Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Kutina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 4. 1941. U s. G. Šarampovu (kod Kutine), u prisustvu članova CK KPH, Josipa Kraša i Stjepana Kenđela, otpočela dvodnevna okružna konferencija OK KPH za Čazmu.

⚔️ 28. 8. 1942. Kod s. Kletišta (na žel. pruzi Kutina-Popovača) jedinice Moslavačkog partizanskog bataljona digle u vazduh oklopni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

⚔️ 6. 9. 1942. Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Gračanice (blizu Kutine), prilikom napada na nemački železnički transportni voz, poginuo operativni oficir Moslavačkog NOP odreda Nikola Božić Jug, narodni heroj.

⚔️ 14. 1. 1943. Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

⚔️ 14. 4. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda uništile ž. st. Voloder-Krivaj (na pruzi Kutina

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Gojilu (kod Kutine), na poziv SNO odbora, oko 600 radnika petrolejskih izvora stupilo u petodnevni štrajk.

⚔️ 2. 8. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb-Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

⚔️ 3. 8. 1944. Kod železničkih stanica: Staro Petrovo Selo, D. Vrba, Rajić, Ludina i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte.

⚔️ 20. 8. 1944. Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

⚔️ 31. 8. 1944. Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 5. 11. 1944. Kod železničkih stanica Čulinec i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili 2 nemačka transporta, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 3 vagona.

⚔️ 11. 11. 1944. Kod s. Križa (na pruzi Kutina-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 10 vagona. Poginulo je 40 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

⚔️ 7. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ zauzele s. Batinu i s. Husain (kod Kutine). Nemačke jedinice su imale 70 poginulih i 10 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 7 mitraljeza, 4 automata, 40 pušaka i 100.000 metaka.

⚔️ 12. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Kutine), porušile 2 mosta i oštetile železničku prugu na 20 mesta.

⚔️ 2. 5. 1945. Jedinice 21. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaško-domobranske snage prema Kutini i oslobodile Novsku, s. Popovac, s. Subocki Grad, s. Novi i Stari Grabovac, s. Paklenicu i s. Bujavicu (kod Nove Gradiške). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 10 mrtvih, 10 ranjenih i 2 zarobljena. Jedinice 21. udarne divizije JA su imale 5 ranjenih.

Dokumenti

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Kutini od 6 rujna 1942 god. o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana

📜 Kutina Izvještaj Kotarske oblasti Kutina Velikoj župi Prigorje o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 listopada 1942 god. o borbi kod Kutine i Jasenka i o prebacivanju Četvrte NOU brigade na Kordun

📜 Obavijest Kotarske oblasti u Kutini Velikoj župi Prigorje o osobama koje su iz Srpskoga Selišta pobjegle u partizane, uz molbu da se za istima raspiše potraga

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV I PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za pokret i akcije, i to X diviziji da se uputi u Moslavinu, Bilogoru, Kalnik i Hrvatsko zagorje, a XII diviziji na sektor Nove Gradiške - Kutine sa zadatkom da izvodi diverzije i održava vezu s Moslavinom

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 2 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo na komunikaciji Zagreb - Dugo Selo - Kutina

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo - Kutina

📜 Izvještaj štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo-Kutina

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana oko Zagreba, Varaždina, Siska i Kutine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. prosinca 1943. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju, Kutini, Vrlici i na otoku Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

📜 Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama s jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Svibovca i Kutine.

📜 Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o kampanji za popularizaciju odluka AVNOJ-a u garešničkome čazmanskome i kutinskom kotaru .

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Narte, Kutine, Jasenika i na Papuku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

📜 Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 27. maja 1944. podređeđenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi od Česme do Kutine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. maja 1944. o dejstvu protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Djevrsaka, u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Općinskoga NOO Ludina Kotarskome NOO Kutina o upadu ustaša na oslobođeni teritorij općine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rajić i Vinovo i o borbama kod Kutine, Daruvara, Ogulina, u Lici i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

📜 Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina

📜 Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije - Zagreb - Kutina, Zagreb - Sisak i Zagreb - Zabok

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

📜 Izvještaj štaba 2. brigade od 11. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Kutine

📜 Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 17. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o diverziji na pruzi Kutina - Banova Jaruga

📜 Zapovest Štaba 1. armije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi i Kutini

Fotografije

Povezane odrednice

Ivanić-Grad Daruvar Borbe u Lici 1944. 1. gorski zdrug (NDH) Operacija Wechselbalg Našice Hrvatsko domobranstvo Napad na Gojlo 1942. Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Nova Gradiška Hvar Sisak Koprivnica Otočac Završne operacije u Jugoslaviji Komunistička partija Hrvatske Pokatoličavanje Srba 28. slavonska divizija NOVJ 33. hrvatska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Varaždin Popovača Novska Imotski Borbe u Hrvatskoj 1942. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Diverzije u oslobodilačkom ratu Metković Sinj Čazma Borbe u Slavoniji 1942. Narodno oslobodilački odbori Batinska bitka 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 3. diverzantski bataljon NOVH Operacija Božić Bata Garešnica Brigada Nikola Demonja Borbe u Slavoniji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Brač 1. brdska brigada NDH Lepa Perović Dugo Selo 10. zagrebački korpus NOVJ AVNOJ Operacija Jesenji pljusak Zabok Karlovac 1. moslavačka brigada Cazin ZAVNOH Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. 18. slavonska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Sveštenici u ratu 7. banijska divizija NOVJ Zagreb Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Topusko Borbe u Slavoniji 1944. Ogulin Korčula 17. slavonska udarna brigada Pakrac Moslavački partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. slavonski partizanski odred