Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Malovan u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 11. 1941. Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

⚔️ 26. 7. 1942. U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

⚔️ 28. 7. 1942. Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 1. 8. 1942. Delovi 1. i 3. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno i Šujicu savladavši manji otpor u Duvnu. Ustaško-domobranske posade su se povukle u Kupres. U borbi sa ustašama kod s. Malovana je poginuo komandir 3. čete 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Živko Ljujić, narodni heroj.

⚔️ 10. 8. 1942. Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

⚔️ 5. 3. 1943. Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

⚔️ 6. 12. 1943. U blizini s. Donjeg Malovana (kod Kupresa) formiran dobrovoljački italijanski bataljon, koji je ušao u sastav 3. proleterske (krajiške) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 1. 1944. Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

⚔️ 29. 6. 1944. Blizu s. Malovana (kod Kupresa) delovi 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- izvršili napad na neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 10 mrtvih, a oni imali 2 mrtva i 3 ranjena.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

10. hercegovačka udarna brigada Operacija Weiss Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe za Livno 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 369. legionarska divizija (vražja) 7. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Livanjski partizanski odred Bitka za Kupres 1942. 7. dalmatinska udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Livno Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bataljon Vojin Zirojević Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Glamoč 1. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Kupres Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Lici 1944. Srb Zasede u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Ustanak u NDH 3. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Lici 1942. Gračac Hercegovački partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Josip Broz Tito Duvno Crna legija Borbe u Dalmaciji 1942. Drežnica 10. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Zrmanja Borbe u Hrvatskoj 1944.