Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Gračac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 117 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 6. 1941. U s. Srbu (kod Gračaca) ustaše izvršile prvi masovni pokolj srpskog stanovništva u Lici.

⚔️ 1. 7. 1941. Ustaše zapalile s. Suvaju (kod Gračaca) i ubile 300 ljudi, žena i dece.

⚔️ 27. 7. 1941. Stanovništvo s. Mazina (kod Gračaca) diglo se na ustanak i pohvatalo predstavnike ustaške vlasti.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli i delom porušili ili oštetili više ž. st. između Knina i Gračaca a železničku prugu pokidali na mnogo mesta.

⚔️ 28. 7. 1941. Kod ž. st. Pribudić (na pruzi Gračac-Split), diverzijom ustanika iz Srba i okoline, srušena u provaliju lokomotiva sa 16 vagona natovarenih italijanskim automobilima. Poginula su 4 italijanska vojnika, a 35 je ranjeno.

⚔️ 29. 7. 1941. Ustanici zauzeli s. Bruvno (kod Gračaca).

⚔️ 29. 7. 1941. U Gračacu ustaše izvršile masovne pokolje srpskog življa iz Gračaca i okoline. Za dva dana su pobile 500 Srba, mahom žena i dece.

⚔️ 31. 7. 1941. Na Crnom vrhu (kod Gračaca) ustanici napali delove domobranskog konjičkog puka.

⚔️ 17. 8. 1941. Iz s. Lovinca (kod Gračaca), otpočeo napad Lovinačke domobranske brigade, a sutradan i napad Gračačke brigade iz Gračaca u cilju zauzimanja oslobođene teritorije Like.

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Gračac formiran Gračački bataljon (kasniji naziv: bataljon -Gavrilo Princip-).

⚔️ 8. 3. 1942. U Klancu (kod Gračaca) bataljon -Gavrilo Princip- Grupe NOP odreda za Liku napao italijansku kolonu od preko 1000 vojnika i naneo joj velike gubitke.

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Doljanima (kod Gračaca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marko Orešković-, -Stojan Matić- i -Gavrilo Princip- formiran 3. lički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1942. U okolini Gračaca, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. bataljona 3. ličkog NOP odreda Petar Kesić Bićo, narodni heroj.

⚔️ 19. 4. 1942. Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

⚔️ 5. 5. 1942. Održana prva partijska konferencija KPH za srez Gračac.

⚔️ 8. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- odbacili četnike i zauzeli s. Turovac i s. Duboki Do (kod Gračaca). U s. Turovcu je održan zbor, na kome je izabran odbor NOF-a.

⚔️ 24. 5. 1942. U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 13. 6. 1942. Kod s. Tominog Gaja i s. Derinog Gaja (blizu Gračaca) jedinice bataljona -Stojan Matić- i delovi 2. bataljona 2. ličkog NOP odreda odbili napad italijanskih delova i četnika iz Gračaca. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 pištolj, 15 bombi i druga ratna oprema.

⚔️ 9. 7. 1942. Italijanske snage i četnici iz Gračaca i s. Otrića napali delove 3. ličkog NOP odreda u rejonu s. Otrića i s. Debelog Brda ali su, posle višečasovne borbe, odbačeni u polazne garnizone.

⚔️ 16. 7. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga (oko sedam bataljona), uz sadejstvo četničkog puka -Petar Mrkonjić- na jedinice Severnodalmatinskog i 3. ličkog NOP odreda u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici. U borbama do 24. jula neprijatelj je uspeo da potisne snage NOP odreda u rejon Srba i da zauzme i spali Bruvno, sutradan je počeo da se povlači u Gračac.

⚔️ 2. 8. 1942. Bataljon -Bude Borjan- Severnodalmatinskog NOP odreda i delovi 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda napali četničke snage u rejonu Maglaja, Šupljeg brda, Srpskog klanca, Mile vode i Gole mile (sve kod Gračaca). Naše jedinice su uspele da zauzmu Maglaj i da rejon Srpskog klanca očiste od neprijateljskih snaga.

⚔️ 6. 8. 1942. Delovi 3. ličkog NOP odreda napali četnike na Crnom vrhu i u s. Kijanima (kod Gračaca) i posle kraće ali žestoke borbe odbacili ih u Gračac.

⚔️ 16. 8. 1942. Kod Ljubovića (blizu Gračaca) četničke snage iz Gračaca napale delove 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda. Posle jednočasovne borbe one su bile prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 3 mrtva, a na našoj strani nije bilo gubitaka.

⚔️ 21. 8. 1942. U rejonu Resnika (kod Gračaca) delovi 3. ličkog NOP odreda, posle kraće borbe, odbili napad četničkih snaga, razbili ih i prinudili na povlačenje u pravcu Gračaca.

⚔️ 16. 10. 1942. Jedinice 2. dalmatinske NOU brigade zauzele četničko uporište u s. Vaganu (kod Gračaca). U toku borbe četnici su imali 8 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena, a jedinice brigade 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez i druge opreme.

⚔️ 28. 10. 1942. Jedinice 9. hrvatske NO brigade izvršile neuspeo napad na četničko uporište u s. V. Popini (kod Gračaca).

⚔️ 11. 11. 1942. Kod Štikada (na pruzi Gračac-Gospić) 2. četa 2. bataljona Ličkog NOP odreda miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Uništeno je 8 vagona. Saobraćaj je bio prekinut 6 dana.

⚔️ 7. 12. 1942. U s. Golubiću (kod Gračaca) jedan bataljon 9. hrvatske NO brigade napao i razoružao 46 četnika.

⚔️ 8. 12. 1942. Kod s. Vraća (blizu Gračaca) delovi 9. hrvatske NO brigade odbili napad četnika iz s. Golubića, s. Dubokog Dola i s. Krupe i naneli im gubitke od oko 12 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 8. 12. 1942. Između ž. st. Medak i Raduč (na pruzi Gospić-Gračac) delovi 1, bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

⚔️ 9. 12. 1942. Delovi 9. hrvatske NO brigade zauzeli četničko uporište u s. Vučipolju (kod Gračaca).

⚔️ 12. 12. 1942. Kod s. Graba (blizu Gračaca) jedinice 9. hrvatske NO brigade odbile napad četničkih snaga iz Gračaca i sa Velebita i Crnog vrha i nanele im gubitke od 25 mrtvih.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 6. divizije NOVJ napale Gračac, koji je branilo oko 600 četnika i oko 300 vojnika 151. puka italijanske divizije -Sasari-, ali je posle višečasovne borbe, zbog jake poplave, napad obustavljen. Neprijatelj je imao 41 mrtvog i 22 ranjena, a zarobljeno je 115 četnika. Jedinice 6. divizije su pretrpele gubitke od 40 mrtvih, 67 ranjenih i 57 nestalih. Tom prilikom je poginuo i komandant bataljona -Ognjen Prica- 2. udarne brigade Stanko Opsenica Staniša, narodni heroj.

⚔️ 19. 1. 1943. Zamenik načelnika VŠ NOV i POJ izvestio Vrhovni komandanta o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga oko Karlovca i Gračaca i o njihovim pripremama za preduzimanje ofanzivnih operacija na slobodnu teritoriju Banije, Korduna i Like.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. Deringaja (blizu Gračaca) otpočele dvodnevne jake borbe između delova italijanske divizije -Sasari- i 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 24. 1. 1943. Jedinice Ličkog NOP odreda porušile prugu Gospić-Gračac (između s. Metka i s. Ribnika) i uništile italijanski voz (4 vagona).

⚔️ 24. 1. 1943. Posle borbi sa 1. udarnom brigadom 6. divizije NOVJ snagđ italijanske divije -Sasari- zauzele s. Bruvno (kod Gračaca).

⚔️ 26. 1. 1943. U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

⚔️ 26. 1. 1943. Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz s. Bruvna (kod Gračaca) ka s. Mazinu.

⚔️ 27. 1. 1943. Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz Bruvna (kod Gračaca) ka s. Klapavici.

⚔️ 29. 1. 1943. Delovi italijanske divizije -Sasari- odbacili jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i zauzeli s. Mazin (kod Gračaca).

⚔️ 18. 2. 1943. U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Bruvnu (kod Gračaca), u borbi protiv četničkih jedinica, poginula član SK KPH za Gračac i Okružnog odbora AFŽ-a za Liku Smilja Pokrajac, narodni heroj.

⚔️ 16. 3. 1943. Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele s. Sv. Rok (kod Gračaca) koje su branili delovi 4. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a 1. brigada 4 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 31. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

⚔️ 16. 8. 1943. U s. Sv. Roku (kod Gračaca) održan veliki narodni zbor u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a, narodne vlasti i NO vojske.

⚔️ 4. 9. 1943. Gračac zauzeli delovi nemačke 114. lovačke divizije.

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 15. 10. 1943. Na putu Gračac - G. Lapac 1. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala nekoliko nemačkih auto-kolona koje su u toku dana saobraćale. Uništena su 33 kamiona i zaplenjena je veća količina namirnica i drugog materijala. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i 100 ranjenih, a 1. brigada 1 mrtvog i 4 ranjena.

⚔️ 2. 11. 1943. Kod Visokog brda (na putu Gospić-Gračac) 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala iz zasede neprijateljsku auto-kolonu. Poginula su 64 nemačka vojnika, a ranjeno je 15 nemačkih vojnika, 1 ustaša i 1 domobran. Uništen je 1 i oštećeno 20 kamiona. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih.

⚔️ 10. 1. 1944. Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod Popove kape (na putu Obrovac-Gračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

⚔️ 3. 2. 1944. Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

⚔️ 7. 5. 1944. Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

⚔️ 27. 8. 1944. Jedinice 9. divizije NOVJ otpočele napad na Gračac. Borbe su vođene do 29. avgusta, kada su se, zbog žilavog otpora snaga nemačke 373. legionarske divizije i četničke Gračačke brigade, jedinice NOVJ povukle na polazne položaje. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, dok je 9. divizija imala 32 mrtva, 145 ranjenih i 8 nestalih boraca.

⚔️ 31. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: kritikuje odluku o napadu na Gračac; ističe da nije rentabilno krvariti oko nekog utvrđenog gradića ili kote, već je potrebno dobiti pozicije na terenu ođakie s- može u pogodnom trenutku uzeti situaciju u svoje ruke; naređuje da se u roku od 10 dana postavi dovoljno snaga, naročito u srednjoj Dalmaciji, da bi se ozbiljno ugrozio neprijateljski saobraćaj.

⚔️ 8. 9. 1944. Kod s. Otrića (na putu Knin-Gračac) jedinice 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 6 kamiona s municijom i drugom ratnom opremom.

⚔️ 8. 9. 1944. Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

⚔️ 11. 9. 1944. U s. Kupirovu (kod Gračaca) jedinice 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napale domobransku posadu i odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika koji su pristigli iz s. Srba. Poginulo je 7, ranjeno 15 i zarobljeno 25 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 3. udarne brigade 35. divizije NOVJ oslobodile s. Lovinac (kod Gračaca), u kome se branio 35. ustaški bataljon.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

⚔️ 8. 12. 1944. Jedinice 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Otrić (kod Gračaca), u kome se branila jaka nemačka posada.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

⚔️ 14. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 11. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i upornost u višednevnim žestokim borbama za oslobođenje Gračaca.

Dokumenti

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izveštaj Oružničke postaje Gračac od 15. jula 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu o bekstvu pravoslavaca u šume iz straha od ustaških zločina

📜 Telegrafski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 1941 god. o prepadima partizana na pruzi Gračac - Knin

📜 Telefonski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 19-41 god. o zauzimanju Zrmanje, Malovana i Srba i napadu ustanika na Gračac

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza

📜 Izvještaj zapovjednika posade Gračac od 4. avgusta 1941. Zdrugu generala Lukića o dolasku talijanskih jedinica u Gračac radi pojačanja odbrane od napada ustanika

📜 Depeša Komande 2. armije od 4. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o premeštanju 6. bersaljerskog puka, 305. i 328. teritorijalno-mobilnog bataljona u Gračac radi zaštite pruge od ustanika

📜 Izveštaj Komande 71. izviđačkog vazduhoplovnog puka od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o rezultatima izviđanja izvršenog 3. avgusta na odseku železničke pruge Knin - Gračac

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

📜 Izvještaj o dejstvima Zdruga generala Lukića od 6. avgusta 1941. na sektoru Gospić - Gračac

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

📜 Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin

📜 Izvještaj šefa željezničke stanice Gračac od 12. kolovoza 1941. generalu Lukiću o akcijama ustanika na pruzi Gračac—Knin u vremenu od 28. do 31. srpnja

📜 Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 18. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

📜 Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 18. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

📜 Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

📜 Zahvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 lipnja 1942 god. Krajiškom operativnom štabu zbog davanja hrane ličkim i dalmatinskim partizanima i obavještenje o borbama protiv ustaša i Talijana kod Plitvica, Prijeboja i Gračaca

📜 Izvještaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

📜 Izveštaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. jula 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova

📜 Pismo štaba operativnih trupa na sektoru Grahovo od 19 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o upućivanju dviju brigada radi oslobođenja Grahova i stvaranja uslova za djelovanje na željezničkoj pruzi Knin-Gračac

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike u okolini Gračaca

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 listopada 1942 god. o borbama kod Gračaca i o operaciji Dinara

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike kod Gračaca i Stikade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade za rušenje komunikacije Knin - Gračac

📜 Dopuna izvještaja štaba Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverziji u Stikadi, na željezničkoj pruzi Gračac - Gospić

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Gračaca

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske komunikacije i za pripremu napada na Gračac

📜 Izvještaj Štaba 6. divizije od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na komunikaciji Lovinac - Gračac - Malovan

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 12 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pripremi napada na Gračac

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 15 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac

📜 Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

📜 Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za jednovremeni napad Druge proleterske i Šeste NOU divizije na neprijateljska uporišta u rejonu Knina i na komunikaciji Knin-Gračac

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o koncentraciji neprijateljskih snaga u rejonima Karlovca i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Gračac - Gospić 28, 29 i 30 prosinca 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga SIovenija-Dalmacija od 13 veljače 1943 god. o povlačenju jedinica divizije Sassari iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 veljače 1943 god. o povlačenju dijelova divizije Sassari u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije Bergamo

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 sod. Štabu Šeste divizije da uputi Prvi bataljon Prve NOU brigade na područje Gračaca

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 ožujka 1943 god. o oslobođenju Gračaca i Saborskog od strane naših jedinica i ponovnom zauzimanju Plavče Drage od strane Talijana i četnika

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Gračaca

📜 Naređenje Štaba Kninskog sektora od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe neprijateljski prodor sa pravca Bruvno - Gračac

📜 Direktiva Štaba Kninskog sektora od 2 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Suleševica - Kulen Vakuf i Mazin - Bruvno - Gračac

📜 Direktiva Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 3 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo protiv neprijatelja na komunikacijama Bihać - Lapac - Mazin i Gospić - Gračac

📜 Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

📜 Direktiva Štaba Kninskog sektora od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i za sprečavanje neprijateljskog prodora između komunikacija Lapac - Mazin - Bruvno - Gračac i Lapac - Srb - Otrić

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije da napada neprijateljske transporte i ruši komunikacije Bihać - Gornji Lapac - Gračac

📜 Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljske transporte na komunikaciji Bihać - Gornji Lapac - Gračac

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Gornji Lapac - Gračac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Karlovca, Šibenika, Brača i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Bihać - Gračac i borbama kod Bilaja

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać - Gračac

📜 Naređenje Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije od 1 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe pokrete neprijatelja na pravcu Gospić - Gračac

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić

📜 Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na komunikaciji Gospić–Gračac

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 8. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na komunikaciji Gospić Gračac i o napadu na Medak

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jedna dalmatinska brigada ostane na sektoru Gračac - Srb

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đakovo, Petrijanec, Nartu i Gračac

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoru Gračac-Otrić-Srb

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o pristizanju dijelova 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u rejone Knina, Sinja, Obrovca i Gračaca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja Ugljana i Dugog otoka i napadu partizana na konvoj na cesti Gračac-Obrovac

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4. veljače 1944. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja divizije u pravcu Gračaca

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4 februara 1944 god. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja Divizije u pravcu Gračaca

📜 Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine

📜 Izvještaj Prve brdske divizije od 10. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji Emil protiv Devetnaeste divizije NOVJ na području Obrovac-Gračac-Knin početkom veljače

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac-Srb i Gračac-Gospić

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac - Srb i Gračac - Gospić

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na kolonu kod Ogulina, na uporišta kod Knina i o borbama kod Otočca i Gračaca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac

📜 Zapovjest Štaba 8. korpusa NOVJ od 24. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na Gračac i Smrekovac

📜 Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 26. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na Gračac i Smrekovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Daruvar i Vijadukt kod Pakraca i o borbama kod Sinja i Livna

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eksađrile NOVJ od 31. avgusta 1944. o izviđanju komunikacije Gračac-Knin-Drniš i o pratnji broda Mornarice NOVJ na ruti Mljet-Vis

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Glogovnicu i Razvode i o borbama kod Daruvara, Generalskog Stola i Obrovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. septembra 1944. o borbama na Ivanšćici, kod Gračaca i o napadima jedinica NOVJ na komunikacije Zagreb - Karlovac i Zagreb - Beograd

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Kninska operacija 2. oklopna armija Zagreb Našice Borbe u Lici 1945. Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. Daruvar Drniš Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Malovan Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Četnički zločini 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 1. brdska divizija Vermahta 7. dalmatinska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ Ustanak u NDH Korenica Sinj Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Raduč Borbe u Slavoniji 1944. Glavni štab Hrvatske 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Karlovac Četnici u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 4. ustaška brigada Donji Lapac 12. pešadijska divizija Sassari Ustaški zločini 1941. Genocid u NDH 9. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 6. italijanski armijski korpus Italijanski zločini u Jugoslaviji 3. lička proleterska udarna brigada Bihać 15. brdski armijski korpus Križevci Borbe u Hrvatskoj 1942. 11. hrvatski korpus NOVJ Udbina Politički komesari u NOR-u 18. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1944. Borbe u Lici 1943. Josip Broz Tito Ustanak u Lici 1941. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Streljanja u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ Knin Avijacija u oslobodilačkom ratu Gospić Zrmanja Otočac Srb Borbe u Lici 1942. Partizanska avijacija Dinarska četnička divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Livno 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944.