Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Drežnica u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju (na pl. Viševici kod Crikvenice, na pl. Tuhobiću kod Sušaka, u okolini Bribira, u okolini Drežnice, kod Delnica i na drugim mestima) formirani partizanski logori u kojima su se obučavali prvi borci.

⚔️ 9. 10. 1941. Italijanske trupe napustile Drežnicu, a u nju ušle jedinice Primorsko-goranskog NOP odreda. Sutradan je održan veliki zbor na kome je izabrano Mesno veće (NOO).

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi italijanske divizije -Lombardija- zauzeli Drežnicu.

⚔️ 12. 12. 1941. Na putu Ogulin-Drežnica delovi 1. bataljona -Marko Trbović- napadom iz zasede razbili -ogulinske dobrovoljce- [Verovatno se odnosi na četnike, koji su se tada pojavili u tom kraju.]. Poginulo 9 vojnika i ranjeno 30 vojnika i 1 oficir.

⚔️ 0. 1. 1942. Formiran SK KPH za Ogulin, koji je obuhvatao partijske organizacije u selima Dubravama, Gomirju, Vitunju i Drežnici.

⚔️ 0. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

⚔️ 0. 6. 1942. Formiran Sreski odbor AFŽ-a za Drežnicu.

⚔️ 20. 9. 1942. Italijanske snage zauzele s. Drežnicu (kod Ogulina).

⚔️ 12. 10. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu s. Jablanica - s. Drežnica jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile 1. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-. koji se kretao uz Neretvu, i zauzele italiianska uporišta Drežnicu i Grabovicu (kod Mostara). Poginulo je 86, a zarobljeno 286 italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 12 ranjenih. Zaplenjeno: 23 kamiona sa ratnim materijalom, 10 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 260 pušaka i 2 tenka.

⚔️ 27. 2. 1943. U rejonu s. Drežnice jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih žestokih borbi, sprečile prodor jakih italijanskih i četničkih snaga iz Mostara ka s. Jablanici. Neprijatelj je imao 34 mrtva i oko 40 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 26 ranjenih.

⚔️ 7. 3. 1943. U rejonu s. Ravne Gore i Drežnice u Gorskom kotaru snage italijanskog 5. korpusa (jačine 2 divizije) i oko 2.500 četnika napale 14. brigadu i 1. primorsko-goranski NOP odred 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je istog dana ušao u napuštenu Ravnu Goru, dok je Drežnicu zauzeo 15. marta i opljačkao i popalio više sela.

⚔️ 14. 9. 1943. Kod Musulinskog Potoka (na putu Vrbovsko-Drežnica) 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ razbila kolonu jačine oko 1300 četnika. Poginulo je i ranjeno preko 100, a zarobljeno 130 četnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

⚔️ 23. 1. 1944. U cilju zauzimanja oslobođene teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane-Brinje-Senj i Jasenak-Drežnica-Brinje. Od 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin-Brinje-Senj.

⚔️ 18. 4. 1944. Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

⚔️ 26. 4. 1944. Dva bataljona 2. brigade i jedan bataljon 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ napali na Drežnicu koju su branili delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

⚔️ 3. 5. 1944. U rejonu Drežnice tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon iz Ogulina, s. Jezerana, Brinja i s. Krivog Puta napali jedinice 13. divizije NOVJ, odbacili ih severno i jugozapadno od s. Jasenka i zauzeli Drežnicu.

⚔️ 13. 7. 1944. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ razbila ojačanu četu Dopunskog bataljona nemačke 392. legionarske divizije i zauzela Drežnicu.

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi Dopunskog bataljona i četa iz 847. puka nemačke 392. legionarske divizije (jačine oko 800 vojnika) iz s. Krivog Puta, s. Jezerana i Brinja napali na Drežnicu, te je, posle borbi protiv 1. primorsko-goranskog NOP odreda, zauzeli.

⚔️ 14. 8. 1944. Jedinice 13. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Drežnicu (kod Ogulina).

⚔️ 11. 10. 1944. Da bi rasteretili komunikacije koje preko Ogulina vezuju dolinu r. Kupe s morem, četiri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon izvršili napad na 13. diviziju NOVJ i 3. brigadu 43. divizije NOVJ, pravcima: Ogulin - s. Trošmarija - s. Lukov Dol, s. Drežnica - s. Mrkopalj i s. Zlobin - s. Fužine. Posle niza uzastopnih borbi na ovim pravcima, neprijatelj je do 22. oktobra uspeo da spoji svoje kolone u rejonu s. Skrad - s. Kupjak - s. Ravna Gora, a zatim je prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Ogulinu od 30 rujna 1941 god. o prekidu telegrafske veze između Drežnice i Zrnića 19 rujna

📜 Pismo Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 14. oktobra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova, kojim moli privremeno zatvaranje pošte u Drežnici i Jasenku

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 9. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o preseljenju Štaba u Drežnicu, nepostojanju veze sa CK i stanju u jedinicama

📜 Pismo komandanta Pete operativne zone od 28 studenog 1942 god. komandantu NOV i PO Hrvatske o dopremanju topa u Drežnicu i potrebi pružanja pomoći u oružju i hrani Petoj operativnoj zoni

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 16 februara 1943 god. o zauzimanju Drežnice od strane jedinica NOV

📜 Izveštaj komandanta sreza trebinjskog od 16. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o zauzimanju Drežnice, Rame i Prozora od strane NOVJ s predlogom za uništenje simpatizera NOP-a na teritoriji sreza

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbe kod Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Drežnice

📜 Izvještaj štaba Pete operativne zone od 17 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji Talijana za ofanzivu na Drežnicu

📜 Dopis Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 19 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o borbama kod Rame i Drežnice i o napadu na Prozor

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 20 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV između Bradine i Drežnice i situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 16 februara 1943 god. o upućivanju I bataljona 260 puka u Drežnicu

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 februara 1943 god. o početku izvođenja operacija italijansko-četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice

📜 Zapovest komandanta srednje kolone od 26. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Drežnice

📜 Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 26. veljače 1943. o početku izvođenja operacija talijansko-četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 ožujka 1943 god. o prodoru Talijana u Drežnicu i o borbama u Lici

📜 Izvještaj komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 ožujka 1943 god. o gubicima u operaciji na S. Drežnicu

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o ulasku njemačkih jedinica u Drežnicu i povlačenju četnika iz Konjica u pravcu istoka

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 aprila 1943 god. za zatvaranje pravca Drežnica-Željuša

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o razbijanju četnika na području Drežnice i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Mostaru od 13 oktobra 1943 god. o zauzimanju Posušja i G. Drežnice od strane jedinica NOV

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Čaglina, Brinja, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kozake kod Kupinca, na autokolonu kod Donjih Dubrava i o borbama na području Daruvara, Čaglina, Sinja, Drežnice i Josipdola

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

📜 Zapovest Štaba 32. divizije NOVJ od 7. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za zaposedanje položaja na liniji Macaroli-Logje-Drežnica

📜 Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama oko Drežnice

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 7 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Turopolju, kod Dabra, Drežnice, Livna i Kistanja

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Kojlenšlag« u rejonu Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 12. maja 1944. štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 6. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije Nikola Tesla o rasporedu i dejstvu na prostoru Osina glavica - Malovanske poljane - Velika Drežnica

📜 Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 10. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Drežnici i Tuževiću

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Grubišno Polje, Prijeboj, Drežnicu, Tužević i o borbama na Kalniku, Bilo-gori i u Zumberku, Lici i kod Šibenika

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 20. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Drežnici i Tuževiću

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Gomirja, Tuževića i Drežnice

📜 Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 12. avgusta 1944. podređenim jedinicama za napad na Drežnicu

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Drežnici

📜 Izvještaj Štaba 3. brigade od 15. januara 1945. Štabu 43. NOU divizije o borbi u rejonu Drežnice

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Kesselstein 392. legionarska divizija (plava) AFŽ 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 2. oklopna armija Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 43. istarska divizija NOVJ Senj 154. pešadijska divizija Murge Borbe u Lici 1944. Glavni štab Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hercegovini 1943. Sinj Vrhovni štab NOVJ Bitka na Neretvi Operacija Udar maljem 15. brdski armijski korpus Knin Sušak 6. italijanski armijski korpus Operacija Morgenstern Hrvatsko domobranstvo Črnomelj Hvar 11. hrvatski korpus NOVJ Sisak Voćin 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Borbe u Hrvatskoj 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Čazma Mostar 57. pešadijska divizija Lombardia Operacija Drežnica 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Deca u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Slunj 114. lovačka divizija Borbe u Lici 1943. Bosiljevo Borbe u Slavoniji 1944. 14. srednjobosanska udarna brigada Trebinje 2. primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu Italija u drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Malovan Prozor Nevesinje Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Bolnice u oslobodilačkom ratu Ogulin Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Posušje 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 5. italijanski armijski korpus Bitka za Prozor 1943. Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1944.