Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Imotski u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 117 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 6. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

⚔️ 4. 7. 1942. Na putu Sv. Jana - Kalje (kod Imotskog) delovi 2. partizanske čete 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustaše i naneli im gubitke od 11 mrtvih.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- porušili put Zagvozd-Imotski i put Split-Makarska (kod s. Donje Brele) i onemogućili saobraćaj na tim cestama više od 15 dana.

⚔️ 16. 8. 1942. Kod s. Studenca (blizu Imotskog) delovi 1. proleterske NOU brigade napali i razbili ustaše i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 7. 9. 1942. Iz Kupresa oko 3.000 ustaša i domobrana otpočelo prodor duž komunikacije Kupres-Šujica-Duvno-Posušje-Imotski. Iskoristivši nedovoljno sadejstvo 1. proleterske i 4. crnogorske NOU brigade, ustaše i domobrani su za 4 dana, uz manje borbe, zauzeli Šujicu i Duvno i uspostavili vezu sa svojim garnizonima u Posušju i Imotskom, uz put spalivši više sela.

⚔️ 9. 9. 1942. Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

⚔️ 24. 9. 1942. Kod s. Kovača (na putu Duvno-Posušje) delovi 1. bataljona -Vojin Zirojević- 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustašku kolonu i posle kraće ali žestoke borbe razbile je. Ujutru su naše jedinice napale i ustaška pojačanja upućena iz Imotskog, te posle šestočasovne borbe razbile ih i prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 12. 10. 1942. Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

⚔️ 17. 10. 1942. U s. Cisti (na putu Trilj-Imotski) 3. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao italijansku kolonu i prinudio je na povlačenje prema Trilju. Neprijatelj je imao 20 mtvih, a bataljon 3 ranjena borca. Uništen je 1 neprijateljski tenk.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 8. 12. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Vid Mihaljević- zauzeli s. Studence (kod Imotskog) koje su branili milicioneri. Zatim su održali manifestacioni zbor na kome je bilo prisutno preko 200 seljaka. Zarobljeno je 9 milicionera, a zaplenjeno 9 pušaka i 500 metaka.

⚔️ 27. 12. 1942. Delovi 3. dalmatinske NOU brigade zauzeli s. Poljicu (kod Imotskog), koje su branili ustaše i milicioneri. U toku borbe neprijatelj je imao 4 mrtva i 3 zarobljena vojnika.

⚔️ 3. 1. 1943. Kod s. Brišnika (blizu Duvna) delovi 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad deset ustaško-domobranskih četa, razbili ih i odbacili u Posušje i Imotski. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, veći brqj ranjenih i 28 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenila je 1 kamion i 45 pušaka.

⚔️ 17. 1. 1943. U rejonu Imotskog 4. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske otpočela prve akcije. U borbama sa ustaško-domobranskim snagama ona je do 23. januara zauzela sela: Slivno, Poljica, Su met. Podosoj, Runović, Podbablje, Vukoviće, Kamenmost i Zmijavce. U tim borbama, kod s. Perića, poginuo je komandant 1. bataljona Jure Galić Veliki, narodni heroj.

⚔️ 10. 2. 1943. Ustaško uporište u Imotskom zauzele jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ pošto se ustaško-domobranska posada povukla prema Ljubuškom i Širokom Brijegu (sada: Listića). Zaplenjeno je 23 vagona duvana i drugog materijala.

⚔️ 13. 2. 1943. U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 1. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

⚔️ 6. 5. 1943. Posle jednodnevne borbe protiv manjih delova italijanske divizije -Bergamo-, četnika i domobrana jedinice Cetinskog NOP odreda zauzele s. Cistu i s. Lovreč (kod Imotskog). Poginulo je i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Odred je imao 1 poginulog.

⚔️ 3. 7. 1943. Domobransku posadu s. Krstatica (kod Imotskog) napale jedinice Biokovskog NOP odreda. Poginulo je 5 i zarobljeno 19 domobrana.

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirani Imotski i Neretvanski NOP odred.

⚔️ 22. 9. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

⚔️ 25. 9. 1943. Kod s. Lovreća (na putu Imotski-Sinj) 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništio 8 kamiona i 4 oklopna automobila, a zaplenio 2 motocikla. Poginulo je 12 i zarobljeno 4 nemačka vojnika, dok je 3. bataljon imao 1 ranjenog.

⚔️ 12. 10. 1943. Posušje zauzela 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv delova ustaške 5. brigade, manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške milicije, koje je odbacila u Imotski i Široki Brijeg (sada: Listića).

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sprečile prodor ustaške 5. brigade iz Posušja (kod Imotskog) ka oslobođenom Duvnu i u protivnapadu zauzele Posušje.

⚔️ 19. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na Radovan-brdu 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ odbacila u Imotski delove ustaške 5. brigade ali ga je sutradan napustila pod pritiskom jačih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Zagorja (blizu Imotskog), u borbi protiv ustaša, poginuo načelnik Štaba 3 dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ Velimir Škorpik, narodni heroj.

⚔️ 27. 4. 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ sa bataljonom Mosorskog NOP odreda napala ustaško-domobransku posadu. Poginula 4, ranjeno 5, zarobljeno 30 i nestao 41 neprijateljski vojnik. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 26. 5. 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ uništila 2. bataljon 6. ustaške brigade (jačine oko 450 ustaša).

⚔️ 12. 8. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Makarski i Imotski NOP odred reorganizovani u Grupu blokovskih udarnih bataljona.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

⚔️ 21. 10. 1944. Deseta dalmatinska udarna brigada 20, divizije NOVJ oslobodila s. Aržano (kod Imotskog), koje je branilo 700 nemačkih vojnika i ustaša.

⚔️ 28. 10. 1944. Treća dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ oslobodila Imotski i zarobila 129 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 13. 11. 1944. Delovi nemačke 118. lovačke divizije odbacili jedinice 13. južnodalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ prema Imotskom i zauzeli Posušje.

Dokumenti

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvještaj Ivana Amuliča, org. sekretara PK KPH za Dalmaciju od 19. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom putu i radu u Omišu i Imotskom

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Imotski od 3 kolovoza 1942. narodu Imotske krajine u povodu ustaških zločina

📜 Naređenje Štaba Četvrte operatvne zone od 8. kolovoza 1942. Komandi privremene čete na Moseću da sa svim snagama izvrši rušenja na cesti Split—Zrnovnica—Imotski

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1942. o rušenju tt stupova na liniji Zagvozd—Imotski i oštećenju ceste na Turiji i Donjim Brelima

📜 Izvještaj štaba Bataljona Jozo Jurčević od 11 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj Krajini

📜 Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 11. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj krajini

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Štabu Herce-govačke brigade da se jače angažiraju prema Imotskom jer je neprijatelj poduzeo ofanzivu na Južnodalmatinski odred

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Duvno - Posušje - Imotski

📜 Izvještaj općeg vojnog povjerenika kod Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 26 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Imotski - Zadvarje

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za aktivno dejstvo Četvrte dalmatinske NOU brigade ka Imotskom, Prološcu i Studencima

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva otsjeka Posušje - Imotski - Ljubuški za 29 januar 1943 god. o pokretu jedinica NOV prema Imotskom i o borbama oko Posušja

📜 Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog

📜 Zapovijest Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora - Studenci

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7. veljače 1943. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog

📜 Zapovijest Zapovjedništva odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7. veljače 1943. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora-Studenci

📜 Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8 februara 1943 god. za napad na Imotski i Posušje

📜 Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8. veljače 1943. za napad na Imotski i Posušje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV oko Imotskog, Duvna i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 10 februara 1943 god. o zauzimanju Posušja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Naređenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. za evakuaciju Imotskog

📜 Obavještenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o evakuaciji Imotskog

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 11 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Gornji Vakuf, Prozor, Imotski

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11 februara 1943 god. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. veljače 1943. Općem upravnom povjereništvu NDH kod Druge talijanske armije o zauzimanju Imotskog od strane partizana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva odsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11. veljače 1943. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o saglasnosti s raspodelom plena iz Imotskog i uputstvo za razmeštaj ranjenika i način pribavljanja sanitetskog materijala

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Imotskog od strane jedinica Druge proleterske divizije

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 12 februara 1943 god. o moralu ustaško-domobranskih jedinica na sektoru Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog od strane jedinica NOV i njihovoj koncentraciji oko Prozora

📜 Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13. veljače 1943. o zauzeću Imotskog od strane jedinica NOV i njihovoj koncentraciji oko Prozora

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog

📜 Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški-Stražnica- Grude-Bobanova Draga-Imotski

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Prozor-Imotski

📜 Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški - Stražnica - Grude - Bobanova Draga - Imotski

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog

📜 Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18 februara 1943 god. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18. veljače 1943. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog

📜 Izvještaj štaba Treće dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg-Imotski-Posušje

📜 Zapovest komandanta leve kolone od 5. marta 1943. podređenim komandantima za napad na 9. dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski—Grude

📜 Izvještaj Štaba Treće dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Imotski - Posušje

📜 Zapovijest komandanta lijeve kolone od 5. ožujka 1943. podređenim komandantima za napad na Devetu dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski-Grude

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 marta 1943 god. da njemačke trupe ne mogu preći liniju Imotski-Posušje-Kunić-Miradovica

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 maja 1943 god. o dolasku njemačke 373 divizije na područje Široki Brijeg - Imotski - Ljubuški

📜 Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 8 jula 1943 god. u vezi sa angažovanjem njemačkih trupa u operaciji Biokovo na liniji Imotski-Livno

📜 Pismo Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije u vezi s napadom na Sinj i prodorom Nijemaca na pravcu Imotski - Sinj - Split

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da dejstvuje na pravcu Imotski i pripremi napad na Omiš

📜 Naređenje Četvrte operativne zone od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj i sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Split

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 23 rujna 1943 god. Štabu Četvrte (krajiške) divizije za raspored jedinica u vezi s prodorom neprijateljskih snaga na pravcu Imotski - Split

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o spriječavanju neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Sinj - Split

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Zlatar i stanju na području Zadar - Knin - Imotski

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1943 god. Štabu imotskog sektora o zatvaranju pravca od Imotskog i Trilja

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 2 oktobra 1943 god. Štabu Imotskog sektora o pokretu brigade i povlačenju bataljona se sektora Studenci-Lovreč

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 3 oktobra 1943 god. o situaciji na području Imotskog, Prozora, Jablanice i Konjica

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 13 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Posušje i stanju na području Imotskog

📜 Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 listopada 1943 god. o stanju na području Daruvara i borbi dijelova Devete dalmatinske NOU divizije na području Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 listopada 1943 god. o stanju sjeverno od r. Save i na području Šibenika i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Knina, Omiša i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno

📜 Izvod iz opće vojne relacije Trećeg zbornog područja za mjesec studeni 1943. godine o događajima na području Metkovića, Imotskog i Dubrovnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 1 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Pušća Bistra, Sesvete i na Imotski

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Imotski - Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Imotski-Posušje

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 studenog 1943 god. o napadu jedinica Turopoljsko-posavskog NOP odreda na Martinsku Ves i borbama kod Gospića, Imotskog i na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Komande Petog SS brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o razbijanju Pete ustaške brigade u rajonu Imotskog

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

📜 Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o borbama kod Imotskog, Studenaca i Podgore

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 19 studenog 1943 god. o borbama kod Gospića, Sinja i na liniji Imotski - Studenci - Provo

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 20 studenog 1943 god. o borbama kod Gline i na području Imotskog

📜 Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje

📜 Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima na prostoriji Posušje–Imotski–Duvno u prvoj polovini decembra 1943. godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Mostar 1. proleterska divizija NOVJ Travnik Kupres Operacija Weiss Bitka za Split 1943. Narodni heroji Jugoslavije 6. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen Makarska Borbe u Hercegovini 1944. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 5. ustaška brigada Duvno Operacija Jesenji pljusak 8. dalmatinski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Posušje Slavonski Brod Operacija Albia Josip Broz Tito 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) 2. oklopna armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bitka za Prozor 1943. 1. tenkovska brigada NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 26. dalmatinska divizija NOVJ Omiš Partizanska avijacija Drniš Metković Trilj Sinj 1. lovačka eskadrila NOVJ Glamoč Kutina 118. lovačka divizija Knin Široki Brijeg Italija u drugom svetskom ratu Trebinje Brač 1. proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Cazin Udbina Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Dubrovnik Gospić 4. krajiška divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Pelješac Livno Operacija Landsturm Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. Sarajevo 2. italijanska armija Čazma 3. dalmatinska udarna brigada Šibenik Daruvar 4. dalmatinska udarna brigada 6. pješačka divizija (NDH) Prozor Hrvatsko domobranstvo 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943.