Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Srednjodalmatinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 58 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

⚔️ 25. 6. 1942. U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

⚔️ 4. 7. 1942. U s. Cetini (kod Sinja) delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda razoružali italijansku posadu, zaplenivši 75 pušaka i mnogo municije.

⚔️ 5. 7. 1942. Posle osmočasovne borbe delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Ježević (kod Vrlike).

⚔️ 5. 8. 1942. Na Vagnju (na putu Senj-Livno) jedinice Srednjodalmatinskog NOP odreda napale italijansku posadu, ali su se posle petočasovne borbe morale povući uz gubitke od 6 mrtvih i preko 20 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonić, narodni heroj. Neprijatelj je imao 1 mrtvog, 11 ranjenih i 2 nestala.

⚔️ 5. 9. 1942. U selu Dobrom (blizu Livna), po direktivi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, od 1. i 2. bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju, bataljona -Bude Borjan- iz NOP odreda za severnu Dalmaciju i delova bataljona -Jozo Jurčević- formirana 1. dalmatinska NOU brigada. Time je NOP odred za srednju Dalmaciju prestao da postoji.

⚔️ 0. 12. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Vrlički NOP odred Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju odreda

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Talijansku patrolu na cesti Kaldrma—Potkonje i pogibiji četničkog komandanta Paje Popovića

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 1. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvršenoj ekonomskoj akciji u Glavašu i formiranju nove dinarske čete

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 4. srpnja 1942. komandantu Srednjodalmatinskog NOP odreda da u selu Cetini formira partizansku četu i Narodnooslobodilački odbor za Cetinu

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i o osnivanju narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i osnivanju Narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Naređenje Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. letećoj partizanskoj desetini na Moseću da u što kraćem roku formiraju Mosećki vod koji će u perspektivi prerasti u četu

📜 Naređenje Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 9. srpnja 1942. vodniku Vrdovskog voda za izvođenje akcije na cesti Sinj—Vrlika i Sinj—Livno

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 10. srpnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da uputi dvije ćete na položaje Čubrice, Modraš, Bravčev Dolac zbog koncentracije i kretanja neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. jula 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

📜 Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 14. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o brojnom stanju odreda i formiranju nove čete

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. srpnja 1942. komandantu Štaba zone o upućivanju bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju u pomoć bataljonu »Starac Vujadin«

📜 Izvještaj Andrije Božanića, člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda

📜 Izvještaj Andrije Božanića član Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 24. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama u vremenu od 7. do 24. srpnja

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24. srpnja 1942. štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju za formiranje 2. bataljona

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 29. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbi Prvog udarnog bataljona kod Trnove Poljane

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 30. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda za razoružanje neprijatelja u selima Cetini, Ježeviću i Duvnjaku

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 1. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na Čilašu

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Štabu Zone o borbama jedinica NOP Odreda za srednju Dalmaciju na cesti Sinj—Livno

📜 Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju br. 4. od 1. kolovoza 1942. o napadu na talijansku auto-kolonu kod Trnove poljane

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. kolovoza 1942. Opera-tivnom štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da im ne može uputiti pojačanje i o neizvršenju zadataka od strane partizana u Rupotini

📜 Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju

📜 Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. o pogibiji komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonića

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju kojim određuje zadatke pojedinim jedinicama Odreda

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. kolovoza 1942. Štabu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da izvrši čišćenje terena zapadno od Aržana

📜 Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 18. kolovoza 1942. Štaba Četvrte operativne zone o pokretu 2. bataljona za Studence i o zauzimanju Sudenaca, Lovreća i Posušja od strane 1. proleterske brigade

📜 Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. kolovoza 1942. komandantu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da uputi dva bataljona koja će ući u Prvu dalmatinsku brigadu koja se formira

📜 Izvještaj štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6 rujna 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o mogućnosti neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o mogućnostima neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 7. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama i izvedenim akcijama u vremenu od 16. kolovoza do 6. rujna 1942. godine

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o rasporedu snaga u slučaju italijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu snaga u slučaju talijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred

📜 Izvještaj punkta Rogoznica od 14. rujna 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o rušenje mosta na cesti Trogir—Seget i uništenju strojeva donijetih za opravku ceste

📜 Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na četnike u selu Mirlovići

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 2 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Mosoru i Kamešnici

📜 Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 3 aprila 1944 za napad na ustaše u Cvrljevu

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 6 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o inapadu na ustaše u Cvrljevu

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 7 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Dinarskog NOP odreda na Dinari

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 20 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 7 do 20 aprila

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i izvršenim diverzijama od 16 do 24 aprila

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju na području Drniša i napadu na četnike u selu Mirlovići

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 19 do 24 aprila

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 19. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvima od 8. do 16. maja

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o akcijama podređenih jedinica od 16. do 23. maja

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda od 20. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i diverzijama od 18. maja do 15. juna

📜 Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja

📜 Izvještaj Štaba Mosorskog NOP odreda od 1. siječnja 1944. Štabu Grupe srednjedalmatinskih odreda o dejstvu u vremenu od 6. do 31. prosinca 1943. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Knin Borbe u Dalmaciji 1944. Vrlika Borbe u Hrvatskoj 1942. Trilj Borbe za Livno 1942. Dinarski partizanski odred Biokovski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. dalmatinski udarni bataljon Vrhovni štab NOVJ Hvar Borbe u Dalmaciji 1942. Štampa u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Bataljon Starac Vujadin Politički komesari u NOR-u Narodno oslobodilački odbori Arso Jovanović 20. dalmatinska divizija NOVJ Sjevernodalmatinski partizanski odred Sinj Trogir Borbe u Hrvatskoj 1944. Korčula Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Narodni heroji Jugoslavije Brač Ni zrno žita okupatoru! Borbe na Jadranu 1944. 1. proleterska udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Livno 8. dalmatinski korpus NOVJ Kninski partizanski odred 4. dalmatinska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Drniš Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu