Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Čazma u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 86 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 1. 1942. Kod Podgarića (blizu Čazme) 3. četa Slavonskog partizanskog bataljona odbila napad ustaša i domobrana i prinudila ih na povlačenje.

⚔️ 16. 10. 1942. U šumi Garjevici (kod Čazme) ustaško-domobranske i nemačke jedinice napale Moslavački NOP odred, koji se u toku noći izvukao u pravcu Bilo-gore, bez većih gubitaka...

⚔️ 1. 11. 1942. Kod s. Sovara (blizu Čazme) jedinice 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale domobrane iz Čazme razbile ih i odbacile u polazni garnizon.

⚔️ 25. 2. 1943. Sela Šimljanik, Prokop i Oštri Zid (kod Čazme) popalili delovi nemačke 187. rezervne divizije; sem toga, u s. Oštrom Zidu pobili oko 40 ljudi.

⚔️ 2. 9. 1943. U Čazmi Moslavački NOP odred napao i zarobio 140 domobrana, 7 podoficira i 6 oficira 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka, dok se nemačka posada održala jakim otporom. Odred je imao 2 mrtva i 1 ranjenih.

⚔️ 29. 11. 1943. Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

⚔️ 10. 12. 1943. U blizini s. Štefanje (kod Čazme) jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske sačekale u zasedi i razbile defove 3. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i grupu nemačkih vojnika iz Narte. Zarobljena su 33 domobrana i 3 oficira, poginulo je 15 i ranjeno 5 domobrana i nemačkih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Srpske Kapele (blizu Čazme) delovi 1. bataljona 1. brigade 33, divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu jačine 200 vojnika, te oko 30 vojnika izbacili iz stroja.

⚔️ 10. 3. 1944. U s. Srpskoj Kapeli (kod Čazme) 9 nemačkih aviona bombardovali 2. brigadu 33. divizije NOVJ na položajima i naneli joj gubitke od 12 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

⚔️ 4. 4. 1944. Iz s. Lupoglava (kod Zagreba) oko 600 vojnika iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije napalo 1. brigadu 33. divizije NOVJ u Čazmi. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se povukao u pravcu s. Čazmanske Dereze, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 8. 9. 1944. U Čazmi, na prvoj konferenciji NOF-a za zagrebačku oblast, izabran je Oblasni odbor NOF-a.

⚔️ 0. 11. 1944. U Čazmi otvoren Dom kulture.

⚔️ 26. 11. 1944. U Čazmi održana izložba ručnih radova žena moslavačkog okruga.

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Cugovca (blizu Čazme) dve čete ustaša i domobrana iz s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 28. 3. 1945. Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

⚔️ 5. 5. 1945. Jedinice 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 1. proleterske udarne divizije JA, posle dvodnevnih žestokih borbi, oslobodile Čazmu i produžile gonjenje nemačkih i ustaško-domobranskih snaga prema Zagrebu.

Dokumenti

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

📜 Iz izvještaja Kotarske oblasti Čazma Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti u drugoj polovici prosinca 1941. godine

📜 Iz izvještaja Josipa Bačića Državnom izvještajnom i promičbenom uredu Zagreb o neprijavljenim radio-prijemnicima u Dubravi, kotar Čazma, koji omogućuju slušanje stranih radio-stanica

📜 Izvještaj štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama naših snaga u okolini Čazme, na Kalniku, Moslavini i Bilo Gori

📜 Izvještaj štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama naših snaga u okolini Čazme, na Kalniku, Moslavini i Bilogori

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO

📜 Iz pisma Dušana Čalića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu organizacija KPH na području okruga Čazma i Bjelovar

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. o napadu na Čazmu i o drugim manjim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućenog Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? napadu na Čazmu i ? drugim manjim akcijama Odreda

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o prekinutim vezama s Moslavačko-sisačkim NOP odredom

📜 Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Čazma upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije KPH na okrugu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? brojnom stanju članova KPH na području Okružnoga komiteta te ? prikupljenoj partijskoj članarini i prilozima narodnooslobodilačkog fonda

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

📜 Zaključci Okružnoga komiteta KPH Čazma upućeni Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu doneseni na sastanku Biroa Okružnoga komiteta u vezi s budućim zadacima

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o savjetovanju okružnih komiteta u Slavoniji te o organiziranju partijskog savjetovanja za okrug Čazmu

📜 Pismo Vinka Jeđuta, sekretara Okružnoga komiteta KPH Čazma, Pavlu Lončaru, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb, u kojemu ga obavještava o kretanju Kalničkoga NOP odreda i o drugim novostima

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu i organizacijskom stanju i radu partijskih i skojevskih te ostalih masovnih antifašističkih organizacija

📜 Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku, o političkoj situaciji u okrugu te o radu i organizacijskom stanju Okružnoga i kotarskih komiteta SKOJ-a i USAOJ

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a

📜 Izvještaj Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Kotarske oblasti Čazma i nemogućnosti da ih se suzbije postojećim oružanim snagama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 srpnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije Ciryll

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije »Ciryll«

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o datumu održavanja savjetovanja pri Okružnome komitetu KPH Čazma, vezama s domobranskim oficirima, situaciji u talijanskoj vojsci, hapšenjima među studentskom omladinom, aktivnosti Intelligence Service u Zagrebu, hapšenju Vere Solar te o drugim pitanjima

📜 Pozdravni telegram s osnivačke konferencije Okružnoga odbora AFŽ Čazma vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi

📜 Izvještaj Velike župe Bilo-gora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Čazme i Bjelovara, te hapšenju simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u selu Vrtlinska kraj Čazme

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 rujna 1943 god. o borbi kod Čazme i zvjerstvima četnika u selima Stari i Novi Lazi i selu Dobra

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu i Hercegovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i prodoru njemačkih jedinica u Gospić

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojemu traže da osiguraju kanale za prebacivanje hrane i ratnog plijena za Intendanturu Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema NOB, organizacijskom stanju i kulturno-prosvjetnom radu organizacija USAOH-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji, organizacijskom i brojnom stanju omladinskih organizacija

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca

📜 Dopis Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u kojemu se javlja da Okružni NOO Čazma imenuje učitelje na njihovu području

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone podređenim jedinicama da se pripreme za napad na Čazmu i Đurđevac

📜 Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju za listopad i studeni 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga NOO Čazma ZAVNOH-u o organizacijskom stanju i radu pojedinih odjela

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 30 studenog 1943 god. štabovima NOU brigade Braće Radića i Kalničkog NOP odreda o rezultatima napada na Čazmu i mjerama koje treba preduzeti u vezi pretstojeće neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 30 studenog 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novo čiče, Pitomaču, Čazmu i Vrbovsko i borbama kod Zlatara i Gline

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar od 30 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čazmu i Nartu

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima NOU brigade Braće Radići i Kalničkoga NOP odreda o rezultatima napada na Čazmu i mjerama koje treba poduzeti u vezi s predstojećom neprijateljskom ofenzivom

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Vel. Goricu, Čazmu i Vrbovsko

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Veliku Goricu i Čazmu te diverziji na prugama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Čazme, bombardovanju Splita i pljačci Nijemaca u okolici Petrinje

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i o borbama na Čazmi i oko Narte

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskoga uporišta Čazma i planu budućeg rada

📜 Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o mobilizaciji, radu pročetničkih i haesesovačkih simpatizera te o organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o raspačavanju obveznica Zajma narodnog oslobođenja na području Okružnoga NOO Moslavina

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Povjerenstvu PK SKOJ-a Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i pretkongresnim pripremama

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, o vojsci i Agitpropu.

📜 Proglas s konferencije gospodarskih i tehničkih .stručnjaka održane u Čazmi 21. siječnja 1944. godine.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partije, SKOJ-a USAOH-a, NOO, AFŽ za siječanj 1944. godine.

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

📜 Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Žabno i o borbama kod Čazme i Siska .

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Čazme, Daruvara, Jastrebarskog i Šibenika

📜 Zapisnik i referati sa savjetovanja partijskih organizacija sjeverne Hrvatske, koje je u organizaciji Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku održano u Čazmi od 17. do 19. veljače 1944. godine.

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH, NOO, AFZ, o vojsci, Agitpropu te zaključcima plenuma Okružnoga komiteta.

📜 Okružnica Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku svim partijskim organizacijama o zaključcima partijskoga savjetovanja u Čazmi u vezi organizacijske strukture partijskih organizacija i zadacima partijskih organizacija u vezi s tim.

📜 Izvještaj OK KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o održavanju partijskoga savjetovanja političkom stanju na terenu te kadrovskim promjenama u komitetima.

📜 Dopis Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o kadrovskim promjenama u okružnim komitetima KP Čazma i Zagreb, o rezultatima istrage provedene nakon bitke kod Oborova, te o smještaju Čerkeske divizije na pruzi Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFŽ, vojsci, Agitpropu, te blagajnički izvještaj

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o snažnoj vojnoj i političkoj neprijateljskoj ofenzivi, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, narodne vlasti i omladinske organizacije te stanju u Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, međunacionalnim odnosima i radu na njihovu poboljšanju, organizacijskom stanju, kadrovskim promjenama te radu omladinske organizacije u Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskom stanju te radu organizacije KP, SKOJ-a, AFŽ i vojno-pozadinskih organa

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o akcijama Dvadeset i osme divizije NOVJ na njihovu području, neprijateljskoj mobilizaciji i odnosu stanovništva prema njoj, namjeri da formiraju srpsku brigadu, načinu populariziranja odluka Trećega zasjedanja ZAVNOH-a, organizacijskom stanju, te radu vojno-pozadinskih ustanova

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o krahu neprijateljske mobilizacije, stanju u Češkom i Srpskom bataljonu, odlasku dobrovoljaca u jedinice NOV, načinu populariziranja odluka Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a te o počecima osnivanja odbora JNOF

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Bjelovara, Daruvara, Grubišnog Polja i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Čazmu i Krndiju i o borbama kod Bjelovara, Osijeka i Omiša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. juna 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Koprivnice, Đakova i Jastrebačkog

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju Partije, NOO, AFŽ i o stanju blagajne

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o politčkoj situaciji, teroru neprijatelja u Čazmi i okolnim mjestima, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, JNOF, AFŽ, o vojsci i Agitpropu, s blagajničkim izvještajem i pregledom brojnoga i nacionalno-socijalnog stanja

📜 Zapisnik Druge okružne konferencije USAOH-a Čazma na kojoj je uz razmatranje političke situacije i rada USAOH-a na okrugu izabran i Okružni odbor USAOH-a

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, AFŽ, NOF, NOO te o vojsci

📜 Bjelovar: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana u srpnju 1944. u kotarevima Bjelovar, Čazma i Garešnica

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, mobilizaciji, žetvi, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu omladinske organizacije, osnivanju odbora JNOF, radu NOO te stanju u Moslavačkome NOP odredu, Udarnome bataljonu IG NOP odreda, Srpskome bataljonu, Diverzantskome bataljonu i Komandi moslavačkog područja

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o osnivačkoj konferenciji NOF-a za Moslavinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hercegovac i Pitomaču i o borbama na području Čazme, Ogulina, u Lici i Dalmaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

📜 Zapovest Štaba 1. armije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi i Kutini

Fotografije

Povezane odrednice

Gospić Bjelovar SKOJ Moslavački partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ Kutina Lepa Perović Velika Gorica Operacija Landsturm 2. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Varaždin 1. kozačka divizija Vermahta Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Glina Hvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Imotski 33. hrvatska divizija NOVJ Intendantura u ratu Brač Štampa u ratu Glavni štab Hrvatske Operacija Wechselbalg Operacija Drežnica Zarobljenici u ratu USAOH 28. slavonska divizija NOVJ Split Osijek 32. zagorska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Jastrebarsko Šibenik Završne operacije u Jugoslaviji Ustanak u Slavoniji 1941. Pelješac 1. gorski zdrug (NDH) Voćin Omladina u ratu Narodno oslobodilački odbori Đakovo Ivanić-Grad 187. rezervna divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. USAOJ Cazin Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Logor Lepoglava Kalnički partizanski odred Komunistička partija Hrvatske AFŽ Borbe u Hrvatskoj 1942. Koprivnica Daruvar Zagreb Diverzije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Sisak Grubišno Polje 17. slavonska udarna brigada ZAVNOH Garešnica 1. pješačka divizija (NDH) 1. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Drežnica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Lepoglava Drniš Borbe u Lici 1944. Borbe u Slavoniji 1944.