Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

1. zagorska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 5. 1944. U s. Selnicama, u Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formirana 1. zagorska NO brigada, koja je ušla u sastav Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 14. 5. 1944. Posle dvodnevnih borbi 1. udarni bataljon 1. zagorske NO brigade zauzeo ustaško uporište u s. Mihovljanu (kod Zlatara), u kome su poginule 43 ustaše a zarobljeno ih je 7. Zaplenjeno je 30 pušaka i uništen je 1 tenk.

⚔️ 27. 5. 1944. Prva Zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ izvršila neuspeo napad na ustaško uporište u s. Sv. Križu (kod Klanjca).

⚔️ 15. 6. 1944. U rejonu s. Golubovca (kod Zlatara) dve čete ustaša iz s. Lobora i s. Mače napale 1. zagorsku brigadu Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, ali su posle kraće borbe odbačene.

⚔️ 8. 7. 1944. Kod s. Trnovca i s. Širokog Sela (blizu Križevaca) jedinice 32. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade napale na nemačke i ustaško-domobranske snage iz s. M. Mučne i s. Miličana. Neprijatelj se, pod zaštitom mraka, povukao u pravcu s. Pavlin-Kloštra.

⚔️ 13. 7. 1944. U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

⚔️ 2. 8. 1944. U rejonu s. Beleca i s. Selnice (kod Zlatara) ustaše iz s. Zajezde, s. Konjščine i s. Hraščine - Trgovišće napale 1. zagorsku NO brigadu. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada neprijatelj je prinuđen na povlačenje u pravcu Zlatara.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu s. Jesenja jedan bataljon nemačkih vojnika i jedna četa ustaša iz s. Đurmanca (kod Krapine) napali 1. zagorsku NO brigadu, ali su posle jednodnevne borbe odbačeni u pravcu Krapine.

⚔️ 9. 8. 1944. Kod s. Hromca (blizu Krapine) bataljon nemačkih vojnika iz s. Đurmanca, ojačan jednom četom ustaša iz Krapine, napao 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 27. 8. 1944. U rejonu s. Petrovskog nemačka kolona iz Krapine i 4. četa 3. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napale 1. zagorsku NO brigadu i posle kraće borbe potisnule je s njenih položaja.

⚔️ 1. 9. 1944. Kod s. Podruta (blizu Zlatara) 1. zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, posle kraće borbe, odbila napad tri čete Pavelićeve gardijske brigade, prinudivši ih na povlačenje u pravcu Novog Marofa.

⚔️ 5. 9. 1944. U s. Mirkovcu (kod Novog Marofa) 2. bataljon 1. zagorske brigade Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ razoružao domobransku posadu.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Lobora dve ustaške čete iz Zlatara izvršile neuspeo napad na 3. bataljon 1. zagorske NO brigade.

⚔️ 14. 10. 1944. Jedinice 4. bataljona 1. zagorske NO brigade zauzele s. Tonimir (kod Varaždinski Toplica), gde su se branile dve ustaške čete iz Pavelićeve gardijske brigade.

⚔️ 15. 10. 1944. Kod s. Varaždinbrega i s. Lužana oko 400 ustaša i domobrana iz Varaždina napalo 2. i 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Napad je odbijen.

⚔️ 23. 10. 1944. Iz Varaždina, Ludbrega i Novog Marofa jedinice Pavelićeve gardijske brigade napale delove 1. zagorske NO brigade u Varaždinskim Toplicama. Posle kraće borbe neprijatelj je zauzeo to mesto.

⚔️ 2. 12. 1944. Jedinice 33. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade zauzele s. D. Gudovac i s. V. Korenovo (kod Bjelovara). Veći deo posade u s. V. Korenovu se predao, a posada u s. D. Gudovcu bila je uglavnom uništena. Zaplenjeno je: 170 pušaka, 3 automata, 15 p. mitraljeza, 5 mitraljeza. 1 minobacač, 11.000 metaka i drugi ratni materijal. [Po drugim podacima ta uporušta su zauzeta 1. decembra 1944.]

⚔️ 10. 12. 1944. Kod s. Donjara, s. Lepavine, s. M. i V. Mučne (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) 1. zagorska NO brigada iz zasede napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ali su se oni, posle dvodnevnih borbi, uz osetne gubitke, probili u Koprivnicu.

⚔️ 15. 12. 1944. Kod s. Sv. Tri Kralja (blizu Koprivnice) dve čete iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije i dve čete ustaša iz s. Novigrada Podravskog izvršile neuspeo napad na jedinice 1. zagorske NO brigade. Neposredno posle roga 1. zagorska NO brigada je napala te snage u s. Novigradu Podravskom, ali napad nije uspeo.

⚔️ 28. 12. 1944. Kod s. Sedlarice i s. Tumašice (blizu Virovitice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage napali 1. zagorsku NO brigadu i 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigade su protivnapadom odbile neprijatelja, ali ih je on sledećeg dana prinudio da se povuku u s. Vukosavljevicu.

⚔️ 24. 1. 1945. Kod s. Bubna i s. M. Grđevca (blizu Bjelovara) 33. divizija NOVJ i 1. zagorska NO brigada, posle sedmočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 21. pešadijskog puka iz Vel. Pisanice i Vel. Grđevca. Neprijatelj je imao 75 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 44 ranjena.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Zapadne grupe NOP odreda o izvršenju naredbe Štaba Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ za formiranje Prve zagorske brigade te postavljanju komandnog kadra u brigadi i Zagrebačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Štaba Prve zagorske brigade od 9. juna 1944. Štabu Zapadne grupe NOPO Hrvatske o borbama u Hrvatskom zagorju od 23. maja do 8. juna

📜 Komesarski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o radu i djelovanju Prve zagorske brigade, Zagorskoga NOP odreda i Zagrebačkoga NOP odreda

📜 Operativni izvještaj Štaba Prve zagorske NO brigade Štabu Zapadne grupe NOP odreda Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOVJ o akcijama od 23. svibnja do 8. lipnja 1944. godine

📜 Operativni izvještaj Štaba Prve zagorske brigade NOV Hrvatske Štabu Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske za razdoblje od 8. lipnja do 7. srpnja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 1. zagorske brigade od 5. avgusta 1944. Štabu zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg Jesenja

📜 Izvještaj Politkomesara Prve zagorske NO brigade Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o borbama po dolasku u Zagorje početkom kolovoza te političkim prilikama na sektoru Krapina, Pregrada i Klanjec

📜 Pregled brojnog stanja partijskih organizacija u 1. zagorskoj brigadi za oktobar 1944. godine

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. Zagorske brigade 32. NO divizije od 18. novembra 1944. Centralnom komitetu KPH o radu partijske i skojevske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

Krapina Pregrada SKOJ Zasede u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Varaždinske Toplice Bjelovar Zagorski partizanski odred Moslavački partizanski odred Ludbreg Pavelićeva gardijska brigada Koprivnica Kalnički partizanski odred 10. zagrebački korpus NOVJ Varaždin Komunistička partija Hrvatske Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1944. 33. hrvatska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Zagrebački partizanski odred Borbe u Slavoniji 1944. Križevci 1. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Novi Marof 32. zagorska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu