Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Hvar u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 92 dokumenata i 34 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Održan sastanak MK KPH za Hvar na kome su donate odluke: da se ne priznaje ni ustaška ni okupatorska vlast; da se ne odaziva nikakvim pozivima ustaške vlasti; da se skuplja oružje i municija i organizuje obaveštajna služba.

⚔️ 18. 5. 1941. U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

⚔️ 27. 6. 1941. Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.

⚔️ 9. 5. 1942. Partizanski vodovi na o. Hvaru razoružali žand. st. Bogomolje (na o. Hvaru).

⚔️ 20. 6. 1942. Nedaleko od s. Vrbnja (na o. Hvaru), od postojećih partizanskih grupa i novodošlih boraca, formirana Hvarska partizanska četa -Matija Ivanić-.

⚔️ 5. 7. 1942. U s. Pitvanska Plaža (na o. Hvaru) delovi Hrvatske partizanske čete razoružali finanse i zaplenili 4 puške, 300 metaka i drugi materijal.

⚔️ 8. 7. 1942. U s. Bogomoljama (na o. Hvaru) delovi Hvarske partizanske čete spalili opštinsku arhivu i razrušili poštu.

⚔️ 8. 7. 1942. U s. Vrbnju (na o. Hvaru) delovi Hvarske partizanske čete razoružali posadu žand. st. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 pištolja i oko 250 metaka.

⚔️ 20. 7. 1942. Delovi Hvarske partizanske čete upali u Vrbosku (na Hvaru) i iz fabrike sardina -Neptun- podelili stanovništvu oko 3000 kilograma ulja i oko 40.000 kutija sardina.

⚔️ 30. 7. 1942. U Starom Gradu (na o. Hvaru) delovi Hvarske partizanske čete upali u zgradu Opštine i Poreske uprave i zaplenili sav novac a arhive spalili.

⚔️ 31. 7. 1942. Skojevska grupa iz s. Sućurja (na o. Hvaru) iznela iz ustaške i domobranske kasarne celokupno neprijateljsko osnovno naoružanje (puške, sanduke s municijom i bombama, odeću i obuću) dok su pijani vojnici i stražari spavali.

⚔️ 0. 8. 1942. U svim mestima o. Hvara održani izbori za NO odbore i izabrani delegati za sresku konferenciju u s. Poljici.

⚔️ 5. 8. 1942. Na o. Hvaru formiran SNO odbor.

⚔️ 8. 8. 1942. Vod Hvarske partizanske čete -Matija Ivanić- napao žandarmerijsku posadu u St. Gradu na o. Hvaru i razoružao 11 žandarma.

⚔️ 15. 8. 1942. Formiran OK KPH za Brač, Hvar i Korčulu.

⚔️ 27. 8. 1942. U logoru 1. voda Bračke partizanske čete održana okružna konferencija SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu, na kojoj je izabran OK SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu.

⚔️ 21. 10. 1942. PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

⚔️ 22. 11. 1942. Pod pritiskom partizanskih snaga, italijanski vojnici, domobrani i žandarmi napustili s. Sućuraj (na Hvaru).

⚔️ 0. 12. 1942. Na o. Hvaru održana prva konferencija AFŽ-a.

⚔️ 24. 3. 1943. Kod rta Kabal na o. Hvaru partizani zarobili neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-.

⚔️ 14. 4. 1943. Na južnoj obali o. Hvara posada partizanskog motornog leuta zarobila italijanski motorni jedrenjak -Afrikano- (-Africano-), Teret je iskrcan, a brod zapaljen.

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

⚔️ 21. 9. 1943. Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

⚔️ 0. 10. 1943. Na o. Hvaru i o. Visu, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Hvarsko-viški, a na o. Korčuli Korčulanski NOP odred.

⚔️ 1. 10. 1943. Iz s. Starigrada na Hvaru otputovali za Bari (Italija) predstavnici NOVJ sa zadatkom da uspostave vezu sa saveznicima i oforme Bazu NOV i POJ. (Ovo predstavništvo jo 29. oktobra z.vanično oformljeno kao delegacija NOV i POJ.)

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod o. Hvara naoružam brod -NB 6- sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-. Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

⚔️ 12. 12. 1943. Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

⚔️ 18. 12. 1943. U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

⚔️ 20. 12. 1943. Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

⚔️ 22. 12. 1943. S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 25. 12. 1943. U bolnici na o. Hvaru, podlegavši teškim ranama koje je prethodnog dana zadobio u borbi protiv nemačkih jedinica na o. Korčuli, umro komandant 26. divizije NOVJ Nikola Martinović, narodni heroj.

⚔️ 27. 12. 1943. U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod -NB 5- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

⚔️ 17. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da se dve brigade 26. divizije NOVJ odmah prebace sa o. Hvara na kopno a da na ostrvu ostanu samo izviđačke grupe.

⚔️ 18. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da sa o. Hvara evakuiše jedinice NOVJ na kopno; da svestrano ispita mogućnost odbrane o. Visa i eventualne prinudne evakuacije jedinica NOVJ sa ovog ostrva.

⚔️ 19. 1. 1944. Na o. Hvar se iskrcao 2. bataljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

⚔️ 22. 3. 1944. Dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos sa o. Visa izvršili desant na o. Hvar. U borbama vođenim do 25. marta protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije oni su zarobili 131 nemačkog vojnika i 2 oficira a sami su imali 4 mrtva i 12 ranjenih boraca. Bataljoni su se na o. Hvaru zadržali do 31. marta, kada su se, sa zbegom i novodošlim borcima, povukli na o. Vis.

⚔️ 25. 3. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu mornarice NOVJ direktivu: proceniti mogućnost da se održi o. Hvar (na koji su snage NOVJ izvele desant i tih dana ga uglavnom držale pod svojom kontrolom), kao i da se zauzmu ostali otoci, uz jače angažovanje saveznika.

⚔️ 29. 8. 1944. Kod rta Kabal na o. Hvaru nemačka artiljerija sa o. Brača potopila patrolni čamac PČ 47 iz Hvarske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 3. 9. 1944. Posle trodnevnih borbi jedinice 1. proleterske (dalmatinske) udarne brigade 26. divizije NOVJ i četa mornaričke pešadije zauzele nemačko uporište u Sućuraju i time završile oslobođenje o. Hvara.

⚔️ 7. 9. 1944. U Hvarskom kanalu britanski torpedni čamci MTB 667 i 674 potopili nemački torpedni čamac.

⚔️ 8. 9. 1944. Sa o. Visa prebacila se na o. Hvar 1. proleterska dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ. Sutradan, u šestočasovnoj borbi, u rejonu Starigrad-Vrboska razbila je bataljon -Brandenburg- nemačke 118. lovačke divizije. Ostaci nemačkog bataljona, ukrcani na pet brodova, napustili su o. Hvar, ali su saveznički brodovi i avijacija potopili četiri broda (sa oko 300 nemačkih vojnika).

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Sućurja (na o. Hvaru) nemački brodovi zarobili patrolni čamac PČ 73 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 20. 9. 1944. U gradu Hvaru, na okružnoj konferenciji NOF-a, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinsko otočje.

⚔️ 0. 10. 1944. Na o. Hvaru, na zajedničkoj konferenciji 162 delegata sa ostrva Visa, Lastov, Hvara, Brača i Šolte, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinska ostrva.

⚔️ 10. 10. 1944. U gradu Hvaru, na Oblasnoj konferenciji NOF-a za Dalmaciju, izabran Oblasni odbor NOF-a.

⚔️ 12. 10. 1944. U gradu Hvaru, u prisustvu 800 odbornika seoskih, opštinskih, sreskih i okružnih NO odbora iz Dalmacije, otpočeo dvodnevni rad II Zasedanja Oblasne skupštine Dalmacije. Raspravljalo se o privredi, finansijama, socijalnim, prosvetnim, sudskim i zdravstvenim pitanjima i o štampi. Na zasedanju je izabran novi Oblasni NO odbor.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-uprav- nom povjereništvu kod Druge talijanske armije o ispisivanju antifašističkih parola na raznim mjestima na Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o pronađenom letku u gradu Hvaru

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Hvar od 19. listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o radu partijske organizacije i političkom stanju na otoku

📜 Izvještaj Oružničke postaje Starigrad od 5. studenog 1941. Kotarskoj oblasti Hvar o demonstraciji stanovnika sela Vrbanj

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli

📜 Brzojav Kotarske oblasti Hvar od 7. studenog 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o paljenju krijesova i isticanju crvenih zastava u povodu obljetnice oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog NOP odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. lipnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o aktivnostima komunista na Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 12. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 4. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na kasarnu financijske straže u Gdinju

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Hvaru

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku postaju Bogomolje

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financijske straže od strane partizana u Pitovskoj Plaži na Hvaru

📜 Izvještaj Općinskog komiteta KPH Hvar koncem kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu tokom kolovoza

📜 Oglas Narodnooslobodilačkog odbora Hvar koncem kolovoza 1942. upućen stanovništvu da obradi sve zemljišne površine i imenuju poljari za čuvanje od kradljivaca

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Hvar od 3. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama partizana na Hvaru

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Brač—Hvar početkom rujna 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Mjesnog partijskog biroa Stari Grad koncem rujna 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu partijske organizacije na Hvaru tokom rujna

📜 Izvještaj Oružničke postaje Jelsa od 4. rujna 1942. Kotarskoj oblasti Hvar o uništenju kamiona kod Jelse od strane partizana

📜 Direktivno nismo Okružnog komiteta KPH za Brač i Hvar od 29. rujna 1942 Općinskom birou Bol za budući rad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Hvaru i Braču

📜 Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 12 siječnja 1943 god. o talijanskoj akciji čišćenja na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 12. siječnja 1943. o talijanskoj akciji čišćenja na otoku Hvaru

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica

📜 Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

📜 Naređenje Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 avgusta 1944 Štabu Viške flotile u vezi s prebacivanjem boraca na Hvar

📜 Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 avgusta 1944 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju boraca Dvadeset šeste divizije s kopna na otok Hvar

📜 Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom brojnom stanju i naoružanju

📜 Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9. studenog 1943. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom stanju i naoružanju

📜 Obaveštenje Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. novembra 1943. Operativnom štabu za odbranu ostrva Hvara o upućivanju oružja i municije

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 30. studenog 1943. godine

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na brod NDH između Hvara i kopna i artiljerijskoj vatri na Orebić

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na ustaški brod kod Hvara i potapanju partizanskog broda od strane njemačkih aviona

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

📜 Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 13 decembra 1943 god. referentu mornaričke pješadije i partizanskih odreda o prebacivanju Trećeg slovenačkog bataljona Prve prekomorske brigade na Hvar

📜 Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

📜 Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 18. prosinca 1943. godine

📜 Proglas umjetnika, književnika i publicista Dalmacije s konferencije održane 18. i 19. prosinca 1943. u gradu Hvaru

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

📜 Naredba Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 24 decembra 1943 god. o osiguranju otoka Hvara od eventualnog neprijateljskog napada

📜 Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Sćedro i Hvar

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Šćedro i Hvar

📜 Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. prosinca 1943. o završetku operacije Herbstgewitter II na Korčuli i bombardiranju Mljeta i Hvara od strane njemačke avijacije

📜 Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju vojske i zbjega iz Hvara na Vis

📜 Izvještaj komandanta i komesara Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 11 januara 1944 god. Štabu sektora o situaciji na otoku Hvaru i na sektoru Zivogošće-Drvenik-Igrane

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ za prebacivanje jedinica sa Hvara na dalmatinsku obalu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da napusti ostrvo Hvar i prebaci snage na kopno

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 28 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis i prebacivanju savezničkih komandosa na otok Hvar

📜 Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 28. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis i prebacivanju savezničkih komandosa na otok Hvar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač-Hvar-Vis od 11. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač, Hvar, Vis, od 21. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

📜 Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da proceni mogućnost držanja ostrva Hvara i zauzimanja ostalih srednjodalmatinskih ostrva

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da procijeni mogućnost držanja otoka Hvara i zauzimanje ostalih srednjodalmatinskih otoka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Karlovca, Knina i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama za otok Hvar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Stupniku i Otočcu i borbama kod Daruvara i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o borbama za otok Hvar

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Koprivnice, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o iskustvima stečenim u borbama na dalmatinskim ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu i Šolti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. avgusta 1944. o borbama na području Krapine, Daruvara, Siska, u Lici i na otocima Braču i Hvaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rovišće, Garčdn, Zažinu, Mošćenicu, aerodrom Grobničko polje i o borbama kod Vrpolja i na otocima Braču i Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračenicu, Zemunik, Hrvače i Garčin i o borbama na Braču, Hvaru. Pelješcu i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 2. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvu Mornaričke pješadije na otoku Hvaru

📜 Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 24. oktobra 1944. Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prelasku pozicijske artiljerije na otocima Vis, Hvar, Brač i Drvenik u sastav Četvrtog pomorskog obalskog sektora

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

118. lovačka divizija USAOH 2. italijanska armija Komunistička partija Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu Druga neprijateljska ofanziva Operacija Drežnica Knin 18. italijanski armijski korpus Drežnica 1. prekomorska brigada Štampa u ratu Borbe na Jadranu 1943. Deca u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. Hrvatsko domobranstvo Daruvar Sinj Saradnja četnika sa okupatorom Livno Ranjenici u ratu Kapitulacija Italije Ludbreg Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Operacija Jesenji pljusak Vicko Krstulović Avijacija u oslobodilačkom ratu Makarska Pelješac Partizanska avijacija Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Zarobljenici u ratu Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Split Vrhovni štab NOVJ SKOJ Maximilian von Weichs Divizija Brandenburg Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Omiš Pioniri u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Žene u ratu Brač Borbe na Jadranu 1944. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ 2. oklopna armija Čazma Borbe u Lici 1944. Otočac Karlovac Centralni komitet KPJ Ivanić-Grad Korčula Mornarica NOVJ AFŽ Bitka za Brač 1944. Svetislav Stefanović 26. dalmatinska divizija NOVJ Vis Hrvatska Kostajnica Borbe u Hrvatskoj 1942. Sisak Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Intendantura u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodno oslobodilački odbori Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 1. lovačka eskadrila NOVJ Britanija i Jugoslavija