Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Srednjodalmatinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 58 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

⚔️ 25. 6. 1942. U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

⚔️ 4. 7. 1942. U s. Cetini (kod Sinja) delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda razoružali italijansku posadu, zaplenivši 75 pušaka i mnogo municije.

⚔️ 5. 7. 1942. Posle osmočasovne borbe delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Ježević (kod Vrlike).

⚔️ 5. 8. 1942. Na Vagnju (na putu Senj-Livno) jedinice Srednjodalmatinskog NOP odreda napale italijansku posadu, ali su se posle petočasovne borbe morale povući uz gubitke od 6 mrtvih i preko 20 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonić, narodni heroj. Neprijatelj je imao 1 mrtvog, 11 ranjenih i 2 nestala.

⚔️ 5. 9. 1942. U selu Dobrom (blizu Livna), po direktivi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, od 1. i 2. bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju, bataljona -Bude Borjan- iz NOP odreda za severnu Dalmaciju i delova bataljona -Jozo Jurčević- formirana 1. dalmatinska NOU brigada. Time je NOP odred za srednju Dalmaciju prestao da postoji.

⚔️ 0. 12. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Vrlički NOP odred Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju odreda

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Talijansku patrolu na cesti Kaldrma—Potkonje i pogibiji četničkog komandanta Paje Popovića

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 1. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvršenoj ekonomskoj akciji u Glavašu i formiranju nove dinarske čete

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 4. srpnja 1942. komandantu Srednjodalmatinskog NOP odreda da u selu Cetini formira partizansku četu i Narodnooslobodilački odbor za Cetinu

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i o osnivanju narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i osnivanju Narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Naređenje Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. letećoj partizanskoj desetini na Moseću da u što kraćem roku formiraju Mosećki vod koji će u perspektivi prerasti u četu

📜 Naređenje Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 9. srpnja 1942. vodniku Vrdovskog voda za izvođenje akcije na cesti Sinj—Vrlika i Sinj—Livno

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 10. srpnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da uputi dvije ćete na položaje Čubrice, Modraš, Bravčev Dolac zbog koncentracije i kretanja neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. jula 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

📜 Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 14. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o brojnom stanju odreda i formiranju nove čete

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. srpnja 1942. komandantu Štaba zone o upućivanju bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju u pomoć bataljonu »Starac Vujadin«

📜 Izvještaj Andrije Božanića, člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda

📜 Izvještaj Andrije Božanića član Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 24. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama u vremenu od 7. do 24. srpnja

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24. srpnja 1942. štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju za formiranje 2. bataljona

📜 Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 29. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbi Prvog udarnog bataljona kod Trnove Poljane

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 30. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda za razoružanje neprijatelja u selima Cetini, Ježeviću i Duvnjaku

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 1. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na Čilašu

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Štabu Zone o borbama jedinica NOP Odreda za srednju Dalmaciju na cesti Sinj—Livno

📜 Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju br. 4. od 1. kolovoza 1942. o napadu na talijansku auto-kolonu kod Trnove poljane

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. kolovoza 1942. Opera-tivnom štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da im ne može uputiti pojačanje i o neizvršenju zadataka od strane partizana u Rupotini

📜 Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju

📜 Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. o pogibiji komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonića

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju kojim određuje zadatke pojedinim jedinicama Odreda

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. kolovoza 1942. Štabu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da izvrši čišćenje terena zapadno od Aržana

📜 Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 18. kolovoza 1942. Štaba Četvrte operativne zone o pokretu 2. bataljona za Studence i o zauzimanju Sudenaca, Lovreća i Posušja od strane 1. proleterske brigade

📜 Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. kolovoza 1942. komandantu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da uputi dva bataljona koja će ući u Prvu dalmatinsku brigadu koja se formira

📜 Izvještaj štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6 rujna 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o mogućnosti neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o mogućnostima neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 7. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama i izvedenim akcijama u vremenu od 16. kolovoza do 6. rujna 1942. godine

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o rasporedu snaga u slučaju italijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu snaga u slučaju talijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred

📜 Izvještaj punkta Rogoznica od 14. rujna 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o rušenje mosta na cesti Trogir—Seget i uništenju strojeva donijetih za opravku ceste

📜 Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na četnike u selu Mirlovići

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 2 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Mosoru i Kamešnici

📜 Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 3 aprila 1944 za napad na ustaše u Cvrljevu

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 6 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o inapadu na ustaše u Cvrljevu

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 7 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Dinarskog NOP odreda na Dinari

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 20 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 7 do 20 aprila

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i izvršenim diverzijama od 16 do 24 aprila

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju na području Drniša i napadu na četnike u selu Mirlovići

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 19 do 24 aprila

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 19. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvima od 8. do 16. maja

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o akcijama podređenih jedinica od 16. do 23. maja

📜 Izvještaj Štaba Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda od 20. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i diverzijama od 18. maja do 15. juna

📜 Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja

📜 Izvještaj Štaba Mosorskog NOP odreda od 1. siječnja 1944. Štabu Grupe srednjedalmatinskih odreda o dejstvu u vremenu od 6. do 31. prosinca 1943. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. Sinj 8. dalmatinski korpus NOVJ Trogir Četnici u drugom svetskom ratu Dinarski partizanski odred Borbe za Livno 1942. Vrhovni štab NOVJ Drniš Italija u drugom svetskom ratu Hvar Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 1. dalmatinski udarni bataljon Korčula 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Hrvatskoj 1943. Štampa u ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrlika Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Arso Jovanović Brač Borbe u Dalmaciji 1944. Livno 1. proleterska udarna brigada 4. dalmatinska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Sjevernodalmatinski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Knin Komunistička partija Hrvatske Kninski partizanski odred Biokovski partizanski odred Bataljon Starac Vujadin Trilj Saradnja četnika sa okupatorom Narodno oslobodilački odbori Borbe na Jadranu 1944.