Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Trilj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 16. 9. 1942. Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade upali u ustaško-domobransko uporište s. Otok (blizu Sinja), porušili betonski most na putu Obrovac-Trilj i time onemogućili saobraćaj na ovoj komunikaciji.

⚔️ 17. 9. 1942. Kod s. Jabuke (blizu Sinja) delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade napali iz zasede italijansku kolonu ojačanu tenkovima, posle dvočasovne žestoke borbe naneli joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih i prinudili je na povlačenje prema Trilju.

⚔️ 20. 9. 1942. Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

⚔️ 17. 10. 1942. U s. Cisti (na putu Trilj-Imotski) 3. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao italijansku kolonu i prinudio je na povlačenje prema Trilju. Neprijatelj je imao 20 mtvih, a bataljon 3 ranjena borca. Uništen je 1 neprijateljski tenk.

⚔️ 16. 9. 1943. U rejon Aržano-Trilj, po naređenju VŠ NOV i POJ, stigla sa prostorije Kupres

⚔️ 22. 9. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

⚔️ 18. 2. 1944. Mosorski NOP odred zauzeo s. D. Dolac (kod Trilja). Zarobljeno je 20, a poginulo i ranjeno oko 15 ustaša. Odred je imao 4 ranjena borca.

⚔️ 26. 3. 1944. Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

⚔️ 26. 3. 1944. Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

⚔️ 28. 6. 1944. Delovi 10. dalmatinske udarne brigade 20. divizije NOVJ i Mosorskog NOP odreda napali domobransku četu u Trilju. Ranjeno je 29, zarobljeno 11, a nestalo 20 domobrana.

Dokumenti

📜 Izvještaj Oružničke postaje Trilj od 16. kolovoza 1941. Velikoj župi Cetina o borbi s komunistima u selu Košutama

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

📜 Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 25. kolovoza 1942. Štabu Zone o prodoru talijanske vojske od Trilja do Veliča

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o grupiranju talijanskih snaga na sektoru Trilj, Lovreć i Krivodol

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju talijanskih jedinica iz Trilja, Blata na Cetini i Šestanovca

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o akciji Talijana na području Trilja i ofanzivi na Biokovo

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o pokretu dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske u rejonu Knina i talijanskoj akciji Aurea u rejonu Trilja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica u zoni Trilja i borbama protiv dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske na sektoru Knin - Split

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 srpnja 1943 god. o talijanskoj akciji Aurea na sektoru Trilj - Split

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1943 god. Štabu imotskog sektora o zatvaranju pravca od Imotskog i Trilja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 listopada 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Plešivicu, Zvečaj i Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na liniji Trilj - Lovreč

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć

📜 Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj–Divno i Trilj–Aržano

📜 Zapovijest generala Simića od 27. ožujka 1944. potčinjenoj borbenoj grupi za sadejstvo njemačkim snagama u borbi protiv partizana u rajonu Podi-Trilj-Biorine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Trilj i odbrambene položaje kod Okučana i o borbama u Hrvatskom zagorju, na Papuku i kod Cazina, Knina i Sinja

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Dvadesete divizije od 27. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Trilju

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 30. juna 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Trilju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na domobransku posadu u Trilju i o borbama na području Varaždina, Đakova, Jastrebarskog, u Gorskom Kotaru i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

Fotografije

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Italija u drugom svetskom ratu 18. italijanski armijski korpus Bitka za Koprivnicu 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen 20. dalmatinska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Bosiljevo Bjelovar Duvno 1. proleterska divizija NOVJ Dinarski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ Splitski partizanski odred Ustaški zločini 1941. Operacija Floret Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Dalmaciji 1942. Kupres Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bijelo Polje Genocid u NDH 6. lička proleterska divizija NOVJ Ogulin Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Varaždin Vojnić 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Borbe u Hrvatskoj 1943. 9. dalmatinska divizija NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1943. Split Sinj 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Livno Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Deca u ratu Cazin 118. lovačka divizija Zasede u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Križevci Imotski Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Dalmaciji 1941. Jastrebarsko Borbe u Dalmaciji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. 2. oklopna armija Srednjodalmatinski partizanski odred Ludbreg Knin Diverzije u oslobodilačkom ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Koprivnica Žene u ratu