Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

1. lovačka eskadrila NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 130 dokumenata i 7 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944, komandantu Baze NOVJ u Italiji da se novoprispelo vazduhoplovno ljudstvo iz Jugoslavije uputi za popunu 1. jugoslovenske lovačke eskadrile i na doškolovanje u britanske škole na Srednjem istoku a od novoprispelih tenkista i šofera u Italiji da se formiraju tenkovski bataljoni

📜 Naređenje Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. jula 1944. komandantima ešelona za prebaziranje sa aerodroma Benina (Libija) na aerodrom Kane (Italija)

📜 Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ u Kairu od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o jugoslovenskim vazduhoplovnim mehaničarima u Africi, prebacivanju 1. lovačke eskadrile u Italiju i školovanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u Africi

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u Sinju i pri izviđanju komunikacije Jablanica-Ilidža

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na železnički most kod Tarčina i na nemačke snage u Bileći

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. avgusta 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Marčetićima kod Knina

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. avgusta 1944. napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Starog Grada i Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Obrovcu, o pratnji britanskog pomorskog konvoja i o izviđanju puta Travnik-Bugojno-Kupres

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. avgusta 1944. o napadu na nemačke snage u Bileći i o pratnji britanskog patrolnog čamca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona i o bombardovanju železničke stanice u Bradini 

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona, bombardovanju železničke stanice u Tarčinu i nemačke autokolone na komunikaciji Bradina-Raštelica i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. septembra 1944. o pratnji britanskog lovca-bombardera i o napadu na nemački štab u Miletića Gaju

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. septembra 1944. o lovačkoj zaštiti britanskih lovaca-bombardera do Sanskog Mosta i o izviđanju komunikacije Tuzla-Zvornik

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 10. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Tkonu (na otoku Pašmanu) i na železničku stanicu u Konjicu, o pratnji britanskih transportnih aviona i o izviđanju pomorskog saobraćaja na srednjem Jadranu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri izviđanju obalskog saobraćaja i o bombardovanju nemačkog pomorskog saobraćaja kod Korčule i Šolte

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Zeljuša-Jablanica i o bombardovanju nemačkih položaja na Braču

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačke brodove kod otoka Krka i u Ninskoj luci

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Rabu i vojno skladište kod Gospića

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. septembra 1944. o napadima na nemačko-četničke snage u Donjem Lapcu i o ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Humcu kod Ljubuškog i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ do otoka Ugljana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. septembra 1944. o vazduhoplovnoj podršci jedinicama 35. NO divizije pri napadu na ustaški garnizon u Perušiću

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Konjic i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Sinju i Ljubuškom

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Biogradu i Pločama

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke plovne objekte u luci Nin i o izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo-Maglaj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. oktobrav1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Imotski-Mostar-Jablanica

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 12. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke snage kod Aržana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u selu. Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i o izviđanju komunikacije Dubrovnik-Metković

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Opuzenu i na komunikaciji Ošlje-Metković, bombardovanju fabrike duvana u Imotskom i pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju jadranskog obalskog područja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. oktobra 1944. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Sarajevo-Višegrad i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile pri napadu na nemačke snage kod Ljubuškog i u Klisu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Drniš-Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja kod Donjeg Lapca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Zagreb-Brod, Šibenik-Knin-Gospić-Bihać i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Šibenik-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju vremena na prostoru Mostar-Sarajevo i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ u izviđanju komunikacije Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Senj-Karlovac i o lovačkoj zaštiti grada Splita za vreme proslave oktobarske revolucije

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Duvnu, o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o traženju izgubljene savezničke avionske posade

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Gospić-Senj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Knin-Bihać i Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Nevesinju

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona do Udbine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Danilovgradu i izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Podgorica-Nikšić, Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Spuža

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo i ometanju saobraćaja kod Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju prostorije, Nevesinje-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Doboj i o pogibiji komandira Eskadrile pri izvršenju zadatka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o radu Eskadrile

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na železnički saobraćaj na pruzi Sarajevo-Busovača i na nemačku autokolonu kod Kiseljaka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Travnik i o napadu na železnički saobraćaj kod Bradine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Sarajevo-Busovača

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Jablanca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica i o napadu na nemački brod kod otoka Raba

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čitluka i Ljubuškog

📜 Obaveštenje Štaba Mornarice NOVJ od 3. februara 1945. Komandi 1. lovačke eskadrile o potrebi tešnje međusobne saradnje

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ciganskom Brdu i Širokom Brijegu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu kod Ljubuškog i Humca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. februara 1945. o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru, Biću, Vihovićima i Miljkovićima

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju železničke stanice u Mostaru i luke u Rabu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara, 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage kod Mostara

📜 ObaveštenjeKomande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o slanju radio-stanice ovom Štabu i o njenoj nameni

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ i o bombardovanju nemačko-ustaških položaja kod Sarajeva

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u selima Vitez i Han-Kumpanija i o izviđanju komunikacije Travnik-Sarajevo-Konjic

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički transport na komunikaciji Sarajevo-Zavidovići

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. februara 1945. o. izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić - Babin Potok

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o proteklom dvomesečnom radu Eskadrile

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. februara 1945. o napadu na nemačke položaje kod Busovače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Široki Brijeg Sarajevo Karlovac Mornarica NOVJ Sinj Mali Lošinj Imotski Mostar Otočac Pelješac Kninska operacija Brač Han Pjesak Donji Lapac Vrhovni štab NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Knin Nevesinje Afrički front Borbe u Slavoniji 1945. Derventa Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Borbe u Hercegovini 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Kiseljak Novska Metković Italija u drugom svetskom ratu Rijeka Bihać Sarajevska operacija Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Lici 1945. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slavonski Brod Kupres Rab Priština Zenica Mostarska operacija Banja Luka Krk Konjic Senj Borbe u Sloveniji 1945. Bosanska Gradiška Bitka na Sutjesci Doboj 369. legionarska divizija (vražja) Korčula 8. dalmatinski korpus NOVJ Bosanski Novi Borbe u Hrvatskoj 1944. Gospić Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Josip Broz Tito Dubrovnik Bileća Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Vis Karlovačka operacija Borbe u Hercegovini 1944. Druga banjalučka operacija Borbe u Dalmaciji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Hvar Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Travnik Slunj Britanija i Jugoslavija Drniš