Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Dubrovnik u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 56 hronoloških zapisa, 102 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 4. 1941. Nemačko-italijanske jedinice izbile na liniju Metković - Mostar - Rogatica - Sjenica - Kos. Mitrovica. Koristeći se prekidom neprijateljstva, italijanski 17. korpus otpočeo nastupanje iz Skadra ka Dubrovniku. Jugoslovenske jedinice na ovom frontu blagovremeno su povučene ka Tuzima i Podgorici (sada: Titograd), gde su puštene kućama, tako da je veliki deo ljudstva odneo sa sobom oružje.

⚔️ 17. 4. 1941. Delovi italijanske 9. armije ušli u Nikšić, Cetinje, Kotor, Bileću i Trebinje i u Dubrovniku se spojili sa jedinicama italijanske 2. armije.

⚔️ 20. 4. 1941. Odlukom Generalštaba italijanske vojske, teritorija Crne Gore, Kosova, Metohije i Dubrovnika data u nadležnost Glavnoj komandi oružanih snaga Albanije.

⚔️ 31. 7. 1941. Gerilske grupe iz zbegova Zupci, Bobani i Ilija pl. na više mesta porušile železničku prugu Gabela-Hum-Dubrovnik i put Ljubinje-Trebinje.

⚔️ 31. 8. 1941. Čete narodne vojske Oblasnog štaba za Hercegovinu otpočele trodnevni napad na ustaško-domobranski garnizon u Ljubinju. Međutim, 1. septembra je neprijatelju pristiglo pojačanje iz Stoca i Dubrovnika, pa je napad i inače slabo organizovan, 2. septembra obustavljen.

⚔️ 12. 10. 1941. Iz bolnice u Mostaru pobegao sekretar OK KPH za Dubrovnik Ivan Morđin Crni, narodni heroj. Bekstvo su organizovali MK KPJ za Mostar i SK KPH za Metković.

⚔️ 1. 12. 1941. Trebinjski bataljon Hercegovačkog NOP odreda pokidao sve tt veze Trebinja sa okolnim garnizonima (Dubrovnikom, Bilećom i Stocem) i posekao oko 350 tt stubova. Kidanje veza je otpočelo 30. novembra uveče.

⚔️ 7. 12. 1941. U Dubrovniku predstavnici četničke Komande operativnih jedinica za istočnu Bosnu i Hercegovinu i Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa potpisali preliminarni sporazum o saradnji u borbi protiv NOP-a.

⚔️ 18. 12. 1941. Na Radovan ždrijelu (na putu Dubrovnik-Trebinje) tri čete bataljona -Neđo Čabrinović- Hercegovačkog NOP odreda razbile iz zasede jedan motorizovani polubataljon italijanske divizije -Marke-. Uništena 2 tenka i 8 kamiona a zaplenjeno 9 p. mitraljeza i oko 100 pušaka.

⚔️ 19. 12. 1941. Dva bataljona Hercegovačkog NOP odreda zauzeli ž. st. Jasenica-Lug, Dikliće i Poljice (zarobivši italijanske posade), a do 22. decembra i Uskoplje, Glavsku i Grmljane. Saobraćaj na prugama Dubrovnik-Trebinje, Uskoplje-Zelenika i Hum-Gabela obustavljen do 22. januara 1942. godine.

⚔️ 11. 1. 1942. U Dubrovniku potpisan preliminarni sporazum između predstavnika četničke Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Štaba italijanskog 6, armijskog korpusa, u kome se, pored oslalog, kaže da četnici neće nikada upotrebiti oružje protiv Italijana.

⚔️ 1. 2. 1942. Kod s. Drijena (na putu Dubrovnik-Trebinje) dve čete bataljona -Šuma- Sektora Trebinje-Dubrovnik privremenog Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbile jednu italijansku četu.

⚔️ 7. 2. 1942. Kod s. Zaplanika (na pruzi Hum-Dubrovnik) Šumska četa Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu uništila voz i zarobila 32 italijanska vojnika, 4 domobrana i 3 ustaše.

⚔️ 9. 2. 1942. Kod ž. st. Glavske (na pruzi Uskoplje-Zelenika) delovi Šumskog bataljona (ojačani delovima Orjenskog bataljona Nik.šićkog NOP odreda) Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, uništili voz i razoružali vod italijanskih vojnika.

⚔️ 13. 2. 1942. Kod ž. st. Duži (na pruzi Trebinje-Hum) Šumska četa Sektora Trebinje-Dubrovnik srušila poluoklopni voz, uništivši lokomotivu i jedan vagon.

⚔️ 25. 2. 1942. Oko dva bataljona italijanske divizije -Marke- izvršilo napad od ž. st. Zaplanik, Jasenica-Lug i Diklići (na pruzi Dubrovnik-Gabela) prema Bobanima. Pošto su delovi Šumskog partizanskog bataljona Sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbili jednu njihovu četu u s. Vjetrenom, ostale kolone su se povukle, opljačkavši sela: Nevadu, Prisjeku i Slavogostiće.

⚔️ 22. 3. 1942. Otpočelo prebacivanje italijanskih divizija -Murđe- i -Emilija- iz Barija (u Italiji) za Dubrovnik i Kotor.

⚔️ 28. 4. 1942. Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

⚔️ 15. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju da produži stalne napade na okupatorska uporišta, uništava domaće izdajnike i ruši komunikacije, a naročito železničku prugu Dubrovnik-Mostar-Sarajevo.

⚔️ 31. 5. 1942. Delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Marke- i četnički Trebinjski odred izvršili koncentričan napad na delove Južnohercegovačkog NOP odreda. Oni su do 2. juna ovladali slobodnom teritorijom u trouglu Trebinje-Dubrovnik-Herceg-Novi. Zahvaćeni delovi Južnohercegovačkog NOP odreda uglavnom su se predali ili bili zarobljeni.

⚔️ 0. 8. 1942. Formiran novi OK KPH za Dubrovnik [Spominje se i 22. VII. Tada je postojao mesni komitet KPH za Dubrovnik, a PK KPH za Dalmaciju ga naziva Okružnim komitetom.].

⚔️ 9. 8. 1943. Između ž. st. Velje Međe i ž. st. Dvrsnice delovi 10. hercegovačke NOU brigade minirali prugu Mostar-Dubrovnik i uništili teretni voz od 2 lokomotive i 19 vagona razne opreme. Pored ostalog, uništeno je: 2 haubice, 70 konja i 2 vagona artiljerijske municije, kao i pratnja od oko 50 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Brigada je imala 5 ranjenih.

⚔️ 8. 9. 1943. Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

⚔️ 24. 9. 1943. U s. Ravnom (na pruzi Hum-Gabela) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila posadu (174 žandarma i milicionera). U jednočasovnoj borbi u selu i na obezbeđenjima prema Dubrovniku i Metkoviću poginulo je oko 60 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 150 pušaka i dosta druge opreme. Već 26. septembra u Ravno su ponovo ušli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 28. 11. 1943. Saveznička avijacija bombardovala Zadar i Dubrovnik, kod Zadra potopila parobrod -Sebeniko- i 2 motorna čamca, a u Dubrovniku potopila 2 motorna jedrenjaka i oštetila parobrod -Cavtat-. Nemačke jedinice su imale 2 mrtva i 17 ranjenih, a građanstvo 15 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 21. 1. 1944. U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

⚔️ 22. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: da u Štab 5. udarnog korpusa najhitnije uputi preostalo vazduhoplovno, tenkovsko i šofersko osoblje; da povrati deo istog ljudstva koje je upućeno ka o. Visu, jer će svi biti upućeni na obuku u SSSR; ujedno ga je obavestio da Štab mornarice traži s njim vezu radi organizacije dotura materijala na delu obale između Dubrovnika i Boke.

⚔️ 29. 3. 1944. Bataljon 11. hercegovačke NOU brigade i bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda zauzeli s. Osojnik i s. Trsteno (kod Dubrovnika), razbivši vod nemačke 369. legionarske divizije i četu milicije domobranske 9. posadne brigade. Poginulo je 15 a zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 5. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da 29. udarna divizija NOVJ formira još jednu brigadu u južnoj Hercegovini; nalaže da jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ prodiru ka Boki, Konavlima i Dubrovniku; ističe da je područje Dubrovnika naročito važno, te na njemu treba aktivirati hrvatski narod, i da je Primorska operativna grupa obrazovana da bi aktivirala ceo primorski odsek, ali je na tome malo urađeno do sada; naglašava da u Konjicu i Kalinoviku, zbog važnosti toga rejona, treba obrazovati izvesna uporišta, te od Kalinovika, preko Trnova, prodirati ka Sarajevu, a Štab 2, udarnog korpusa NOVJ treba da napravi plan za rad na ovom području, pošto su snage 3. udarnog korpusa NOVJ zauzete dejstvima u severnom delu istočne Bosne.

⚔️ 16. 9. 1944. U oslobođenom Lastovu, na okružnoj konferenciji NOF-a, izabran Okružni odbor NOF-a za Dubrovnik.

⚔️ 3. 10. 1944. Zauzevši most na r. Trebišnjici kod s. Poljica, jedinice četničke Grupe jurišnih korpusa (3000 četnika) počeli proboj iz rejona Trebinje-Dubrovnik prema Sarajevu, u sastav glavnine. U petodnevnim borbama protiv šest bataljona 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade četnici su pretrpeli osetne gubitke: od 3000, u Nevesinje se probilo oko 2000 četnika.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da nastavi ofanzivne operacije na celom svom odseku i da ruši komunikacije. Obaveštavajući ga da je 29. udarnoj diviziji NOVJ naredio da napadne Dubrovnik i da će joj dve brigade 26. divizije NOVJ sadejstvovati sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku, on mu daje direktivu da niegove jedinice oslobode izvesne delove obale, da bi presekle komunikacije za izvlačenje neprijatelja i da bi prihvatile materijal sa ostrva.

⚔️ 11. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: pošto će 26. divizija NOVJ noću 14. oktobra napasti Ston i dva bataljona iskrcati između s. Neuma i s. SmokovIjana za dejstvo iz pozadine, neka 29. udarna divizija uputi izvesne delove da sa ta dva bataljona 23. divizije ugroze Ston iz pozadine i spreče dolazak neprijateljskih pojačanja od Metkovića i Dubrovnika. Ujedno je tražio izveštaj kada će se izvesti napad na Dubrovnik.

⚔️ 14. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: u vezi s napadom 26. divizije NOVJ na Ston preseći komunikacije od Dubrovnika ka Slanom i Humu i porušiti prugu kod Gabele, a zatim zauzeti Dubrovnik; Primorskoj operativnoj grupi preneti naređenje da preseče komunikaciju Dubrovnik-Kotor.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ da ruši komunikacije na primorju južno od Metkovića i da zauzme Dubrovnik, čime bi se poboljšala odbrana na primorskom pojasu i sprečilo povlačenje nemačkih snaga tim pravcem.

⚔️ 15. 10. 1944. Počele desantne operacije snaga 26. divizije NOVJ sa poluostrva Pelješca na obalski odsek Neum-Slivno. Do 25. oktobra oslobođena je obala između r. Neretve i Dubrovnika.

⚔️ 18. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 10. hercegovačka udarna i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada Primorske operativne grupe oslobodile Dubrovnik, koji je branila glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije, mornarička pešadija, obalska artiljerija i oko 400 ustaša i domobrana.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

⚔️ 22. 10. 1944. Posle četvorodnevnih borbi na komunikaciji s. Slano - s. Oštrikovac, 1. proleterska (dalmatinska) udarna brigada i 11. dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ razbile kolonu jačine oko 4000 vojnika nemačke 369. legionarske divizije, koja se iz Dubrovnika probijala ka Metkoviću i Mostaru. Poginulo je oko 2000 a zarobljeno 1070 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno: 60 topova, 89 mitraljeza, 211 motornih vozila i mnogo drugog ratnog materijala.

⚔️ 23. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: za odbranu Dubrovnika će stići, uz odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, tri britanske baterije topova, a na aerodrom Konavle prebaciće se dve naše eskadrile aviona, koje će dejstvovati preko oficira za vezu pri Štabu 2. udarnog korpusa; britanske snage ne smeju ništa raditi bez sagiasnosti i odobrenja Štaba korpusa, one ne smeju poslužiti kao utočište raznih ustaških i četničkih bandi, na njihove nepravilnosti treba ukazivati na licu mesta i o tome izveštavati; Štab korpusa mora preduzeti sve mere da bi zadržao pokret nemačkih snaga koje, pri povlačenju, nastoje da se probiju od Novog Pazara ka Prijepolju.

⚔️ 24. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u duhu već izdatih naređenja, regulisati odnos štaba 29. udarne divizije NOVJ prema savezničkim misijama i manjim savezničkim jedinicama koje se, po odobrenju VŠ, nalaze na području Dubrovnika; deo primljene artiljerije brzo prebaciti u rejon Nikšića i Sandžaka da bi se sprečio prodor nemačkih snaga preko r. Lima.

⚔️ 25. 10. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da se na području Dubrovnika iskrca britanski komandos od 500 ljudi radi zaštite tri britanske baterije topova.

⚔️ 25. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: nemačke motorizovane kolone kreću od Višegrada ka Rogatici i, po svemu izgleda, spremaju prodor iz doline r. Ibra ka Sandžaku i Crnoj Gori; izvestiti šta se preduzelo radi sprečavanja ovog prodora; štab korpusa mora u borbu uvesti artiljeriju koja je bila iskrcana u Dubrovniku.

⚔️ 28. 10. 1944. U Dubrovnik se, po odobrenju VŠ NOV i POJ, iskrcao britanski 211. divizion poljske artiljerije sa zadatkom da pojača odbranu Dubrovnika.

⚔️ 28. 10. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u vezi sa prodorom nemačkih snaga od Sarajeva ka Višegradu i od Sjenice ka Prijepolju, treba porušiti mostove na r. Limu a artiljeriju iz Dubrovnika hitno uputiti u Sandžak i uvesti u borbu.

⚔️ 30. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da odredi poslugu za dva diviziona brdske artiljerije koja su, odlukom VŠ NOV i POJ, upućena u Dubrovnik bez posluge.

⚔️ 14. 11. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da u Beograd hitno uputi bataljon Ozne koji je brodom prebačen iz Italije u Dubrovnik.

⚔️ 19. 11. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ je saveznicima dozvolio da u Dubrovniku drže samo 3 baterije (12 topova) i jedan komandos od 500 vojnika; međutim, VŠ ima obaveštenje da su Britanci prekoračili taj broj i da, osim toga, uzimaju u zaštitu ustaške i četničke zločince i onemogućavaju rad organa narodne vlasti; zato Štab 2. udarnog korpusa NOVJ mora čvrsto uzeti vlast u gradu; bez njegova odobrenja, britanske jedinice ne mogu izvoditi nikakve akcije i ne smeju se mešati u naše stvari; Štab korpusa treba da ima u pripremi jednu diviziju koja bi, u slučaju potrebe, mogla likvidirati svaki incident.

⚔️ 19. 11. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se nemačke snage povlače preko Višegrada ka Sarajevu a u Albaniji drže Drač, Skadar i Kukes, i pošto jedna nemačka divizija treba, po nekim podacima, da se povuče za Boku, moraju se temeljito porušiti komunikacije na pravcu Nikšića i Dubrovnika i na njima postaviti teška oruđa; jedinice toga korpusa treba da dejstvuju ofanzivno (dejstvovati i s tenkovima iz sastava 1. tenkovske brigade NOVJ).

⚔️ 0. 12. 1944. U Dubrovniku, na okružnoj konferenciji AFŽ-a, izabran Odbor AFŽ-a za okrug Dubrovnik.

⚔️ 7. 12. 1944. U Dubrovniku izabran Gradski NO odbor.

⚔️ 20. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

⚔️ 18. 1. 1945. U Dubrovniku preko 6.000 građana demonstriralo protiv izjave kralja Petra II Karađorđevića i njegova napada na tekovine NOB-a. Demonstracije su se pretvorile u manifestacije odanosti predsedniku NKOJ-a i vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, KPJ i narodnoj vlasti.

⚔️ 12. 4. 1945. U Dubrovniku oko 6000 građana održalo protestni miting zbog napada italijanskih fašista na vojnu misiju JA u Rimu i zbog njihovih zahteva za prisvajanje Istre.

Dokumenti

📜 Izvještaj Komande motoriziranog armijskog korpusa od 27. travnja 1941. Komandi 2. armije o ponovnom uspostavljanju veze divizije »Torino« s divizijom »Marche« u Dubrovniku

📜 Obaveštenje generala Pircija Birolija od 23. maja 1941. Komandi 2. armije da divizija „Marke (Marche) i Baza Dubrovnik prelaze u nadležnost 2. armije

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

📜 Izvještaj Zapovjedništva gradskog redarstva u Dubrovniku od 12. srpnja 1941. o hapšenju Babić-Bubalo Miodraga zbog širenja komunističke propagande

📜 Izveštaj Komande grupe karabinijera u Kotoru od 14. septembra 1941. prefektu Kotora o miniranju mosta na putu Gruda Dubrovnik

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. oružaničke pukovnije u Kninu od 16. rujna 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o miniranju mosta preko potoka Duboko na Cesti Dubrovnik — Herceg-Novi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

📜 Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. Centralnom komitetu KPH o situaciji u Dubrovniku i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 2. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša i Sinja u vremenu od 22. studenog do 2. prosinca

📜 Izvještaj Pjera Grubišića od 3. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju u Dubrovnik

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Dubrovnik od 22. prosinca 1941. o vojno-političkoj situaciji na području Dubrovnika u vremenu od 2. do 22. prosinca

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika

📜 Izvještaj Komande sektora Trebinje - Dubrovnik od 3 veljače 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande sektora Trebinje—Dubrovnik od 3. veljače 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama na sektoru Trebinje-Dubrovnik u toku 7 i 8 februara 1942 godine

📜 Izvještaj Komande sektora Trebinje-Dubrovnik od 11 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o rezultatima napada na prugu Hum-Uskoplje-Zelenika o stanju na sektoru

📜 Izvještaj komande sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama od 26 januara do 3 februara 1942 godine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 135 od 19. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i demonstracijama žena u Dubrovniku

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva 6. oružničke pukovnije od 28. travnja Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o situaciji na području Dubrovnika

📜 Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Hercegovinu o situaciji u Crnoj Gori i naređenje za nastavljanje stalnih napada na okupatora i za rušenje komunikacije Dubrovnik - Mostar

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik iz kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Dubrovnik u povodu reorganizacije Okružnog komiteta i organiziranja Okružne partijske tehnike

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 19. kolovoza 1942. Mini-starstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijansku stražu na putu Orebić—Kučište na Pelješcu

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 20. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o stanju na području Župe

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 30. kolovoza 1942. Kotarskom komitetu KPH Metković o reorganizaciji Okružnog komiteta, upućivanju boraca u Južnodalmatinski bataljon dok na Pelješcu zadržati jedan vod

📜 Izvod iz izvještaja Oružničkog krilnog zapovjedništva u Dubrovniku od 20. rujna 1942. o događajima na području Velike župe Dubrava koncem kolovoza i u prvoj polovici rujna

📜 Izveštaji pukovnika Grinjola od 21. i 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažovanja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 18. siječnja 1943. Župskoj redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zločinima Talijana i ustaške milicije na Pelješcu

📜 Izvještaji pukovnika Glignola od 21. i 22. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažiranja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ

📜 Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o dolasku partizana u zonu Runović i napadu na vlak kod Diklića-Dubrovnik

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. veljače 1943. Velikoj župi Dubrava u Dubrovniku o akcijamama partizana na Pelješcu u studenom i prosincu 1942. godine

📜 Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Dubrovniku od 22. ožujka 1943. o zločinu Talijana na Pelješcu

📜 Izvod iz izvještaja Šeste oružničke pukovnije od 28. ožujka 1943. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o događajima na području Omiša i Dubrovnika

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 31. ožujka 1943. o prolazu četnika kroz Šestanovac i demonstracijama žena u Dubrovniku

📜 Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 21 maja 1943 god. Štabu sektora Kotora i Dubrovnika za zatvaranje prilaza prema Vilusima, Grahovu i Trebišnici

📜 Obaveštenje italijanskog majora Luiđi Miljorina od 25. maja 1943. majoru Petru Baćoviću o načinu održavanja kontakata između četničke i italijanske komande u Dubrovniku

📜 Dnevni izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Dubrovniku od 11 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na njemački transportni voz kod Ravnog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Poljanu i Međurić i predaji talijanskih jedinica u Dubrovniku

📜 Izvještaj Zapovjedništva Gla'vnog stožera domobranstva od 15 rujna 1943 god. o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na području Jastrebarskog i razoružanju talijanskih jedinica u Dubrovniku i Šibeniku

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije za drugu polovinu oktobra 1943 god. o situaciji na području oružničkih krila Mostar i Dubrovnik

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 4 oktobra 1943 god. o akdijama jedinica NOV i o njemačko-četničkoj saradnji u Hercegovini i na području Dubrovnika

📜 Izvod iz opće vojne relacije Trećeg zbornog područja za mjesec studeni 1943. godine o događajima na području Metkovića, Imotskog i Dubrovnika

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 7. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zločinima njemačkih vojnika na Pelješcu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova od 22. studenog 1943. o zločinima njemačkih vojnika kod Metkovića i Dubrovnika

📜 Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada

📜 Izvještaj Obalnog zapovjedništva u Splitu od 3. prosinca 1943. Zapovjedništvu Mornarice o zračnim napadima savezničkih aviona na Dubrovnik i Omiš

📜 Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Dubrovnik od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesetdevete hercegovačke udarne divizije o izvršenim hapšenjima u Dubrovniku

📜 Obavještenje Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 24. siječnja 1944. Ministarstvu oružanih snaga o osnivanju Južnodalmatinske milicije od strane njemačke vojske južno od Dubrovnika

📜 Zapovijest Pothvatnog sdruga Dubrovnik od 7 februara 1944 god. za napad na jedinice Desetog korpusa NOVJ

📜 Izvještaj Pothvatnog zdruga Dubrovnik od 12 februara 1944 god. Zapovjedništvu poglavnikovih tjelesnih sdrugova - PTS o smrti bojnika Krune Devčića i o ishodu operacije Dubrovnik 2

📜 Izvještaj Prve pukovnije PTS-a Zapovjedništvu PTS-a o učešću u pothvatu Dubrovnik 2 i čišćenju područja Ivančice.

📜 Direktivno pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 20. ožujka 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac o postupku prema okupatorima koji vrše evakuaciju stanovništva

📜 Izvještaj Povjereništva vlade NDH kod Njemačke 118. divizije u Dubrovniku od 20. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika otoka Koločepa, Šipana i Lopuda od strane njemačke vojske

📜 Obavještenje Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 21. ožujka 1944. političkom komesaru Dvadesetšeste divizije o mobilizaciji muškog stanovništva od strane Nijemaca na dubrovačkom okružju i njihovom prebacivanju na Pelješac

📜 Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 23. ožujka 1944. o iseljavanju stanovništva s otoka i poluotoka Pelješca od strane njemačke vojske i brutalnom postupku prema njima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da delovi 29. NOU divizije na odseku Ston - Dubrovnik sadejstvuju sa 26. NO divizijom u desantnim akcijama na južnodalmatinskim ostrvima

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na prostoru Gacka i Trusina - Studenci i na željezničkoj pruzi Popovo polje - Dubrovnik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Pakraca, Bratine, Dubrovnika i na Krbavskom Polju

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. maja 1944. o situaciji u Bosni i na području Dubrovnika i Gacka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika

📜 Opšta bojna relacija 9. posadnog zdruga o rasporedu i dejstvu protiv jedinica NOVJ u Hercegovini i na sektoru Dubrovnika u avgustu 1944. godine

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli

📜 Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za formiranje 14. hercegovačke (omladinske) brigade i naređenje da korpus vrši prodor prema Baki, Dubrovniku i Sarajevu

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 24 septembra 1944 god. za razbijanje neprijateljskih uporišta na Primorskom pojasu Dubrovnik - Ulcinj

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da izda naređenje za oslobođenje Dubrovnika i prebacivanje delova 1. tenkovske brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da sa svojim jedinicama dejstvuje ka Slanom i Smokovljanima, i da obavesti o toku priprema za napad na Dubrovnik

📜 Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama da zauzmu Ston, presijeku komunikaciju Dubrovnik - Metković i sadejstvuju 29. diviziji u napadu na Dubrovnik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu

📜 Zapovijest Štaba 11. dalmatinske brigade od 15. oktobra 1944. .podređenim jedinicama da napadnu Ston i Stonsku prevlaku i izbiju na komunikaciju Dubrovnik - Metković

📜 Zapovijest Štaba 29. divizije NOVJ od 15. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Dubrovnik

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i o izviđanju komunikacije Dubrovnik-Metković

📜 Izvještaj načelnika Štaba 29. divizije NOVJ od 18. oktobra 1944. komandantu i političkom komesaru divizije o oslobođenju Dubrovnika

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva posle oslobođenja Dubrovnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za odnose sa saveznicima posle njihovog dolaska u Dubrovnik i prebacivanje dve eskadrile NOVJ na aerodrom u Konavljima

📜 Obaveštenje Štaba Baze Bari NOVJ od 23. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o traženju Britanaca da se u Dubrovniku iskrca jedan komandos za zaštitu artiljerije

📜 Naređenje Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 23. oktobra 1944. Štabu Prvog bataljona Mornaričke pješadije za prebacivanje bataljona u Dubrovnik

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za iskrcavanje jednog britanskog komandosa u Dubrovniku za zaštitu artiljerije

📜 Izvještaj Štaba 11. dalmatinske brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 26. divizije NOVJ o napadu na Ston, Stonsku prevlaku i borbama na komunikaciji Dubrovnik - Metković

📜 Obnovljeno naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade u Dubrovnik

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade i artiljerije u Dubrovnik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. oktobra 1944. o borbama s jedinicama NOVJ na Bilo-gori, kod Sinja, Hrvača, kod ušća Neretve i o napuštanju Dubrovnika i čitavog područja istočne Dalmacije

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o dozvoli za iskrcavanje jednog britanskog komandosa za zaštitu artiljerije u Dubrovniku

📜 Izvještaj Štaba 1. dalmatinske proleterske brigade od 26. oktobra 1944. Štabu 26. divizije NOVJ o napadu na Slivno Ravno, Neum, Duži i Ošlje i o razbijanju neprijateljske kolone na komunikaciji Dubrovnik - Metković

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta od 28. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da poruši sve mostove na Limu i da se artiljerija iz Dubrovnika prebaci u Sandžak

📜 Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve

📜 Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske dalmatinske brigade od 9 novembra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za kontrolu morske obale od Dubrovnika do Baošića

📜 Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 13. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u oktobru na području Bileće, Dubrovnika i Risna

📜 Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 13. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u oktobru na području Bileće, Dubrovnika i Risna

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. štabu Mornarice NOVJ za dostavljanje podataka o broju Britanaca u Dubrovniku

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za odnose prema saveznicima u Dubrovniku

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za upućivanje 2. dalmatinske (proleterske) brigade iz sastava Primorske operativne grupe u Dubrovnik pod komandu 8. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 25. novembra 1944. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o formiranju Mornaričke stanice Metković i Mornaričke stanice Boka i o prelasku lučkog zastupništva Cavtat lučkoj kapetaniji Dubrovnik

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori 1. tenkovska brigada NOVJ Omiš Crikvenica 6. italijanski armijski korpus Herceg Novi Ljubinje 369. legionarska divizija (vražja) Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Hercegovini 1944. Mostar Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Partizanska avijacija Ustanak u Hercegovini 1941. Sarajevo Metković 12. hercegovačka udarna brigada 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. Britanija i Jugoslavija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Imotski Bileća Knin Aprilski rat Trebinje Borbe u Dalmaciji 1943. Mornarica NOVJ Komunistička partija Hrvatske 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Makarska Borbe u Hercegovini 1943. Pelješac Borbe u Dalmaciji 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Split Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Sjenica Vrhovni štab NOVJ 32. pešadijska divizija Marche Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Šibenik Diverzije u oslobodilačkom ratu SAD i Jugoslavija 10. hercegovačka udarna brigada Hercegovački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. Stolac 2. udarni korpus NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Gacko Ustanak u NDH Nikšić 2. italijanska armija Borbe u Crnoj Gori 1944.