Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Trilj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 16. 9. 1942. Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade upali u ustaško-domobransko uporište s. Otok (blizu Sinja), porušili betonski most na putu Obrovac-Trilj i time onemogućili saobraćaj na ovoj komunikaciji.

⚔️ 17. 9. 1942. Kod s. Jabuke (blizu Sinja) delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade napali iz zasede italijansku kolonu ojačanu tenkovima, posle dvočasovne žestoke borbe naneli joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih i prinudili je na povlačenje prema Trilju.

⚔️ 20. 9. 1942. Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

⚔️ 17. 10. 1942. U s. Cisti (na putu Trilj-Imotski) 3. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao italijansku kolonu i prinudio je na povlačenje prema Trilju. Neprijatelj je imao 20 mtvih, a bataljon 3 ranjena borca. Uništen je 1 neprijateljski tenk.

⚔️ 16. 9. 1943. U rejon Aržano-Trilj, po naređenju VŠ NOV i POJ, stigla sa prostorije Kupres

⚔️ 22. 9. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

⚔️ 18. 2. 1944. Mosorski NOP odred zauzeo s. D. Dolac (kod Trilja). Zarobljeno je 20, a poginulo i ranjeno oko 15 ustaša. Odred je imao 4 ranjena borca.

⚔️ 26. 3. 1944. Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

⚔️ 26. 3. 1944. Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

⚔️ 28. 6. 1944. Delovi 10. dalmatinske udarne brigade 20. divizije NOVJ i Mosorskog NOP odreda napali domobransku četu u Trilju. Ranjeno je 29, zarobljeno 11, a nestalo 20 domobrana.

Dokumenti

📜 Izvještaj Oružničke postaje Trilj od 16. kolovoza 1941. Velikoj župi Cetina o borbi s komunistima u selu Košutama

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

📜 Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 25. kolovoza 1942. Štabu Zone o prodoru talijanske vojske od Trilja do Veliča

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o grupiranju talijanskih snaga na sektoru Trilj, Lovreć i Krivodol

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju talijanskih jedinica iz Trilja, Blata na Cetini i Šestanovca

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o akciji Talijana na području Trilja i ofanzivi na Biokovo

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o pokretu dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske u rejonu Knina i talijanskoj akciji Aurea u rejonu Trilja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica u zoni Trilja i borbama protiv dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske na sektoru Knin - Split

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 srpnja 1943 god. o talijanskoj akciji Aurea na sektoru Trilj - Split

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1943 god. Štabu imotskog sektora o zatvaranju pravca od Imotskog i Trilja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 listopada 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Plešivicu, Zvečaj i Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

📜 Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na liniji Trilj - Lovreč

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć

📜 Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj–Divno i Trilj–Aržano

📜 Zapovijest generala Simića od 27. ožujka 1944. potčinjenoj borbenoj grupi za sadejstvo njemačkim snagama u borbi protiv partizana u rajonu Podi-Trilj-Biorine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Trilj i odbrambene položaje kod Okučana i o borbama u Hrvatskom zagorju, na Papuku i kod Cazina, Knina i Sinja

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Dvadesete divizije od 27. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Trilju

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 30. juna 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Trilju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na domobransku posadu u Trilju i o borbama na području Varaždina, Đakova, Jastrebarskog, u Gorskom Kotaru i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Koprivnica 20. dalmatinska divizija NOVJ Sinj Livno Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Jastrebarsko 7. SS divizija Prinz Eugen Ustanak u Dalmaciji 1941. Knin Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ogulin 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Ustaški zločini 1941. 2. oklopna armija Vrhovni štab NOVJ 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) 118. lovačka divizija 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u Cazin 9. dalmatinska divizija NOVJ Bosiljevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Srednjodalmatinski partizanski odred Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Španski borci u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Deca u ratu Split Duvno Varaždin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Ludbreg 6. lička proleterska divizija NOVJ Dinarski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Bjelovar Narodni heroji Jugoslavije 1. proleterska divizija NOVJ Kupres 1. proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Splitski partizanski odred Križevci Vojnić Operacija Floret 18. italijanski armijski korpus Imotski Žene u ratu Centralni komitet KPJ Hrvatsko domobranstvo Bijelo Polje Bitka za Koprivnicu 1944. Genocid u NDH