Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Ivanec u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište Ivanec, u toku borbe zapalili Opštinu, Vatrogasni dom, sresku i poresku arhivu, demolirali Poštu i uređaje u njoj i električnu centralu, zarobili 25 domobrana i zaplenili 21 pušku.

⚔️ 16. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Cerje Tužno (kod Ivaneca), koju su branili žandarmi, uništili železničku stanicu, tt uređaje i jednu kompoziciju putničkog voza i zapalili ž. st. Čukovec (kod Koprivnice).

⚔️ 17. 10. 1943. Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 7. 1. 1944. Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrli u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 23. 4. 1944. Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

⚔️ 4. 5. 1944. Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

⚔️ 6. 5. 1944. Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

⚔️ 7. 5. 1944. Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

⚔️ 8. 5. 1945. Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

Dokumenti

📜 Izvještaj Oružničke postaje Ivanec Kotarskoj oblasti Ivanec o rasturanju komunističkih letaka u Ivancu od strane Đorđa Paprića te se zahtijeva da se za istim raspiše tjeralica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Ivanec upućen Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o ubistvu Petra Pahića, ranjavanju Đorđa Paprića i hapšenju 13 osoba iz Ivanca i okoline od strane Ustaške doknadne bojne

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama u selu Ivanec i pripremama ustaškodomobranskih snaga za napad na Kalnik

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarevima Ivanec, Ludbreg i Pregrada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 18 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Ivanec, Zlatar i rušenju komunikacije Zagreb - Varaždin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Oborova, Luga, Vel. Gorice, Ivaneca, Vrbovskog i Kistanja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, o mobilizaciji i radu agitpropa

📜 Dopunska zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 19 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

📜 Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, kod Jasenika i Brđana

📜 Zapisnik s partijske konferencije Kotarskoga komiteta KPH Ivanec

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, NOO, SKOJ-a, AFŽ, o Agitpropu i vojsci

📜 Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području kotareva Varaždin, Ivanec i Novi Marof potkraj sprnja 1944. godine

📜 Ivanec: Izvještaj Druge bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu Prve pješačke pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u srpnju 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

28. slavonska divizija NOVJ Kutina AFŽ Desant NOVJ na Korčulu 1944. Blajburška operacija Lepoglava Krapina Varaždin Diverzije u oslobodilačkom ratu 10. krajiška divizija NOVJ 33. hrvatska divizija NOVJ Pregrada Ludbreg Koprivnica Vrgorac Novi Marof 1. moslavačka brigada Zagreb Ogulin Bosiljevo Narodno oslobodilački odbori 10. zagrebački korpus NOVJ Velika Gorica Knin Hrvatska brigada Matija Gubec Udarna brigada Braća Radić Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. Pavelićeva gardijska brigada Komunistička partija Hrvatske Križevci Dubrovnik 32. zagorska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Pelješac Kalnički partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Korčula Borbe u Hrvatskoj 1942. Logor Lepoglava Završne operacije u Jugoslaviji Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Cazin SKOJ 17. slavonska udarna brigada Ivanić-Grad Poglavnikov tjelesni zdrug 1. pješačka divizija (NDH) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu