Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bjelovar u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 106 hronoloških zapisa, 235 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 4. 1941. Na sajmištu u Gudovcu (kod Bjelovara) ustaše pobile 300 srpskih žena, dece i staraca.

⚔️ 5. 6. 1941. Na Kalniku otpočela trodnevna partijska konferencija OK KPH za Bjelovar: izabrano je okružno partijsko rukovodstvo i partijskim organizacijama su postavljeni zadaci u vezi sa pripremom ustanka.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Javorovcu (kod Bjelovara) formirana Bjelovarska partizanska grupa.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod s. Garešnice (kod Bjelovara) formirana Garešnička partizanska grupa.

⚔️ 0. 8. 1941. Uz pomoć CK KPH ponovo formiran OK KPH za Bjelovar, pošto je večina ranijih članova OK u toku. jula i. avgusta pala u ruke neprijatelja.

⚔️ 5. 9. 1941. Partizani onesposobili ž. st. Trojstvo (kod Bjelovara.)

⚔️ 28. 11. 1941. Delovi Bjelovarskog NOP odreda izvršili napad na Novigrad Podravski (kod Koprivnice) i zaplenili 16 pušaka.

⚔️ 12. 12. 1941. Kod s. Reškovaca (blizu Bjelovara) Bjelovarska partizanska grupa sukobila se sa oko 80 žandarma i nanela im gubitke od 3 mrtva.

⚔️ 17. 12. 1941. U školi s. Vodičeva 3. partizanska četa 2. krajiškog NOP odreda uništila domobransku 5. četu Bjelovarskog dopunskog bataljona i uništila uređaje žičare rudnika Lješljani.

⚔️ 19. 12. 1941. U Bjelovaru ustaški pokretni preki sud osudio na streljanje oko 90 ljudi.

⚔️ 4. 2. 1942. U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

⚔️ 24. 3. 1942. Kod s. Vodičeva, na pruzi Bos. Novi - Kostajnica, delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili 59 domobrana iz 7. čete Bjelovarskog dopunskog bataljona.

⚔️ 18. 7. 1942. Kod s. V. Mlinske (blizu Bjelovara) partizanska četa -Kasim Ćehajić- posle kraće borbe razoružala domobransku stražu. Neprijatelj je imao 3 mrtva, 6 ranjenih i 5 zarobljenih vojnika.

⚔️ 25. 7. 1942. Partizanska četa -Kasim Čehajić- i 2. četa 8. bataljona Banijskog NOP odreda zapalile i uništile postrojenja Nihagove pilane u s. Brestovcu (kod Bjelovara), zaplenile pun magacin hrane (koju su većim delom podelile radnicima pilane), uništile su 2 šumske lokomotive i zapalile ž. st. Brestovac.

⚔️ 10. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Mlinsku (kod Bjelovara). U toku borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika, a zaplenjeno je 30 pušaka i druga oprema.

⚔️ 11. 9. 1942. Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

⚔️ 15. 10. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Bačkovici (kod Bjelovara) i posadi naneli gubitke od 14 mrtvih i 9 zarobljenih. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 kamion i druga oprema.

⚔️ 16. 10. 1942. U šumi više s. Ribnjačke (kod Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao i zarobio-57 domobrana, od kojih, je25 ostalo u partizanima. Zaplenjena su 54 para vojničkog odela i 54 para cipela...

⚔️ 18. 10. 1942. Jedinice Kalničkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. M. Trojstvo (kod Bjelovara) i prinudile njegovu posadu da se povuče u s. V. Trojstvo.

⚔️ 24. 10. 1942. Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 30. 11. 1942. U Ivanskoj i Novoj Rači (kod Bjelovara) jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele žand. st. Zaplenjeno je 18 pušaka, 3 pištolja, 3000 metaka i druga oprema. Jedan deo posade je zarobljen, a drugi je pobegao u pravcu Bjelovara.

⚔️ 2. 12. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. V. Trojstvo (kod Bjelovara) i zapalili opštinu, ž. st. Mišulinovac, magacine i jednu kompoziciju voza. Ustaše su pobegle u pravcu Bjelovara.

⚔️ 4. 12. 1942. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda -;auzele s. Bulinac (kod Bjelovara), zarobile 180 domobrana i zaplenile mnogo oružja i druge ratne spreme.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda razoružale domobransku posadu u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara).

⚔️ 18. 12. 1942. Kod s. M. Trojstva (blizu Bjelovara) delovi Kalničkog NOP odreda napali i zarobili 25 domobrana.

⚔️ 19. 2. 1943. U s. Velikoj Pisanici (kod Bjelovara) jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale domobransku posadu i uništile ž. st., ali, zbog pristiglih pojačanja, selo nisu zauzele. Poginulo je 11, ranjeno 17 i nestalo 17 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 4 mrtva i 24 ranjena.

⚔️ 13. 4. 1943. Kod tunela Paulovac (u blizini Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao putnički voz. Deo kompozicije je izgoreo, a poginulo je 7, ranjeno 2 i zarobljeno 57 domobrana, ustaša i legionara. Bataljon je imao 3 ranjena.

⚔️ 30. 4. 1943. Delovi nemačke 187. rezervne divizije spalili s. Bačkovicu i s. Čađavac (kod Bjelovara) a stanovništvo iselili u s. V. Pisanicu.

⚔️ 5. 5. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu s. Kapele (kod Bjelovara). Poginulo je i ranjeno 7, a zarobljeni Su 31 domobran i 4 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Zrinskoj (kod Bjelovara) delovi nemačke 187. rezervne divizije napali dva bataljona 18. brigade 12. divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen u s. V. Pisanicu i s. V. Grđevac uz gubitke od 12 mrtvih i 28 ranjenih. Brigada je imala 14 mrtvih i 33 ranjena.

⚔️ 6. 7. 1943. Ojačani 54. puk nemačke 100. lovačke divizije, dva bataljona za obuku iz Bjelovara i SI. Broda, nekoliko ustaško-domobranskih bataljona i nemačke i ustaške policijske jedinice otpočeli čišćenje Bilo-gore. Pva borba je vođena 9. jula između 18. brigade 12. divizije NOVJ i delova nemačkog 54. puka u rejonu s. Gornjeg Križa (kod Koprivnice), a sutradan i kod s. Bačkovice, kada je 18. brigada izvršila pokret preko Bilo-gore u Slavoniju. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 18. brigada je imala 12 mrtvih i 37 ranjenih.

⚔️ 9. 8. 1943. U s. Bulincu (kod Bjelovara) 11. četa 3. bataljona domobranskog pešadijskog 2. puka prešla na stranu NOVJ.

⚔️ 0. 9. 1943. Izabran Okružni NO odbor za Bjelovar.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Ivanskoj (kod Bjelovara) jedinice 21. brigade 10. divizije NOVJ razorile žand. st. i uništile posadu od 28 žandarma (5 žandarma je zarobljeno). Brigada je imala 1 ranjenog.

⚔️ 25. 9. 1943. Na pl. Bilo-gori, po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formiran Bjelovarski NOP odred.

⚔️ 7. 10. 1943. Kod tunela u blizini s. Katalene 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda minirao prugu Bjelovar-Kloštar i posle kraće borbe zapalio lokomotivu i oko 20 vagona. Zarobljeno je 18 vojnika iz nemačkog 135. puka i 25 domobrana, ustaša i žandarma.

⚔️ 8. 10. 1943. U s. Narti (kod Bjelovara) 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napala nemačko-domobransku posadu. Napad nije uspeo, jer je u selu neposredno pre početka borbe pristiglo oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 8 ranjenih, a 2. brigada 4 mrtva, 17 ranjenih i 39 nestalih.

⚔️ 20. 10. 1943. U s. Gudovcu (kod Bjelovara) 3. bataljon Bjelovarskog NOP odreda napao posadu i zarobio 32 domobrana.

⚔️ 20. 10. 1943. Kod ž. st. Paulovac (na pruzi Bjelovar - s. Kloštar) jedinice Bilogorskog NOP odreda uništile neprijateljski voz. Poginulo je 18 i zarobljeno 26 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika. Odred je imao 2 ranjena.

⚔️ 7. 11. 1943. Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

⚔️ 18. 11. 1943. Kod ž. st. Kokinac jedan bataljon Bilogorskog NOP odreda porušio prugu Daruvar-Bjelovar i napao voz. Poginulo je 8, ranjeno 14, a zarobljeno 29 žandarma, domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Odred je imao 3 ranjena.

⚔️ 29. 11. 1943. Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

⚔️ 12. 12. 1943. Kod s. Kokinca (na pruzi Bjelovar - s. V. Pisanica) Bilogorski NOP odred napao grupu od 70 nemačkih policajaca koji su obezbeđivali prugu, te ubio 8 i ranio 14 policajaca.

⚔️ 31. 12. 1943. U Đurđevac ušao Bjelovarski NOP odred, pošto se žandarmerijska posada, zbog približavanja naših jedinica, povukla na teritoriju Mađarske.

⚔️ 5. 1. 1944. Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda Bjelovarskog vojnog područja.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1944. Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. [Po drugim podacima napad je izvršen 19/20. januara.]

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

⚔️ 31. 1. 1944. Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

⚔️ 31. 1. 1944. Kod s. Rovišća (blizu Bjelovara) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

⚔️ 31. 1. 1944. Kod s. Rovišća jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

⚔️ 28. 2. 1944. Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 2. 3. 1944. Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

⚔️ 4. 3. 1944. Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

⚔️ 14. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 14. 3. 1944. Između s. Hercegovca i s. Ladislava (kod Bjelovara) jedinice 3. bataljona 1. brigade 33. divizije NOVJ napale iz zasede 9. četu domobranskog 1. brdskog puka. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u s. Hercegovac. Poginulo je 9, ranjeno 16 a zarobljeno 7 domobranskih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 32 puške i 5 pištolja.

⚔️ 7. 5. 1944. Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsko uporište u s. Rovišću (kod Bjelovara) ali se posle četvoročasovne borbe morao povući.

⚔️ 25. 5. 1944. Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara). Posle petočasovne borbe ona se, pod pritiskom ustaša, domobrana i žandarma, povukla. Brigada je imala 13 mrtvih, 47 ranjenih i 11 nestalih boraca.

⚔️ 25. 5. 1944. Prva brigada 33. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. Narti (kod Bjelovara) koje je branilo 230 domobrana, 100 žandarma i 50 nemačkih vojnika. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je uspeo da odbije napad. Brigada je imala 9 mrtvih, 39 ranjenih i 30 nestalih boraca.

⚔️ 14. 6. 1944. Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište u s. V. Grđevcu (kod Bjelovara) koje je branilo 400 domobrana (domobranske 4. brdske brigade) i žandarma. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i ranjenih i 60 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 80 pušaka, 12 automata, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga ratna oprema.

⚔️ 15. 6. 1944. Posle šestočasovne borbe delovi 28. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište u s. V. Pisanici i s. Severinu (kod Bjelovara) koja su branili domobrani i ustaše. Zaplenjeno je: mitraljez, 9 p. mitraljeza, 120 pušaka, 150.000 metaka, 5 kamiona i drugi ratni materijal. Neprijatelj je imao 92 mrtva i 100 zarobljenih vojnika.

⚔️ 15. 6. 1944. U blizini s. Ladislava (kod Bjelovara) nemački vojnici, ustaše i domobrani iz s. Hercegovca, nadirući u dve kolone, napali 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbačeni.

⚔️ 17. 6. 1944. Iz s. Bulinca delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ustaše i domobrani, potpomognuti tenkovima, napali 32. diviziju NOVJ na položajima kod s. St. Rače, s. Dautana, s. Severina, s. Orovca i, uz velike gubitke, prodrli u pravcu Bjelovara.

⚔️ 20. 6. 1944. Između s. V. Grđevca i Bjelovara jedinice Bilogorskog NOP odreda porušile 7 km pruge.

⚔️ 7. 7. 1944. Između s. Hrsova i s. Crkvene (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu na 52 mesta i most.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Sv. Ivana Žabno 1. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu Križevci-Bjelovar na 86 mesta.

⚔️ 0. 8. 1944. Na Kalniku, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran 2. srpski bataljon, u sastavu Bjelovarskog NOP odreda.

⚔️ 3. 8. 1944. Kod s. Prespe delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine oko 240 vojnika) i posle kratke borbe prinudili je na povlačenje u pravcu Bjelovara.

⚔️ 6. 8. 1944. Jedinice Moslavačkog NOP odreda izvršile neuspeo napad na s. Gudovac (kod Bjelovara) u kome se branilo 300 ustaša i domobrana.

⚔️ 10. 8. 1944. Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage, nadirući iz s. Hercegovca, napale 2. brigadu -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i probile se prema Bjelovaru.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. M. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 250 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su proterane u polazni garnizon.

⚔️ 18. 8. 1944. Prva udarna brigada -Braća Radić-, 32. divizije NOVJ napala s. Pitomaču (kod Bjelovara). Selo je branio 37. ustaški bataljon. Brigada se posle petočasovne borbe povukla, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 24 ranjena. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 23. 8. 1944. Kod s. Ivanske 1. brigada 33. divizije NOVJ napala dve nemačke i jednu žandarmerijsku četu i odbacila ih prema Bjelovaru.

⚔️ 29. 8. 1944. Kod s. Zvonika (blizu Bjelovara) nemačka kolona napala 2. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle kraće borbe bila je odbačena.

⚔️ 4. 9. 1944. Kod s. Čepelovca i s. Budrovca (blizu Bjelovara) ustaše iz s. Đurđevca napale Podravski NOP odred 10. korpusa, ali su posle kraće borbe odbačene.

⚔️ 9. 9. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

⚔️ 25. 9. 1944. Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 9. 1944. Kod s. V. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 400 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle uzastopnih napada i protivnapada, neprijatelj je sutradan bio prinuđen da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 0. 10. 1944. Na konferenciji NOF-a za srez Bjelovar izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

⚔️ 6. 11. 1944. Kod s. Sv. Ivana Žabno oko 600 ustaša iz Križevaca i Bjelovara napalo na delove 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijatelja u ljudstvu i naoružanju, delovi 1. brigade su se povukli.

⚔️ 19. 11. 1944. U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 22. 11. 1944. Kod s. Hrsova (blizu Križevaca) 3, bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao iz zasede na oko 200 ustaša i odbacio ih u Bjelovar.

⚔️ 29. 11. 1944. U rejonu s. Sv. Ivan Žabno - Križevci 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ na 200 mesta porušila železničku prugu Bjelovar-Križevci i srušila 1 most.

⚔️ 2. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade zauzele s. D. Gudovac i s. V. Korenovo (kod Bjelovara). Veći deo posade u s. V. Korenovu se predao, a posada u s. D. Gudovcu bila je uglavnom uništena. Zaplenjeno je: 170 pušaka, 3 automata, 15 p. mitraljeza, 5 mitraljeza. 1 minobacač, 11.000 metaka i drugi ratni materijal. [Po drugim podacima ta uporušta su zauzeta 1. decembra 1944.]

⚔️ 25. 12. 1944. U rejonu s. Kloštra i s. Prugovca (kod Koprivnice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigada se, posle nekoliko napada i protivnapada, povukla u Grabrovnicu (blizu Bjelovara).

⚔️ 11. 1. 1945. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

⚔️ 24. 1. 1945. Kod s. Bubna i s. M. Grđevca (blizu Bjelovara) 33. divizija NOVJ i 1. zagorska NO brigada, posle sedmočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 21. pešadijskog puka iz Vel. Pisanice i Vel. Grđevca. Neprijatelj je imao 75 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 44 ranjena.

⚔️ 25. 1. 1945. U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

⚔️ 31. 1. 1945. Pod pritiskom jedinica 33. i 40. divizije NOVJ, nemačke i ustaško-domobranske snage napustile s. Končanicu, s. Brestovac, s. V. i M. Zdence i s. Pavlovac (kod Bjelovara) i povukle se u s. Garešnicu i s. V. Grđevac.

⚔️ 1. 2. 1945. Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Pavlovca, s. Hercegovca, s. Trnovitice, s. Ladislava i s. Tmave (blizu Bjelovara) jedinice 40. udarne i 33. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske snage i posle trodnevne borbe zauzele ž. stanicu Hercegovac-Trnovitica.

⚔️ 3. 3. 1945. Delovi 32. divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Bulinac i s. Staru Raću (kod Bjelovara). Neprijatelj je imao 4 mrtva, 10 ranjenih i 1 nestalog.

⚔️ 8. 3. 1945. Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

⚔️ 18. 3. 1945. U s. Tomašu i s. Prespi (kod Bjelovara) 2. i 3. brigada 33. divizije JA napale ustaško-domobransku posadu. Posle desetoeasovne borba zauzele su s. Tomaš. Međutim, napad na s. Prespu nije uspeo zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Bjelovara. Neprijatelj je imao 69 mrtvih, 27 ranjenih i 7 zarobljenih. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 55 pušaka i 20.000 metaka.

⚔️ 22. 3. 1945. Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Zapovjed Stožera savskog divizijskog područja Popunidbenom zapovjedništvu Bjelovar o poduzimanju energičnih mjera za sprečavanje širenja partijskih letaka među vojnicima

📜 Spisak artikala za ishranu iseljenika Srba u Iseljeničkom logoru u Bjelovaru 1941. godine

📜 Izvještaj Predstojništva gradskog redarstva u Bjelovaru Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o poduzetim mjerama protiv Srba i Židova osumnjičenih zbog komunizma

📜 Izvještaj nadzornog časnika Prve oružničke pukovnije od 6 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Južnoj Lici i okolini Bjelovara

📜 Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kraj Bjelovara

📜 Pet letaka koje su borci Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe dijelili u Velikom Trojstvu u vrijeme napada na željezničku stanicu noću 5-6. rujna 1941. godine

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kod Bjelovara

📜 Letci koje su borci Bjelovarsko-varaždinskog partizanske grupe dijelili u selu Orovcu, kod Bjelovara 11. rujna 1941. godine

📜 Članak iz Biltena Glavnog štaba NOPO Jugoslavije 0 borbama partizana na Žumberku, u okolici Siska i Bjelovara te o akcijama u Zagrebu i Podsusedu

📜 Obavijest Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o upućivanju u bolnicu u Bjelovaru komuniste Branka Horvata

📜 Izvještaj oružničke postaje Koprivnica Krilnom oružničkom zapovjedništvu Bjelovar o napadu Gustava Perl Bende i Franje Marenčića na ustaški zbor u Koprivnici

📜 Izvještaj Oružničke postaje Nova Rača Krilnom oružničkom zapovjedništvu u Bjelovaru o akcijama partizana u selima Bačkovici, Kašljavcu i Orovcu

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb, Bjelovar i Osijek te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec studeni 1941. godine

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućen vojnicima, podoficirima, oficirima i svim vojnim obveznicima s pozivom da se ne odazovu mobilizaciji koju organizira ustaški režim

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar hrvatskom i srpskom stanovništvu s pozivom na otpor teroru ustaškog režima

📜 Okružnica br. 1. Okružnog komiteta KPH Bjelovar kojom se daju direktive za rad partijskih organizacija na području okružnog komiteta

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Bjelovar Zapovjedništvu 1. pješačke divizije o pronalasku letka Okružnog komiteta ???? Bjelovar u Koprivnici

📜 Okružnica br. 2. Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućena kotarskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu o potrebi prorade materijala o osnivanju odbora narodnooslobodilačkog fronta i narodnooslobodilačkih odbora

📜 Obavijest Mjesnog zapovjedništva Bjelovar podređenim jedinicama o dopisu Zapovjedništva 1. pješadijske divizije u kojem se govori o širenju partijskih letaka među domobranima

📜 Tjeralica Župske redarstvene oblasti Velike župe Bilogora u Bjelovaru upućena Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH za grupom osumljičenih kao komunisti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o puštanju iz zatvora Valentina Bolta, Andrije Lustiga i Đure Pribanića

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva u Zagrebu od 18 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Bjelovara i Veljuna

📜 Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH o borbi s partizanima u okolici Bjelovara

📜 Osuda Pokretnog prijekog suda u Bjelovaru nad 15 članova Partije i simpatizera kojom se osuđuju na smrt zbog komunističke djelatnosti

📜 Obavijest Kotarske oblasti Đurđevac Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o hapšenju Mate Turčića iz Virja i zahtjev za raspisom tjeralice za Karlom Prpićem koji je pobjegao

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o sukobu s bjelovarskom partizanskom grupom kod sela Prnjavora

📜 Iz izvještaja Kotarske oblasti Čazma Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti u drugoj polovici prosinca 1941. godine

📜 Iz mjesečnog izvještaja za prosinac 1941. godine Kotarske oblasti Garešnica upućenog Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti

📜 Naređenje Župske redarstvene oblasti Bjelovar Kotarskoj oblasti Koprivnica da dovrši postupak protiv radništva u rudniku Mirna d.d. u Bregima

📜 Izvještaj Pavla Gregorića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju na području okružnih komiteta KPH Bjelovar i Nova Gradiška

📜 Izvještaj Oružničkog voda Koprivnica Oružničkom krilu Bjelovar o potjeri ustaša, domobrana i oružnika za partizanima i o ponašanju ustaša i domobrana prema narodu u selu Ribnjak

📜 Proglas okružnih komiteta KP Hrvatske Bjelovar i Nova Gradiška radnicima, seljacima, građanima i vojnim licima u povodu 1. svibnja

📜 Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu pete oružničke pukovnije NDH o partizanskim akcijama na području kotarskih oblasti Bjelovar, Zagreb i Varaždin

📜 Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

📜 Iz izvještaja Prve oružničke pukovnije Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Siska, Bjelovara i Zagreba u prvoj polovici srpnja 1942, godine

📜 Naređenje Ustaške nadzorne službe Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o postupku s komunistima

📜 Izvještaj župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 18 rujna 1942 god. o napadu partizana na vlak i željezničku stanicu u Hercegovcu

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Bjelovar o predstojećoj reorganizaciji OK KPH Bjelovar

📜 Iz izvještaja Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju organizacije KPH na području okruga Bjelovar

📜 Obračun Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CKKPH za Slavoniju za rujan 1942. godine

📜 Iz pisma Dušana Čalića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu organizacija KPH na području okruga Čazma i Bjelovar

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Zapojedništvu Ustaške nadzorne službe ? tome da su se partizani pojavili u okolici Bjelovara s namjerom da ga napadnu

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 19 listopada 1942 god. o napadima na Kloštar, Pitomaču i Grubišno Polje

📜 Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Bjelovar Zapovjedništvu Ustaške nadzorne službe o napadu partizana na Kloštar i Pitomaču i sukobu s njima u selu Oštri Zid

📜 Izvještaj Pavla Gregorića, rukovodioca Povjerenstva CK KPH za Slavoniju, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o osnivanju Okružnoga komiteta KPH Bjelovar i kotarskih komiteta Đurđevac i Bjelovar

📜 Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 24 listopada 1942 god. o borbama kod Topuskog, na području Bjelovara i u Spišić Bukovici

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 22 studenog 1942 god. o napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci - Bjelovar

📜 Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH ? napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci-Bjelovar

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na području kotara

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu OK KPH Bjelovar ? primitku njegove pošte i ? materijalu koji im šalju te ? tome da im trenutno ne mogu poslati stroj za umnožavanje, kao i ? tome da imaju redovne i stalne veze sa Štabom II operativne zone NOP odreda Hrvatske

📜 Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 3 prosinca 1942 god. o akcijama partizana u Velikom i Malom Trojstvu i o napadu na željezničku stanicu Pavlovac-Dražica

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

📜 Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o održanom partijskom savjetovanju pri Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske, situaciji u okrugu, te sjednici Okružnoga komiteta, održanoj 5. siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj posadnog zapovjedništva u Velikom Korenovu ustaškom stožeru Bilogora u Bjelovaru o situaciji na području Prvoga stožernog zapovjedništva ustaškog pokreta Bilo-gore

📜 Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe i drugim ustaškim vlastima o akcijama partizana na području te oblasti od 1. prosinca 1942. do 15. siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače 1943. godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, te o radu tehnike

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slučaju druga Stjepana Bogdana, člana Okružnoga komiteta te obavijest o primitku uputstva za pisanje izvještaja i uputstva za reorganizaciju rada Okružnoga komiteta

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Koprivnici Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru i ostalim vlastima NDH o aktivnosti partizana na području koprivničkoga kotara

📜 Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana na području bjelovarskog kotara

📜 Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana u Veliko Trojstvo

📜 Dopis Kotarske oblasti Bjelovar općinskim poglavarstvima o proglašenju Zakonske odredbe o suzbijanju nasilnih čina protiv države, pojedinih osoba i imovine, od 20. srpnja 1942. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 travnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na putnički vlak između Bjelovara i Kloštara

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partijskih organizacija te ostalih masovnih antifašističkih organizacija kao i o radu Okružnoga komiteta

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za Zagreb, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Bjelovar o potrebi suzbijanja političkog djelovanja izdajničkog vodstva HSS u okrugu i o upućivanju Grge Jankesa, koji će kao sekretar pomoći Okružnome komitetu u daljem radu

📜 Izvještaj učiteljice Državne pučke škole u Čadav.cu, Kotarskoj oblasti Bjelovar, o tome da su Nijemci spalili školsku zgradu

📜 Izvještaj bilježnika općine Velika Pisanica Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o akcijama partizana na području općine Velika Pisanica

📜 Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

📜 Iz dopisa Velike župe Bilogora Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o osnivanju »Njemačke redarstvene organizacije« u Hrvatskoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, o stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, o namjeri formiranja obavještajne službe, te o vezama

📜 Izvještaj Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH o prilikama na terenu Bjelovara

📜 Izvještaj upravitelja Državne mješovite pučke škole u Zrinjskom Topolovcu Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o boravku partizana u školi

📜 Zahtjev Općinskoga poglavarstva mjesta Kapela Kotarskoj oblasti Bjelovar za preseljenje općine u Bjelovar

📜 Dopis Općinskoga poglavarstva Velika Pisanica Kotarskoj oblasti Bjelovar u kojemu javljaju da je općina Velika Pisanica područje bez osiguranja te mole osiguranje ili nalog za premještaj

📜 Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Bjelovar Velikoj župi Bilogora o aktivnosti partizanske skupine pod vodstvom Tome Budena, napadu partizana na povjerenstvo za otkup konja i zarobljavanju četvorice njemačkih oficira

📜 Izvještaj Grge Jankesa, političkoga sekretara Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Centralnome komitetu KP Hrvatske o svom radu na području Bjelovara gdje je formiran Okružni komitet KPH Bjelovar, te o planu da se održi partijsko savjetovanje u Moslavini

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Grgi Jankesu, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, o načinu organiziranja udarnih grupa

📜 Zapisnik Općinskoga poglavarstva u Novoj Rači upućen Kotarskoj oblasti Bjelovar o oduzimanju žita od strane partizana

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i aktivnosti Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te o djelovanju udarnih grupa u okrugu

📜 Oglas Župske redarstvene oblasti Bjelovar o strijeljanju desetorice simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta kao odmazda za ubijenoga ustaškog tabornika

📜 Oglas Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru o strijeljanju desetorice simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta, kao odmazda za ubijenog ustašu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama udarnih grupa, prijedlogom za formiranje Bjelovarskoga partizanskog odreda, političkoj situaciji i namjeri da organizira konferenciju rodoljuba s bjelovarskoga okruga, te o stanju u neprijateljskim uporištima

📜 Izvještaj Velike župe Bilo-gora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Čazme i Bjelovara, te hapšenju simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u selu Vrtlinska kraj Čazme

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Zagrebačkoga i Bjelovarskoga partizanskog odreda

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 rujna 1943 god. komandantu Bjelovarskog NOP odreda o formiranju i zadacima odreda

📜 Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o diverzijama na prugama oko Bjelovara, Siska, Varaždina i Zagreba

📜 Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga zapovjedništva oružništva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana u Zagorju od 11 - 15. rujna 1943. godine i o napadu na posadu u selu Ivanska kod Bjelovara

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 24 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Moslavačke NO brigade i Zagrebačkog i Bjelovarskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i zadacima Moslavačke NO brigade, Zagrebačkoga i Bjelovarskoga NOP odreda te o stanju u drugim jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i prijedlozima za komandni kadar odreda

📜 Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a Bjelovar s analizom dotadašnjeg i uputama za daljnji rad

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim prilikama na terenu, organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, NOO i AFŽ

📜 Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Komunistička partija Hrvatske Zagreb 40. slavonska divizija NOVJ Benkovac Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1945. Križevci Borbe u Lici 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Hrvatsko domobranstvo Nova Gradiška Podravska Slatina Ogulin 18. slavonska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 1. slavonski partizanski odred 33. hrvatska divizija NOVJ Ludbreg 32. zagorska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Koprivnica Đurđevac Završne operacije u Jugoslaviji Grubišno Polje Knin Hrvatska brigada Matija Gubec Bilogorski partizanski odred Makarska 3. diverzantski bataljon NOVH Karlovac 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 28. slavonska divizija NOVJ Našice Virovitica Ustanak u Hrvatskoj 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Čazma Ustanak u NDH ZAVNOH Borbe u Slavoniji 1944. Cazin Varaždin Sinj Duvno 2. moslavačka brigada Udarna brigada Braća Radić Beograd Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Garešnica Osijek Žabljak 10. zagrebački korpus NOVJ Omiš SKOJ Daruvar 1. kozačka divizija Vermahta AFŽ 1. moslavačka brigada 1. pješačka divizija (NDH) Jastrebarsko Bitka za Koprivnicu 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Sisak Krapina Narodno oslobodilački odbori 1. zagorska brigada Bjelovarski partizanski odred Kalnički partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Zarobljenici u ratu Moslavački partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF)