Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

7. dalmatinska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Karinu (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu Zadar-Obrovac 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala autokolonu nemačke 114. lovačke divizije. Neprijatelju su pritekle u pomoć pešadijske snage koje su marševale neposredno za kolonom. Brigada se stoga morala povući, uz gubitke od 10 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 23. 10. 1943. Kod Benkovca delovi nemačke 114. lovačke divizije, podržani tenkovima, napali 2. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ, ali svi še posle šestočasovne borbe povukli u Benkovac. Bataljon je imao 2 mrtva, 19 ranjenih i 9 nestalih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 24. 10. 1943. U s. Pridragi (kod Novigrada) dva bataljona 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napali delove nemačke 114. lovačke divizije. Kada su neprijatelju pristigla pojačanja iz Obrovca, bataljoni su se povukli, uz gubitke od 10 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 6. 11. 1943. Posadu Benkovca od 150 ustaša i nemačkih vojnika i 60 četnika napala 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, obustavila napad, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 20 nestalih.

⚔️ 18. 11. 1943. Na putu Obrovac - s. Karin dva bataljona 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku kolonu jačine 300 vojnika i u višečasovnoj borbi pretrpeli gubitke od 7 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 27. 12. 1943. U blizini s. Brezovca (kod G. Lapca) 1. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ upao u neprijateljsku zasedu i pretrpeo gubitke od 5 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

⚔️ 29. 12. 1943. Na putu Lovinac - s. Medak jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 2 kamiona natovarena naftom.

⚔️ 10. 1. 1944. Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

⚔️ 1. 3. 1944. Ojačani 31. ustaški bataljon iz Perušića i s. Ličkog Osika napao jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ u s. Širokoj Kuli i na položaju Lipova glava, te ih posle sedmočasovne borbe odbacio s pomenutih položaja.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ ušla u sastav 35. divizije kao njena 3. brigada.

⚔️ 14. 7. 1944. Jake nemačke i ustaško-četničke snage (delovi 1. puka -Brandenburg-, 92. motorizovanog puka i 891. puka 264. pešadijske divizije, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, dve četničke brigade i delovi 7. ustaške brigade), koncentrisane na liniji Biogra-Benkovac-Skradin, izvršile napad na pet bataljona 19. divizije NOVJ u rejonu s. Stankovci - s. Radošinovac, te ih potisnule u rejon s. Zatona i s. Gaćeleza i tu okružile. Sutradan su se ovi bataljoni, uz osetne gubitke, po delovima probili u raznim pravcima, a glavnina se probila u Bukovicu.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Divizija Brandenburg Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. 264. pešadijska divizija Borbe u Dalmaciji 1944. Gračac Zasede u oslobodilačkom ratu Benkovac Malovan Gospić 114. lovačka divizija 392. legionarska divizija (plava) Glamoč Borbe u Hrvatskoj 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ 35. lička divizija NOVJ Operacija Morgenstern Borbe u Lici 1943. Donji Lapac Knin Glavni štab Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. ustaška brigada