Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

1. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 11. 1944. Kod s. Stančića (blizu Zagreba) delovi 32. divizije NOVJ napali iz zasede 1. i 3. bataljon 20. pešadijskog puka domobranske 1. pešadijske divizije, ali se posle nekoliko uzastopnih napada i protivnapada povukli, jer su neprijatelju pristigla pojačanja. Neprijatelj je imao 28 mrtvih i 36 ranjenih.

⚔️ 28. 11. 1944. Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

⚔️ 8. 1. 1945. U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

⚔️ 18. 2. 1945. Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

⚔️ 8. 3. 1945. Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

⚔️ 22. 3. 1945. Kod s. Kajgane, s. Tomašiče i s. Klokočevca (blizu Daruvara) dva bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napala jedinice 4. udarne brigade 12. udarne divizije JA. Posle jednodnevne žestoke borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje u s. Garešnicu i s. Palešnik, uz gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Četvrta udarna brigada je imala 45 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 22. 3. 1945. Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 28. 3. 1945. Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Bjelovar Zapovjedništvu 1. pješačke divizije o pronalasku letka Okružnog komiteta ???? Bjelovar u Koprivnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o napadu partizana na općinsku zgradu u Novigradu Podravskom

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 2 prosinca 1941 god. o prepadu partizana na općinsku zgradu Podravski Novi Grad

📜 Plan Prve pješačke divizije NDH za čišćenje Kalnik-planine od partizana

📜 Naredba Glavnog stana Poglavnika da akcijom čišćenja Kalnika od pobunjenika rukovodi Prva domobranska pješačka divizija

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o akcijama jedinica 22, 23. i 24. lipnja 1942. godine na području Garešnice

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o akcijama partizana u srpnju 1942. godine na području Moslavine

📜 Izvještaj Stožera Prve pješačke divizije od 23 listopada 1942 god. o napadu ustaško-domobranskih snaga na Kalnički NOP odred

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije od 24. oktobra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama protiv partizana kod Velikog Grđevca i o rasporedu jedinica na prostoriji 2. zone 1. domobranskog zbora

📜 Izvještaj Prve pješačke divizije od 4 studenog 1942 god. o napadu na Đurmanec

📜 Izvještaj Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Đurmanec

📜 Izvještaj stožera Prve pješačke divizije od 5 studenog 1942 god. o napadu partizana na željezničku stanicu Lepavina

📜 Izvještaj Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Lepavina

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 22 studenog 1942 god. o napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci - Bjelovar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH ? napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci-Bjelovar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama u selu Ivanec i pripremama ustaškodomobranskih snaga za napad na Kalnik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama na Kalniku i Bilo Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva ustaško-domobranske Prve pješačke divizije od 26 siječnja 1943 god. o napadu na posadu u Mučnoj Rijeci i Carevdaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Glavnome stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu na posadu u Mučnoj Rijeci i Carevdaru ..

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o borbama s partizanima na Kalniku, Bilo-gori i Moslavini u toku veljače 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o ofenzivi jedinica divizije protiv partizana na području Kalnika i Bilo-gore, od 27. veljače do 8. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 13 ožujka 1943 god. o akciji Mirko u Kalniku i Bilo Gori od 27 veljače do 8 ožujka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u toku svibnja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu oružanih snaga NDH o operacijama protiv partizanskih jedinica u svibnju 1943. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ante Pavelić 6. slavonski korpus NOVJ Zagreb Garešnica Rijeka Čazma 1. brdska brigada NDH Daruvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. 33. hrvatska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Grubišno Polje Hrvatsko domobranstvo Zasede u oslobodilačkom ratu Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1942. 36. vojvođanska divizija NOVJ Virovitica Ivanić-Grad Koprivnica Borbe u Slavoniji 1945. 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. gorski zdrug (NDH) 1. moslavačka brigada Vrbovec Borbe u Slavoniji 1944. Popovača Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ Podravska Slatina Borbe u Hrvatskoj 1943. Križevci Pavelićeva gardijska brigada Ivanec 40. slavonska divizija NOVJ