Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sjenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 4. 1941. Nemačko-italijanske jedinice izbile na liniju Metković - Mostar - Rogatica - Sjenica - Kos. Mitrovica. Koristeći se prekidom neprijateljstva, italijanski 17. korpus otpočeo nastupanje iz Skadra ka Dubrovniku. Jugoslovenske jedinice na ovom frontu blagovremeno su povučene ka Tuzima i Podgorici (sada: Titograd), gde su puštene kućama, tako da je veliki deo ljudstva odneo sa sobom oružje.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Kušića (na putu Sjenica-Ivanjica) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala 12 žandarma. Zaplenila 20 pušaka, 1. p. mitraljez, radio aparat, 15 bombi i 2 sanduka municije.

⚔️ 22. 12. 1941. Srpsko-sandžački, Čačanski i Beogradski partizanski bataljon izvršili neuspeo napad na neprijatelja u Sjenici i pretrpeli gubitke od preko 100 mrtvih, ranjenih i nestalih boraca.

⚔️ 1. 2. 1942. Užički i Zlatarski partizanski bataljon i Mileševska partizanska četa odbili napad četnika i muslimanske milicije iz Sjenice, s. Halinovića i s. Miševića u pravcu Nove Varoši.

⚔️ 4. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije -Krempler-, nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 7. 1. 1944. Kod s. G. Tisovice (blizu Sjenice) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbio delove nemačke legije -Krempler- i četničkog 2. mileševskog korpusa.

⚔️ 25. 3. 1944. U rejonu s. Kušića (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ, u prodoru ka r. Ibru, prešle komunikaciju Sjenica-Ivanjica.

⚔️ 22. 4. 1944. Kod s. Kušića (blizu Ivanjice) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, posle borbe protiv 1. bataljona 4. puka SDK, probila se preko komunikacije Sjenica-Ivanjica. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 10 ranjenih i 18 nestalih. Oštećen je 1 tenk, a zaplenjena su 2 mitraljeza i 8.000 metaka.

⚔️ 22. 4. 1944. U s. G. Štitkovu (kod Kokinog Broda) delovi 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbili slabije snage četničkog 2. mileševskog korpusa i zarobili 8 četnika, a kod s. Lepoviča (blizu Sjenice) delovi 1, krajiške udarne brigade iste divizije odbili napad izviđačkih snaga nemačke borbene grupe -Leb-.

⚔️ 23. 4. 1944. Kod s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 2. i 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova četničkog 2. mileševskog korpusa i nemačke legije -Krempler- i odbacili ih prema Sjenici i na levu obalu r. Uvca.

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 5. crnogorske brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37, udarne divizije NOVJ zauzele Bijelo Polje i odbacile nemačke i četničke snage prema Sjenici i Brodarevu.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Radijevića i s. Miševića (blizu Sjenice) jedinice 4. proleterske udarne brigade i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika a zatim se povukle ka vrhu pl. Zlatar. Jedinice 2. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 5. 1944. Na odseku Prijepolje - s. Kačevo 5. udarna divizija NOVJ, posle borbe protiv delova nemačkog 4. puka -Brandenburg- i nemačke legije -Krempler- i četničke Andrijevičke i Beranske brigade, probila se preko komunikacije Prijepolje-Sjenica i izbila na greben pl. Jadovnika. U tim borbama neprijatelj je imao 124 mrtva, oko 70 ranjenih i 47 zarobljenih vojnika. Zaplenjeni su 3 p. mitraljeza, 50 pušaka, 2 radio-stanice i 15.000 metaka, a uništeni su 1 haubica i 6 oklopnih automobila. Jedinice 5. divizije su imale 8 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Goračića (blizu Sjenice) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, posle kraće borbe protiv nemačkih vojnika, probila se preko komunikacije Prijepolje-Sjenica i izbila na pl. Jađovnik. gde je uhvatila vezu sa delovima 5. udarne divizije i 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 23. 6. 1944. Posle četvorodnevnih borbi, delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-, s četnicima i muslimanskom milicijom, iz Sjenice prodrli preko Peštera ka Bijelom Polju, potisli jedinice 3. udarne divizije NOVJ s desne na levu obalu r. Lima i ovladali mostobranom u širem rejonu Bijelog Polja. U tim borbama neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i 200 ranjenih vojnika, dok su jedinice 3. divizije imale 41 mrtvog i 112 ranjenih boraca. Plen: 3 mitraljeza sa 15.000 metaka, 1 minobacač, 18 pušaka i druga ratna oprema.

⚔️ 30. 7. 1944. U Pešterskom polju (kod Sjenice) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbila napad jednog bataljona nemačkog puka -Brandenburg-.

⚔️ 26. 9. 1944. Četnici i SDK ponovo ovladali Sjenicom, iz koje su se povukle jedinice 37. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: važno je držanje doline r. Lima, naročito odseka s. Rudo - Priboj - Prijepolje - Pljevlja; zadatak je jedinica toga korpusa da očiste prostoriju Čajniče - Goražde - pl. Jahorina, razbivši četnike koji se tu prikupljaju; ističe se značaj zauzimanja Sjenice; ovi zadaci ne smeju omesti aktivnost na hercegovačko-crnogorskom primorju, hercegovačke jedinice treba da izdvoje snage za kalinovičko-jahorinski odsek, odakle će one prodirati ka Sarajevu i obezbediti vezu sa delovima 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ NOV i POJ nastoji da u Sandžaku i Crnoj Gori odseče odstupnicu jakim nemačkim snagama koje se povlače iz Albanije, Kosova i Metohije; snage NOVJ će uskoro zauzeti Čačak; jedini pravci za povlačenje nemačkih snaga to su oni od Sjenice i Peći ka Sandžaku i Crnogorskom primorju; u vezi s tim, Štab korpusa mora blagovremeno zatvoriti te pravce, sistematski porušiti komunikacije i mostove u Prijepolju, Goraždu i drugđe i pojačati odbranu Goražda, Čajniča i Prijepolja; nije isključeno da nemačke snage intervenišu iz Sarajeva ka Kalinoviku; 37. udarna divizija NOVJ vodi borbe protiv nemačkih snaga koje su od Čačka prodrle u Požegu; dostaviti fzveštaj o preduzetim merama i o stanju na komunikacijama.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 37. udarne divizije NOVJ: po svaku cenu sprečiti probijanje nemačkih snaga od Višegrada ka Uzicu (sada: Titovo Užice) i od Požege ka Višegradu; porušiti most u Prijepolju i zatvoriti pravce od Sjenice ka Prijepolju.

⚔️ 15. 10. 1944. Delovi 3. i 5. sandžačke i 7. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzeli Sjenicu, koju je branilo oko 2.000 pripadnika nemačke legije -Krempler- i četnika. Neprijatelju su naneti osetni gubici a jedinice 37. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 10 kola municije.

⚔️ 22. 10. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 37. udarne divizije NOVJ: porušiti most u Prijepolju i komunikacije od Sjenice ka Prijepolju i organizovati što jači otpor po dubini, da bi se sprečavalo povlačenje nemačkih jedinica i uništile nemačke i četničke snage na tom području.

⚔️ 22. 10. 1944. Na komunikaciji Novi Pazar - Sjenica jedinice 37. udarne divizije NOVJ, 7. omladinske udarne brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ i Sjeničkog NOP odreda vodile borbu protiv snaga SDK i otjbile ih ka s. Dugoj Poljani.

⚔️ 24. 10. 1944. Na položajima Jankov vrh - Vasiljev vrh - Javor - s. Lepovići (kod Sjenice) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv oko 800 četnika i odbacili ih ka s. Kladnici i Sjenici. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i 25 zarobljenih, a jedinice 5. brigade - 1 ranjenog borca.

⚔️ 27. 10. 1944. U s. Miloševom Dolu i na pl. Jadovniku 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i Zlatarski NOP odred vodili borbu protiv jedinica nemačke Grupe armija -E-, delova SDK i četnika koji su se probijali od Sjenice do Prijepolja. Posle oštre borbe neprijatelj se probio prema Prijepolju.

⚔️ 28. 10. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u vezi sa prodorom nemačkih snaga od Sarajeva ka Višegradu i od Sjenice ka Prijepolju, treba porušiti mostove na r. Limu a artiljeriju iz Dubrovnika hitno uputiti u Sandžak i uvesti u borbu.

⚔️ 16. 11. 1944. Na liniji Kašanj - s. Goračići - s. Milošev Dol - Četanica (na komunikaciji Sjenica-Prijepolje) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napali logor jedne nemačke jedinice. Posle oštre borbe ovladali su neprijateljskim položajima. Poginulo je i ranjeno oko 150 a zarobljeno 13 nemačkih vojnika. Uništena su 23 motorna vozila. Zaplenjeno. 1 p. mitraljez, 1 automat, 2 pištolja i dosta drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 3 poginula i 3 ranjena borca.

⚔️ 30. 11. 1944. Kod s. Halinovića i s. Goračića (blizu Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale na nemačke snage jačine oko 3.000 vojnika. Brigada je zauzela nekoliko neprijateljskih otpornih tačaka i jedan logor u kome je poginulo 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 4 p. mitraljeza, 2 automata, 4 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 7 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 12. 1944. Na liniji Turijak-Goveđak (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U tročasovnoj borbi one su uništile oko 200 kamiona i kola s raznim materijalom i zaplenile minobacač, 6 p. mitraljeza, automat, 5 pištolja i dosta drugog oružja, municije i opreme. Brigada je imala 1 poginulog i 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1944. Na položaju Zlatarsko brdo - s. Halinovići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale na oko 800 nemačkih vojnika i uspele da zauzmu deo neprijateljskog položaja. U toj borbi neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a zaplenjena su: 2 p. mitraljeza, 4 automata, 3 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 2, poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 12. 1944. Na položaju s Halinovići - Zlatarsko brdo - s. D. Goračići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačke snage. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ - 2 poginula i 6 ranjenih boraca. Zaplenjen je mitraljez, p. mitraljez, pištolj i 3.000 metaka.

⚔️ 14. 12. 1944. Posle oštrih dvodnevnih borbi na liniji Devino brdo - Breza - Dubnica (kod Sjenice) jedinice 22. udarne divizije NOVJ oslobodile Sjenicu, a nemačku brigadu -Angermiler- odbacile ka Prijepolju.

⚔️ 8. 1. 1945. Jedinice 22. udarae divizije NOVJ odbacile prema Prijepolju zaštitne delove nemačkog 91. armijskog korpusa i oslobodile Sjenicu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 22. maja 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije da su mnoge delegacije iz Novog Pazara i Sjenice tražile pripajanje ovih delova NDH i moli da se u Novu Varoš pošalje jedan vod hrvatskih vojnika

📜 Depeša potpukovnika Stjepana Jakovljevića od 21. jula 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o naoružavanju muslimana u Sjenici

📜 Pismo komesara Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 11 decembra 1941 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju o potrebi prebacivanja partizanskih snaga za zaposedanje Sjenice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 decembra 1941 god. Štabu Komskog bataljona da jednu četu uputi u Sjenicu a ostatak bataljona ka Novom Pazaru radi čišćenja terena

📜 Izveštaj Milovana Đilasa od 23 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji po završetku Prve neprijateljske ofanzive, stanju i sastavu srpskih partizanskih snaga u srednjem delu Sandžaka i situaciji posle neuspelog napada na Sjenicu

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 24. aprila 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH, da svojim jedinicama smeni italijanske trupe u Novoj Varoši, Bistrici, Prijepolju i Sjenici

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 14 novembra 1943 god. štabovima Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade za ofanzivna dejstva sa linije: Jadovnik Pl. - s. Miševići - s. Ursule u pravcu Sjenice

📜 Obaveštajni izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 16 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji kod Sjenice

📜 Relacija Štaba Druge proleterske divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Prijepolje - Sjenica vođenim od 1 do 21 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja nemačkih snaga na pravcu Prijepolje - Sjenica i o borbama kod Brodareva

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskih snaga na pravcima Prijepolje - Sjenica i Prijepolje - Nova Varoš

📜 Obaveštajni izveštaj Štaba Četvrte krajiške brigade Pete NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Prijepolje - Sjenica - Nova Varoš

📜 Izvještaj Štaba 4. crnogorske proleterske brigade od 30. novembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o uništenju četničkih grupa u opštini Šekular i borbama oko Sjenice

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Močioci - Brezova i prikupljanje podataka o neprijatelju na pravcu Arilje - Ivanjica - Sjenica

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Ravna Gora - s. Klekovo - s. Močioci i obezbeđenje prema Arilju, Sjenici i Ljubišu

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 marta 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Arilje - Ivanjica - Sjenica i razmeštaj na prostoriji Gradac - Pločnik - Brusnik - Koritnik

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 23 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Kušići - Daretin - Sivčina - Maskova i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Ivanjici, Sjenici i na Goliji

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 24 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Kumanica - Mana - Budoželja i obezbeđenje sa pravca Ivanjice i Sjenice

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 12 aprila 1944 god. štabovima brigada za izviđanje neprijateljskih položaja na reci Studenici i obezbeđenje sa pravaca Raška, Ušće, Ivanjica i Sjenica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš brigada na prostoriju Dobri Do - Vionica - Pločnik i zatvaranje pravaca od Ivanjice i Sjenice

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca i Bugara na komunikaciji Ivanjica - Sjenica, između Kosovice i Bratljeva

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabovima brigada za koncentraciju na prostoriji Ravna Gora - Smiljevac u cilju prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1944 god. štabovima brigada za pripremu prelaza komunikacije Ivanjipa - Sjenica

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1944 god. štabovima brigada za prelazak preko komunikacije Ivanjica - Sjenica i razmeštaj na prostoriji Brezova - Katići - Presjeka

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 22 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o prelazu komunikacije Ivanjica - Sjenica

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe prilikom prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. crnogorske NOU brigade za uspešne borbe na sektoru Prijepolje-Sjenica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. maja 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da se poveže s jedinicama 2. korpusa NOVJ koje vode borbu na komunikaciji PrijepoIje-Sjenica

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 maja 1944 šd. za napad na neprijatelja koji se koncentriše na komunikaciji Prijepolje - Sjenica

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 juna 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Bihora i zatvaranje pravca Prijepolje - Sjenica - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa da neprijatelj drži Sjenicu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 8. crnogorska NOU brigada nastavi dejstvo na komunikaciji Prijepolje-Sjenica i prema Pešteru

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 14 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Sjenice

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu divizije o napadu na Sjenicu

📜 Zapovest Štaba 2. divizije Srpskog udarnog korpusa od 24. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Sjenice

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Sjenice, Crvarina, Bioča i Gornjih Mrka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada da preseku komunikaciju Sjenica - Prijepolje i izvrše pripreme za napad na Sjenicu

📜 Naređenje Štaba 3. udarne divizije JA od 25. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za utvrđivanje položaja na desnoj obali Presjenice i u Grabskim šumama

Fotografije

Povezane odrednice

1. brdska divizija Vermahta Metković 37. sandžačka divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Sarajevo 2. proleterska divizija NOVJ 2. mileševski korpus JVuO Berane Andrijevica Dubrovnik Genocid u NDH Ustanak u Srbiji 1941. Operacija Kugelblitz 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943. 1. šumadijska brigada Vrhovni štab NOVJ Bitka za Srbiju Milovan Đilas Nova Varoš Čačak Goražde 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Novi Pazar Borbe u Crnoj Gori 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Užice Borbe u Srbiji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 21. srpska divizija NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Bijelo Polje Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Ivanjica Podgorica Četnici u drugom svetskom ratu Pljevlja Kalinovik Brodarevo Italija u drugom svetskom ratu Armijska grupa E Ustaški zločini 1941. 5. sandžačka udarna brigada Bitka na Jelovoj gori 4. krajiška udarna brigada Prijepolje Divizija Brandenburg Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. krajiška udarna brigada Rožaje 2. udarni korpus NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe na Kosovu i Metohiji Bitka za Ivanjicu januara 1944. Omladina u ratu Peć Slavonska Požega 3. udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito 22. srpska divizija NOVJ 21. SS divizija Skenderbeg 8. crnogorska udarna brigada Operacija Užice 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Užička Požega 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 10. krajiška udarna brigada Zlatar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Priboj Mostar Komandant Jugoistoka 5. proterska (crnogorska) udarna brigada