Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

1. lovačka eskadrila NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 130 dokumenata i 7 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944, komandantu Baze NOVJ u Italiji da se novoprispelo vazduhoplovno ljudstvo iz Jugoslavije uputi za popunu 1. jugoslovenske lovačke eskadrile i na doškolovanje u britanske škole na Srednjem istoku a od novoprispelih tenkista i šofera u Italiji da se formiraju tenkovski bataljoni

📜 Naređenje Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. jula 1944. komandantima ešelona za prebaziranje sa aerodroma Benina (Libija) na aerodrom Kane (Italija)

📜 Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ u Kairu od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o jugoslovenskim vazduhoplovnim mehaničarima u Africi, prebacivanju 1. lovačke eskadrile u Italiju i školovanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u Africi

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u Sinju i pri izviđanju komunikacije Jablanica-Ilidža

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na železnički most kod Tarčina i na nemačke snage u Bileći

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. avgusta 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Marčetićima kod Knina

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. avgusta 1944. napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Starog Grada i Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Obrovcu, o pratnji britanskog pomorskog konvoja i o izviđanju puta Travnik-Bugojno-Kupres

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. avgusta 1944. o napadu na nemačke snage u Bileći i o pratnji britanskog patrolnog čamca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona i o bombardovanju železničke stanice u Bradini 

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona, bombardovanju železničke stanice u Tarčinu i nemačke autokolone na komunikaciji Bradina-Raštelica i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. septembra 1944. o pratnji britanskog lovca-bombardera i o napadu na nemački štab u Miletića Gaju

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. septembra 1944. o lovačkoj zaštiti britanskih lovaca-bombardera do Sanskog Mosta i o izviđanju komunikacije Tuzla-Zvornik

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 10. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Tkonu (na otoku Pašmanu) i na železničku stanicu u Konjicu, o pratnji britanskih transportnih aviona i o izviđanju pomorskog saobraćaja na srednjem Jadranu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri izviđanju obalskog saobraćaja i o bombardovanju nemačkog pomorskog saobraćaja kod Korčule i Šolte

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Zeljuša-Jablanica i o bombardovanju nemačkih položaja na Braču

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačke brodove kod otoka Krka i u Ninskoj luci

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Rabu i vojno skladište kod Gospića

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. septembra 1944. o napadima na nemačko-četničke snage u Donjem Lapcu i o ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Humcu kod Ljubuškog i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ do otoka Ugljana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. septembra 1944. o vazduhoplovnoj podršci jedinicama 35. NO divizije pri napadu na ustaški garnizon u Perušiću

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Konjic i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Sinju i Ljubuškom

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Biogradu i Pločama

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke plovne objekte u luci Nin i o izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo-Maglaj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. oktobrav1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Imotski-Mostar-Jablanica

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 12. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke snage kod Aržana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u selu. Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i o izviđanju komunikacije Dubrovnik-Metković

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Opuzenu i na komunikaciji Ošlje-Metković, bombardovanju fabrike duvana u Imotskom i pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju jadranskog obalskog područja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. oktobra 1944. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Sarajevo-Višegrad i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile pri napadu na nemačke snage kod Ljubuškog i u Klisu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Drniš-Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja kod Donjeg Lapca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Zagreb-Brod, Šibenik-Knin-Gospić-Bihać i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Šibenik-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju vremena na prostoru Mostar-Sarajevo i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ u izviđanju komunikacije Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Senj-Karlovac i o lovačkoj zaštiti grada Splita za vreme proslave oktobarske revolucije

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Duvnu, o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o traženju izgubljene savezničke avionske posade

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Gospić-Senj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Knin-Bihać i Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Nevesinju

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona do Udbine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Danilovgradu i izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Podgorica-Nikšić, Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Spuža

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo i ometanju saobraćaja kod Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju prostorije, Nevesinje-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Doboj i o pogibiji komandira Eskadrile pri izvršenju zadatka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o radu Eskadrile

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na železnički saobraćaj na pruzi Sarajevo-Busovača i na nemačku autokolonu kod Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Travnik i o napadu na železnički saobraćaj kod Bradine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Sarajevo-Busovača

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica i o napadu na nemački brod kod otoka Raba

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čitluka i Ljubuškog

📜 Obaveštenje Štaba Mornarice NOVJ od 3. februara 1945. Komandi 1. lovačke eskadrile o potrebi tešnje međusobne saradnje

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ciganskom Brdu i Širokom Brijegu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu kod Ljubuškog i Humca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. februara 1945. o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru, Biću, Vihovićima i Miljkovićima

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju železničke stanice u Mostaru i luke u Rabu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara, 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage kod Mostara

📜 ObaveštenjeKomande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o slanju radio-stanice ovom Štabu i o njenoj nameni

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ i o bombardovanju nemačko-ustaških položaja kod Sarajeva

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u selima Vitez i Han-Kumpanija i o izviđanju komunikacije Travnik-Sarajevo-Konjic

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički transport na komunikaciji Sarajevo-Zavidovići

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. februara 1945. o. izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić - Babin Potok

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o proteklom dvomesečnom radu Eskadrile

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. februara 1945. o napadu na nemačke položaje kod Busovače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka na Sutjesci Travnik Borbe u Sloveniji 1945. Donji Lapac Derventa Sinj Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Zenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Brač Dubrovnik Vrhovni štab NOVJ Rab Italija u drugom svetskom ratu Afrički front Imotski Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Metković Borbe u Hercegovini 1945. Krk Borbe na Jadranu 1944. Mali Lošinj Mostar Borbe u Lici 1944. Karlovac Drniš Sarajevo Senj Han Pjesak Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Karlovačka operacija Bileća Slavonski Brod Nevesinje Slunj Partizanska avijacija Priština 8. dalmatinski korpus NOVJ Pelješac Završne operacije u Jugoslaviji Mornarica NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Doboj Hvar Borbe u Lici 1945. Bihać Otočac Široki Brijeg Avijacija u oslobodilačkom ratu Gospić Korčula Kninska operacija Knin Kiseljak Borbe u Dalmaciji 1944. Druga banjalučka operacija Britanija i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Konjic Vis Josip Broz Tito Novska Sarajevska operacija Rijeka Bosanski Novi Borbe u Hrvatskoj 1945. Mostarska operacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Slavoniji 1945. Kupres Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bosanska Gradiška