Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Drežnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju (na pl. Viševici kod Crikvenice, na pl. Tuhobiću kod Sušaka, u okolini Bribira, u okolini Drežnice, kod Delnica i na drugim mestima) formirani partizanski logori u kojima su se obučavali prvi borci.

⚔️ 9. 10. 1941. Italijanske trupe napustile Drežnicu, a u nju ušle jedinice Primorsko-goranskog NOP odreda. Sutradan je održan veliki zbor na kome je izabrano Mesno veće (NOO).

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi italijanske divizije -Lombardija- zauzeli Drežnicu.

⚔️ 12. 12. 1941. Na putu Ogulin-Drežnica delovi 1. bataljona -Marko Trbović- napadom iz zasede razbili -ogulinske dobrovoljce- [Verovatno se odnosi na četnike, koji su se tada pojavili u tom kraju.]. Poginulo 9 vojnika i ranjeno 30 vojnika i 1 oficir.

⚔️ 0. 1. 1942. Formiran SK KPH za Ogulin, koji je obuhvatao partijske organizacije u selima Dubravama, Gomirju, Vitunju i Drežnici.

⚔️ 0. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

⚔️ 0. 6. 1942. Formiran Sreski odbor AFŽ-a za Drežnicu.

⚔️ 20. 9. 1942. Italijanske snage zauzele s. Drežnicu (kod Ogulina).

⚔️ 12. 10. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu s. Jablanica - s. Drežnica jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile 1. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-. koji se kretao uz Neretvu, i zauzele italiianska uporišta Drežnicu i Grabovicu (kod Mostara). Poginulo je 86, a zarobljeno 286 italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 12 ranjenih. Zaplenjeno: 23 kamiona sa ratnim materijalom, 10 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 260 pušaka i 2 tenka.

⚔️ 27. 2. 1943. U rejonu s. Drežnice jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih žestokih borbi, sprečile prodor jakih italijanskih i četničkih snaga iz Mostara ka s. Jablanici. Neprijatelj je imao 34 mrtva i oko 40 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 26 ranjenih.

⚔️ 7. 3. 1943. U rejonu s. Ravne Gore i Drežnice u Gorskom kotaru snage italijanskog 5. korpusa (jačine 2 divizije) i oko 2.500 četnika napale 14. brigadu i 1. primorsko-goranski NOP odred 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je istog dana ušao u napuštenu Ravnu Goru, dok je Drežnicu zauzeo 15. marta i opljačkao i popalio više sela.

⚔️ 14. 9. 1943. Kod Musulinskog Potoka (na putu Vrbovsko-Drežnica) 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ razbila kolonu jačine oko 1300 četnika. Poginulo je i ranjeno preko 100, a zarobljeno 130 četnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

⚔️ 23. 1. 1944. U cilju zauzimanja oslobođene teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane-Brinje-Senj i Jasenak-Drežnica-Brinje. Od 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin-Brinje-Senj.

⚔️ 18. 4. 1944. Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

⚔️ 26. 4. 1944. Dva bataljona 2. brigade i jedan bataljon 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ napali na Drežnicu koju su branili delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

⚔️ 3. 5. 1944. U rejonu Drežnice tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon iz Ogulina, s. Jezerana, Brinja i s. Krivog Puta napali jedinice 13. divizije NOVJ, odbacili ih severno i jugozapadno od s. Jasenka i zauzeli Drežnicu.

⚔️ 13. 7. 1944. Prva udarna brigada 13. divizije NOVJ razbila ojačanu četu Dopunskog bataljona nemačke 392. legionarske divizije i zauzela Drežnicu.

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi Dopunskog bataljona i četa iz 847. puka nemačke 392. legionarske divizije (jačine oko 800 vojnika) iz s. Krivog Puta, s. Jezerana i Brinja napali na Drežnicu, te je, posle borbi protiv 1. primorsko-goranskog NOP odreda, zauzeli.

⚔️ 14. 8. 1944. Jedinice 13. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Drežnicu (kod Ogulina).

⚔️ 11. 10. 1944. Da bi rasteretili komunikacije koje preko Ogulina vezuju dolinu r. Kupe s morem, četiri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon izvršili napad na 13. diviziju NOVJ i 3. brigadu 43. divizije NOVJ, pravcima: Ogulin - s. Trošmarija - s. Lukov Dol, s. Drežnica - s. Mrkopalj i s. Zlobin - s. Fužine. Posle niza uzastopnih borbi na ovim pravcima, neprijatelj je do 22. oktobra uspeo da spoji svoje kolone u rejonu s. Skrad - s. Kupjak - s. Ravna Gora, a zatim je prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Ogulinu od 30 rujna 1941 god. o prekidu telegrafske veze između Drežnice i Zrnića 19 rujna

📜 Pismo Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 14. oktobra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova, kojim moli privremeno zatvaranje pošte u Drežnici i Jasenku

📜 Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 9. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o preseljenju Štaba u Drežnicu, nepostojanju veze sa CK i stanju u jedinicama

📜 Pismo komandanta Pete operativne zone od 28 studenog 1942 god. komandantu NOV i PO Hrvatske o dopremanju topa u Drežnicu i potrebi pružanja pomoći u oružju i hrani Petoj operativnoj zoni

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 16 februara 1943 god. o zauzimanju Drežnice od strane jedinica NOV

📜 Izveštaj komandanta sreza trebinjskog od 16. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o zauzimanju Drežnice, Rame i Prozora od strane NOVJ s predlogom za uništenje simpatizera NOP-a na teritoriji sreza

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbe kod Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Drežnice

📜 Izvještaj štaba Pete operativne zone od 17 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji Talijana za ofanzivu na Drežnicu

📜 Dopis Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 19 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o borbama kod Rame i Drežnice i o napadu na Prozor

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 20 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV između Bradine i Drežnice i situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 16 februara 1943 god. o upućivanju I bataljona 260 puka u Drežnicu

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 februara 1943 god. o početku izvođenja operacija italijansko-četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice

📜 Zapovest komandanta srednje kolone od 26. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Drežnice

📜 Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 26. veljače 1943. o početku izvođenja operacija talijansko-četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 ožujka 1943 god. o prodoru Talijana u Drežnicu i o borbama u Lici

📜 Izvještaj komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 ožujka 1943 god. o gubicima u operaciji na S. Drežnicu

📜 Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o ulasku njemačkih jedinica u Drežnicu i povlačenju četnika iz Konjica u pravcu istoka

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 aprila 1943 god. za zatvaranje pravca Drežnica-Željuša

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o razbijanju četnika na području Drežnice i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Mostaru od 13 oktobra 1943 god. o zauzimanju Posušja i G. Drežnice od strane jedinica NOV

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Čaglina, Brinja, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kozake kod Kupinca, na autokolonu kod Donjih Dubrava i o borbama na području Daruvara, Čaglina, Sinja, Drežnice i Josipdola

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

📜 Zapovest Štaba 32. divizije NOVJ od 7. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za zaposedanje položaja na liniji Macaroli-Logje-Drežnica

📜 Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama oko Drežnice

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 7 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Turopolju, kod Dabra, Drežnice, Livna i Kistanja

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Kojlenšlag« u rejonu Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 12. maja 1944. štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 6. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije Nikola Tesla o rasporedu i dejstvu na prostoru Osina glavica - Malovanske poljane - Velika Drežnica

📜 Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 10. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Drežnici i Tuževiću

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Grubišno Polje, Prijeboj, Drežnicu, Tužević i o borbama na Kalniku, Bilo-gori i u Zumberku, Lici i kod Šibenika

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 20. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Drežnici i Tuževiću

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Gomirja, Tuževića i Drežnice

📜 Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 12. avgusta 1944. podređenim jedinicama za napad na Drežnicu

📜 Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Drežnici

📜 Izvještaj Štaba 3. brigade od 15. januara 1945. Štabu 43. NOU divizije o borbi u rejonu Drežnice

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Sušak 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Operacija Morgenstern 2. oklopna armija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Voćin 2. primorsko-goranski partizanski odred Primorsko-goranski partizanski odred Prozor Saradnja četnika sa okupatorom 6. italijanski armijski korpus Hvar Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Prozor 1943. Trebinje 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Senj Čazma Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1943. Nevesinje Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 15. brdski armijski korpus 6. lička proleterska divizija NOVJ Operacija Drežnica Slunj 392. legionarska divizija (plava) Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Bosiljevo Sinj 43. istarska divizija NOVJ AFŽ Glavni štab Hrvatske 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bitka na Neretvi Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrhovni štab NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Ogulin 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. 114. lovačka divizija Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Hrvatsko domobranstvo Komunistička partija Hrvatske 2. proleterska divizija NOVJ Črnomelj Sisak 14. srednjobosanska udarna brigada Borbe u Lici 1944. Malovan 5. italijanski armijski korpus Posušje Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 8. kordunaška divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Operacija Weiss Operacija Kesselstein Mostar Daruvar 154. pešadijska divizija Murge 57. pešadijska divizija Lombardia Operacija Udar maljem Knin Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941.