije posle I konferencije (jula 1940) i date su smernice za budući rad. Konferencija je trajala pet dana.

⚔️ 17. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Lipovlje, Tisovac, Dolce i Crno Jezero (kod Otočca), koja su branili ustaše i domobrani.

⚔️ 24. 5. 1942. U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 27. 5. 1942. Između Metka i Gospića jedinice 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile prugu u dužini od 300 m.

⚔️ 27. 5. 1942. Na putu Prokike-Brinje delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 5 ranjenih. Dva kamiona su uništena.

⚔️ 31. 5. 1942. Na Plitvičkim jezerima održan veličanstven miting ličke omladine: prisustvovalo preko 3000 omladinaca.

⚔️ 0. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Korenice u D. Lapac (u Lici).

⚔️ 0. 6. 1942. UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

⚔️ 1. 6. 1942. Naredbom GŠ NOP odreda za Hrvatsku postavljen Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, pod čijom su komandom sve partizanske jedinice s teritorije Like, Korduna i Banije.

⚔️ 3. 6. 1942. Partizanski bataljoni -Petar Vuksan-, -Krbava- i -Mićo Radaković- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško-domobransko uporište Udbinu, ali ga, zbog jakog otpora neprijatelja, nisu mogli zauzeti. U trodnevnim borbama bataljoni su imali gubitke od 6 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 3. 6. 1942. Kod s. Ostrovice i s. Ćukovca (blizu Gospića) 2. bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- odbio napad ustaša i domobrana i naneo im gubitke od 6 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 5. 6. 1942. Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

⚔️ 5. 6. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 260 m.

⚔️ 6. 6. 1942. Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 8. 6. 1942. Jedinice bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Podum, Zalužnicu i Doljane (kod Vrhovina), koja su branili četnici.

⚔️ 10. 6. 1942. Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.

⚔️ 10. 6. 1942. Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.

⚔️ 11. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Dabar, Zapolje i Petrinić Polje (kod Otočca), u kojima su se branili ustaše, domobrani i četnici.

⚔️ 13. 6. 1942. Kod s. Tominog Gaja i s. Derinog Gaja (blizu Gračaca) jedinice bataljona -Stojan Matić- i delovi 2. bataljona 2. ličkog NOP odreda odbili napad italijanskih delova i četnika iz Gračaca. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 pištolj, 15 bombi i druga ratna oprema.

⚔️ 14. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad četnika, ustaša i italijanskih snaga i nanele im velike gubitke.

⚔️ 16. 6. 1942. Kod Klokočevice (na putu Prijeboj - Ličko Petrovo Selo) bataljon -Marko Orešković- i 1. i 3. četa bataljona -Ognjen Prica- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaše i italijansku kolonu. U toj borbi je poginulo 18 ustaša i 60-70 italijanskih vojnika, a zaplenjeni su 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i drugi ratni materijal.

⚔️ 19. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

⚔️ 21. 6. 1942. Prvi bataljon 1. NOP odreda -Velebit- i delovi 3. bataljona 2. odreda Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško i domobransko uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića), ali ga nisu zauzeli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja od Perušića. Neprijatelj je imao 45 mrtvih, a partizani 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 6. 1942. Jedinice bataljona -Petar Vuksan- i delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli domobranska uporišta u s. Ličkom Novom i s. Žabici (kod Gospića). Zaplenjeno je: 15 pušaka, 1 mitraljez, 7 sanduka municije i druge ratne opreme. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena domobrana, a naše jedinice 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 6. 1942. Italijanski vojnici i četnici, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica partizanskog bataljona -Božidar Adžija-, zauzeli s. Škare (kod Otočca).

⚔️ 26. 6. 1942. U Štabu Grupe NOP odreda za Liku održano treće vojno savetovanje, kome su prisustvovali komandanti i politički komesari NOP odreda. Na njemu je odlučeno da se u sastavu Grupe formiraju pokretne udarne jedinice, koje će biti neprekidno u akcijama onamo gde to bude zatrebalo.

⚔️ 26. 6. 1942. Bataljon -Božidar Adžija- i Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku izvršili neuspele napade na italijansko-četničke posade u selima otočačkog sreza.

⚔️ 27. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Vrhovina) jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- odbile napad italijanskih vojnika i nanele im velike gubitke.

⚔️ 0. 7. 1942. U rejonu s. Kosinja (kod Otočca), po naređenju Štaba Grupe NOP odreda za Liku. Od jednog dela boraca partizanskog bataljona -Božidar Adžija- formirana Kosinjska četa (nazvana i Perušićkom četom).

⚔️ 0. 7. 1942. Italijanske snage, ustaše i domobrani iz Gospića odbacili jedinice 1. ličkog NOP odreda -Velebit- iz rejona s. Široke Kule, s. Ćukovca i s. Ostrovice, ali su kod s. Barlete odbijeni. U toku borbi neprijatelj je zapalio sela Ostrovicu i Ćukovac.

⚔️ 1. 7. 1942. Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

⚔️ 1. 7. 1942. U Lici izašao prvi broj lista -Partizan-, organ GŠ NOP odreda za Hrvatsku.

⚔️ 2. 7. 1942. Na putu Otočac-Senj jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku napale italijansku i četničku kolonu i nanele im gubitke od 11 mrtvih.

⚔️ 3. 7. 1942. Prvi bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i bataljoni -Stojan Matić-, -Mićo Radaković- i -Krbava- 2. ličkog NOP odreda zauzeli Podlapac (Lika). U toj borbi i prilikom čišćenja okoline, do 5. jula, ovi su zarobili oko 250 neprijateljskih vojnika i zaplenili 147 pušaka, 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu. Bataljoni su imali 4 mrtva i 29 ranjenih, a neprijatelj 30-40 mrtvih.

⚔️ 3. 7. 1942. Na železničkoj pruzi Raduč-Medak delovi 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- izvršili diverziju. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 4 dana.

⚔️ 4. 7. 1942. Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda spalila autobus koji je saobraćao između s. Grgurevaca i Srem. Mitrovice. Likvidirani su jedan nemački oficir i vlasnik autobusa, poznati petokolonaš.

⚔️ 5. 7. 1942. Na putu Kompolje - Žuta Lokva (kod Brinja) jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku vodile borbu protiv italijanskih vojnika i nanele im gubitke. Zaplenjen je 1 kamion pun vojnika.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Lika)

📜 Pismo Centralnog komiteta KPH od 1 siječnja 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Liku za poboljšanje rada, tačnije dostavljanje izvještaja i pripravnost jedinica

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

📜 Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama oko Korenice

📜 Izvještaj komande Dalmatinske čete od 6 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 9 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji u Lici

📜 Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

📜 Vijesti o borbama ličkih partizana protiv talijanskih okupatora od 19 do 22 siječnja 1942 godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

📜 Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

📜 Pregled borbi i akcija na Kordunu, Lici, Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru krajem siječnja i početkom veljače 1942 godine

📜 Izvještaj Velike žuoe Gacka i Lika od 1. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o jačanju narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Župe

📜 Izvieštaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama ličkih partizana

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 veljače 1942 god. Štabu Ličke grupe NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Ličke grupe NOP odreda od 1 ožujka 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizaciji političke obavještajne službe, neprijateljskoj propagandi i zaplijenjenoj neprijateljskoj arhivi

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Ljubova, Lapca i Korenice

📜 Raspored jedinica Ličke grupe NOP odreda od 4 ožjuka 1942 godine

📜 Ustaško-četnički savez u Lici, članak iz Vjesnika br. 10 od ožujka 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i stanju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Srba i Korenice

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i stanju neprijateljskih snaga u Lici

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

📜 Izvještaj zapovjednika Ličke oružničke udarne bojne od 25 ožujka 1942 god. o napadu partizana na putu za Podlapac

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za odbranu oslobođenog teritorija i korišćenje iskustava primorsko-goranskih i kordunaških partizana

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 30 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od travnja 1942. Sekretarijatu Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve o neprijateljskom ofanzivnom djelovanju na Kordunu i Lici i o stanju u Dalmaciji

📜 Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Kordunu i u Lici

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3. aprila 1942. partizanima povodom proljetnih neprijateljskih ofanziva na oslobođenu teritoriju Korduna i Like

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 11 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 14 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o upućivanju partizana u Glavni štab i o situaciji u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama

📜 Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 19. aprila 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone na pruzi Plaški - Blata

📜 Prijedlog Štaba Prvog ličkog odreda Velebit od 20 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za pohvalu jedinica, boraca i rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na pruzi Plaški - Blata

📜 Zapovijest Štaba Prve operativne zone od 24 travnja 1942 god. o pohvali jedinica i pojedinaca zbog uspješno izvršenog zadatka na rušenju željezničke pruge Plaški - Blata

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome predlaže saradnju štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome se predlaže saradnja štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 11. maja 1942. o borbama s partizanima na Kordunu, u Dalmaciji i Lici

📜 Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika–Bosna–Dalmacija

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Brojno stanje Grupe NOP odreda za Liku na dan 2 svibnja 1942 godine

📜 Bilten Komande 2. armije od 4. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija»Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Lici i Hercegovini

📜 Bilten Komande 2. armije od 5. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o partizanskim akcijama na teritoriji Hrvatskog primorja, Like i Hercegovine

📜 Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina od 9. svibnja 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji

📜 Izvještaj Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku od 10 svibnja 1942 god. Štabu Kombinovanog odreda o brojnom stanju i naoružanju bataljona

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 13 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Grupe NOP odreda za Liku od 13. maja 1942. godine

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15 svibnja 1942 god. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender

📜 Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15. svibnja 1942. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv italijanskih okupatora u okolini Bos. Petrovca i o zajedničkoj akciji sa ličkim i dalmatinskim jedinicama protiv četnika

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o odlasku Udarnog bataljona prema Lici i Dalmaciji u akciju protiv četnika, o rezultatu borbe protiv Italijana kod Kolunića i o rušenju pruge Plavno-Knin

📜 Izvještaj kotarske oblasti Brinje od 20 travnja 1942 god. o napadu partizana na Jezerane

📜 Pismo Štaba Kombinovanog odreda od 22. maja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima Odreda

📜 Pismo Štaba kombinovanog odreda od 22. svibnja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima odreda

📜 Odgovor Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Štabu 3. ličkog NOP odreda u vezi s međusobnom saradnjom, razgraničenjem teritorije i obavještenje o zauzimanju Prijedora

📜 Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

📜 Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23. maja 1942. o štavljenju rukovodilaca na Kordunu, Baniji i u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 25 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku iz prve polovine srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama partizanskih odreda i napadu na Podlapac

📜 Izvještaj Ličko-krbavskog zdruga od 9. juna 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Plitvička Jezera - Prijeboj

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 9. juna 1942. o napadu partizana na Topusko i Udbinu

📜 Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 1 juna 1942 god. štabu Trećeg ličkog NOP odreda o pripremama Italijana za evakuaciju Drvara i o uništenju jednog italijanskog tenka

📜 Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 3 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji na granici između Like i Korduna i o akcijama partizana Banije

📜 Izvještaj Drugog ličkog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku borbi za zauzimanje Podlapca i okolnih sela

📜 Izvještaj guvernera Dalmacije od 7 lipnja 1942 god. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 7. lipnja 1942. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici

📜 Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8. juna 1942. jedinicama Grupe NOP odreda za Liku za napad na talijanske jedinice na komunikaciji Saborski - Plitvice i Babin Potok - Prijeboj

📜 Uputstvo štaba Grupe NOP odreda za Liku od 9 srpnja 1942 god. za sprovodenje takmičenja u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za Liku od 11 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o poduzetim mjerama za izvršenje zadatka

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama protiv četnika i Talijana i o akciji čišćenja četničkih elemenata u Škarama, Brlogu i ostalim selima kotara Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 15. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u Lici

📜 Informativni izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 16 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Lici

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog proleterskog bataljona i jedinica Ličke grupe NOP odreda protiv Talijana i ustaša

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama u Lici, Baniji i Kordunu od 6 lipnja do 18 srpnja 1942 godine

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 18 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 19 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenoj reorganizaciji štabova i jedinica i o akcijama odreda

📜 Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava slušalaca i nastavnika Partizanske oficirske škole od 19. juna 1942. godine

📜 Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

📜 Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 21 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga i pripremama naših jedinica za razbijanje neprijateljske ofanzive

📜 Zahvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 lipnja 1942 god. Krajiškom operativnom štabu zbog davanja hrane ličkim i dalmatinskim partizanima i obavještenje o borbama protiv ustaša i Talijana kod Plitvica, Prijeboja i Gračaca

📜 Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 juna 1942 god. Glavnom štabu NOPO Hrvatske o potrebi usklađivanja akcija u vezi sa neprijateljskom ofanzivom na Kozari i Lici

📜 Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljske ofanzive

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

AFŽ 1. lička proleterska udarna brigada Lička Jesenica Gacko Otočac Zrmanja Borbe u Hercegovini 1942. 13. pešadijska divizija Re Knin Zaharije Ostojić Ogulin Raduč Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. lička proleterska udarna brigada Srb Vrhovine 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. 3. lička proleterska udarna brigada Primorsko-goranski partizanski odred 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu 2. lički partizanski odred Borbe u Lici 1943. Komunistička partija Hrvatske Plaški Žene u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Dragoljub Draža Mihailović 2. kordunaški partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Ante Pavelić Operacija Trio Sušak Gračac Vrhovni štab NOVJ Gospić Zasede u oslobodilačkom ratu 18. italijanski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori 1. lički partizanski odred "Velebit" Avijacija u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1942. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 1. proleterski bataljon Hrvatske Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Pljačka u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Ilija Trifunović Birčanin Bataljon Marko Orešković 5. italijanski armijski korpus Štampa u ratu Udbina Četnički zločini Donji Lapac 11. italijanski armijski korpus Glavni štab Hrvatske Bosansko Grahovo Omladina u ratu Operacija Velika Kapela Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Korenica Dinarska četnička divizija Politički komesari u NOR-u Hrvatsko domobranstvo Četnici u drugom svetskom ratu Bihać