Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Imotski u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 117 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 6. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

⚔️ 4. 7. 1942. Na putu Sv. Jana - Kalje (kod Imotskog) delovi 2. partizanske čete 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustaše i naneli im gubitke od 11 mrtvih.

⚔️ 31. 7. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- porušili put Zagvozd-Imotski i put Split-Makarska (kod s. Donje Brele) i onemogućili saobraćaj na tim cestama više od 15 dana.

⚔️ 16. 8. 1942. Kod s. Studenca (blizu Imotskog) delovi 1. proleterske NOU brigade napali i razbili ustaše i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 7. 9. 1942. Iz Kupresa oko 3.000 ustaša i domobrana otpočelo prodor duž komunikacije Kupres-Šujica-Duvno-Posušje-Imotski. Iskoristivši nedovoljno sadejstvo 1. proleterske i 4. crnogorske NOU brigade, ustaše i domobrani su za 4 dana, uz manje borbe, zauzeli Šujicu i Duvno i uspostavili vezu sa svojim garnizonima u Posušju i Imotskom, uz put spalivši više sela.

⚔️ 9. 9. 1942. Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

⚔️ 24. 9. 1942. Kod s. Kovača (na putu Duvno-Posušje) delovi 1. bataljona -Vojin Zirojević- 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske napali ustašku kolonu i posle kraće ali žestoke borbe razbile je. Ujutru su naše jedinice napale i ustaška pojačanja upućena iz Imotskog, te posle šestočasovne borbe razbile ih i prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 12. 10. 1942. Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

⚔️ 17. 10. 1942. U s. Cisti (na putu Trilj-Imotski) 3. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao italijansku kolonu i prinudio je na povlačenje prema Trilju. Neprijatelj je imao 20 mtvih, a bataljon 3 ranjena borca. Uništen je 1 neprijateljski tenk.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 8. 12. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Vid Mihaljević- zauzeli s. Studence (kod Imotskog) koje su branili milicioneri. Zatim su održali manifestacioni zbor na kome je bilo prisutno preko 200 seljaka. Zarobljeno je 9 milicionera, a zaplenjeno 9 pušaka i 500 metaka.

⚔️ 27. 12. 1942. Delovi 3. dalmatinske NOU brigade zauzeli s. Poljicu (kod Imotskog), koje su branili ustaše i milicioneri. U toku borbe neprijatelj je imao 4 mrtva i 3 zarobljena vojnika.

⚔️ 3. 1. 1943. Kod s. Brišnika (blizu Duvna) delovi 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad deset ustaško-domobranskih četa, razbili ih i odbacili u Posušje i Imotski. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, veći brqj ranjenih i 28 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenila je 1 kamion i 45 pušaka.

⚔️ 17. 1. 1943. U rejonu Imotskog 4. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske otpočela prve akcije. U borbama sa ustaško-domobranskim snagama ona je do 23. januara zauzela sela: Slivno, Poljica, Su met. Podosoj, Runović, Podbablje, Vukoviće, Kamenmost i Zmijavce. U tim borbama, kod s. Perića, poginuo je komandant 1. bataljona Jure Galić Veliki, narodni heroj.

⚔️ 10. 2. 1943. Ustaško uporište u Imotskom zauzele jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ pošto se ustaško-domobranska posada povukla prema Ljubuškom i Širokom Brijegu (sada: Listića). Zaplenjeno je 23 vagona duvana i drugog materijala.

⚔️ 13. 2. 1943. U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 1. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

⚔️ 6. 5. 1943. Posle jednodnevne borbe protiv manjih delova italijanske divizije -Bergamo-, četnika i domobrana jedinice Cetinskog NOP odreda zauzele s. Cistu i s. Lovreč (kod Imotskog). Poginulo je i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Odred je imao 1 poginulog.

⚔️ 3. 7. 1943. Domobransku posadu s. Krstatica (kod Imotskog) napale jedinice Biokovskog NOP odreda. Poginulo je 5 i zarobljeno 19 domobrana.

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirani Imotski i Neretvanski NOP odred.

⚔️ 22. 9. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

⚔️ 25. 9. 1943. Kod s. Lovreća (na putu Imotski-Sinj) 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništio 8 kamiona i 4 oklopna automobila, a zaplenio 2 motocikla. Poginulo je 12 i zarobljeno 4 nemačka vojnika, dok je 3. bataljon imao 1 ranjenog.

⚔️ 12. 10. 1943. Posušje zauzela 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv delova ustaške 5. brigade, manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške milicije, koje je odbacila u Imotski i Široki Brijeg (sada: Listića).

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sprečile prodor ustaške 5. brigade iz Posušja (kod Imotskog) ka oslobođenom Duvnu i u protivnapadu zauzele Posušje.

⚔️ 19. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na Radovan-brdu 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ odbacila u Imotski delove ustaške 5. brigade ali ga je sutradan napustila pod pritiskom jačih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Zagorja (blizu Imotskog), u borbi protiv ustaša, poginuo načelnik Štaba 3 dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ Velimir Škorpik, narodni heroj.

⚔️ 27. 4. 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ sa bataljonom Mosorskog NOP odreda napala ustaško-domobransku posadu. Poginula 4, ranjeno 5, zarobljeno 30 i nestao 41 neprijateljski vojnik. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 26. 5. 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ uništila 2. bataljon 6. ustaške brigade (jačine oko 450 ustaša).

⚔️ 12. 8. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ Makarski i Imotski NOP odred reorganizovani u Grupu blokovskih udarnih bataljona.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

⚔️ 21. 10. 1944. Deseta dalmatinska udarna brigada 20, divizije NOVJ oslobodila s. Aržano (kod Imotskog), koje je branilo 700 nemačkih vojnika i ustaša.

⚔️ 28. 10. 1944. Treća dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ oslobodila Imotski i zarobila 129 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 13. 11. 1944. Delovi nemačke 118. lovačke divizije odbacili jedinice 13. južnodalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ prema Imotskom i zauzeli Posušje.

Dokumenti

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvještaj Ivana Amuliča, org. sekretara PK KPH za Dalmaciju od 19. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom putu i radu u Omišu i Imotskom

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Imotski od 3 kolovoza 1942. narodu Imotske krajine u povodu ustaških zločina

📜 Naređenje Štaba Četvrte operatvne zone od 8. kolovoza 1942. Komandi privremene čete na Moseću da sa svim snagama izvrši rušenja na cesti Split—Zrnovnica—Imotski

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1942. o rušenju tt stupova na liniji Zagvozd—Imotski i oštećenju ceste na Turiji i Donjim Brelima

📜 Izvještaj štaba Bataljona Jozo Jurčević od 11 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj Krajini

📜 Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 11. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj krajini

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Štabu Herce-govačke brigade da se jače angažiraju prema Imotskom jer je neprijatelj poduzeo ofanzivu na Južnodalmatinski odred

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Duvno - Posušje - Imotski

📜 Izvještaj općeg vojnog povjerenika kod Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 26 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Imotski - Zadvarje

📜 Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za aktivno dejstvo Četvrte dalmatinske NOU brigade ka Imotskom, Prološcu i Studencima

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva otsjeka Posušje - Imotski - Ljubuški za 29 januar 1943 god. o pokretu jedinica NOV prema Imotskom i o borbama oko Posušja

📜 Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog

📜 Zapovijest Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora - Studenci

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7. veljače 1943. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog

📜 Zapovijest Zapovjedništva odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7. veljače 1943. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora-Studenci

📜 Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8 februara 1943 god. za napad na Imotski i Posušje

📜 Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8. veljače 1943. za napad na Imotski i Posušje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV oko Imotskog, Duvna i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 10 februara 1943 god. o zauzimanju Posušja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Naređenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. za evakuaciju Imotskog

📜 Obavještenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o evakuaciji Imotskog

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 11 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Gornji Vakuf, Prozor, Imotski

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11 februara 1943 god. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. veljače 1943. Općem upravnom povjereništvu NDH kod Druge talijanske armije o zauzimanju Imotskog od strane partizana

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Zapovjedništva odsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11. veljače 1943. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o saglasnosti s raspodelom plena iz Imotskog i uputstvo za razmeštaj ranjenika i način pribavljanja sanitetskog materijala

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Imotskog od strane jedinica Druge proleterske divizije

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 12 februara 1943 god. o moralu ustaško-domobranskih jedinica na sektoru Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog od strane jedinica NOV i njihovoj koncentraciji oko Prozora

📜 Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13. veljače 1943. o zauzeću Imotskog od strane jedinica NOV i njihovoj koncentraciji oko Prozora

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog

📜 Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški-Stražnica- Grude-Bobanova Draga-Imotski

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Prozor-Imotski

📜 Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški - Stražnica - Grude - Bobanova Draga - Imotski

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog

📜 Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18 februara 1943 god. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18. veljače 1943. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog

📜 Izvještaj štaba Treće dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg-Imotski-Posušje

📜 Zapovest komandanta leve kolone od 5. marta 1943. podređenim komandantima za napad na 9. dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski—Grude

📜 Izvještaj Štaba Treće dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Imotski - Posušje

📜 Zapovijest komandanta lijeve kolone od 5. ožujka 1943. podređenim komandantima za napad na Devetu dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski-Grude

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 marta 1943 god. da njemačke trupe ne mogu preći liniju Imotski-Posušje-Kunić-Miradovica

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 maja 1943 god. o dolasku njemačke 373 divizije na područje Široki Brijeg - Imotski - Ljubuški

📜 Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 8 jula 1943 god. u vezi sa angažovanjem njemačkih trupa u operaciji Biokovo na liniji Imotski-Livno

📜 Pismo Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije u vezi s napadom na Sinj i prodorom Nijemaca na pravcu Imotski - Sinj - Split

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da dejstvuje na pravcu Imotski i pripremi napad na Omiš

📜 Naređenje Četvrte operativne zone od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj i sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Split

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 23 rujna 1943 god. Štabu Četvrte (krajiške) divizije za raspored jedinica u vezi s prodorom neprijateljskih snaga na pravcu Imotski - Split

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o spriječavanju neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Sinj - Split

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Zlatar i stanju na području Zadar - Knin - Imotski

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1943 god. Štabu imotskog sektora o zatvaranju pravca od Imotskog i Trilja

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 2 oktobra 1943 god. Štabu Imotskog sektora o pokretu brigade i povlačenju bataljona se sektora Studenci-Lovreč

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 3 oktobra 1943 god. o situaciji na području Imotskog, Prozora, Jablanice i Konjica

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 13 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Posušje i stanju na području Imotskog

📜 Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 listopada 1943 god. o stanju na području Daruvara i borbi dijelova Devete dalmatinske NOU divizije na području Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 listopada 1943 god. o stanju sjeverno od r. Save i na području Šibenika i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Knina, Omiša i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno

📜 Izvod iz opće vojne relacije Trećeg zbornog područja za mjesec studeni 1943. godine o događajima na području Metkovića, Imotskog i Dubrovnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 1 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Pušća Bistra, Sesvete i na Imotski

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Imotski - Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Imotski-Posušje

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 studenog 1943 god. o napadu jedinica Turopoljsko-posavskog NOP odreda na Martinsku Ves i borbama kod Gospića, Imotskog i na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Posušja i Imotskog

📜 Izvještaj Komande Petog SS brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o razbijanju Pete ustaške brigade u rajonu Imotskog

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

📜 Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o borbama kod Imotskog, Studenaca i Podgore

📜 Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 19 studenog 1943 god. o borbama kod Gospića, Sinja i na liniji Imotski - Studenci - Provo

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 20 studenog 1943 god. o borbama kod Gline i na području Imotskog

📜 Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje

📜 Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima na prostoriji Posušje–Imotski–Duvno u prvoj polovini decembra 1943. godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

3. dalmatinska udarna brigada Udbina Operacija Jesenji pljusak Borbe u Dalmaciji 1943. Josip Broz Tito 7. SS divizija Prinz Eugen 5. ustaška brigada Borbe u Hercegovini 1943. Sinj Šibenik Mostar Dubrovnik Drniš 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Hercegovini 1944. 1. lovačka eskadrila NOVJ Pelješac 2. proleterska divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Glamoč Brač 2. oklopna armija 1. proleterska udarna brigada Sarajevo Čazma Operacija Albia Italija u drugom svetskom ratu 4. dalmatinska udarna brigada Travnik Borbe u Hrvatskoj 1942. Kupres 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Knin 1. tenkovska brigada NOVJ Vrhovni štab NOVJ Livno 6. italijanski armijski korpus Cazin Slavonski Brod Operacija Landsturm Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bitka za Split 1943. 2. italijanska armija Duvno Bitka za Prozor 1943. 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Weiss Daruvar Gospić Prozor 9. dalmatinska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Metković Borbe u Hercegovini 1942. Široki Brijeg Partizanska avijacija Avijacija u oslobodilačkom ratu Makarska 8. dalmatinski korpus NOVJ 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Trilj Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Posušje Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kutina Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 118. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. Narodni heroji Jugoslavije Omiš Trebinje