Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Popovača u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 8. 1942. Između s. Križa i s. Popovače, u blizini ž. st. Novoselca, diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh nemački ekspresni voz. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a saobraćaj je bio obustavljen tri dana.

⚔️ 28. 8. 1942. Kod s. Kletišta (na žel. pruzi Kutina-Popovača) jedinice Moslavačkog partizanskog bataljona digle u vazduh oklopni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

⚔️ 10. 10. 1942. Kod ž. st. Popovača (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh neprijateljski transportni voz. Poginulo je oko 250 ustaša i nemačkih vojnika, izgoreli su 3 cisterne sa benzinom, 2 vagona sa šećerom i nekoliko vagona sa raznim vojnim materijalom, a ostali su oštećeni. Saobraćaj je bio obustavljen 38 časova.

⚔️ 4. 11. 1942. Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

⚔️ 7. 12. 1942. Između s. Popovače i s. Volodera (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz, uništivši lokomotivu i 15 vagona.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 2. 8. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

⚔️ 26. 7. 1944. Saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transporte kod ž. stanica: Banova Jaruga, Lipovljani, Rajić i Popovača. Uništeno je 12 lokomotiva i više vagona.

⚔️ 20. 8. 1944. Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

⚔️ 31. 8. 1944. Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 8. 3. 1945. Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

Dokumenti

📜 Iz izvještaja Ivana Hariša, šefa diverzantske sekcije Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske, o uništenju neprijateljskog transportnog vlaka kod Popovače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lekenik, Gredu, Popovaču, Lipovljane i Bilajski most

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 kolovoza 1943 god. o akciji Grün II i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu oružanih snaga NDH o akciji »Grün II« i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču i o dejstvima na području Knin - Vrlika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču, vijadukt kod Daruvara i Hrastovicu i o dejstvima talijanskih jedinica u rejonu Knin - Vrlika

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 15. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama oko Narte i diverzijama na pruzi Zagreb–Beograd kod Popovače

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o borbama oko Narte i diverziji na pruzi kod Popovače

📜 Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina

📜 Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača

📜 Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama kod Knina, Popovače, Bihaća, Ogulina

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kutina Sinj Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. pješačka divizija (NDH) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Hrvatska Kostajnica 1. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. brdska brigada NDH 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 1. gorski zdrug (NDH) 1. kozačka divizija Vermahta Ogulin Moslavački partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1943. Pavelićeva gardijska brigada 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Dugo Selo 40. slavonska divizija NOVJ Petrinja Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Garešnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Knin Križevci Borbe u Hrvatskoj 1943. Dubrovnik 33. hrvatska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Koprivnica Kninska operacija Ivanić-Grad Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 18. slavonska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada Bihać Bjelovar Daruvar Hrvatsko domobranstvo Glavni štab Hrvatske Sisak