Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Kutina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 4. 1941. U s. G. Šarampovu (kod Kutine), u prisustvu članova CK KPH, Josipa Kraša i Stjepana Kenđela, otpočela dvodnevna okružna konferencija OK KPH za Čazmu.

⚔️ 28. 8. 1942. Kod s. Kletišta (na žel. pruzi Kutina-Popovača) jedinice Moslavačkog partizanskog bataljona digle u vazduh oklopni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

⚔️ 6. 9. 1942. Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Gračanice (blizu Kutine), prilikom napada na nemački železnički transportni voz, poginuo operativni oficir Moslavačkog NOP odreda Nikola Božić Jug, narodni heroj.

⚔️ 14. 1. 1943. Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

⚔️ 14. 4. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda uništile ž. st. Voloder-Krivaj (na pruzi Kutina

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Gojilu (kod Kutine), na poziv SNO odbora, oko 600 radnika petrolejskih izvora stupilo u petodnevni štrajk.

⚔️ 2. 8. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb-Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

⚔️ 3. 8. 1944. Kod železničkih stanica: Staro Petrovo Selo, D. Vrba, Rajić, Ludina i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte.

⚔️ 20. 8. 1944. Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

⚔️ 31. 8. 1944. Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 5. 11. 1944. Kod železničkih stanica Čulinec i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili 2 nemačka transporta, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 3 vagona.

⚔️ 11. 11. 1944. Kod s. Križa (na pruzi Kutina-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 10 vagona. Poginulo je 40 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

⚔️ 7. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ zauzele s. Batinu i s. Husain (kod Kutine). Nemačke jedinice su imale 70 poginulih i 10 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 7 mitraljeza, 4 automata, 40 pušaka i 100.000 metaka.

⚔️ 12. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Kutine), porušile 2 mosta i oštetile železničku prugu na 20 mesta.

⚔️ 2. 5. 1945. Jedinice 21. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaško-domobranske snage prema Kutini i oslobodile Novsku, s. Popovac, s. Subocki Grad, s. Novi i Stari Grabovac, s. Paklenicu i s. Bujavicu (kod Nove Gradiške). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 10 mrtvih, 10 ranjenih i 2 zarobljena. Jedinice 21. udarne divizije JA su imale 5 ranjenih.

Dokumenti

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Kutini od 6 rujna 1942 god. o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana

📜 Kutina Izvještaj Kotarske oblasti Kutina Velikoj župi Prigorje o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 listopada 1942 god. o borbi kod Kutine i Jasenka i o prebacivanju Četvrte NOU brigade na Kordun

📜 Obavijest Kotarske oblasti u Kutini Velikoj župi Prigorje o osobama koje su iz Srpskoga Selišta pobjegle u partizane, uz molbu da se za istima raspiše potraga

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV I PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za pokret i akcije, i to X diviziji da se uputi u Moslavinu, Bilogoru, Kalnik i Hrvatsko zagorje, a XII diviziji na sektor Nove Gradiške - Kutine sa zadatkom da izvodi diverzije i održava vezu s Moslavinom

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 2 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo na komunikaciji Zagreb - Dugo Selo - Kutina

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo - Kutina

📜 Izvještaj štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo-Kutina

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana oko Zagreba, Varaždina, Siska i Kutine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. prosinca 1943. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju, Kutini, Vrlici i na otoku Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama s jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Svibovca i Kutine.

📜 Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o kampanji za popularizaciju odluka AVNOJ-a u garešničkome čazmanskome i kutinskom kotaru .

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Narte, Kutine, Jasenika i na Papuku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 27. maja 1944. podređeđenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi od Česme do Kutine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. maja 1944. o dejstvu protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Djevrsaka, u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Općinskoga NOO Ludina Kotarskome NOO Kutina o upadu ustaša na oslobođeni teritorij općine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rajić i Vinovo i o borbama kod Kutine, Daruvara, Ogulina, u Lici i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

📜 Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina

📜 Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije - Zagreb - Kutina, Zagreb - Sisak i Zagreb - Zabok

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

📜 Izvještaj štaba 2. brigade od 11. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Kutine

📜 Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 17. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o diverziji na pruzi Kutina - Banova Jaruga

📜 Zapovest Štaba 1. armije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi i Kutini

Fotografije

Povezane odrednice

Imotski Ustanak u Hrvatskoj 1941. Batinska bitka Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 17. slavonska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Nova Gradiška Korčula Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Čazma Daruvar Karlovac 7. banijska divizija NOVJ Operacija Wechselbalg Borbe u Hrvatskoj 1945. Ogulin 33. hrvatska divizija NOVJ Koprivnica Cazin Novska Našice Brigada Nikola Demonja Pakrac Zabok 28. slavonska divizija NOVJ 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Sveštenici u ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Operacija Jesenji pljusak Brač Hrvatsko domobranstvo Garešnica Komunistička partija Hrvatske 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. AVNOJ Lepa Perović Hvar Sinj Ivanić-Grad Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Božić Bata 1. slavonski partizanski odred Metković Varaždin Borbe u Lici 1944. Borbe u Slavoniji 1943. Moslavački partizanski odred ZAVNOH 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 1. brdska brigada NDH 40. slavonska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. 1. moslavačka brigada Borbe u Slavoniji 1942. Dugo Selo Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. diverzantski bataljon NOVH 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Zagreb Sisak Pokatoličavanje Srba 1. gorski zdrug (NDH) Otočac Topusko Napad na Gojlo 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. 18. slavonska udarna brigada Popovača Borbe u Hrvatskoj 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu