Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Popovača u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 8. 1942. Između s. Križa i s. Popovače, u blizini ž. st. Novoselca, diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh nemački ekspresni voz. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a saobraćaj je bio obustavljen tri dana.

⚔️ 28. 8. 1942. Kod s. Kletišta (na žel. pruzi Kutina-Popovača) jedinice Moslavačkog partizanskog bataljona digle u vazduh oklopni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

⚔️ 10. 10. 1942. Kod ž. st. Popovača (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh neprijateljski transportni voz. Poginulo je oko 250 ustaša i nemačkih vojnika, izgoreli su 3 cisterne sa benzinom, 2 vagona sa šećerom i nekoliko vagona sa raznim vojnim materijalom, a ostali su oštećeni. Saobraćaj je bio obustavljen 38 časova.

⚔️ 4. 11. 1942. Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

⚔️ 7. 12. 1942. Između s. Popovače i s. Volodera (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz, uništivši lokomotivu i 15 vagona.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 2. 8. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

⚔️ 26. 7. 1944. Saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transporte kod ž. stanica: Banova Jaruga, Lipovljani, Rajić i Popovača. Uništeno je 12 lokomotiva i više vagona.

⚔️ 20. 8. 1944. Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

⚔️ 31. 8. 1944. Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 8. 3. 1945. Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

Dokumenti

📜 Iz izvještaja Ivana Hariša, šefa diverzantske sekcije Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske, o uništenju neprijateljskog transportnog vlaka kod Popovače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lekenik, Gredu, Popovaču, Lipovljane i Bilajski most

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 kolovoza 1943 god. o akciji Grün II i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu oružanih snaga NDH o akciji »Grün II« i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču i o dejstvima na području Knin - Vrlika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču, vijadukt kod Daruvara i Hrastovicu i o dejstvima talijanskih jedinica u rejonu Knin - Vrlika

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču

📜 Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 15. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama oko Narte i diverzijama na pruzi Zagreb–Beograd kod Popovače

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o borbama oko Narte i diverziji na pruzi kod Popovače

📜 Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina

📜 Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača

📜 Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama kod Knina, Popovače, Bihaća, Ogulina

📜 Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Moslavački partizanski odred Garešnica Sisak 1. kozačka divizija Vermahta Petrinja Borbe u Hrvatskoj 1942. Križevci 1. moslavačka brigada Ogulin 17. slavonska udarna brigada Daruvar Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. pješačka divizija (NDH) Dubrovnik Dugo Selo Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1943. 10. krajiška divizija NOVJ 1. brdska brigada NDH Koprivnica 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Avijacija u oslobodilačkom ratu Ivanić-Grad Kutina Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 18. slavonska udarna brigada Bihać Hrvatsko domobranstvo 7. banijska divizija NOVJ 33. hrvatska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 10. zagrebački korpus NOVJ Knin 1. gorski zdrug (NDH) Sinj Borbe u Hrvatskoj 1945. Kninska operacija Bjelovar Pavelićeva gardijska brigada Hrvatska Kostajnica Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu