Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Bataljon Marko Orešković

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 11. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran partizanski bataljon -Marko Orešković-.

⚔️ 10. 12. 1941. Bataljoni -Marko Orešković- i -Ognjen Prica- napali ustaše u Plitvicama (u Lici), kojima su stigli u pomoć delovi italijanskog konjičkog puka -Đenova-. U borbi koja je trajala do noći neprijatelj je imao 19 poginulih.

⚔️ 25. 12. 1941. U s. Krbavici (kod Korenice), od 4. grupe boraca sa područja Šibenika i Zadra, formirana Dalmatinska partizanska četa (3. četa bataljona -Marko Orešković-).

⚔️ 1. 1. 1942. Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Klanca (kose između s. Turjanskog i s. Crne Vlasti) jedinice bataljona -Marko Orešković- odbile napad delova italijanske divizije -Lombardija-.

⚔️ 5. 3. 1942. Lapački bataljon i bataljon -Marko Orešković-, uz sadejstvo tri čete 1. krajiškog NOP odreda, otpočeli desetodnevni napad na Srb, u kome su se nalazili 44. bataljon crnih košulja, četnici i žandarmi. I pored vrlo oštrih borbi, Srb nije zauzet. U prvom jurišu poginuo je desetar i puškomitraljezac Branko Vladušić, narodni heroj.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Doljanima (kod Gračaca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marko Orešković-, -Stojan Matić- i -Gavrilo Princip- formiran 3. lički NOP odred.

⚔️ 16. 4. 1942. Delovi Primorsko-goranskog NOP odreda i bataljon -Marko Orešković- izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Jezeranama (kod Brinja). U toj borbi je poginuo član SK KPH za Brinje Ljubica Gerovac, narodni heroj.

⚔️ 30. 4. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Marko Orešković-, posle petočasovne borbe kod Srpskog klanca, kod Jelovih tavana i na Ljubinoj poljani (kod Knina), razbili četničku kolonu.

⚔️ 0. 5. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

⚔️ 21. 5. 1942. Kod s. Dolca (blizu Knina) italijanski vojnici, četnici i ustaše napali bataljon -Bude Borjan- i delove bataljona -Marko Orešković- Kombinovanog NOP odreda G5 NOP odreda za Hrvatsku. U borbi koja je trajala nekoliko časova, italijanske jedinice su imale oko 80 mrtvih i ranjenih a 3 oficira i 52 vojnika su zarobljena. Bataljon -Bude Borjun- je imao 3 mrtva i 2 ranjena. Zaplenio je 3 minobacača sa 80 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza i 40 pušaka.

⚔️ 16. 6. 1942. Kod Klokočevice (na putu Prijeboj - Ličko Petrovo Selo) bataljon -Marko Orešković- i 1. i 3. četa bataljona -Ognjen Prica- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaše i italijansku kolonu. U toj borbi je poginulo 18 ustaša i 60-70 italijanskih vojnika, a zaplenjeni su 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i drugi ratni materijal.

⚔️ 15. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i partizanskog bataljona -Krbava- otpočele dvodnevno rušenje objekata na železničkoj pruzi od Vrhovina do Perušića i napale neprijateljske posade na njoj. Italijanske snage i domobrani su imali oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 8 mrtvih i 42 ranjena borca. Zaplenjeno je: 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 90 mina, 1 bacač plamena, 55 pušaka, 90 bombi, 17.000 metaka, 1 radio-stanica i drugi materijal. Zapaljeno je 13 kamiona. U ovim borbama je poginuo i komandir 1. čete 1. bataljona -Marko Orešković- 1. hrvatske NOU brigade Miloš Rastović, narodni heroj.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

6. lička proleterska divizija NOVJ 1. lička proleterska udarna brigada Travnik Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Lici 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Srbiji 1945. Glavni štab Hrvatske 1. lički partizanski odred "Velebit" Primorsko-goranski partizanski odred Srb Borbe u Lici 1943. Ustanak u Lici 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italija u drugom svetskom ratu 1. krajiški partizanski odred Marko Orešković Borbe u Hrvatskoj 1942. Bosanska Krupa Beograd 57. pešadijska divizija Lombardia Šibenik Hrvatsko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji Korenica Borbe u Hrvatskoj 1944. Knin Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterski bataljon Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Saradnja četnika sa okupatorom Gračac Narodni heroji Jugoslavije Vrhovine Četnici u drugom svetskom ratu