Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ivanić-Grad u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 7. 1942. Kod s. Prečeča (na pruzi Ivanić-Grad-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku miniranjem srušila nemački brzi voz. Lokomotiva i 3 vagona su uništeni a nekoliko vagona je oštećeno. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

⚔️ 14. 4. 1943. Ivanić-Grad).

⚔️ 28. 5. 1943. Na ž. st. Deanovec (kod Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile posadu od 25 domobrana.

⚔️ 26. 6. 1943. Na ž. st. Ivanić-Grad 1. bataljon Moslavačkog NOP odred zarobio 18 domobrana.

⚔️ 5. 9. 1943. U s. Križu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 15 domobrana.

⚔️ 24. 10. 1943. Između s. Šumećana i s. Dabaca (kod Ivanić-Grada) jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale iz zasede nemačku i domobransko-žandarmerijsku kolonu. Poginuli su i zarobljeni 62 neprijateljska vojnika i 1 oficir.

⚔️ 29. 11. 1943. Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

⚔️ 23. 12. 1943. Kod s. Širinca (blizu Ivanić-Grada) 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona. Poginuli su 3 nemačka vojnika i 1 ustaša, a zarobljeni 35 domobrana, 3 ustaše i 2 nemačka vojnika.

⚔️ 2. 1. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada jedinice 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušile železničku prugu i uništile 1 lokomotivu i 3 vagona oklopnog voza koji je tom prilikom naišao.

⚔️ 20. 2. 1944. Kod s. Dabaca (blizu Ivanić-Grada) delovi domobranske posade iz s. Križa napali 1. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ i prinudili ga na povlačenje prema Čazmi.

⚔️ 25. 2. 1944. Druga brigada 33. divizije NOVJ napala s. Lipovac (kod Ivanić-Grada) ali je odbačena od ustaško-domobranske posade i pojačanja koje je došlo iz Ivanić-Grada oklopnim vozom.

⚔️ 25. 2. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Deanovca delovi 33. divizije NOVJ izvršili diverziju na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb, zbog čega je saobraćaj prekinut oko 10 časova.

⚔️ 15. 5. 1944. Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

⚔️ 10. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

⚔️ 21. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

⚔️ 21. 7. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu Beograd-Zagreb na 203 mesta.

⚔️ 21. 7. 1944. Druga brigada 33. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na s. Kloštar Ivanić (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo 350 ustaša.

⚔️ 10. 8. 1944. Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Dubravčak (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo oko 60 ustaša i milicionera. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 55 zarobljenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 50 pušaka.

⚔️ 10. 8. 1944. Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Mahovo (kod Ivanić-Grada) u kome se branilo 45 ustaša i milicionera. Neprijateljska posada cela je uništena.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Mikleuška (blizu Ivanić-Grada) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku oborili nemački transportni avion. Preživela posada aviona je zarobljena.

⚔️ 30. 10. 1944. Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ napali na oko 300 nemačkih vojnika u s. Šumečanima (kod Ivanić-Grada). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz s. Križa.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod Ivanić-Grada, kod s. Sesveta i između s. Ostrne i s. Prečeča delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na trideset mesta porušili prugu Beograd-Zagreb. Uništeno je 10 vagona a 1 lokomotiva je oštećena.

⚔️ 7. 11. 1944. Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

⚔️ 13. 11. 1944. Delovi 33. divizije NOVJ zauzeli s. Šumećane (kod Ivanić-Grada), gde se branilo oko 300 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

⚔️ 16. 11. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili prugu Beograd-Zagreb na 62 mesta i srušili 2 mosta.

⚔️ 18. 11. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ na 80 mesta porušili železničku prugu Beograd-Zagreb.

⚔️ 20. 11. 1944. Drugi bataljon 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ zauzeo s. Marču (kod Ivanić-Grada), gde se branilo 60 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 11. 1944. Delovi 33. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Lupoglavu (kod Ivanić-Grada).

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

⚔️ 28. 3. 1945. Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

Dokumenti

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić-Grada, Pakraca, Ramljana i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

📜 Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

📜 Zapovest Štaba 42. divizije JA od 3. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Ilove i gonjenje neprijatelja ka Ivanić-Gradu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1945. Hrvatska Kostajnica Livno Imotski Završne operacije u Jugoslaviji Ustanak u Hrvatskoj 1941. Koprivnica Čazma 2. moslavačka brigada 17. slavonska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske 42. makedonska divizija NOVJ Bjelovar Slavonska Požega Otočac Diverzije u oslobodilačkom ratu Ivanec Krapina Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Popovača Gospić Borbe u Hrvatskoj 1942. Cazin 3. diverzantski bataljon NOVH Petrinja 7. banijska divizija NOVJ Knin Metković Daruvar Zasede u oslobodilačkom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. gorski zdrug (NDH) Hvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Sinj Moslavački partizanski odred Varaždin Ogulin Delnice Karlovac 13. SS divizija Handžar 33. hrvatska divizija NOVJ Novi Marof Kutina 1. pješačka divizija (NDH) 28. slavonska divizija NOVJ Bosiljevo Ustanak u Slavoniji 1941. Dugo Selo Ludbreg Osijek Voćin Našice Zagreb 1. brdska brigada NDH Operacija Wechselbalg Brač Štampa u ratu 1. moslavačka brigada Pakrac