Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Obrazovanje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 111 hronoloških zapisa, 147 dokumenata i 24 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 7. 1941. U školi u s. Melencima (kod N. Bečeja) borci Kumanačko-melenačkog NOP odreda razoružali policajce.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Druge muške gimnazije u Skoplju organizovala štrajk učenika svih gimnazija u Skoplju protiv školskih taksa, nošenja uniformi, terora školskih vlasti i dr., zbog čega je došlo i do sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

⚔️ 1. 9. 1941. Oko 14 č. 3 nepoznata naoružana lica upala su u zgradu opštine bošnjanske, srez temnićki (Varvarin) i spalili istaknute plakate i objave, spiskove koji se odnose na popis mladića za stalni kadar i obveznike, kao i poreske knjige. Jovanović Timotije, iz Bošnjana, kritikovao je rad i postupak ovih lica, pa ga je jedan udario kundakom od puške. Timotije, sa nožem u ruci, pokušao je napad na naoružanog, koji ga je ubio sa dva metka iz puške. Posle ovoga ova naoružana lica održala su pouku prisutnom narodu, da ne vrše krađe i druga krivična dela, kao i da se bore protiv okupatorskih vlasti, a predstavili su se kao četnici i nacionalni borci. Zatim su otišli u školu, od upravitelja oduzeli knjigu za popis ovršenog žita i spalili je. Od opštinskog služitelja Đorđevića Živojina oduzeli su pušku sa 20 metaka, a potom su otišli u pravcu sreza kruševačkog.

⚔️ 20. 9. 1941. MNO odbor u Krupnju izdao naredbu da se u krupanjskoj osnovnoj školi formira bolnica sa ambulantom, radi lečenja boraca NOP odreda.

⚔️ 24. 9. 1941. PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu skojevskim rukovodstvima da se omladina ne upisuje u srednje škole. Direktiva je naišla na veliki odziv kod omladine: upisao se vrlo mali broj đaka.

⚔️ 25. 9. 1941. U Splitu, pod rukovodstvom SKOJ-a, srednjoškolska omladina demonstrirala protiv pokušaja neprijatelja da je uvuče u razne fašističke organizacije i protiv uvođenja italijanskog jezika u školsku administraciju. Italijnske okupacione vlasti su rasturile demonstraciju a veći deo omladinaca zatvorile.

⚔️ 23. 10. 1941. Drugi krajiški NOP odred zauzeo s. G. Podgradce (kod Bos. Gradiške), spalio pilanu -Našička- i žand. st. i razoružao miliciju i domobransku četu (zaplenjeno 240 pušaka). Nekoliko ustaša i žandarma održalo se u školi do sutradan, kada su uspeli da se izvuku iz sela.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski i deo Topličkog NOP odreda napali četnike Koste Pećanca, nanevši im gubitke od 5 mrtvili i 4 ranjena, ali nisu uspeli da ih izbace iz utvrđene školske zgrade.

⚔️ 8. 12. 1941. U Prilepu učenici gimnazije organizovali trodnevni štrajk zbog isključenja pet skojevaca iz škole. Postavljen je zahtev: da se anulira odluka o isključenju; da se ukinu školarina i nošenje uniformi; da se rasformiraju omladinske fašističke organizacije u školi.

⚔️ 17. 12. 1941. U školi s. Vodičeva 3. partizanska četa 2. krajiškog NOP odreda uništila domobransku 5. četu Bjelovarskog dopunskog bataljona i uništila uređaje žičare rudnika Lješljani.

⚔️ 24. 12. 1941. Domobranska posada iz s. Vojišnice (kod Vojnića), posle trodnevne opsade u školi, predala se jedinicama 1. kordunaškog partizanskog bataljona. Zarobljeno 38 domobrana sa oružjem.

⚔️ 29. 1. 1942. Dve čete 1. krajiškog NOP odreda napale miliciju i posle šestočasovne borbe zauzele s. Agiće (kod Bos. Novog), sem utvrđene škole. U borbi je poginuo politčki komesar 3. čete 3. bataljona 1. krajiškog NOP dreda Rađivoj Rodič, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1942. Zbog hapšenja nekoliko učenika, MK SKOJ-a za Mostar organizovao štrajk u Trgovačkoj akademiji u Mostaru. Zbog masovnog učešća učenika u štrajku, koji se preneo i na Učiteljsku školu i Gimnaziju, ustaške vlasti su zatvorile sve srednje škole u gradu.

⚔️ 11. 2. 1942. U Nišu Specijalna policija provalila skojevsku organizaciju Trgovačke škole i većinu članova te organizacije pohapsila.

⚔️ 12. 2. 1942. Jača italijanska kolona iz Virpazara, pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prodrla u s. Orahovo, koje je branio bataljon -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda. U oštroj jednodnevnoj borbi neprijatelj je ponovo odbačen u Virpazar, pretrpevši gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika Partizani su imali 3 ranjena borca. Za odmazdu, sutradan su italijanski avioni bombardovali s. Gluhi Do, gde je bilo sedište Štaba bataljona -Jovan Tomašević-, i srušili školu, u kojoj se nalazilo omladinsko rukovodstvo. Poginula su 4 i ranjena su 2 omladinca.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

⚔️ 0. 3. 1942. Učenici viših razreda veleške gimnazije (oko 400) organizovali trodnevni štrajk zbog nepodnošljivih mera školske okupatorske uprave (isključenje 5 učenika - skojevaca, nošenje uniforme, školska taksa, zabrana upotrebe makedonskog jezika itd.). Organizatore štrajka je bugarska policija pozatvarala. Povodom toga organizovane su i demonstracije u gradu u kojima je učestvovalo oko 1000 učenika i roditelja. Upotrebom vojske demonstracije su rasturene, ali je pod takvim pritiskom anulirana i odluka o isključenju učenika.

⚔️ 1. 5. 1942. U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

⚔️ 0. 6. 1942. PK SKOJ-a za Makedoniju, povodom završetka prve školske godine pod okupacijom, uputio srednjoškolskoj omladini proglas (s potpisom -Srednješkolci-) u kome se protestuje protiv terora i samovolje u školama.

⚔️ 2. 6. 1942. Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

⚔️ 15. 6. 1942. U školi u s. Izgorima (kod Gacka) četnici spalili grupu ranjenika 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 28. 7. 1942. U blizini Srem. Karlovaca grupa boraca Podunavskog NOP odreda napala 33 domobrana iz 7. čete vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu i nanela im gubitke.

⚔️ 0. 8. 1942. U Zemunu (kod Konjičke škole) dva udarnika ubila nemačkog oficira.

⚔️ 1. 9. 1942. Bitoljski oblasni direktor izdao naredbu o preduzimanju represivnih mera prema porodici i rodbini pripadnika partizanskih jedinica: da im se oduzmu karte za snabdevanje (izuzev za hleb) i da im se ne pruža nikakva pomoć (lečenje, školovanje i dr.).

⚔️ 11. 9. 1942. Bataljon iz Vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu otpočeo lokalne pretrese i akcije čišćenja u istočnom delu Fruške gore, protiv delova 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske. Akcije su, s manjim prekidima, trajale sve do 28. septembra, pomognute i po nekom četom nemačke vojske. Gubici partizana su iznosili nekoliko boraca, dok su domobrani imali oko 10 poginulih i nekoliko ranjenih.

⚔️ 25. 9. 1942. Sreski inspektor za prosvetu iz Velesa (sada: Titov Veles) izvestio oblasnog školskog inspektora u Skoplju da su zbog pojačanog dejstva Veleškog NOP odreda učitelji zaplašeni i neće da odlaze u sela, pa se o prosveta om radu ne može ni misliti. Slične izveštaje dostavljao je i kasnije.

⚔️ 28. 9. 1942. Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

⚔️ 4. 11. 1942. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o obrazovanju Vojne škole NOV i POJ, u kojoj će se usavršavati komandni kadar i izučavati i primenjivati iskustva iz NOB-a, radi sprovođenja jedinstvene vojne doktrine u NOV i POJ. Škola je imala viši kurs - za spremanje komandanata bataljona i brigada, niži kurs - za spremanje vodnika i komandira četa i praktične omladinske tečajeve. Mesto i vreme trajanja kurseva određivao je VŠ na predlog komandanta škole. Škola je otvorena 9. novembra 1942, a u njen sastav je uključena ranija Partizanska oficirska škola GŠ NOP odreda za Hrvatsku, i škola za vojne rukovodioce i omladinski vojno-politički kursevi Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.

⚔️ 10. 11. 1942. Naređenjem VŠ NOV i POJ ukinuta Škola za vojne rukovodioce 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (ranije: Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu). Njeni kursevi za komandire četa i komandante bataljona i omladinski vojno-politički kursevi u s. Jasenici, Drvaru i Cazinu uključeni su u sastav Vojne škole NOV i PO Jugoslavije.

⚔️ 17. 11. 1942. Dva bataljona 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije i jedan ustaško-domobranski bataljon iz Vazduhoplovnog školskog puka vršili bezuspešne lokalne akcije čišćenja Fruške gore.

⚔️ 0. 12. 1942. VŠ NOV i POJ izdao kratko uputstvo o noćnim napadima na naseljena mesta, namenjeno u prvom redu slušaocima kurseva Vojne škole NOV i POJ.

⚔️ 7. 12. 1942. VŠ NOV i POJ naredio komandantu Vojne škole NOV i POJ da viši i niži kurs traju po 30 radnih dana.

⚔️ 0. 1. 1943. U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 29. 1. 1943. Bihać zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle dvanaestočasovne borbe protiv slušalaca Oficirske škole VŠ NOV i POJ i Bihaćkog područnog bataljona.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Ambrusu (kod Žužemberka) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- napale italijansko-belogardističku posadu. Istovremeno je brigadno obezbeđenje kod Kamnog vrha napalo iz zasede i razbilo kolonu 1. bataljona 2. legije crnih košulja čiji su se ostaci povukli u s. Zagradec. Brigada se posle dvodnevnih oštrih borbi povukla u rejon s. Brezovog Dola, pošto su posadi s. Ambrusa, koncentrisanoj u utvrđenoj školi, pristigla pojačanja iz Kočevja, Poginulo je 50 italijanskih vojnika, zaplenjena su 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i oko 30 pušaka.

⚔️ 18. 3. 1943. Na ž. st. i kod tunela u s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) delovi 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i, posle kraće borbe, razoružali 26 domobrana iz 1. vazduhoplovnog školskog puka.

⚔️ 14. 4. 1943. U s. Vojki (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustaše u utvrđenoj školskoj zgradi, te posle duže borbe zgradu zapalili (od 35 članova ustaške posade spasio se svega 10-15), zatim zapalili opštinsku arhivu, oštetili tt uređaje u pošti i zaplenili 4 puške. Poginula su 3 i ranjena 2 borca.

⚔️ 28. 5. 1943. Jedriličarsku školu u s. Sv. Nedelji (kod Zagreba) napala 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-. Ona je zarobila 70 domobrana, 56 pitomaca, 4 oficira, 4 podoficira i 4 nastavnika letenja i uništila 2 školska aviona, jedrilice, stambene zgrade i radionice.

⚔️ 26. 7. 1943. U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

⚔️ 26. 7. 1943. GŠ NOV i PO za Vojvodinu naredio da se obrazuje oficirska škola u Fruškoj gori.

⚔️ 7. 8. 1943. Na o. Brač upućena italijanska kaznena ekspedicija iz Splita. Ona je do 13. avgusta pljačkala i skoro do temelja popalila mesta: Bol, Selca, Novo Selo, Pučišće, G. Humac i Pražnicu. Izgorelo je oko 1200 kuća i sve školske i opštinske zgrade, a oko 5.500 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Vrbanju (na pruzi Vinkovci-Brčko) upali delovi 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu, zapalili opštinsku arhivu i školu, porušili bunkere, a na ž. st. uništili uređaje i zapalili magacin hrane.

⚔️ 15. 9. 1943. U Jajcu obnovljen rad Oficirske škole VŠ NOV i POJ. Tada je imala 141 slušaoca.

⚔️ 20. 9. 1943. U Jajcu, pri. Oficirskoj školi VŠ NOV i POJ, otpočeo prvi dvadesetodnevni viši kurs, za intendantske oficire. Pohađalo ga je 20 slušalaca.

⚔️ 4. 10. 1943. Poljoprivrednu školu u Leskovcu zapalio 2. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda, te je u njoj skoro potpuno izgorelo nemačko skladište hrane.

⚔️ 21. 10. 1943. U Jajcu, na svečanosti povodom predaje diploma slušaocima kursa Oficirske škole NOVJ, kojoj su prisustvovali članovi VŠ NOV i POJ, delegati savezničke vojne misije akreditovane pri Vrhovnom štabu i predstavnici narodnooslobodilačkih masovnih organizacija, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao govor. Slušaocima su potom predali diplome, a prvoj trojici predali i automate s ugraviranom posvetom: da im je to dar od Vrhovnog komandanta.

⚔️ 0. 11. 1943. U s. Podvisu (kod Kičeva) otpočeo rad osnovne škole u kojoj se nastava izvodila na makedonskom jeziku.

⚔️ 0. 11. 1943. SNO odbor za Debarca otvorio 7 škola na slobodnoj teritoriji, u kojima se prvi put nastava izvodila na makedonskom jeziku. Od kapitulacije Jugoslavije 1941, godine ovde škole nisu radile.

⚔️ 1. 11. 1943. U s. Saborskom (kod Slunja), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. artiljerijska oficirska škola NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 25. 11. 1943. Iz Niša otišla u Ozrenski NOP odred 23 srednjoškolca, većinom članovi SKOJ-a.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 0. 12. 1943. U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

⚔️ 1. 12. 1943. U varošicu Aleksandrovac (kod Kruševca) upale 2. južnomoravska NO brigada i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda, te zapalile arhivu sreza, opštine, finansijske i poreske uprave i zaplenile veću količinu materijala iz rasadnika, poljoprivredne škole i bolnice.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. Rasporu (kod Jurdana, Istra) otvorena hrvatska škola.

⚔️ 6. 12. 1943. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ o razvoju vojnopolitičke situacije u zemlji i naredio mu da njegove jedinice prodru na područja gde nema jedinica NOV i tu pojačaju politički rad, organizuju zborove i druge manifestacije, stvaraju pozadinske vojne ustanove i NOP odrede i otvaraju vojničke i političke kurseve i škole.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Brestovcu (kod Leskovca) održana skupština učitelja i srednjoškolaca-partizana. Izabran Prosvetni odbor za oslobođenu teritoriju Jablanice i Toplice, sa zadatkom da organizuje rad škola.

⚔️ 17. 12. 1943. U s. Slavniku (kod Lebana) organizovan prvi tečaj za učitelje. Pohađali su ga srednjoškolci, pripremajući se za prosvetne radnike.

⚔️ 0. 1. 1944. Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Fuštanima (u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izvršila noćni prepad na nemačke vojnike smeštene u školi. Iznenadnom vatrom iz automatskog oružja ona je neprijatelju nanela vrlo velike gubitke (prema nepotpunim podacima: oko 100 mrtvih i ranjenih). Brigada je imala 6 poginulih boraca među kojima i zamenik komandira čete Slobodan Surčević Boro i desetar Vlado Raičević, narodni heroji.

⚔️ 20. 1. 1944. U Veletri (kod Barija, u Italiji) formiran Štab vazduhoplovnih škola NOVJ i organizovani pilotski, izviđački i mehaničarski kursevi. Te kurseve je pohađalo 209 slušalaca.

⚔️ 0. 2. 1944. Na o. Visu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana škola mornarice NOVJ.

⚔️ 0. 2. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 2. 1944. Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

⚔️ 4. 2. 1944. Delovi 4. i 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda napali posadu s. Morovića (kod Šida) koju su sačinjavali delovi 6. ustaškog bataljona, žandarmi, ustaška milicija i domaći Nemci, ukupno oko 200 ljudi. U prvom naletu zauzeti su bunkeri ispred mostova na r. Bosutu i r. Studvi a potom je oštra borba produžena u glavnom uporištu, oko žand. st. i škole. Oko 7 časova selo je zauzeto. Veći deo neprijateljske posade probio se prema Sidu. Poginuli su 1 žandarm i 9 ustaša, ranjeni su 2 žandarma i 10 ustaša i zarobljena su 3 žandarma. Gubici jedinica NOV i POJ: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca. Zaplenjen je 1 p. mitraljez, 18 pušaka, veća količina municije i druga ratna oprema, porušen je most na r. Bosutu i oštećena je pruga između Šida i s. Morovića.

⚔️ 22. 2. 1944. U zaseoku Med veji (blizu Buzeta) održana okružna prosvetna konferencija za okrug Buzet kojoj su prisustvovali rukovodioci svih prosvetnih odeljenja sreskih NO odbora Buzeta, Kastava, Lovrana i Motovuna. Odlučeno je da otpočne otvaranje osnovnih škola u celom okrugu.

⚔️ 27. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu mornarice da na o. Visu otvori artiljerijsku školu. Deo slušalaca poslaće vojna misija NOV i POJ pri savezničkoj komandi u Bariju (u Italiji).

⚔️ 11. 3. 1944. Prosvetni odsek Izvršnog odbora ZAVNO-a Crne Gore i Boke izdao svim sreskim NO odborima uputstvo o radu škola, domova kulture biblioteka i kulturno-umetničkih grupa.

⚔️ 26. 3. 1944. U El Khatatbi (kod Kaira, u Egiptu) otpočeo rad Tenkovske škole NOVJ, formirane uz pomoć vojnih vlasti V. Britanije. Kroz ovu školu je prošlo oko 840 pripadnika NOV i POJ.

⚔️ 14. 4. 1944. Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 5. 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a uputio pismo Mesnom komitetu SKOJ-a za Ohrid: daje uputstva kako prilagoditi organizacione forme skojevskih aktiva u višim razredima gimnazije i u duborezačkoj školi; zatim kako što veći broj omladinaca poslati u jedinice NOVJ na slobodnoj teritoriji Debaraca, a naročito onih omladinaca koji su regrutovani za bugarsku okupatorsku vojsku.

⚔️ 5. 5. 1944. Ministarstvo prosvete vlade Carevine Bugarske naredilo školskim vlastima da vojsci i policiji pružaju pomoć u otkrivanju i prijavljivanju partizana, ilegalaca i pristalica NOP-a.

⚔️ 8. 5. 1944. Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

⚔️ 12. 5. 1944. Kod škole u s. Visokoj (blizu Kokinog Broda) jedinice 5. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničke Crnogorske brigade i odbacile je ka s. Bjeluši.

⚔️ 13. 5. 1944. Povereništvo za prosvetu NKOJ-a izdalo uputstvo o organizaciji prosvete: o strukturi prosvetne organizacije pri organima vlasti i o oblicima prosvetne delatnosti (opšte narodno prosvećivanje, školsko prosvećivanje i kulturna delatnost).

⚔️ 25. 5. 1944. Ljudstvo Oficirske škole pri VŠ NOV i POJ stiglo iz s. Šipovljana u Drvar oko 8 časova, za vreme desanta, i napalo neprijateljske snage s jugoistoka i istoka te ih odbacilo sa desne obale r. Unca ka Šobića glavici i onemogućilo im bočni napad na pećinu, gde se nalazio VŠ NOV i POJ s maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom na čelu.

⚔️ 13. 6. 1944. U s. Mačkovcu (na oslobođenoj teritoriji Slavonije) otvorena mađarska manjinska narodna škola. Školu su pohađala deca iz s. Mačkovca i s. Slane Vode (blizu Voćina).

⚔️ 13. 6. 1944. Požarevački, Moravski, Svrljiški, Niški i Belopoljski odred SDS, Patrolna pripremna škola SDS iz Niša, četnički Timočki, Knjaževački, Nišavski, Deligradski i Krajinski korpus (ukupne jačine oko 4000 ljudi) preduzeli napad na 9. sprsku NO brigadu i Niški NOP odred. U jednodnevnoj borbi kod s. Cerja, s. Kravlja i s. Vrela (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred su razbili neprijatelja. Poginulo je 60 a zarobljeno 75 neprijateljskih vojnika, dok su se ostali razbežali. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza i oko 150 pušaka. 

⚔️ 16. 7. 1944. U Gravini (u Italiji), od slušalaca Tenkovske škole NOVJ i jednog dela oslobođenih interniraca iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, formirana 1. tenkovska brigada NOVJ. [Taj dan se praznuje kao dan tenkista.]

⚔️ 25. 7. 1944. U s. Rastovcu (kod Daruvara) otvorena Češka narodna škola.

⚔️ 7. 8. 1944. U Zemunu, kod osnovne škole -Svetozar Miletić-, mesna partizanska grupa ubila Berislava Severovića, šefa odseka ustaške policije.

⚔️ 10. 8. 1944. Prvi bataljon 1. sremskog NOP odreda i delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali ustaško-domobransko uporište u s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Posle duže borbe zauzet je veći deo sela, ali je napad prekinut zbog ogorčenog otpora iz crkve i škole, kao i zbog pristizanja pojačanja iz Srem. Mitrovice.

⚔️ 22. 8. 1944. Otpočeo rad u Oficirskoj školi 5. udarnog korpusa NOVJ. Škola je radila do kraja rata.

⚔️ 24. 8. 1944. Otpočela III sednica Predsedništva ZAVNOH-a. Na toj sednici, koja je trajala dva dana, razmatrano je pitanje školstva, obrazovana je verska komisija i doneta je odluka o poništavanju prisilnog pokatoličavanja Srba na teritoriji NDH.

⚔️ 8. 9. 1944. Ceo domobranski garnizon u Petrovaradinu (vazduhoplovni školski puk, artiljerijska podoficirska škola, artiljerijski divizion i druge jedinice) i delovi iz uporišta u s. Kamenici, s. Beočinu, s. Vrdniku i nekim obližnjim selima prešli na stranu NOV i POJ, zajedno sa oficirima, naoružanjem i opremom.

⚔️ 12. 9. 1944. Domobranski školski bataljon iz s. Vinske zauzeo Derventu, koju su branili delovi 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divzije NOVJ.

⚔️ 14. 9. 1944. U s. Potiskom Svetom Nikoli (sada: s. Ostojićevo, kod Sente) delovi 5. banatskog NOP odreda izvršili prepad na 25 nemačkih vojnika u školskoj zgradi i na policajce u opštinskoj zgradi, te ih razoružali, zaplenivši 22 puške, 3560 metaka i mnogo druge vojničke opreme, zatim spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 19. 9. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Učiteljsku školu, Fabriku duvana i Komandu mesta u Banjoj Luci.

⚔️ 19. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naredbu da se pri Oficirskoj školi formira i Pešadijska podoficirska škola.

⚔️ 21. 9. 1944. Generalni sekretar KPJ i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, transportnim avionom sovjetskog ratnog vazduhoplovstva, otputovao iz Krajove u Moskvu [S Titom su otišli njegov sekretar Mitar Bakić i član Politbiroa CK KPJ i poverenik za finansije NKOJ Ivan Milutinović.] da bi sa sovjetskim predstavnicima pregovarao o koordinaciji dejstva NOVJ i jedinica Crvene armije u Srbiji. Pored toga, tom prilikom se vlada SSSR-a obavezala da Jugoslaviji, na ime pomoći, isporuči sto vagona životnih namirnica i komplet naoružanje za dvanaest pešadijskih i dve vazduhoplovne divizije i da pripadnike NOVJ primi na školovanje u školama Crvene armije. Na kraju razgovora izđato je zvanično saopštenje.

⚔️ 28. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naredbu da se pri Oficirskoj školi formira Artiljerijska podoficirska škola.

⚔️ 29. 9. 1944. Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Žažaru i s. Kogelu (kod Škofje Loke). Pod zaštitom mraka, četnici su se iz s. Žažara povukli u s. Kogel, koje je bilo fortilikacijski jače utvrđeno, usled čega je napad 1. bataljona na ovo uporište bio odbijen. Brigada je u s. Žažaru zaplenila mnogo materijala i spalila školu, koju su četnici bili utvrdili i iskoristili kao kasarnu.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 12. udarne i Osječke udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele Viroviticu, koju je branila domobranska podoficirska škola (675 podoficira), 270 ustaša iz 2. ustaške brigade, 120 milicionera i 72 žandarma. Poginulo je i ranjeno 746 neprijateljskih vojnika a ostalo je zarobljeno. Zaplenjene su 602 puške, 8 automata, 12 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 9 minobacača sa 44 mine, 7 protivtenkovskih pušaka, 9 topova sa 331 granatom, 642 ručne bombe, 110.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 17. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ: pri VŠ NOV i POJ i pri glavnim štabovima biće ekonomsko odeljenje; pri armijama, korpusima i divizijama - intendanture; pri brigadama, odredima i bataljonima - intendanti; pri komandama četa, vojnih škola, bolnica, područja i mesta - ekonomi. Naredba reguliše formaciju svakog organa i njegove zadatke.

⚔️ 21. 10. 1944. Iz garnizona Kamnik, Vransko, Črna i Železna Kapla nemački 28. i 17. SS policijski puk i nastavni puk -Brandenburg- otpočeli ofanzivna dejstva na slobodnu teritorija Gornje savinjske doline. U teškim petodnevnim borbama jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, Kamniško-zasavski i Koruški NOP odred, Podoficirska škola 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i bataljon narodne odbrane uspeli su, uz velike obostrane gubitke, da neprijatelja odbace u polazne garnizone.

⚔️ 21. 10. 1944. Na položajima kod s. Solčave (na Savinjskim alpima) jedinice Koruškog NOP odreda i Podoficirske škole 4, operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačkih kolona koje su iz s. Črne i Železne Kaple (u Austriji) nadirale u pravcu s. Solčave.

⚔️ 22. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da sve vazduhoplovce uputi u Belu Crkvu radi školovanja.

⚔️ 24. 10. 1944. Delovi 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ i Podoficirske škole 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali neprijatelja u Novoj Štifti, te ga posle višečasovne oštre borbe prinudila na povlačenje sve do s. Kališa (kod Kamnika).

⚔️ 0. 11. 1944. U Beogradu, po naređenju VŠ NOV i POJ, osnovana Artiljerijska škola radi osposobljavanja oficira i podoficira za službu u artiljerijskim jedinicama.

⚔️ 7. 11. 1944. Rasformirana Oficirska škola GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Budimpešta, 20. maj 1941. Upravna naredba br. 16 načelnika Generalštaba svim vojnim komandantima i direktorima škola da se sakupe i uklone iz škola geografske karte i udžbenici Kraljevine Jugoslavije

📜 Odluka ministra bogoštovlja i nastave od 14. juna 1941. o ukidanju svih srpsko-konfesionalnih pučkih škola i zabavišta

📜 Izvod iz povelje školstva objavljene u Službenom listu Guvernatorata Dalmacije br. 4—5 od 1—5. IX 1941. kojom su date smjernice o položaju škole u fašističkoj državi

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 24 septembra 1941 god. za bojkot srednjih škola

📜 Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Zapovest zapovjednika Vrbaskog divizijskog područja od 25. septembra 1941. za izviđanje i bombardovanje područja Bihać-Nebljusi, posebno škole i crkve u selu Doljani

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 80 od 26. rujna 1941. o demonstracijama učenika srednjih škola u Splitu i teroru okupatora

📜 Izvještaj Velike župe u Omišu od 26. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ranjavanju splitskog fašiste Zvonka Petraella i o demonstracijama učenika i učenica srednjih škola u Splitu

📜 Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 92 od 8. listopada 1941. o pozivu NOP-a profesorima i direktorima škole da se priključe borbi svoje omladine

📜 Izvještaj načelnika kabineta Guvernera Dalmacije od 8. listopada 1941. pokrajinskom školskom nadzorniku o antitalijanskoj aktivnosti nastavnika u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 97 od 13. listopada 1941. o mjerama okupatora da škole postanu sredstva za odnarođivanje i fažiairanje omladine

📜 Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 108 od 26. listopada 1941. o popustljivosti fašista pred akcijama omladine da se ne uvodi nastava u školama samo na talijanskom jeziku

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 111 od 1. studenog 1941. o održanoj konferenciji u Rijeci između predstavnika talijanskih vlasti i članova tzv. Srpskog komiteta i o odlaganju otvaranja hrvatskih škola i otpuštanju činovnika

📜 Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost MUP NDH od 2. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o spriječavanju ustašama održavanje predavanja u pučkoj školi u selu Vrbanju od strane komunističke omladine

📜 Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 7. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o početku rada tečajeva talijanskog jezika za đake srednjih škola

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku

📜 Brzojav prefekta Splita od 9. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o nedisciplini đaka Srednje tehničke škole u Splitu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 139 od 16. travnja 1942. o bojkotu fašističke proslave, demonstracijama žena i štrajku đaka Tehničke škole u Splitu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

📜 Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava slušalaca i nastavnika Partizanske oficirske škole od 19. juna 1942. godine

📜 Izvještaj školskog nadzorništva u Zadru od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o otvaranju škole u koncentracionom logoru na Molatu

📜 Izvještaj Partizanske oficirske škole Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28. jula 1942. komandantu 1. operativne zone o broju slušalaca i nastavnika, smještaju škole i nastavi u školi

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenom pregledu Oficirske škole pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku

📜 Izvještaj Partizanske oficirske škole Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone o brojnom stanju škole, smještaju i ishrani slušalaca

📜 Naredba Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije druga Tita od 4 novembra 1942 god. o formiranju Vojne škole Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. o formiranju, nastavnom planu i program višeg kursa Vojne škole NOV i POJ

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. o postavljanju Sava Orovića za komandanta Vojne škole NOV i POJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade o upućivanju kandidata na viši kurs Vojne škole NOVJ

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Komandi vojne škole NOV i POJ o rasporedu upućenog ljudstva i naređenje za izradu projekta vojno-omladinskih kurseva

📜 Izvještaj upravnika Druge ličke bolnice od 27 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o smještaju i ishrani oficirske škole Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Izveštaj komandanta Vojne škole NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu o ustrojstvu i radu Škole

📜 Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu o opasnosti koja preti partizanskim bolnicama i seoskom stanovništvu na teritoriji Komande mesta Donji Lapac od četnika iz Udbine i Otrića

📜 Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ispadu ustaša iz Udbine i o njihovim zločinima po okolnim selima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 decembra 1942 god. komandantu Vojne škole NOV i POJ o dužini trajanja oficirskih kurseva i o potrebi održavanja stalne kurirske veze

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za upućivanje slušalaca na kurseve Vojne škole NOV i POJ

📜 Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

📜 Dopis Komande Papučko-krndijskog područja partizanskim stražama kojim se traži prikupljanje podataka o učiteljima i osobama sa srednjom ili višom stručnom spremom radi otvaranja škola i tečajeva za nepismene na oslobođenom teritoriju

📜 Dopis Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu Velikoj župi Baranja u Osijeku o zabrani upisa djece pripadnika Njemačke narodne skupine u hrvatske škole

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 januara 1943 god. o reorganizaciji Vojne škole NOV i POJ

📜 Rasporedi rada za treći viši i niži kurs Vojne škole NOV i POJ, dostavljeni 12 januara 1943 god. na uvid i odobrenje Vrhovnom štabu

📜 Izveštaj Uprave škole političkih komesara od 1. februara 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu i uspehu četvrtog tečaja

📜 Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspjehu političkog rada među narodom, o organizaciji školstva i o radu komandi straža i zarobljenika u logoru na ovom području

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o pripremama za izbore i o prikupljanju priloga za pomoć novoformiranom Centralnom prosvjetnom odboru za Slavoniju i Srijem na organiziranju školstva

📜 Izvještaj Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 marta 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

📜 Izvještaj Državne realne gimnazije u Sisku Ministarstvu narodne prosvjete NDH o radu škole u prvome polugodištu školske 1942/1943. godine

📜 Izveštaj Štaba Zasavskog bataljona Kamniško-savinjskog odreda od 3 aprila 1943 god. zameniku komandanta Četvrte operativne zone-Stajerske o napadu na gestapovsku školu u Ponovičama

📜 Izvještaj Štaba Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti u Slav. Brodu Ravnateljstvu Državne realne gimnazije kojim se traže podaci o prosvjetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama na području grada

📜 Dopis Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOVH štabovima XII, XVI i XVIII NO brigade o upućivanju boraca na obuku u oficirsku školu za vojne i političke rukovodioce

📜 Dopis vođe za propagandu Njemačke narodne skupine u NDH vođi Glavnog ureda o hapšenju u Osijeku cca 100 osoba osumnjičenih da su suradnici NOP-a. Među njima su dva liječnika optužena za pružanje pomoći ranjenim i bolesnim partizanima, oko 40 uhapšenika su srednjoškolci, a ostali su pretežno radnici

📜 Izvještaj učiteljice Državne pučke škole u Čadav.cu, Kotarskoj oblasti Bjelovar, o tome da su Nijemci spalili školsku zgradu

📜 Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba od 29 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 svibnja 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji i o dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj i južnoj Hrvatskoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 31 svibnja 1943 god. Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

📜 Izvještaj Štaba Trećega bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji ..

📜 Okružnica Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu upraviteljstvima svih državnih realnih i klasičnih gimnazija i učiteljskih škola kojom se upozoravaju upravitelji škola na opasnost od antihrvatskog djelovanja nekih nastavnika na učenike i traže iscrpni podaci o nastavnom osoblju u svim školama

📜 Izveštaj političkog komesara oficirske škole od 25. juna 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o radu partijske organizacije u toj školi

📜 Izvještaj upravitelja Državne mješovite pučke škole u Zrinjskom Topolovcu Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o boravku partizana u školi

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Lutvi Ahmetoviću, sekretaru i Duki Vasiću, članu Okružnoga komiteta o nekim tekućim aktivnostima i školovanju kadrova

📜 Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine o radu njemačkih škola za stručno usavršavanje, srednjih i osnovnih škola i učeničkih domova za razdoblje od 17. juna do 15. jula 1943. god., o posjetu nastavnika njemačke učiteljske škole u Osijeku Njemačkoj i o tečajevima za nastavnike koji će se održati u vezi s pripremama za početak nove školske godine. Međutim, napominje se da postoje teškoće oko održavanja nastave, jer se u većini školskih zgrada nalazi njemačka vojska

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 srpnja 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na oružničku školu u Dubravi, o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku i Bilo Gori i akciji Grün

📜 Naredba br. 2 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26. jula 1943. god. za obrazovanje oficirske škole NOV i PO Vojvodine

📜 Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o djelatnosti Ureda u augustu 1943. godine: problemima školstva, učeničkim domovima, nastavnom kadru, seminarima učitelja i školskom prostoru, koji je većim dijelom zaposjeo Wehrmacht, i o narednim zadacima ovog Ureda u vezi s pripremama za početak nove školske godine

📜 Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine za septembar 1943. godine o radu na otvaranju Njemačke trgovačke akademije u Zemunu i drugih stručnih škola, preseljavanju učenika osnovnih škola iz ugroženih područja u Banat, o stanju školske blagajne i o teškoćama koje demoraliziraju prosvjetno osoblje

📜 Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav za septembar 1943. godine o političkim prilikama i ekonomskom stanju mjesnih skupina, broju, stanju i problemima njemačkih osnovnih škola, aktivnosti njemačkih žena i omladine, te rezultatima sakupljanja Njemačke narodne pomoći. Poimence se navode mjesne skupine koje su područje akcija NOV, što izaziva nesigurnost i demoralizaciju članstva

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi šezdeset slušalaca na prvi kurs Oficirske škole pri Vrhovnom štabu

📜 Predlog šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1943. Vrhovnom štabu za otvaranje Višeg intendantskog kursa pri Oficirskoj školi Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Izvještaj Štaba kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 33 za oktobar 1943 god. (Prvi kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Zapisnik sa sjednice učitelja sa područja Okružnoga N00 Pokuplje na kojoj je raspravljano o stanju i radu u pojedinim školama

📜 Izveštaj komande Oficirske škole NOV Jugoslavije od 5. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zaključcima konferencije stalnog sastava škole u vezi s proteklim i budućim radom

📜 Izvještaj Propagandnoga odsjeka Okružnoga NOO Pokuplje Okružnome NOO o kulturno-prosvjetnom radu, mobilizaciji te stanju i radu škola na njegovom području

📜 Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita održan 21. oktobra 1943. slušaocima prvog kursa Oficirske škole NOVJ

📜 Izvještaj Đure Lojena člana Kulturno-prosvjetnoga odjela Kotarskoga NOO Žumberak Kulturno-prosvjetnome odjelu Okružnoga NOO Pokuplje o stanju u školama

📜 Naredba Štaba Trinaeste divizije od 29 studenog 1943 god. o formiranju i radu škole nižih oficira

📜 Proglas đaka sisačke gimnazije svim đacima i ostaloj omladini Siska da napuste škole i stupe u NOVJ...

📜 Izveštaj Komande Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. decembra 1943. Vrhovnom štabu o brojnom stanju slušalaca II klase

📜 Dopis Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Prosvjetnom odjelu Diljskog okružnog NOO-a u kome se ukazuje na značaj organiziranja i održavanja analfabetskih tečajeva, a nadležne se poziva da prikupe podatke o broju nezbrinute djece za prijem u Dječji dom i posvete više pažnje higijenskim uvjetima u školama

📜 Pismo Prosvjetnog odjela Okružnog NOO-a Nova Gradiška prosvjetnim odjelima svojih kotarskih NOO-a u kome se iznose brojčani podaci polaznika škola i tečajeva, ali se i kritički osvrće na odnos NOO-a prema problemima u prosvjeti kojima se često prilazi potcjenjivački

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Drugi kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Prvi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Drugi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da uz pomoć savezničkih oficira otvori školu za obuku mornaričkih diverzanata

📜 Izvještaj Vice Zaninovića Prosvjetnome odjelu ZAVNOH-a o stanju i organizaciji školstva u okruzima gornje Hrvatske.

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da na ostrvu Visu otvori artiljerijsku školu i da iz vojnog logora NOVJ u Gravini zatraži dodelu ljudstva za tu školu

📜 Izvještaj Mjesnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u Zagrebu, organizacijskom stanju i radu komiteta, srednjoškolskoga, radničkoga i studentskog rukovodstva

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 16. marta 1944. zameniku komandanta 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Milanu Simoviću Zeki o vaspitno-političkom i partijskom radu među jugoslovenskim vazduhoplovnim ljudstvom određenim za školovanje u sastavu britanskog kraljevskog vazduhoplovstva

📜 Naredba Komande Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ za 16. april 1944. slušaočima škole o dužnostima dežurnih oficira i njihovih pomagača

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Treći kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Treći intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

📜 Sporazum vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i predstavnika Komande britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok od 3. aprila 1944. o regulisanju kompetencija koje će imati predstavnici maršala Tita u odnosu na jugoslovensko osoblje koje će se školovati u britanskom Kraljevskom vazduhoplovstvu

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 5. aprila 1944. dr Vladimiru Velebitu da se iz jedinica sa oslobođene teritorije što pre uputi 150 kursista za Tenkovsku školu NOVJ

📜 Osvrt načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. na nedostatke u vezi s izborom slušalaca za intendantski kurs Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ i uputstvo o daljem radu na uzdizanju intendantskih kadrova u jedinica NOV i POJ

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodni heroji Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Osijek SSSR i Jugoslavija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Žene u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. Beograd Bolnice u oslobodilačkom ratu Vukovar Virovitica Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe na Jadranu 1944. Glavni štab Hrvatske Petrovaradin Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Istra u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) SKOJ Borbe u Sremu 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Partizanska avijacija Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Vis Zemun Britanija i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Hrvatsko domobranstvo Sanitet u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Slavoniji 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Split Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Politički komesari u NOR-u Narodno oslobodilački odbori Niš 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Komunistička partija Hrvatske Centralni komitet KPJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Glavni štab Slovenije Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Lici 1942. Zagreb Deca u ratu Josip Broz Tito Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Jajce Bitka za Srbiju Bjelovar Štampa u ratu Mornarica NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ranjenici u ratu Priprema ustanka u Makedoniji 1941.