Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bitka za Koprivnicu 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

📜 Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

📜 Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od. 16. oktobra 1944. Štabu 40. divizije o učešću u napadu na neprijateljski garnizon u Koprivnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Zažinu, Varaždinske Toplice, Ravno i o borbama kod Novske, Široke Kule i Splita

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 18. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Koprivnicu

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča

📜 Izvještaj Štaba 33. divizije od 20. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Virje i Podravski Novi Grad i o obezbjeđenju napada na Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na cestu Lovke - Delnice, na Duvno, Ston, o borbama na području Bjelovara, kod Neuma, o povlačenju iz Cavtata, Omiša i Splita i o gubicima ustaša u Koprivnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

📜 Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Slavoniji 1944. Đurđevac Bjelovar Pavelićeva gardijska brigada Križevci Zasede u oslobodilačkom ratu Varaždinske Toplice 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Podravska Slatina Novska Trilj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hrvatska Kostajnica 40. slavonska divizija NOVJ Novi Marof Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Makarska Koprivnica Samobor 7. banijska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Duvno Imotski Kozarska Dubica Sinj 32. zagorska divizija NOVJ Benkovac Udarna brigada Braća Radić Delnice Omiš Petrinja 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Varaždin Drniš Split Virovitica Slavonski Brod 5. ustaška brigada Dubrovnik 18. slavonska udarna brigada